Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011

Kazalo

Ob-3356/11 , Stran 1339
Ob-3356/11
Na podlagi točke 5. 5. Statuta družbe Celjski sejem, d.d. Celje, Dečkova 1, Celje, upravni odbor vabi delničarje na
15. skupščino
družbe Celjski sejem, d.d. Celje,
ki bo 8. 7. 2011, ob 11. uri, v konferenčni dvorani Celjskega sejma, Dečkova 1, Celje. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine. Predlog sklepa: imenujejo se organi skupščine v sestavi, kot je predlagana v gradivu za skupščino. Ugotovi se, da je skupščina sklepčna. Skupščina na predlog upravnega odbora izvoli predsednika skupščine in dva preštevalca glasov. Na seji je navzoč notar. 2. Seznanitev s poročilom upravnega odbora o revidiranem letnem poročilu za leto 2010. Predlog sklepa: skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2010 in ga potrdi. 3. Uporaba bilančnega dobička in podelitve razrešnice upravnemu odboru družbe za leto 2010. Predlog sklepa: 3.1. Čisti poslovni izid poslovnega leta 2010 znaša 295.930,73 EUR. V skladu s statutom se 29.593,07 EUR razporedi za povečanje statutarnih rezerv, po sklepu upravnega odbora se 133.168,83 EUR nameni za nakup lastnih delnic. Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2010 znaša 1.410.339,03 EUR, od katerega preostanek čistega dobička za poslovno leto 2010 znaša 133.168,83 EUR, preneseni dobiček iz prejšnjih let pa znaša 1.277.170,20 EUR, se uporabi na naslednji način: a) v višini 10.000,00 EUR bruto, ki izhaja iz prenesenega dobička preteklih let, se podeli kot nagrada izvršni direktorici v obliki delnic družbe, b) 99.830,12 EUR se nameni za izplačilo dividend (0,17 EUR na delnico bruto). Dividende se izplačajo iz prenesenega dobička prejšnjih let. Upravičenci so imetniki delnic družbe na dan zasedanja skupščine v mesecu juliju. Dividende se izplačajo najkasneje do 31. 10. 2011. c) preostanek bilančnega dobička v višini 1.300.508,91 EUR ostane nerazporejen. 3.2. Potrdi in odobri se delo upravnega odbora v poslovnem letu 2010 in se mu podeli razrešnica. 4. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2011. Predlog sklepa: Na predlog upravnega odbora se za revizorja družbe za poslovno leto 2011 imenuje revizijska družba Plus revizija, d.o.o., Ljubljana. 5. Potrditev pooblastila upravnemu odboru za nakup lastnih delnic. Predlog sklepa: Skupščina pooblašča upravni odbor družbe, da lahko po svojem predsedniku kupi lastne delnice družbe, s tem da: a) Najvišja nakupna cena 1 delnice ne sme presegati zadnjo znano revidirano knjigovodsko vrednost delnice, najnižja prodajna cena pa je 8,35 EUR. b) Za nakup lastnih delnic se lahko uporabijo sredstva iz rezerv za nakup lastnih delnic, ali iz drugih po statutu in zakonu oblikovanih rezerv. c) Delnice družbe se lahko namenijo izplačilu nagrad zaposlenim in izvršni direktorici. d) Skupščina daje pooblastilo upravnemu odboru, da lahko lastne delnice umakne brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala družbe. 6. Pravice in obveznosti upravnega odbora v zvezi z lastnimi delnicami. Predlog sklepa: a) Skupni delež lastnih delnic, skupaj z delnicami, ki jih družba že ima, ne sme presegati 10% osnovnega kapitala. b) Prednostna pravica obstoječih delničarjev se pri nakupu in prodaji lastnih delnic izključi. Upravni odbor je pooblaščen prosto izbrati prodajalca oziroma kupca lastnih delnic. 7. Obravnava in sprejem sklepa o spremembah in dopolnitvah statuta delniške družbe. Predlog sklepa: skupščina delničarjev družbe Celjski sejem d.d. sprejme prečiščeno besedilo – čistopis Statuta družbe Celjski sejem d.d., ki je sestavni del zapisnika skupščine. 8. Določitev sejnine in plačila za delo članov upravnega odbora. Predlog sklepa: skupščina delničarjev potrdi sejnine in višino plačila za delo članov upravnega odbora za poslovno leto 2012. Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Izvršni direktor in člani upravnega odbora se skupščine lahko udeležijo tudi, če niso delničarji. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe. Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo najkasneje 3 dni pred sejo skupščine prijavili svojo udeležbo na sedežu družbe in so vpisani v delniško knjigo po stanju zadnjega dne prijave na skupščino. Celotno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe do skupščine, vsak delovni dan, od 10. do 12. ure. Predlogi delničarjev so lahko le pisni, obrazloženi in vloženi v sedmih dneh po objavi tega sklica na sedežu družbe. V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, se skupščina ponovno sestane uro kasneje. V tem primeru je skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih delnic.
Celjski sejem, d.d. Celje predsednik UO mag. Franc Pangerl

AAA Zlata odličnost