Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011

Kazalo

Ob-3383/11 , Stran 1344
Ob-3383/11
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in na podlagi 16. člena Statuta družbe KAM-BUS, d.d. Kamnik, uprava družbe sklicuje
17. skupščino delničarjev
družbe KAM-BUS, d.d. Kamnik,
ki bo v sredo, 6. 7. 2011 ob 13. uri, na sedežu družbe v Kamniku, Perovo 30. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine. Predlog sklepa: na predlog uprave in nadzornega sveta se za predsednika skupščine izvoli Boštjan Jordan. Za preštevalca glasov se izvolita Mojca Jašič in Tatjana Petrovič. Za notarja se potrdi Jože Rožman. 2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2010 in poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2010, seznanitev skupščine s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2010. Predlog sklepa: skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2010 in poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2010 ter s prejemki članov organa vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2010. 3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitve razrešnice upravi in nadzornemu svetu v letu 2010. Predlog sklepa: Na predlog uprave in nadzornega sveta se bilančni dobiček v višini 770.129,78 EUR razporeja za: 1. izplačilo dividend delničarjem v višini 185.052,50 €, kar znaša 1,25 € bruto na delnico. Do dividend so upravičeni delničarji vpisani v delniško knjigo 2 dni po skupščini družbe. Dividenda se izplača najkasneje v roku 90 dni od sprejema tega sklepa. 2. Bilančni dobiček v višini 150.000,00 € se razporedi na povečanje rezerv iz dobička. 3. Preostanek bilančnega dobička v višini 435.077,28 € se prenese za uporabo v naslednjih letih. 4. Članom nadzornega sveta se v breme materialnih stroškov izplača nagrada v skupni višini 2.200,00 € bruto in sicer predsedniku 1.000,00 €, vsakemu članu pa 600,00 €. 5. Podeli se razrešnica upravi in nadzornemu svetu, s katero se potrdi in odobri njuno delo v letu 2010. 4. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2011. Predlog sklepa: na predlog nadzornega sveta se za revizorja družbe za poslovno leto 2011 imenuje revizijska družba ABC revizija, družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o. iz Ljubljane. 5. Imenovanje članov nadzornega sveta. Predlog sklepa: zaradi poteka mandata članoma nadzornega sveta z dne 11. 12. 2011, skupščina na novo potrdi dosedanja člana nadzornega sveta, ki zastopata interese delničarjev: Ivanko-Zupančič Gaber in Antona Ekarta. Novi mandat začne teči z dne 12. 12. 2011 in traja 4 leta. Informacije za delničarje Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij v zvezi s skupščino. Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta in drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je na vpogled vsem delničarjem družbe v tajništvu družbe, na Perovem 30 v Kamniku, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine, med 10. in 12. uro. Zahteve in predlogi delničarjev Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev dnevnega reda. Zahtevo morajo poslati družbi najpozneje 7 dni po objavi tega sklica na naslov: KAM-BUS, d.d., Perovo 30, 1241 Kamnik. Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda, ki bodo utemeljeni in vloženi v 7 dneh po objavi tega sklica na naslov: KAM-BUS, d.d., Perovo 30, 1241 Kamnik, bodo objavljeni skladno s 300. členom Zakona o gospodarskih družbah. Delničarjeva pravica do obveščenosti Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda in izvršujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1. Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisani v delniški knjigi konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in, ki svojo udeležbo pisno prijavijo osebno ali s priporočeno pošiljko najkasneje konec četrtega dne pred skupščino, na naslov KAM-BUS, d.d., Perovo 30, 1241 Kamnik. Če skupščina ob času sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, ob 14. uri, na istem mestu. Ob drugem sklicu skupščina veljavno odloča, ne glede na višino zastopanega kapitala.
KAM-BUS, d.d. Sonja Zore predsednica uprave

AAA Zlata odličnost