Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011

Kazalo

2095. Uredba o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Programa priprave državnega lokacijskega načrta za celovito prostorsko ureditev pristanišča za mednarodni promet v Kopru, stran 5803.

Na podlagi prvega odstavka 81. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C in 80/10 – ZUPUDPP) ter prvega in drugega odstavka 23. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10 in 106/10 – popr.) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Programa priprave državnega lokacijskega načrta za celovito prostorsko ureditev pristanišča za mednarodni promet v Kopru
1. člen
(vsebina)
(1) S to uredbo se sprejmejo začasni ukrepi za zavarovanje območja urejanja prostora na podlagi Programa priprave državnega lokacijskega načrta za celovito prostorsko ureditev pristanišča za mednarodni promet v Kopru (v nadaljnjem besedilu: zavarovano območje).
(2) Grafični del, iz katerega je razvidno zavarovano območje, je kot priloga sestavni del te uredbe.
2. člen
(namen)
Ta uredba se izda, ker obstaja utemeljena nevarnost, da bo sicer izvedba prostorske ureditve močno otežena, da se bodo bistveno zvišali stroški njene izvedbe ter da bodo za njeno izvedbo potrebni znatno povečani posegi v pravice in pravne koristi lastnikov nepremičnin in drugih prizadetih subjektov.
3. člen
(podlaga predvidene prostorske ureditve v prostorskem aktu)
Sprejem predvidenega državnega prostorskega načrta za celovito prostorsko ureditev pristanišča za mednarodni promet v Kopru (v nadaljnjem besedilu: državni prostorski načrt) je utemeljen na podlagi:
– Odloka o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04 in 33/07 – ZPNačrt) in
– Uredbe o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04 in 33/07 – ZPNačrt).
4. člen
(zavarovano območje)
(1) Zavarovano območje iz prvega odstavka 5. člena te uredbe obsega zemljišča z naslednjimi parcelnimi številkami:
– 2593 k. o. Oltra: 1212/2, 1215/1, 1215/2, 1216/1, 1216/3, 1217/1, 1217/2, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229/1, 1229/2, 1230, 1231, 1232/1, 1232/2, 1233, 1234, 1235, 1236/1, 1236/2, 1320/4, 1356, 1357, 1358, 1237, 1215/4, 1320/4;
– 2594 k. o. Ankaran: 716/1, 827/1, 827/2, 827/3, 828, 884/1, 884/2, 879/1, 825, 824, 821, 818, 817, 809, 829, 832, 833, 848/2, 849/1, 849/2, 849/3, 849/4, 849/5, 849/6, 850/2, 868/7, 869/1, 869/2, 870, 871, 872, 873, 874, 877/1, 876/3, 876/4, 880/5, 878/1, 878/2, 878/4, 878/6, 878/9, 878/12, 878/14, 878/18, 878/19, 878/20, 878/21, 878/22, 878/25, 878/27, 878/29, 878/39, 888/3, 888/14, 888/15, 888/18, 888/23, 801/14, 801/15, 801/16, 801/17, 801/18, 801/20, 801/21, 801/22, 801/23, 801/24, 801/25, 801/26, 801/27, 801/28, 801/29, 804/1, 804/2, 803/1, 803/2, 805/6, 806/1, 896, 799/14, 799/15, 908, 902, 782/1, 777, 759, 758/4, 758/3, 758/1, 756, 755, 752/1, 752/2, 751, 750/1, 749/1, 749/2, 748/1, 748/2, 747, 741/6, 741/5, 741/4, 740, 739, 738/1, 738/2, 736, 737/1, 737/2, 737/3, 735/1, 735/2, 735/3, 886, 734/1, 734/2, 733, 732/1, 732/2, 732/3, 732/4, 731/1, 731/2, 730/1, 730/2, 730/3, 730/4, 730/5, 730/6, 885, 729, 727, 726/1, 726/3, 284/2, 284/3, 285/3, 720/2, 922, 927, 926, 799/33, 799/34;
– 2604 k. o. Bertoki: 5579/3, 5579/5, 5579/6, 5579/8, 5579/9, 5545/1, 5545/2, 5545/3, 5545/4, 5545/5, 5545/6, 5545/7, 5545/8, 5545/9, 5545/10, 5545/11, 5530/1, 5530/2, 5530/3, 5530/4, 5530/5, 5530/6, 5530/7, 5530/8, 5530/9, 5530/10, 6016/1, 6016/2, 5977/7, 5977/8, 5977/9, 5835/1, 5835/15, 5835/25, 5835/26, 5835/27, 5835/28, 5835/29, 6062/17, 5578/1, 5578/2, 5578/3, 5578/4, 5578/5, 5578/6, 5578/7, 5578/8, 6062/14;
– 2605 k. o. Koper: 1569/20, 1569/21, 1569/44, 1569/101, 1567/51, 1567/52, 1610/2, 1364/1, 109/2, 109/8, 109/11, 109/13, 109/14, 110/11, 110/12, 276/3, 1569/118, 11/4.
(2) Zavarovano območje iz drugega odstavka 5. člena te uredbe obsega zemljišča z naslednjimi parcelnimi številkami:
– 2594 k. o. Ankaran: 286, 287, 288, 716/2, 799/30, 802, 808, 829, 847/2, 847/3, 847/4, 848/1, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868/5, 894/1, 895, 901;
– 2604 k. o. Bertoki: 5835/14, 5834/3, 6034/12;
– 2605 k. o. Koper: 1569/2, 1569/12, 1569/27, 1569/28, 1569/62, 1569/69, 1569/90, 1569/91, 1569/113, 1569/114, 1567/3, 1566/3, 1593, 1594/1, 1595, 1596, 1611, 1614/2, 107, 109/10, 110/13, 106/1, 106/2, 11/3, 1/4.
(3) Zavarovano območje iz tretjega odstavka 5. člena te uredbe obsega zemljišča z naslednjimi parcelnimi številkami:
– 2594 k. o. Ankaran: 810, 811/1, 811/2; in del zemljišča z naslednjo parcelno številko:
– 2594 k. o. Ankaran: 847/4.
5. člen
(vrste začasnih ukrepov)
(1) Na zavarovanem območju iz prvega odstavka prejšnjega člena je prepovedano:
– izvajanje parcelacije in promet z zemljišči,
– sprejemanje novih in spreminjanje obstoječih občinskih prostorskih aktov,
– izdajanje gradbenih, rudarskih in drugih dovoljenj, katerih namen je izvajanje posegov v prostor,
– urejanje novih trajnih nasadov.
(2) Na zavarovanem območju iz drugega odstavka prejšnjega člena je prepovedano:
– izvajanje parcelacije in promet z zemljišči,
– sprejemanje novih in spreminjanje obstoječih občinskih prostorskih aktov,
– urejanje novih trajnih nasadov.
(3) Na zavarovanem območju iz tretjega odstavka prejšnjega člena je prepovedano:
– sprejemanje novih in spreminjanje obstoječih občinskih prostorskih aktov,
– urejanje novih trajnih nasadov.
6. člen
(čas veljavnosti začasnih ukrepov)
Začasni ukrepi iz prejšnjega člena veljajo še eno leto po uveljavitvi državnega prostorskega načrta, vendar največ štiri leta od uveljavitve te uredbe.
7. člen
(hramba)
Grafični prikaz meje zavarovanega območja na geodetskem načrtu, ki vsebuje podatke o zemljiških parcelah v merilu 1:10 000, in seznam koordinat tehničnih elementov, ki vsebuje tehnične elemente in omogoča prenos meje zavarovanega območja v naravo, sta na vpogled na Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za prostor, Mestni občini Koper in Upravni enoti Koper.
8. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-20/2011
Ljubljana, dne 2. junija 2011
EVA 2011-2511-0068
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost