Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011

Kazalo

Ob-3320/11 , Stran 1335
Ob-3320/11
Na podlagi drugega odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 40. člena Statuta družbe Gozdarstvo Grča, d.d., sklicujemo
16. skupščino družbe
Gozdarstvo Grča, d.d.,
ki bo v petek, 8. 7. 2011, ob 12. uri, na sedežu družbe v Kočevju, Rožna ulica 39, 1330 Kočevje, v sejni sobi na Marofu, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine ter predstavitev notarke. Predlog sklepa: Ugotovi se sklepčnost skupščine. Na predlog uprave skupščina izvoli za predsednika skupščine Milana Strliča, za preštevalca glasov Petra Medveda in predstavnika družbe IXTLAN Forum d.o.o., Ljubljana. Ugotovi se, da skupščini prisostvuje notarka mag. Nina Češarek iz Kočevja. 2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom uprave in poročilom nadzornega sveta o sprejemu revidiranega letnega poročila družbe Gozdarstvo Grča d.d. in konsolidiranega letnega poročila Skupine Gozdarstvo Grča d.d., za leto 2010. Predlog sklepa: skupščina se je seznanila z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom ter poročilom nadzornega sveta o sprejemu revidiranega letnega poročila družbe Gozdarstvo Grča d.d. in konsolidiranega letnega poročila Skupine Gozdarstvo Grča d.d., za leto 2010. 3. Seznanitev s prejemki uprave in nadzornega sveta, obravnava in sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2010 ter o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Predlog sklepa: 3.1. V skladu s petim odstavkom 294. člena ZGD-1 je direktor družbe seznanil delničarje s prejemki uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2010. 3.2. Bilančni dobiček po stanju na dan 31. 12. 2010 znaša 2.685.418,32 EUR in sestoji iz prenesenega čistega poslovnega izida v višini 2.130.357,54 EUR in čistega poslovnega izida iz leta 2010, v višini 555.060,78 EUR. 3.3. Na predlog uprave in nadzornega sveta se bilančni dobiček družbe uporabi: – za izplačilo dividend delničarjem, v višini 0,77 EUR bruto/delnico, iz prenesenega dobička za leto 2007. Dividende se izplačajo najkasneje do 31. 12. 2011, vsem lastnikom navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD v Ljubljani, na dan 30. 6. 2011; – za izplačilo nagrade upravi, v višini 27.250,00 EUR, ki se izplača iz dobička za leto 2007, do 31. 10. 2011; – preostanek bilančnega dobička ostane nerazporejen kot preneseni dobiček. 3.4. Skupščina potrjuje delo uprave v poslovnem letu 2010 in ji podeljuje razrešnico. 3.5. Skupščina potrjuje delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2010 in mu podeljuje razrešnico. 4. Obravnava in sprejem sklepa o plačilih članom nadzornega sveta. Predlog sklepa: Vsakemu članu nadzornega sveta pripada za udeležbo na sejah in za pripravo nanje sejnina in plačilo v naslednjih bruto zneskih: 4.1. Sejnina za udeležbo na posamični seji NS – za predsednika NS 255,65 EUR – za člana NS 153,39 EUR. 4.2.  Letno plačilo za opravljanje funkcije v NS – za predsednika NS 3.000,00 EUR – za člana NS 3.000,00 EUR. Članom NS pripada mesečno plačilo za delo v NS, ki znaša eno dvanajstino letnega zneska. 4.3. Članom NS se dnevnice in prevozni stroški izplačujejo v skladu s predpisi in akti družbe, ki urejajo plačilo dnevnic in prevozne stroške. Sklep se uporablja od 1. 1. 2010 dalje. 5. Seznanitev s poročilom o pridobivanju in odsvajanju lastnih delnic v poslovnem letu 2010. Predlog sklepa: skupščina se je seznanila s poročilom uprave o pridobivanju in odsvajanju lastnih delnic v poslovnem letu 2010. Poročilo je sestavni del Letnega poročila družbe za leto 2010. 6. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2011. Predlog sklepa: Na predlog nadzornega sveta skupščina sprejme sklep: skupščina družbe imenuje za revidiranje računovodskih izkazov družbe Gozdarstvo Grča, d.d., Kočevje, za poslovno leto 2011 revizijsko družbo Revidicom, d.o.o., Maribor. 7. Vprašanja in pobude delničarjev. Sklic skupščine in gradivo Sklic skupščine je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani družbe, www.g-grca.si. Gradivo za skupščino s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v Kočevju, Rožna ul. 39, v finančno-računovodskem sektorju, vsak delovni dan, od 8. do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. Udeležba na skupščini Skupščine se lahko udeležijo ter na njej razpravljajo in glasujejo delničarji, zastopniki in njihovi pooblaščenci. Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim identifikacijskim dokumentom, pooblaščenci pa s pisnim pooblastilom. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe. Prijava udeležbe na skupščini Pravico do udeležbe in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini imajo le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo pri KDD Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana, konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo najkasneje štiri dni pred dnem sklicane skupščine, to je dne 4. julija 2011, na sedežu družbe vložili prijavo za udeležbo na skupščini oziroma bo v istem toku prispela njihova pisna prijava, pooblaščenci pa morajo v istem roku poleg prijave vložiti tudi veljavno pooblastilo (navedba pooblastitelja z EMŠO oziroma matično številko, točen naziv pooblaščenca z EMŠO oziroma matično, obseg pooblastila …). Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine, v roku 7 dni pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda, skupaj s predlogom sklepa in obrazložitvijo. Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na skupščino pol ure pred začetkom seje prijavijo v sprejemni pisarni in s podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo svojo prisotnost na skupščini ter prevzamejo glasovalne lističe. Predlogi delničarjev: vabljene prosimo, da svoje morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda, podajo upravi družbe v sedmih dneh po objavi sklica seje skupščine. Predlogi morajo biti pisni in utemeljeni. Način glasovanja: glasuje se javno, z glasovnicami, osebno ali po pooblaščencu. Ponovno zasedanje: v primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, nastopi polurni odmor, po katerem se skupščina vnovič začne. V tem primeru je skupščina sklepčna ne glede na število zastopanega osnovnega kapitala.
Gozdarstvo Grča, d.d. predsednik nadzornega sveta mag. Črtomir Vilhar univ. dipl. ing. gozd. uprava mag. Branko Južnič univ. dipl. ing. gozd.

AAA Zlata odličnost