Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011

Kazalo

Št. 11-020-000194 Ob-3319/11 , Stran 1331
Št. 11-020-000194 Ob-3319/11
Javni poziv
za pridobitev mnenj zainteresirane javnosti glede dodelitve treh številk skrajšanega izbiranja iz območja 116qrt, namenjenih dostopu do usklajenih storitev z družbeno vrednostjo
Na podlagi 61. člena in ob smiselni uporabi 36. oziroma 38. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07 – UPB1 in 102/07 – ZDRad in 110/09), v nadaljevanju: ZEKom), Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Agencija) objavlja, da namerava dodeliti tri nacionalne šestmestne številke skrajšanega izbiranja iz območja 116QRT, ki jih je določila Komisija evropskih skupnosti (v nadaljevanju: Komisija) z »Odločbo o rezervaciji nacionalnega območja oštevilčenja, ki se začenja z »116«, za usklajene številke za usklajene storitve z družbeno vrednostjo« – odločba 2007/116/ES (Uradni list EU, L 49, 17. 2. 2007), z »Odločbo Komisije o spremembi Odločbe 2007/116/ES glede uvedbe dodatnih rezerviranih številk, ki se začnejo z »116« – odločba 2007/698/ES (Uradni list EU, L 284, 30. 10. 2007) in z »Odločbo Komisije z dne 30. 11. 2009 o spremembi Odločbe 2007/116/ES glede uvedbe dodatnih rezerviranih številk, ki se začnejo z »116« – odločba 2009/884/ES (Uradni list EU, L 317, 3. 12. 2009). Odločba 2007/116/ES je naložila državam članicam dolžnost rezervirati šestmesten niz številk, ki se začenja s števkami 116, za družbeno koristne storitve v Evropi. To so storitve, ki izpolnjujejo posebno družbeno potrebo, zlasti tiste, ki prispevajo k blaginji ali varnosti državljanov ali posebnih skupin državljanov ali pa si državljani z njo pomagajo v stiski in so po možnosti v pomoč obiskovalcem iz drugih držav. S tem se državljanom držav članic, vključno s popotniki in invalidnimi uporabniki, omogoči dostop do nekaterih storitev z družbeno vrednostjo prek istih prepoznavnih številk v vseh državah članicah. S kombinacijo »ista številka – ista storitev« se zagotavlja, da je določena storitev ne glede na to, v kateri državi članici se opravlja, vedno povezana z določeno številko v skupnosti. Na ta način se evropskim državljanom omogoči dostop do istovrstnih storitev z vseevropskim značajem z isto številko v različnih državah članicah. Usklajene številke morajo biti brezplačne, da bodo odražale družbeno vlogo teh storitev, kar pa ne pomeni, da morajo operaterji omogočati klice na številke 116 na svoje stroške. S to odločbo oziroma njeno prilogo je bila najprej rezervirana prva taka številka, tj. 116000, za odprto telefonsko linijo za prijavo pogrešanih otrok. Z odločbama 2007/698/ES in 2009/884/ES o spremembi odločbe 2007/116/ES pa je Komisija v skladu s postopkom iz člena 22(3) Direktive 2002/21/ES dopolnila seznam posebnih številk, ki jih vsebuje priloga k odločbe 2007/116/ES. Tako zdaj seznam številk, ki so rezervirane za usklajene storitve z družbeno vrednostjo vsebuje sledeče številke: – 116 000 – dežurni telefon za pogrešane otroke (v Sloveniji je ta številka že dodeljena), – 116 006 – telefon za pomoč žrtvam kaznivih dejanj, – 116 111 – telefon za otroke v stiski, – 116 117 – zdravstvena klicna služba za primere, ki niso smrtno nevarni, – 116 123 – telefon za pomoč v duševni stiski (v Sloveniji je ta številka že dodeljena). Agencija je s strani zainteresiranega izvajalca storitev za uporabo številke 116111 prejela pobudo za javni razpis. Ker bi interes za navedeno oziroma za vse preostale v Sloveniji še proste številke skrajšanega izbiranja »116«, ki so namenjene za usklajene storitve z družbeno vrednostjo lahko presegel njihovo razpoložljivost in zato ne bi bila mogoča njihova učinkovita uporaba, Agencija objavlja javni poziv za pridobitev mnenj zainteresirane javnosti, ki bi, ob izpolnjevanju pogojev za uporabo in dodelitev številk iz 60., 62. in 64. člena ZEKom ter pod spodaj v tabeli navedenimi posebnimi pogoji glede pravice do uporabe številk, želela pridobiti navedene številke. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Agencija želi ugotoviti število interesentov za pridobitev odločbe o dodelitvi številk skrajšanega izbiranja »116« namenjenih usklajenim storitvam z družbeno vrednostjo pod navedenimi pogoji, zato poziva zainteresirano javnost, da v tridesetih dneh od objave tega sporočila v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh Agencije poda svoje morebitne vloge za dodelitev številk z opisom načina opravljanja storitev ter predloge o merilih za izbor v primeru javnega razpisa. Če bo Agencija na podlagi odziva zainteresirane javnosti ugotovila, da je mogoče navedene številke skrajšanega izbiranja namenjene usklajenim storitvam z družbeno vrednostjo dodeliti vsem interesentom na podlagi splošnega upravnega postopka ob izpolnjevanju pogojev določenih z zakonom in na njegovi podlagi izdanih predpisov, bo izdala odločbe o dodelitvi številk, ki so predmet te objave. Kolikor pa bo Agencija na podlagi odziva zainteresirane javnosti ugotovila, da razpoložljive številke skrajšanega izbiranja namenjene usklajenim storitvam z družbeno vrednostjo ne bodo dostopne vsem interesentom, bo pred izdajo odločb o dodelitvi izvedla javni razpis za dodelitev le-teh.
Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije