Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011

Kazalo

Št. 430-74/2011/124 Ob-3406/11 , Stran 1301
Št. 430-74/2011/124 Ob-3406/11
Javni razpis
za krepitev razvojnih oddelkov v podjetjih v okviru: operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013 1. Razvojna prioriteta: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti Prednostna usmeritev 1.1.: Strokovnjaki in raziskovalci za konkurenčnost podjetij
1. Pravna podlaga Podlaga za izvedbo javnega razpisa je Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list, RS, št. 22/06 UPB-1, 61/06 – ZDru-1, 112/07 in 9/11; v nadaljevanju: ZRRD), Zakon o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02, 51/04 – EZ-A in 33/11 – ZEKom-C), Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 ZJF-UPB4), Proračun Republike Slovenije za leto 2011 (DP 2011, Uradni list RS, št. 99/09), Proračun Republike Slovenije za leto 2012 (DP2012, Uradni list RS, št. 96/10), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (ZIPRS1112, Uradni list RS, št. 96/10 – in 4/11), Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 99/09), Program za spodbujanje tehnološkega razvoja ter informacijske družbe za obdobje 2007–2012, Odločba komisije za nadzor nad državnimi pomočmi za Program tehnološkega razvoja, št. N 472/2006 – Slovenija št. K (2006) 5658, z dne 17. 11. 2006, Uredba Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. 7. 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 (UL L št. 210 z dne 31. 7. 2006, str. 25, z vsemi spremembami; v nadaljevanju: Uredba 1083/2006/ES), Uredba (ES) št. 1081/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999 (UL L št. 210 z dne 31. 7. 2006, str. 12, z vsemi spremembami; v nadaljevanju: Uredba 1081/2006/ES), Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. 12. 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (UL L št. 371 z dne 27. 12. 2006, str. 1, z vsemi spremembami; v nadaljevanju: Uredba 1828/2006/ES), Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013 (št. CCI 2007 SI 051 PO 001, z dne 21. 11. 2007), Uredba o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa (Uradni list RS, št. 74/04, 32/05, 26/06, 80/07, 89/08 in 102/09), Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007–2013 (verzija 1.10/december 2010), Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013 (Uradni list RS, št. 17/09, 40/09, 3/10, 31/10 in 79/10) in Sklep Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, v vlogi organa upravljanja, OP RČV o potrditvi instrumenta javni razpis za izbor operacij »Krepitev razvojnih oddelkov v podjetjih št. 303-42/2011/4.«. 2. Naročnik in izvajalec: naročnika razpisa sta Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo ter Ministrstvo za gospodarstvo. Izvajalec javnega razpisa ter pogodbena stranka, s katero bo prijavitelj v primeru izbora sklenil pogodbo o sofinanciranju, je Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo), ki pri predmetnem razpisu nastopa kot posredniško telo v sistemu kohezijske politike za sredstva Evropskega socialnega sklada. 3. Predmet razpisa 3.1. Namen in cilji javnega razpisa Namen razpisa je krepitev razvojne funkcije v podjetjih z zaposlovanjem in usposabljanjem raziskovalcev in razvojnikov (v nadaljevanju: raziskovalcev) v interdisciplinarnih razvojno raziskovalnih skupinah (v nadaljevanju: RR skupinah) in s tem podpora podjetjem pri krepitvi njihovih razvojnih ter inovacijskih sposobnosti. Razpis se izvaja na osnovi Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013. Cilj razpisa je krepitev RR skupin v podjetjih, ki še nimajo RR oddelka ali skupine oziroma v podjetjih, ki načrtujejo krepitev obstoječih RR oddelkov ali skupin s specialističnimi znanji na novih razvojno raziskovalnih področjih. Rezultat programa, prijavljenega in odobrenega na javnem razpisu po zaključku financiranja, je vzpostavljena nova RR skupina v podjetju, registrirana v Evidenci izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti pri Agenciji RS za raziskovalno dejavnost (v nadaljevanju: ARRS). Ministrstvo z javnim razpisom sledi ciljem Raziskovalne in inovacijske strategije Slovenije 2011–2020, ki med ključne prioritete razvojne politike države postavlja krepitev inovacijskih sposobnosti podjetij in naslednje cilje: – povečevanje števila in deleža raziskovalcev v poslovnem sektorju; spodbujanje prehodov raziskovalcev iz javnega v poslovni sektor, – povečanje števila in deleža doktorjev znanosti med raziskovalci v poslovnem sektorju; spodbujanje zaposlovanja in usposabljanja mladih raziskovalcev, spodbujanje zaposlovanja vrhunskih strokovnjakov v podjetjih in – povečanje števila interdisciplinarnih raziskovalno razvojnih skupin v poslovnem sektorju. 3.2. Predmet razpisa Predmet razpisa je sofinanciranje izvajanja aktivnosti za vzpostavitev nove RR skupine, ki izhaja iz predložene strategije podjetja za krepitev razvojno raziskovalnih sposobnosti (v nadaljevanju: razvojna strategija). Prijavitelji lahko za izvajanje razvojne strategije pridobijo sofinanciranje stroškov za več aktivnosti, ki so: – A1: Zaposlitev oziroma usposabljanje mladih raziskovalcev, ki so vpisani na podiplomski študij za delo v novi RR skupini, – A2: Zaposlitev raziskovalcev iz javnih raziskovalnih organizacij v Sloveniji oziroma iz javnih ali zasebnih raziskovalnih organizacij iz drugih držav, za delo v novi RR skupini, – A3: Zaposlitev ali najem vrhunskih raziskovalcev in strokovnjakov iz Slovenije ali iz tujine za prenos novih znanj na specializiranih RR področjih in – A4: Vključevanje že zaposlenih raziskovalcev v podjetju v novo RR skupino. Prijavitelji iz nabora možnih aktivnosti izberejo tiste, ki so utemeljene v predloženi razvojni strategiji, ob upoštevanju naslednje omejitve: pridobitev sofinanciranja za aktivnost A4: vključevanje že zaposlenih raziskovalcev v podjetju v novo RR skupino je možna le ob hkratnem izvajanju vsaj ene aktivnosti od A1 do A3 oziroma ob zagotovitvi vsaj ene nove redne zaposlitve s polnim delovnim časom v novi RR skupini podjetja. Skupen obseg aktivnosti za sofinanciranje javnih sredstev po tem javnem razpisu je lahko največ do 8 zaposlitev raziskovalcev, izraženo v ekvivalentu polne zaposlitve oziroma največ do 400.000,00 EUR na podjetje v celotnem obdobju financiranja. Izbrane aktivnosti, ki so skladne s predloženo razvojno strategijo skupno predstavljajo program razvoja RR skupine, ki je v sistemu kohezijske politike opredeljen kot operacija (v nadaljevanju: operacija). 4. Pogoji javnega razpisa 4.1. Pogoji za kandidiranje Pogoji za kandidiranje na tem javnem razpisu so naslednji: 1. Pravočasno prispetje vloge (podrobneje določeno v točki 11) in pravilno označena ovojnica (podrobneje opredeljeno v točki 10.2) 2. Popolnost vloge (podrobneje opredeljeno točki 10.1) 3. Ustreznost prijaviteljev v skladu s pogoji v točki 4.2. Vloga, ki ne bo izpolnjevala pogojev iz prve točke prejšnjega odstavka, bo s sklepom strokovne komisije zavržena. Strokovna komisija bo prijavitelje, ki bodo podali nepopolne vloge, pozvala, da vloge dopolnijo v roku 8 dni od prejema poziva k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v določenem roku, bodo zavržene. Vloge, ki ne bodo izpolnjevale vseh pogojev za kandidiranje bodo zavrnjene. 4.2. Pogoji za prijavitelje Prijavitelji so lahko osebe zasebnega prava ustanovljene po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 UPB3 in 33/11; v nadaljevanju: ZGD) ali osebe zasebnega prava po Zakonu o zavodih (Uradni list RS, št. 12/1991 in spremembe) (v nadaljevanju: podjetja). Prijavitelj mora ob prijavi in ob podpisu pogodbe z ministrstvom izpolnjevati naslednje pogoje: 1. ni v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali v likvidaciji, 2. na dan 31.12. v preteklem koledarskem letu glede na dan oddaje vloge ni bil v stanju insolventnosti po 14. členu Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09, 52/10, 106/10 in 26/11), 3. ima poravnane vse obveznosti do Republike Slovenije, 4. ni podjetje v težavah, ne prejema in tudi ni v postopku pridobivanja finančne pomoči države po Smernicah skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij (Uredba 2004/C 244/02), 5. za iste stroške ni pridobil ali ni v postopku pridobivanja sofinanciranja istih stroškov iz drugih javnih virov, t.j. iz javnih finančnih sredstev evropskega, državnega ali občinskega proračuna; 6. ni na seznamu podjetij na podlagi Sklepa o objavi seznama poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 43/07, 68/07, 29/08, 55/08, 91/08, 94/09 in 25/10, v nadaljevanju: ZPKor) ne smejo poslovati poslovni subjekti iz prvega, drugega in tretjega odstavka 28. člena ZPKor, ali na seznamu subjektov, za katere velja omejitev po 35. členu Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10, 26/11 in 30/11 Skl. US: U-I-36/11-8). Prijavitelji so lahko podjetja, ki: 7. imajo najmanj tri zaposlene na dan 31. 12. 2010 oziroma 31. 12. 2011, če se vlogo odda v letu 2012, 8. poslujejo vsaj dve poslovni leti pred oddajo vloge na javni razpis, kar se dokazuje s podatki iz javnih evidenc AJPES. 4.3. Pogoji za operacijo Operacija mora biti skladna z namenom in predmetom razpisa. Z izbranimi aktivnostmi iz točke 3.2. mora prijavitelj dokazati realnost doseganja ciljev razpisa: – registracija nove RR skupine v Evidenci izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti pri ARRS z najmanj tremi raziskovalci, izraženo kot ekvivalent polne zaposlitve (FTE) raziskovalca. V skupino morajo biti vpisani vsi raziskovalci, katerih zaposlitev je bila sofinancirana v okviru operacije, – realizirana vsaj ena nova redna zaposlitev s polnim delovnim časom v novi RR skupini, najmanj za čas trajanja operacije. Za posamezne vrste aktivnosti morajo biti izpolnjeni še naslednji pogoji: A1: Zaposlitev ali usposabljanje mladega raziskovalca, vpisanega na podiplomski študij Sofinanciranje lahko zajema zaposlitev mladega raziskovalca s polnim delovnim časom ali delo že zaposlenega raziskovalca, vpisanega na podiplomski študij, za polni delovni čas, ki ustreza naslednjim kriterijem za mlade raziskovalce: – je pri vpisu v 1. letnik star do vključno 35 let. Če se kandidat vpisuje v 2., 3. ali 4. letnik podiplomskega študija, se starostna meja sorazmerno dvigne nad 35 let, in sicer se za vsak vpisan letnik v preteklih študijskih letih doda eno leto. Starostna meja se dvigne tudi v primeru daljše bolezenske odsotnosti, starševskega varstva v času podiplomskega študija ali drugih razlogov, če je podaljšanje študija odobreno s strani visokošolske organizacije, – še nikoli ni imel statusa mladega raziskovalca po programih Javne agencije RS za raziskovalno dejavnost in Tehnološke agencije Slovenije in ni prejemnik sredstev po Javnem razpisu ministrstva »Inovativna shema za sofinanciranje doktorskega študija«. Status mladega raziskovalca v predmetnem razpisu je potrditev vpisa v 1., 2. ali 3. letnik podiplomskega študija po bolonjskem študijskem programu tretje stopnje ali v 4. letnik podiplomskega študija po dosedanjem študijskem programu, pri čemer mora imeti kandidat, vpisan na dosedanji študijski program, pridobljen tudi sklep senata visokošolskega zavoda o odobritvi neposrednega prehoda na doktorski študij ali znanstveni naslov magister znanosti. Dokazila o izpolnjevanju pogojev so: potrdilo o vpisu mladega raziskovalca na podiplomski študij in potrdilo o zaposlitvi za polni delovni čas v organizaciji prijavitelja. V primeru vpisa v 4. letnik podiplomskega študija po dosedanjem študijskem programu se zahteva tudi sklep senata visokošolskega zavoda o odobritvi neposrednega prehoda na doktorski študij ali znanstveni naslov magister znanosti. A2: Zaposlitev raziskovalca iz raziskovalnih organizacij Sofinanciranje lahko zajema zaposlitev raziskovalca iz JRO v Sloveniji ali zaposlitev raziskovalca iz javne ali zasebne raziskovalne organizacije v tujini, v obsegu najmanj 30% redne zaposlitve. Pogoj za raziskovalce iz JRO je najmanj specializacija po visokošolski univerzitetni izobrazbi ali magisterij znanosti, dokazana zaposlitev v JRO in status raziskovalca. Dokazila o izpolnjevanju pogojev so: potrdilo o predhodni zaposlitvi v JRO in o zaposlitvi v organizaciji prijavitelja, podatki o raziskovalcu iz evidenc ARRS. A3: Zaposlitev ali najem vrhunskih raziskovalcev in strokovnjakov iz Slovenije ali iz tujine Sofinanciranje zajema vključitev vrhunskih raziskovalcev in strokovnjakov v RR skupino, bodisi v obliki redne, delne zaposlitve ali pogodbe z raziskovalcem. Pogoji za vrhunske raziskovalce in strokovnjake so reference, ki odgovarjajo pogojem za vodenje raziskovalnih projektov po pravilih ARRS, zajetih v Pravilnik o vsebini in načinu vodenja evidence o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (Uradni list RS, št. 12/05 in 122/06). Dokazila o izpolnjevanju pogojev zajemajo: potrdilo o zaposlitvi oziroma sklenjena pogodba z raziskovalcem, življenjepis in reference strokovnjaka. A4: Vključevanje že zaposlenih raziskovalcev v podjetju v novo RR skupino Sofinanciranje zajema kritje stroškov dela zaposlenih raziskovalcev v podjetju, z najmanj visokošolsko univerzitetno izobrazbo in v obsegu, s katerim so prerazporejeni na delo v novi RR skupini. Dokazila o izpolnjevanju pogojev so: potrdilo (sklep ali pogodba o zaposlitvi) o prezaposlitvi v novo RR skupino. 5. Merila in postopek za izbor programov 5.1. Merila za izbor Vse pravočasne, pravilno označene in popolne vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje za kandidiranje iz 4. točke in bodo skladne z namenom in predmetom javnega razpisa, bo ocenila ocenjevalna komisija na podlagi naslednjih meril: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Merila za ocenjevanje so natančneje opisana v razpisni dokumentaciji, priloga: »Ocenjevalni list«. Največje število možnih točk je 100. Število točk, nad katerim bo odobreno sofinanciranje, je najmanj 60. Ob tem mora vloga za pridobitev sofinanciranja pri vsakem od meril doseči najmanj polovico točk. 5.2. Postopek izbora Postopek javnega razpisa bo vodila strokovna komisija za vodenje postopka javnega razpisa, ki jo je s sklepom imenoval minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (v nadaljevanju: strokovna komisija) in v katerem so člani Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo in Ministrstva za gospodarstvo. Strokovna komisija ministrstva bo vloge, ki izpolnjujejo vse pogoje iz 4. točke javnega razpisa predala v postopek ocenjevanja ocenjevalni komisiji. Ocenjevanje vlog bo izvedla ocenjevalna komisija, ki jo bo imenoval minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (v nadaljevanju: ocenjevalna komisija) in ki bo sestavljena iz domačih strokovnjakov. Ocenjevalni postopek bo temeljil na merilih za ocenjevanje iz. 5.1 točke javnega razpisa in ocenjevalnega lista, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Vsako posamezno vlogo ocenjujeta dva ocenjevalca, ki na usklajevalnem sestanku skupaj izpolnita ocenjevalni list in podata eno skupno oceno, obrazloženo po merilih iz 5.1. točke javnega razpisa, kot je to določeno v ocenjevalnem listu. Pri tem dodelita število točk vsakemu posameznemu kriteriju znotraj merila. Seštevek točk posameznih kriterijev tvori skupno število točk merila. Ocenjevalca se opredelita in obrazložita vsak kriterij znotraj merila in tudi merilo kot celota. Ocenjevalna komisija bo skupne ocene posameznih vlog na ocenjevalnih listih, obrazloženo po merilih iz 5.1. točke javnega razpisa, predložila strokovni komisiji. Strokovna komisija med pozitivno ocenjenimi vlogami za sofinanciranje predlaga vloge po vrstnem redu števila dobljenih točk. Za izbrane operacije bosta v drugi fazi strokovna komisija ministrstva in izbrani prijavitelj uskladila finančno konstrukcijo operacije in dinamiko financiranja glede na v razpisu določene standardne stroške in oceno realnosti izvedbe v obdobju upravičenosti. V kolikor v postopku pogajanj med ministrstvom in prijaviteljem ne pride do soglasja o predmetu pogajanj, vloga ne bo izbrana in predložena v potrditev. Na podlagi usklajenih predlogov bo strokovna komisija pripravila predlog končne liste izbranih vlog in ga predložila v potrditev in podpis ministru za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Končna višina dodeljenih sredstev v pogodbi ne sme presegati višine sredstev, potrjene na osnovi vloge na razpis. 6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago upravičencem Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 1. razvojne prioritete: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti; prednostne usmeritve 1.1: Strokovnjaki in raziskovalci za konkurenčnost podjetij. Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev po tem javnem razpisu znaša največ do 20.000.000,00 EUR, in sicer: – namenska sredstva EU – ESS v višini 17.000.000,00 EUR, – slovenska udeležba v višini 3.000.000,00 EUR. Sredstva bremenijo proračunski postavki ministrstva: – 6942 Raziskovalci za gospodarstvo – ESS-07-13-EU; – 6983 Raziskovalci za gospodarstvo – ESS-07-13-slovenska udeležba. Delež prispevka EU v celotnih upravičenih javnih izdatkih znaša do 85%, delež sredstev slovenske udeležbe pa 15%. Maksimalna višina sofinanciranja posamezne operacije je največ do 400.000,00 EUR na prijavitelja v celotnem obdobju upravičenosti. Dinamika sofinanciranja operacije bo določena s pogodbo med ministrstvom in izbranim upravičencem, v odvisnosti od načrta izvajanja operacije in od razpoložljivosti proračunskih sredstev. Razpis je odprt do porabe sredstev. Višina razpisanih sredstev se lahko poveča z objavo sklepa ministra za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo o povečanju v Uradnem listu RS do poteka razpisa. 7. Upravičeni stroški in način financiranja 7.1. Skladnost s pravili državnih pomoči in pravili kohezijske politike Javni razpis se izvaja po shemi državnih pomoči za raziskave in razvoj: program tehnološkega razvoja, št. priglasitve N 472/2006-Slovenija, z dne 17. 11. 2006. Upravičeni so stroški temeljnih (za aktivnost A1) in industrijskih raziskav (aktivnosti A2-A4) na podlagi sheme državnih pomoči. Operacije morajo dokazati, da je pomoč bistvenega pomena za uspeh operacije in da operacije ne bi bilo mogoče izvesti brez pomoči. Operacija se zaradi tega ne sme pričeti izvajati pred izdajo sklepa o dodelitvi sredstev s strani ministrstva. Prijavitelji morajo v prijavi utemeljiti spodbujevalni učinek pomoči z informacijami, s katerimi dokažejo, da jih bo pridobljena pomoč po tem razpisu spodbudila k izvajanju dodatnih aktivnosti na področju razvojno raziskovalne dejavnosti. Upoštevati je potrebno pravilo kumulacije pomoči. Skupna višina prejetih državnih pomoči za operacijo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne sme presegati najvišje dovoljene višine sofinanciranja ali zneska državne pomoči kot določa shema. 7.2. Upravičeni stroški Financiranje po tem javnem razpisu bo potekalo po sistemu standardnega stroška na enoto, skladno s pravili Evropske kohezijske politike in Navodili Organa upravljanja o upravičenih stroških. Standardni strošek operacije predstavlja strošek dela polno zaposlenega raziskovalca na letni ravni. Strošek dela je določen na podlagi Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa (Uradni list RS, št. 74/04 s spremembami) in določenih cenah ARRS za leto 2010. Metodologija izračuna standardnega obsega stroškov na operaciji po posameznih sklopih aktivnosti ter zahtevana dokazila za spremljanje in potrjevanje upravičenosti stroškov so podrobneje predstavljena v razpisni dokumentaciji v prilogi: »Metodologija izračuna standardnega obsega stroškov na operaciji.« Stroški operacije so upravičeni le pod pogoji, da: – so dejansko nastali in so neposredno povezani z izvedbo operacije, – so nastali v obdobju upravičenosti ter so prepoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja, – so izkazani v skladu z določenimi standardnimi stroški na enoto in z veljavnimi pravili Skupnosti in nacionalnimi pravili. Upravičenost stroškov prejemniki sredstev dokazujejo z dokazili o doseženih rezultatih, ki so bili načrtovani in potrjeni v vlogi za sofinanciranje ter predstavljajo osnovo za določitev obsega financiranja. Dokazila za upravičenost stroškov operacije za posamezni sklop aktivnosti so: – dokazila o zaposlitvi mladih raziskovalcev za polni delovni čas za obdobje sofinanciranja in dokazila o izpolnjenih pogojih na podiplomskem študiju, – dokazila o zaposlitvi raziskovalcev iz JRO v Sloveniji ali zaposlitvi raziskovalcev iz javne ali zasebne raziskovalne organizacije v tujini za delo v novi RR skupini, v obsegu najmanj 30% polnega delovnega časa in za obdobje sofinanciranja, – dokazila o zaposlitvi ali najemu vrhunskih strokovnjakov za delo v novi RR skupini za obdobje sofinanciranja, – dokazila o prezaposlitvi že zaposlenih raziskovalcev v podjetju na delo v novi RR skupini za obdobje sofinanciranja. V primeru, da prejemniki sredstev ne predložijo dokazil o upravičenosti stroškov za posamezni sklop aktivnosti niso upravičeni do sredstev sofinanciranja oziroma morajo povrniti že prejeta sredstva. Ob dokazilih za upravičenost stroškov za posamezni sklop aktivnosti morajo prejemniki dokazati tudi doseganje ciljev javnega razpisa in podati ob zaključku operacije dokazilo o registraciji nove RR skupine v Evidenci izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti pri ARRS, v kateri so vključeni vsi raziskovalci, ki so bili sofinancirani iz naslova tega razpisa. V primeru, da prejemniki ne podajo dokazila o realizaciji cilja, niso upravičeni do sredstev tega razpisa in morajo vrniti vsa prejeta sredstva. Določene so naslednje vrednosti standardnega obsega stroškov ter maksimalni odstotki sofinanciranja za vsako posamezno aktivnost, na enoto stroška na letni ravni: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Izračun obsega stroškov v finančnem načrtu operacije in vrednosti sofinanciranja so odvisne od načrta izvajanja operacije in posameznih sklopov aktivnosti in predstavljajo dejanski strošek dela vključenih raziskovalcev glede na trajanje zaposlitve (izraženo v mesecih in dnevih) v obdobju financiranja. 7.3. Način financiranja Z izbranim prijaviteljem na javni razpis bo sklenjena pogodba o sofinanciranju. Vzorec pogodbe je del razpisne dokumentacije. Ministrstvo in izbrani prijavitelj, ki je upravičenec do odobrenih finančnih sredstev, se bosta s pogodbo o sofinanciranju dogovorila za obseg in dinamiko sofinanciranja operacije na osnovi načrtovanih rezultatov in mejnikov v izvajanju operacije, podanih v vlogi na javni razpis in pogajanjih. Prijavitelji morajo v vlogi utemeljiti posamezne aktivnosti z vidika pogojev javnega razpisa in načrtovati dinamiko zaposlovanja ter usposabljanja raziskovalcev, ki so predmet sofinanciranja. Skrajni rok za dejanski pričetek izvajanja operacije in realizacijo vseh načrtovanih zaposlitev in prezaposlitev raziskovalcev je šest mesecev od podpisa pogodbe o sofinanciranju. Če v roku šestih mesecev prejemnik ne poda dokazil o realiziranih zaposlitvah in prezaposlitvah lahko ministrstvo odstopi od pogodbe. Končni obseg sofinanciranja operacije in izplačil sredstev je odvisen v celoti od dosežnih rezultatov operacije. Celotna odobrena sredstva sofinanciranja bo ministrstvo izplačalo ob zaključku operacije glede na predložena dokazila o doseženih rezultatih operacije in dejanski obseg aktivnosti po sklopih. Ministrstvo in upravičenec se bosta s pogodbo dogovorila o pogojih in rokih za vmesna delna izplačila odobrenih sredstev sofinanciranja. Pogoj za delno izplačilo je dokazan fizični napredek operacije in doseganje naslednjih delnih rezultatov: 1. Izvedene vse načrtovane zaposlitve in prezaposlitve raziskovalcev – pogoj za prvo delno izplačilo 2. Dosežena realizacija 50% načrtovanih vključitev raziskovalcev v delo v novi RR skupini podjetja izražena v ekvivalentu polne zaposlitve raziskovalca – pogoj za drugo delno izplačilo. Če bodo na osnovi pogodbe o sofinanciranju izvedena vmesna delna izplačila sredstev, upravičenec pa ob zaključku operacije ne bo dokazal uresničitve načrtovanih rezultatov v celoti, bo ministrstvo zahtevalo vračilo že izplačanih sredstev oziroma sorazmernega dela sredstev za nerealizirane aktivnosti, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila v državni proračun Republike Slovenije. Ministrstvo lahko odstopi od pogodbe o sofinanciranju in zahteva vračilo že izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila v državni proračun Republike Slovenije tudi v primerih, ko upravičenec zaradi razlogov, ki niso objektivne narave, zamuja pri realizaciji posameznih aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja in dogovorjenega načrta izvajanja v pogodbi, za več kot šest mesecev. 8. Obdobje za porabo sredstev: začetek operacije je dan izdaje sklepa o izboru operacije s strani ministrstva. Obdobje upravičenosti javnih izdatkov je od dneva izdaje sklepa do 31. 12. 2014. Upravičeni so stroški, ki so nastali in bili plačani od dneva izdaje sklepa o izboru operacije do 30. 5. 2014, kar predstavlja rok za zaključek operacije. 9. Ostale zahteve Upravičenec, s katerim bo sklenjena pogodba, bo moral: – upoštevati zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, v skladu z 8. in 9. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1828/2006 (Uradni list EU L št. 371, 27. 12. 2006, z vsemi spremembami) in v skladu z Navodili organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007–2013, – zagotoviti hrambo in dostop do celotne dokumentacije v zvezi z operacijo vsem organom, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa ob smiselnem upoštevanju določil 90. člena Uredbe ES št. 1083/2006, – zagotavljati nediskriminacijo in enakost med spoloma, – spremljati in zagotavljati podatke o udeležencih v projektu v skladu z razčlenitvijo podano v Prilogi XXIII Uredbe 1828/2006/ES, – upoštevati pravila glede prepovedi dvojnega financiranja. Če ministrstvo v času izvajanja operacije ugotovi dvojno financiranje iz sredstev državnega, lokalnega ali EU proračuna, ali pa da so mu bila odobrena, ne da bi o tem do sklenitve pogodbe pisno obvestil ministrstvo, lahko le-to odstopi od pogodbe in zahteva vrnitev izplačanih nepovratnih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila v Proračun Republike Slovenije. – zagotavljati pravilnost podatkov. V primeru, da se kadar koli izkaže, da je upravičenec posredoval napačne podatke v zvezi z namenom operacije ali izpolnjevanjem pogojev, ali pa se ugotovi, da je zamolčal take podatke, ki bi kakorkoli vplivali na oceno in potek programa, je ministrstvo upravičeno odstopiti od pogodbe, upravičenec pa bo dolžan vrniti vsa prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila v Proračun Republike Slovenije. Omejitve glede sprememb na projektu v skladu s 57. členom Uredbe 1083/2006/ES v predmetnem javnem razpisu niso relevantne, kot tudi ne morebitno dopolnilno financiranje. Prijavitelj/upravičenec se strinja, da se bodo podatki o operaciji, ki so javnega značaja, lahko objavljali. Slednje vključuje predvsem tudi dejstvo, da bo prijavitelj/upravičenec vključen v seznam upravičencev, ki bo obsegal navedbo upravičenca in občine, naziv operacije, regijo upravičenca in znesek javnih virov financiranja operacije. Objave podatkov o operaciji in prejemnikih sredstev bodo izvedene v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Ostale zahteve so podrobneje opredeljene v razpisni dokumentaciji. 10. Vloga in način prijave 10.1. Vsebina vloge Vloga se šteje kot formalno popolna, če vsebuje naslednje izpolnjene in podpisane obrazce in dokazila: I. Prijavni obrazec II. Predstavitev strategije podjetja za krepitev razvojno raziskovalnih sposobnosti III. Predstavitev operacije: Programa vzpostavitve nove RR skupine z obrazci: Obrazec št. 1: Kazalniki rezultatov in učinkov ter njihove pričakovane vrednosti po izvedbi programa, Obrazec št. 2: Finančni načrt programa po sklopih aktivnosti, Obrazec št. 3: Finančni načrt programa po letih. IV. Priloge: 3. Parafiran vzorec pogodbe o sofinanciranju 4. Podpisana izjava o sprejemanju razpisnih pogojev. 10.2. Način prijave Popolna vloga, pripravljena v skladu z razpisno dokumentacijo, mora biti – ne glede na način – do roka predvidenega za oddajo vlog v 11. točki javnega razpisa dostavljena v Glavno pisarno Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana. Vloga mora biti v zaprti ovojnici, na sprednji strani z oznako »Ne odpiraj – vloga na razpis »Krepitev razvojnih oddelkov v podjetjih«« ter z navedbo polnega naziva in naslova pošiljatelja. Vloge, ki ne bodo ustrezno označene, bodo neodprte vrnjene prijavitelju. Vloga se odda v enem izvodu v pisni obliki in na CD nosilcu. CD nosilec naj vsebuje vse obrazce vloge kot nezaščitene datoteke v word oziroma excell formatu ter tudi pdf format celotne vloge na javni razpis (vključno z dokazili). Vloga, ki nima tako pisnega kot elektronskega izvoda, šteje za nepopolno. V primeru neskladnosti podatkov v pisni in elektronski obliki, se šteje, da je za presojo pomembna elektronska oblika. Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih delov vloge, ki jih prijavitelj posebej označi kot poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost se ne more nanašati na celotno vlogo ali na dele vloge v zvezi z izpolnjevanjem pogojev ali ocene vloge na podlagi meril. Prijavitelj se mora ne glede na to, da je oddal vlogo na razpis, zavedati dejstva, da obstaja možnost, da njegova vloga ne bo odobrena. Vsi stroški prijave na javni razpis bremenijo prijavitelja. Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko v vsakem trenutku prekine izvajanje postopka javnega razpisa. 11. Datum odpiranja vlog Vloga je pravočasna za posamezno odpiranje, če je ne glede na vrsto prenosa pošiljke dostavljena v Glavno pisarno ministrstva v roku za oddajo vloge za posamezno odpiranje. Nepravočasno prispele vloge za posamezno odpiranje se zavržejo s sklepom. Prijavitelji lahko vloge ponovno vložijo za naslednje odpiranje vlog ob pogoju, da ne uveljavlja pravnih sredstev v povezavi z že vloženo in zavrženo vlogo oziroma da že uveljavljeno pravno sredstvo pisno umakne. Odpiranje vlog zaradi pričakovanega večjega števila vlog ne bo javno. Roki za oddajo vlog in datumi odpiranja vlog: Prvi rok za oddajo vloge je 5. september 2011 (do 12. ure), datum odpiranja teh vlog je 9. september 2011. Naslednji roki za oddajo vlog in datumi odpiranja teh vlog so: – 2. rok za oddajo vloge: 9. januar 2012 (do 12 ure), datum odpiranja vlog: 16. januar 2012, – 3. rok za oddajo vloge: 21. maj 2012 (do 12. ure), datum odpiranja vlog: 28. maj 2012, – 4. rok za oddajo vloge: 3. september 2012 (do 12. ure), datum odpiranja vlog: 10. september 2012. Zadnje odpiranje vlog bo 10. septembra 2012, če ne bodo sredstva porabljena že na prejšnjih odpiranjih. Razpis je odprt do porabe sredstev. Zaključek javnega razpisa se objavi v Uradnem listu RS. 12. Obveščanje o izboru: prijavitelji bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog. Hkrati bodo obveščeni tudi prijavitelji, ki ne bodo izbrani. Rezultati bodo v obliki sklepa o izbranih na javnem razpisu javno objavljeni na spletnem naslovu ministrstva. 13. Pritožbeni postopek Prijavitelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in da neupravičeno ni bil izbran, lahko v 8 dneh od prejema sklepa oziroma obvestila o izboru vloži pritožbo. O pritožbi v 15 dneh s sklepom odloči ministrstvo. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb. 14. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija bo z dnem objave razpisa v Uradnem listu RS dostopna na spletni strani ministrstva: www.mvzt.gov.si. pod rubriko Javni razpisi. 15. Dodatne informacije Informacije in celotna razpisna dokumentacija so na voljo na spletnem naslovu Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, pod razdelkom Javni razpisi. Dodatne informacije oziroma vprašanja se posredujejo po elektronski pošti (urska.zupin@gov.si). Odgovore na pogosta vprašanja bo ministrstvo objavilo na omenjenih spletnih straneh. Ministrstvo bo po potrebi organiziralo informativne dneve. Datumi informativnih dni in druge informacije bodo objavljene na spletnih straneh ministrstva. Kontaktna oseba za javni razpis je Urška Zupin.
Republika Slovenija Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

AAA Zlata odličnost