Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011

Kazalo

Ob-3323/11 , Stran 1335
Ob-3323/11
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 33. člena statuta delniške družbe Certa d.d. Cerkno, sklicuje direktor družbe
20. redno letno skupščino
družbe Certa d.d. Cerkno,
ki bo potekala v četrtek, dne 7. 7. 2011 ob 10. uri, v poslovnih prostorih odvetniške družbe Zdolšek, Miklošičeva 5, Ljubljana. Predlagani dnevni red skupščine: 1. Izvolitev delovnega predsedstva skupščine. Predlog sklepa: izvoli se predsednik in dva člana predsedstva skupščine po predlogu uprave. 2. Predstavitev letnega poročila uprave o poslovanju Certa d.d. Cerkno za poslovno leto 2010 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preverbi letnega poročila. 3. Obravnava in odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2010. Predlog sklepa: a) Na dan 31. 12. 2010 znaša bilančni dobiček družbe Certa d.d. Cerkno 2.768.805 EUR in je sestavljen iz: – čistega dobička družbe iz poslovnega leta 2010 v višini 1.000.905 EUR; – prenesenega čistega dobička družbe iz preteklih let v višini 1.767.900 EUR; b) Uporabi se za naslednje namene: – 1.126.936,00 EUR prenesenega čistega dobička iz preteklih let se izplača delničarjem za dividende in sicer 0,5 EUR bruto za delnico; – 1.641.869,00 EUR bilančnega dobička ostane nerazporejenega; Družba bo delničarjem izplačala dividende najkasneje v roku 60 dni od dneva skupščine in sicer po stanju delničarjev, vpisanih v delniško knjigo družbe, ki se vodi pri Centralno klirinški-depotni družbi d.d. Ljubljana na dan skupščine. c) Skupščina podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2010. 4. Predlog spremembe statuta družbe. Predlog sklepa: statut družbe se spremeni v predlaganem besedilu. 5. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja za leto 2011. Predlog sklepa: za revizorja za leto 2011 se imenuje Ernst & Young d.o.o., Ljubljana. Udeležba na skupščini Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred sejo skupščine in ki konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine prijavijo svojo udeležbo na skupščini. Skupščine se lahko udeležijo delničarji, zastopniki ali njihovi pooblaščenci. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da delničarji zahtevo za dodatno točko dnevnega reda pošljejo družbi najpozneje 7 dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na zakonsko določen način le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Volilnega predloga za volitve članov nadzornega sveta delničarju ni potrebno utemeljiti. Predlogi delničarjev, ki družbi niso podani v navedenem roku sedem dni in so dani najpozneje na sami skupščini, se obravnavajo na sami skupščini. Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s 305. čl. ZGD-1. Če se skupščine udeleži pooblaščenec delničarja, je potrebno družbi predložiti pisno pooblastilo za zastopanje, ki ostane shranjeno pri družbi. Ponoven sklic skupščine V primeru nesklepčnosti bo ponovno zasedanje skupščine dne 7. 7. 2011 ob 11. uri na istem mestu, ko bo skupščina veljavno odločala ne glede na število prisotnih delnic. Gradivo Gradivo za zasedanje skupščine vključno z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta o preverbi letnega poročila je na vpogled vsem delničarjem na sedežu družbe, vsak delovni dan do zasedanja, od 11. do 13. ure. Predlog sklepov k vsem točkam dnevnega reda skupščine je podal nadzorni svet in direktor družbe.
Certa d. d. Cerkno Metod Sedej

AAA Zlata odličnost