Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011

Kazalo

Št. 331-22/2007/4 Ob-3369/11 , Stran 1297
Št. 331-22/2007/4 Ob-3369/11
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MKGP), na podlagi: – Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2011–2013 (Uradni list RS, št. 28/11, z dne 15. 4. 2011), (v nadaljnjem besedilu: Uredba PRP), – Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne 20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 277 z dne 21. 10. 2005, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 473/2009 z dne 25. maja 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Uredbe (ES) št. 1290/2005 o financiranju skupne kmetijske politike (UL L št. 144 z dne 9. 6. 2009, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1698/2005/ES), – Uredbe Komisije (ES) št. 1974/2006 z dne 15. decembra 2006 o podrobnih pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 368 z dne 23. 12. 2006, str. 15), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 108/2010 z dne 8. februarja 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 1974/2006 o podrobnih pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 36 z dne 9. 2. 2010, str. 4), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1974/2006/ES), – Uredba Komisije (ES) št. 65/2011 z dne 27. januarja 2011 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 glede izvajanja kontrolnih postopkov in navzkrižne skladnosti v zvezi z ukrepi podpore za razvoj podeželja (UL L št. 25 z dne 28. 1. 2011, str. 8), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 65/2011/ES), – Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013, ki ga je potrdila Komisija EU z odločbo št. CCI 2007 SI 06 RPO 001 z dne 12. 9. 2007, zadnjič spremenjenega s potrditvijo komisije št. D(2011)373953 z dne 30. 3. 2011 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2007-2013) objavlja,
II. javni razpis
za ukrep 132 – sodelovanje kmetijskih proizvajalcev v shemah kakovosti hrane
I. Osnovni podatki o javnem razpisu: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! II. Predmet podpore (1) Skladno s prvim odstavkom 45. člena Uredbe PRP je predmet podpore v okviru tega javnega razpisa podpora kmetijskim gospodarstvom, ki sodelujejo v upravičeni shemi kakovosti Evropske unije ali Republike Slovenije za delno pokritje stalnih stroškov, nastalih zaradi sodelovanja v upravičenih shemah kakovosti (2) Skladno s prvim odstavkom 45. člena Uredbe PRP so upravičene sheme kakovosti Evropske unije ali Republike Slovenije sledeče: – ekološka pridelava in predelava, – zaščiteni kmetijski pridelki oziroma živila: – zaščitena označba porekla, – zaščitena geografska označba, – zajamčena tradicionalna posebnost, – integrirana pridelava in – višja kakovost. (3) Skladno z drugim odstavkom 45. člena Uredbe PRP je predmet podpore delno pokritje stalnih stroškov nastalih zaradi vključitve v sheme kakovosti hrane in s sodelovanjem v njih. Predmet podpore ima obliko letnega plačila, kar pomeni da vlagatelj lahko na letni ravni z letnimi vlogami uveljavlja delno pokritje stalnih stroškov. Podpora se enemu upravičencu lahko dodeli za največ pet let vendar najkasneje do 30. 6. 2015. (4) Skladno z drugim odstavkom 45. člena Uredbe PRP se podpora dodeli za kmetijske proizvode iz Priloge I Pogodbe in Prilog Uredbe Sveta (ES) št. 509/2006, 510/2006 in 834/2007. III. Vlagatelji (1) Skladno s prvim odstavkom 47. člena Uredbe PRP so vlagatelji kmetijska gospodarstva, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na območju Republike Slovenije in so vključeni v eno od shem kakovosti Evropske unije ali nacionalno shemo kakovosti iz drugega odstavka prejšnjega poglavja. (2) Skladno z drugim odstavkom 47. člena Uredbe PRP so do podpore upravičeni samo proizvajalci kmetijskih proizvodov, namenjenih za prehrano ljudi. IV. Pogoji in obveznosti IV/1: Vstopni pogoji, ki morajo biti izpolnjeni ob oddaji vloge na javni razpis Vlagatelj mora ob vsakoletni oddaji vloge izpolnjevati pogoje in obveznosti iz IV/1 in IV/2 poglavja tega JR. 1. Splošni pogoji: (1) Vlagatelj mora predložiti popolno vlogo skladno z zahtevami iz tega javnega razpisa in na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, vključno z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili, ki so v njej navedeni. Podatki morajo biti medsebojno skladni. (2) Vlagatelj mora uporabljati podatke iz uradnih evidenc. (3) Skladno s prvim odstavkom 48. člena Uredbe PRP morajo vlagatelji izpolnjevati naslednje splošne pogoje: – kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v register kmetijskih gospodarstev; – kmetijsko gospodarstvo mora predložiti kopijo certifikata ali potrdila o opravljeni kontroli, ki dokazuje vključitev v upravičeno shemo kakovosti; – vlagatelj, ki uveljavlja podporo za kmetijske proizvode z zaščiteno označbo porekla, zaščiteno geografsko označbo ali zajamčeno tradicionalno posebnostjo, mora biti na dan oddaje vloge na javni razpis ta kmetijski proizvod vpisan v evropski register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb oziroma evropski register zajamčenih tradicionalnih posebnosti; – vlagatelj, ki uveljavlja podporo za kmetijske proizvode z višjo kakovostjo, mora biti na dan oddaje vloge na javni razpis ta kmetijski proizvod vpisan v nacionalni register. (5) Skladno s prvim odstavkom 120. člena Uredbe PRP se priznane aktivnosti ne smejo pričeti izvajati pred rokom, določenem v tem javnem razpisu. (6) Skladno z osmim, devetim in desetim odstavkom 120. člena Uredbe PRP mora imeti vlagatelj: – za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji; – ki je fizična oseba, stalno prebivališče na ozemlju Republike Slovenije; – ki je pravna oseba, dejavnost registrirano na ozemlju Republike Slovenije. 2. Podrobnejši pogoji (1) Skladno s tretjim odstavkom 109. člena Uredbe PRP se predpisujejo podrobnejši pogoji za dodelitev sredstev, ki so: – kmetijske proizvode oziroma živila iz shem kakovosti mora kmetijsko gospodarstvo prodajati skladno z zahtevami iz priloge iz razpisne dokumentacije; – na končnih proizvodih, ki se prodajajo se mora uporabljati nacionalni oziroma evropski zaščitni znak. IV/2: Pogoji, ki jih mora upravičenec izpolnjevati ob vlaganju zahtevka (1) Skladno s prvim odstavkom 127. člena Uredbe PRP se vloga na javni razpis šteje kot zahtevek za izplačilo sredstev. (2) Skladno z drugim odstavkom 127. člena Uredbe PRP morajo biti aktivnosti zaključene in vsi računi plačani pred vložitvijo vloge na javni razpis, ki se šteje kot zahtevek za izplačilo sredstev. (3) Skladno s prvim odstavkom 49. člena, tretjim odstavkom 109. člena in drugim odstavkom 127. člena Uredbe PRP mora upravičenec, k vlogi, ki se šteje kot zahtevek priložiti naslednja dokazila: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! (4) Vsi originalni računi oziroma overjene fotokopije računov in dokazila o plačilu se morajo glasiti na upravičenca oziroma kmetijsko gospodarstvo. (5) Skladno s petim odstavkom 127. člena Uredbe PRP morajo, za izplačila sredstev v tekočem letu, upravičenci vlogo, ki se šteje kot zahtevek za izplačilo sredstev poslati na ARSKTRP od 1. januarja do 5. oktobra in od 6. decembra do 31. decembra. Vloge, ki se štejejo kot zahtevki, poslane med 6. oktobrom in 5. decembrom, se s sklepom zavržejo. (6) Skladno s šestim odstavkom 127. člena Uredbe PRP se na podlagi vložene popolne vloge, ki se po tem javnem razpisu šteje kot zahtevek za izplačilo sredstev sredstva izplačajo na transakcijski račun upravičenca po opravljeni administrativni kontroli in nadzoru iz 126. člena Uredbe PRP. IV/3: Splošne obveznosti in druge obveznosti, ki jih mora upravičenec izpolnjevati pet let po zadnjem izplačilu odobrenih sredstev (1) Skladno z drugim odstavkom 48. člena in četrtim odstavkom 121. člena uredbe PRP mora končni prejemnik sredstev na ARSKTRP poročati še pet let po zadnjem izplačilu sredstev. Poročilo mora poslati na ARSKTRP do 31. marca tekočega leta za preteklo leto na predpisanem obrazcu, objavljenem na spletni strani ARSKTRP. (2) Skladno s tretjim odstavkom 48. člena in tretjim odstavkom 121. člena Uredbe PRP mora končni prejemnik biti vključen v shemo kakovosti še pet let po zadnjem izplačilu sredstev. V. Omejitev sredstev (1) Skladno s 119. členom Uredbe PRP veljajo naslednje omejitve sredstev: – upravičenci lahko pridobijo sredstva za iste aktivnosti na podlagi posamezne vloge samo iz enega ukrepa po tej uredbi; – sredstva se ne odobrijo in izplačajo upravičencu, ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi na javni razpis in v zahtevku za izplačilo sredstev, že prejel sredstva državnega proračuna Republike Slovenije ali sredstva Evropske unije oziroma druga javna sredstva; – sredstva se ne dodelijo za aktivnosti zunaj območja Republike Slovenije. (2) Skladno s četrtim odstavkom 46. člena Uredbe PRP in s točko b) prvega odstavka 32. člena Uredbe 1698/2005/ES se podpore ne dodelijo za: – kmetijska gospodarstva, ki prejmejo za isti namen podporo na podlagi ukrepov I. stebra kmetijske politike, navedenih v Uredbi 1974/2006/ES, – projekte, ki prejmejo za isti namen podporo na podlagi ukrepov, navedenih v Uredbi Komisije (ES) 1857/2006, – sheme, katerih edini cilj je zagotavljanje višje ravni nadzora nad spoštovanjem obveznih standardov iz zakonodaje Evropske unije ali nacionalne zakonodaje. VI. Upravičeni stroški (1) Skladno s prvim in drugim odstavkom 46. člena Uredbe PRP so upravičeni stroški stalni stroški, ki nastanejo z vključitvijo v sheme kakovosti in sodelovanjem v njih, kateri lahko nastanejo od 1. januarja 2011 do 30. junija 2015. Upravičeni stroški zajemajo: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! (2) Skladno z drugim odstavkom 46. člena Uredbe PRP so do podpore upravičeni stalni stroški, ki so nastali od 1. Januarja 2011 do 30. Junija 2015. (3) Skladno s tretjim odstavkom 46. člena Uredbe PRP vlagatelj vloži vlogo na javni razpis za nastale stalne stroške v tekočem letu. Vloga na javni razpis se vlaga po nastanku stroškov in sicer enkrat v tekočem letu. Podpora se upravičencu dodeli za največ 5 let. (4) Skladno s tretjim odstavkom 71. člena Uredbe 1698/2005/ES DDV ni upravičen strošek. (5) Do podpore pa niso upravičeni niti ostali stroški iz tretjega odstavka 71. člena Uredbe 1698/2005/ES ter naslednji stroški: – stroški tekočega poslovanja (stroški vzdrževanja in najema itd.), – bančni stroški, – splošni upravni stroški. VII. Finančne določbe – 1. Splošni finančni pogoji (1) Skladno s tretjim odstavkom 116. člena Uredbe PRP se sredstva dodelijo v obliki nepovratnih sredstev. (2) Finančna pomoč se skladno s prvim odstavkom 49. člena Uredbe PRP dodeli v obliki letnega izplačila. (3) Skladno z drugim odstavkom 49. člena Uredbe PRP so vlagatelji, ki so vključeni v sheme kakovosti, upravičeni do letne podpore v višini, ki je navedena v spodnji tabeli: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! (4) Skladno s tretjim odstavkom 49. člena Uredbe PRP znaša najvišji znesek dodeljene finančne pomoči na vlagatelja do vključno 3.000 EUR. – 2. Podrobnejši finančni pogoji (1) Skladno z drugim in tretjim odstavkom 46. Člena Uredbe PRP se podpora enemu upravičencu dodeli vsako leto v obliki letnega izplačila na podlagi letne vloge za stalne upravičene stroške, nastale v tekočem letu. Do podpore so upravičeni stalni stroški, ki so nastali od 1. 