Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011

Kazalo

Št. 1100-1/2011 Ob-3371/11 , Stran 1320
Št. 1100-1/2011 Ob-3371/11
Na podlagi šestega in sedmega odstavka 57. in 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – ZJU-UPB3, 65/08 – ZJU-D) Občina Dobrepolje, Videm 35, 1312 Videm - Dobrepolje objavlja javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta tajnik občine. V besedilu uporabljeni izrazi napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške. 1. Organ, v katerem bo javni uslužbenec opravljal delo: Občina Dobrepolje, Videm 35, 1312 Videm - Dobrepolje. 2. Navedba delovnega mesta: za delovno mesto je določeno, da se naloge opravljajo na položajnem delovnem mestu v nazivu podsekretar. 3. Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas (5 let) s polnim delovnim časom in z možnostjo ponovnega imenovanja. 4. Poleg splošnih pogojev mora kandidat izpolnjevati še naslednje pogoje za zasedbo delovnega mesta: – znanje uradnega jezika, – znanje enega tujega jezika, – najmanj 6 let delovnih izkušenj, – univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem, – opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka (v primeru, da kandidat tega izpita nima, ga mora opraviti v roku enega leta od sklenitve delovnega razmerja), – opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv (v primeru, da kandidat tega usposabljanja nima opravljenega, ga mora opraviti v roku enega leta od sklenitve delovnega razmerja), – znanje uporabe računalniških programov (urejevalnikov teksta in dela s preglednicami). 5. Vsebina prijave: – izjava kandidata o izpolnjevanju pogojev glede zahtevane izobrazbe, iz katere morajo biti razvidni stopnja in smer izobrazbe, leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena; – opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj; – izjava kandidata, da je državljan Republike Slovenije; – izjava kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – izjava kandidata, da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti; – pisna privolitev kandidata, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Dobrepolje pridobitev podatkov iz uradnih evidenc (potrdila o državljanstvu, potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka, potrdila o opravljenem obveznem usposabljanju za imenovanje v naziv, podatkov o delovnih razmerjih, potrdil iz četrte In pete alineje te točke). Izrecna pisna privolitev kandidata je predpogoj za izpolnjevanje pogojev za zasedbo delovnega mesta. Če kandidat ne da omenjene privolitve, mora sam predložiti ustrezna dokazila. Priložitev dokazil je zaželena. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis in da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe, navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. 6. Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki. Prijava se pošlje v zaprti ovojnici z označbo »javni natečaj za prosto delovno mesto svetovalec«. Prijava se lahko pošlje tudi v elektronski obliki na naslov: matjaz.kovacic@dobrepolje.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Prijavo je treba poslati v roku 8 dni od objave tega javnega natečaja v Uradnem listu Republike Slovenije na naslov: Občina Dobrepolje, Videm 35, 1312 Videm - Dobrepolje. O izbiri bodo kandidati obveščeni najkasneje v roku 15 dni po opravljeni izbiri. Obravnavane bodo samo popolne prijave. 7. Obširnejši opis delovnega mesta in ostale informacije v zvezi z razpisom so objavljene na spletni strani, http://www.dobrepolje.si/.
Občina Dobrepolje

AAA Zlata odličnost