1. 2011 do najkasneje 30. 6. 2015. Podpora ima obliko letnega plačila, kjer vlagatelji na letni ravni uveljavljajo delno pokritje stalnih stroškov in sicer z vlaganjem letnih vlog za obdobje od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011, od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012, od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013, od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 ter od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015. Podpora se upravičencu dodeli za največ pet let. (2) V primeru, da je kmetijsko gospodarstvo vključeno v več shem kakovosti, se za vsako shemo kakovosti posebej upošteva dovoljena zgornja meja, vendar maksimalna podpora na kmetijsko gospodarstvo ne sme presegati 3.000 EUR. (3) Skladno s prvim odstavkom 127. člena Uredbe PRP se vloga na javni razpis šteje kot zahtevek za izplačilo sredstev. VIII. Razpisna dokumentacija in informacije (1) Skladno s tretjim odstavkom 111. člena Uredbe PRP se vloga vlaga pisno na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, dostopne na spletnih straneh ARSKTRP in MKGP. Razpisna dokumentacija vsebuje: (a) povabilo k oddaji vloge, navodilo vlagateljem za izdelavo in oddajo vloge, seznam informacijskih točk, slovar temeljnih pojmov, seznam proizvodov, ki so upravičeni do podpore; (b) prijavni obrazec; (c) zahtevek za izplačilo sredstev. (2) Razpisna dokumentacija je dostopna na spletnih straneh, www.mkgp.gov.si in www.arsktrp.gov.si. (3) V skladu s 30. člen om Zkme-1 se vloga, ki ni vložena na predpisanem obrazcu, zavrže. (4) Vlagatelj lahko pridobi informacije o javnem razpisu na informacijski točki ARSKTRP, tel. 01/580 7792, od ponedeljka do četrtka od 8. do 14.30 ali na informacijskih točkah KGZS, ki so navedene v razpisni dokumentaciji. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si. IX. Rok in način prijave (1) V okviru tega javnega razpisa lahko vlagatelj vloži za vsako tekoče leto 1 vlogo torej največ pet vlog na vlagatelja. (2) Skladno s 111. člena Uredbe PRP je potrebno vlogo na javni razpis poslati priporočeno po pošti ali oddati v vložišču ARSKTRP, v času uradnih ur, na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, in sicer od naslednjega dne po objavi javnega razpisa v Uradnem listu republike Slovenije do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletnih straneh MKGP. (3) Vloga na javni razpis se vlaga pisno na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, dostopne na spletnih straneh MKGP in ARSKTRP. Sestavni deli vloge na javni razpis morajo biti speti ali vloženi v mapo po vrstnem redu. Na ovojnici vloge morajo biti razvidni datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge, ki ju označi pošta oziroma vložišče ARSKTRP, naslov vlagatelja ter oznaka javnega razpisa, na katerega se vlagatelj prijavlja, kot to določa tretji odstavek 111. člena Uredbe PRP. »Ne odpiraj – vloga na drugi javni razpis za ukrep 132 – Podpora kmetijskim gospodarstvom, ki sodelujejo v shemah kakovosti hrane.« (4) Prepozne vloge se s sklepom zavrže. X. Obravnava in postopek odobritve ter nadzor nad izvajanjem (1) Skladno s četrtim odstavkom 49. člena Uredbe PRP se ukrep izvaja z odprtim javnim razpisom in se izberejo projekti do porabe sredstev, razpisanih za ta namen v obdobju izvajanja PRP 2007–2013 v letih 2011–2013, v skladu s postopkom iz XXI. poglavja Uredbe PRP. (2) Skladno s 110. členom Uredbe PRP se v odprtem javnem razpisu vloge odpirajo in obravnavajo ter se zahteva odprava pomanjkljivosti po vrstnem redu oddaje vlog na javni razpis. Sredstva se dodeljujejo do višine razpisanih sredstev po vrstnem redu prejema popolnih vlog na javni razpis, ki izpolnjujejo predpisane pogoje. X/1: Postopek od obravnave do odobritve vloge (1) Postopek za odpiranje in obravnavanje vlog ter zahteva za odpravo pomanjkljivosti v odprtih javnih razpisih je določen v XXI. poglavju Uredbe PRP. (2) V skladu s prvim odstavkom 112. člena Uredbe PRP odpiranje vlog na javni razpis ni javno. (3) V skladu s četrtim odstavkom 111. člena Uredbe PRP ARSKTRP odpira in odobrava vloge na javni razpis ter zahteva odpravo njihovih pomanjkljivosti po vrstnem redu oddaje vlog na javni razpis oziroma po vrstnem redu prejema popolnih vlog na javni razpis, ki izpolnjujejo predpisana merila, do porabe razpisanih sredstev za posamezen javni razpis. (4) Po odprtju vloge na javni razpis se preveri njena popolnost v skladu z 52. členom Zkme-1. (5) Vloge, ki so popolne in vsebinsko ustrezne se uvrstijo na seznam popolnih vlog. Odobrijo se le tiste vloge, ki izpolnjujejo vstopne pogoje, do porabe sredstev. (6) Nepopolne vloge se pozove na dopolnitev. Rok za dopolnitev vloge na javni razpis je v skladu s tretjim odstavkom 112. člena Uredbe PRP 30 dni od dneva vročitve poziva k dopolnitvi. Za datum in čas njenega prejema se šteje datum in čas (ura, minuta) oddaje na pošti ali oddaje v vložišču ARSKTRP. Po prejemu dopolnjene vloge na javni razpis na ARSKTRP, se dopolnjena vloga na javni razpis ponovno pregleda. (7) Sredstva se odobrijo popolnim vlogam do porabe sredstev. (8) V skladu s prvim odstavkom 116. člena Uredbe PRP se sredstva upravičencu odobrijo z odločbo o pravici do sredstev, ki jo izda ARSKTRP. (9) V skladu s četrtim odstavkom 111. členom Uredbe PRP se v primeru, če je skupna višina zaprošenih sredstev višja od razpisanih sredstev, in imata na zadnjem mestu seznama prejetih vlog na javni razpis dve ali več vlog na javni razpis na ovojnici enak datum in čas (ura, minuta) oddaje, izvede žrebanje o določanju vrstnega reda prispelih vlog na javni razpis. Žrebu lahko prisostvujejo tudi vlagatelji. O dnevu žrebanja so vlagatelji obveščeni pisno. Tričlansko komisijo, ki nadzira žrebanje in osebo, ki vodi žrebanje, imenuje predstojnik ARSKTRP med javnimi uslužbenci, zaposlenimi na ARSKTRP. (10) V skladu s petim odstavkom 111. členom Uredbe PRP se žrebanje opravi v uradnih prostorih ARSKTRP. Evidenčne številke vlog na javni razpis se izpišejo na prepognjene listke, ki se z žigom ARSKTRP overijo v prisotnosti komisije, ki nadzira žrebanje. Listki z evidenčnimi številkami vlog na javni razpis se v prisotnosti komisije zaprejo v škatlo, ki se takoj zapečati. Škatla se odpre v navzočnosti prisotnih vlagateljev in komisije. Oseba, ki vodi žrebanje, vleče listke iz škatle in javno pove evidenčno številko izžrebane vloge na javni razpis ter izžrebani listek takoj odda komisiji. (11) V skladu s šestim odstavkom 111. člena Uredbe PRP se o žrebanju se sestavi zapisnik. Podpišejo ga člani komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je vodila žrebanje in vlagatelji, če so navzoči. X/2: Nadzor nad izvajanjem ter postopki v primeru nepravilnosti (sankcije in vrnitev sredstev) (1) ARKSTRP izvaja administrativne kontrole (vključno z obiski investicijskega območja) in kontrole na kraju samem, s katerimi ugotavlja izpolnjevanje pogojev in obveznosti. V skladu s prvim odstavkom 75. člena Uredbe 1698/2005/ES lahko kontrole izvaja tudi Organ upravljanja, ki deluje v okviru MKGP. (2) Sredstva ARSKTRP izplača šele po vseh opravljenih kontrolah, ki so predvidene z Uredbo Komisije 65/2011/EU. S kontrolami se preveri znesek, ki se izplača upravičencu na podlagi zahtevka. Znižanja in morebitne sankcije se uporabijo skladno s 30. členom Uredbe 65/2011/EU. (3) V primeru ugotovljenih nepravilnosti se sprožijo sankcije in zahteva vračilo sredstev na način, kot je opredeljeno v 57. členu Zkme-1 in 122. členu Uredbe PRP. (4) V skladu s prvim odstavkom 123. člena Uredbe PRP se z globo 200 EUR kaznuje končni prejemnik sredstev, ki ne posreduje poročila o doseganju ciljev in izpolnjevanju obveznosti iz četrtega odstavka 121. člena Uredbe PRP. X/3: Določena ključna opozorila vlagateljem, povzeta po 122. Členu Uredbe PRP (1) Namerna vložitev napačne prijave se sankcionira v skladu z Uredbo 65/2011/EU, neizpolnjevanje obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev pa se sankcionira v skladu s 57. členom Zkme-1. (2) V primerih iz prejšnjega odstavka ARSKTRP v roku 90 dni od dneva ugotovitve nepravilnosti izda odločbo, s katero zahteva vračilo že izplačanih sredstev v proračun Republike Slovenije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva, ko je končni prejemnik sredstev obveščen o obveznosti povračila. (3) Določba prejšnjega odstavka se ne uporablja: a. če upravičenec zaradi višje sile ali izrednih okoliščin zamudi obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev glede rokov in predloži ustrezne dokaze v desetih delovnih dneh od dneva, ko je to zmožen storiti. ARSKTRP v tem primeru lahko podaljša rok, če bi bile s to spremembo obveznosti izpolnjene vse zahteve iz predpisov in javnega razpisa ter dosežen namen, za katerega je bila dodeljena pravica do sredstev, ob smiselni uporabi prvega odstavka 54. člena ZKme-1; b. če upravičenec v skladu s prvim odstavkom 54. člena ZKme-1 po izdaji odločbe o pravici do sredstev in pred potekom rokov za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev na ARSKTRP posreduje utemeljen obrazložen zahtevek za spremembo obveznosti (vključno podaljšanje rokov), določenih v odločbi o pravici do sredstev in ARSKTRP z odločbo ugotovi, da bodo ne glede na spremembo obveznosti izpolnjene vse zahteve iz predpisov in javnega razpisa ter dosežen namen, za katerega je bila dodeljena pravica do sredstev; c. če upravičenec dokaže, da zaradi nepredvidenih okoliščin, na katere ni mogel vplivati, ni mogel izpolniti obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev. (4) Končnemu prejemniku sredstev ni treba vrniti vseh že izplačanih sredstev v primerih višje sile ali izrednih okoliščin. (5) O višji sili ali izrednih okoliščinah mora upravičenec ali njegova pooblaščena oseba pisno obvestiti ARSKTRP in predložiti ustrezna dokazila v desetih delovnih dneh od dneva, ko je upravičenec oziroma njegova pooblaščena oseba to zmožna storiti. (6) Če upravičenec iz neutemeljenih razlogov ne dovoli kontrole na kraji samem, se šteje, da ni izpolnil pogojev, ki jih določa javni razpis in obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev. V tem primeru mora v proračun Republike Slovenije vrniti že izplačana sredstva, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva, ko je končni prejemnik sredstev obveščen o obveznosti povračila.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost