Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011

Kazalo

2049. Pravilnik o znakih, ki jih dajejo policisti in druge pooblaščene uradne osebe pri urejanju in nadziranju cestnega prometa, stran 5729.

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 109/10) izdaja ministrica za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o znakih, ki jih dajejo policisti in druge pooblaščene uradne osebe pri urejanju in nadziranju cestnega prometa
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1) Ta pravilnik predpisuje znake, ki jih dajejo policisti in druge pooblaščene uradne osebe udeležencem cestnega prometa s položajem telesa in z rokami, ter svetlobne in zvočne znake pri urejanju in nadziranju cestnega prometa.
(2) Udeleženci cestnega prometa morajo ravnati v skladu z znaki policistov in drugih pooblaščenih uradnih oseb tudi v primerih, ko s tem odstopajo od drugih prometnih pravil in pomena prometne signalizacije.
2. člen
(vrste znakov, ki jih dajejo policisti in druge pooblaščene uradne osebe)
(1) Znaki, ki jih dajejo policisti, so:
– znaki, ki jih dajejo s položajem telesa in z rokami;
– svetlobni in zvočni znaki, ki jih dajejo z napravami, ki so vgrajene v oziroma na vozilih;
– drugi zvočni in svetlobni znaki.
(2) Vojaški policisti lahko dajejo znake iz prejšnjega odstavka pri nadzoru in urejanju vojaškega prometa.
(3) Druge pooblaščene uradne osebe lahko dajejo znake iz druge in tretje alinee prvega odstavka tega člena, razen zvočnih znakov s piščalko.
(4) Grafične podobe znakov, ki jih dajejo policisti udeležencem cestnega prometa, so določene v prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika in je objavljena skupaj z njim.
II. ZNAKI, KI JIH DAJEJO POLICISTI S POLOŽAJEM TELESA IN Z ROKAMI
3. člen
(znaki, ki jih dajejo policisti s položajem telesa)
(1) Položaj telesa v pokončni stoji z vodoravno odročenima rokama ali z rokama, spuščenima ob telesu, pomeni, da imajo vozila, ki prihajajo iz smeri, proti kateri je policist obrnjen s hrbtom oziroma s prsmi, zaprto smer in morajo ustaviti, vozila, ki prihajajo z njegovih bočnih strani, pa imajo prost prehod (priloga ─ slike 1, 2 in 3).
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka smejo pešci prečkati le tisto vozišče, na katerem je promet vozil ustavljen.
4. člen
(znaki, ki jih dajejo policisti z rokami)
(1) Znaki, ki jih dajejo policisti udeležencem cestnega prometa z rokami, pomenijo:
– pokončno dvignjena roka z odprto dlanjo pomeni, da morajo vsa vozila ustaviti. Če je ta znak dan na križišču, pomeni prepoved vožnje za vsa vozila, razen za tista, ki so v trenutku, ko policist dvigne roko, tako blizu križišča, da ne morejo varno ustaviti. Za pešce in druge udeležence cestnega prometa, ki se ne vozijo z vozili, pomeni ta znak prepoved prehoda preko vozišča, razen če so tedaj, ko policist dvigne roko, že na njem (priloga ─ sliki 4 in 5);
– vodoravno predročena desna roka z odprto dlanjo pomeni, da se morajo udeleženci cestnega prometa, ki s svojim gibanjem sekajo smer, v katero je roka iztegnjena (vozniki, ki vozijo naravnost, vozniki, ki zavijajo desno, ter pešci in drugi udeleženci cestnega prometa, ki prečkajo vozišče), ustaviti in počakati (priloga ─ slika 6);
– počasno mahanje z vodoravno odročeno roko gor in dol z navzdol obrnjeno odprto dlanjo pomeni, da mora voznik, proti kateremu daje policist ta znak, zmanjšati hitrost vožnje (priloga ─ slika 7);
– kroženje z roko v podlakti z odprto dlanjo v smeri proti glavi pomeni, da mora voznik ali drug udeleženec cestnega prometa, ki mu daje policist ta znak, pospešiti vožnjo oziroma hitrost gibanja (priloga ─ slika 8);
– odročena roka z odprto dlanjo, usmerjeno proti določenemu vozilu oziroma udeležencu cestnega prometa, pomeni, da se mora ustaviti (priloga ─ slika 9).
(2) Kadar policist ustavlja vozila z znakom za ustavitev vozila iz pete alinee prejšnjega odstavka, lahko da posameznim udeležencem cestnega prometa znak, naj nadaljujejo ali pospešijo vožnjo.
5. člen
(način dajanja znakov)
(1) Pri dajanju znakov iz 3. in 4. člena tega pravilnika mora biti policist uniformiran in glede na okoliščine ustrezno opremljen (rumen brezrokavnik z odsevnimi trakovi, rumena jakna z odsevnimi trakovi idr.).
(2) Znake iz prejšnjega odstavka daje policist na vozišču ali neposredno ob njem oziroma na drugi površini, na kateri se opravlja cestni promet.
(3) Znake za zmanjšanje hitrosti, pospešitev vožnje ali ustavitev lahko daje policist tudi s oziroma iz policijskega vozila.
6. člen
(urejanje prometa na križišču)
(1) Kadar policist ureja promet na križišču, sme dajati znake iz 3. in 4. člena tega pravilnika le na sredini križišča, da ga lahko udeleženci cestnega prometa, ki so jim znaki namenjeni, zlahka opazijo.
(2) Kadar urejajo promet na križišču dva ali več policistov, morajo biti njihovi znaki usklajeni. V takem primeru lahko daje znake iz prejšnjega odstavka tudi policist, ki ni na sredini križišča, če ga lahko vsi udeleženci cestnega prometa, ki so jim znaki namenjeni, zlahka opazijo.
III. SVETLOBNI IN ZVOČNI ZNAKI, KI JIH DAJEJO POLICISTI IN DRUGE POOBLAŠČENE URADNE OSEBE Z NAPRAVAMI, VGRAJENIMI V OZIROMA NA VOZILIH
7. člen
(posebni svetlobni in zvočni znaki)
(1) Pri urejanju in nadzoru cestnega prometa dajejo policisti tudi posebne svetlobne in zvočne znake iz drugega odstavka 101. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 109/10, v nadaljnjem besedilu: zakon).
(2) Posebne svetlobne in zvočne znake iz drugega odstavka 101. člena zakona lahko pri nadzoru cestnega prometa dajejo tudi druge pooblaščene uradne osebe na vozilih, na katerih jih je dovoljeno uporabljati.
(3) Posebne svetlobne znake iz prvega odstavka tega člena dajejo policisti in druge pooblaščene uradne osebe z napravami za dajanje svetlobnih znakov, vgrajenimi v oziroma na vozilih. Naprave za dajanje posebnih svetlobnih znakov morajo biti nameščene v oziroma na vozilih na predpisan način in imeti takšno svetilnost, da jih lahko udeleženci cestnega prometa v vseh vremenskih in prometnih razmerah prepoznajo in pravočasno opazijo.
(4) Posebne zvočne znake iz prvega odstavka tega člena dajejo policisti in druge pooblaščene uradne osebe z napravo, nameščeno v oziroma na vozilu, ki oddaja zvoke spreminjajoče se frekvence (sirena). Jakost glasnosti posebnega zvočnega znaka mora v vseh prometnih razmerah v naselju in zunaj njega omogočati dobro slišnost tega znaka na ustrezni razdalji pred vozilom, ki takšen znak daje.
8. člen
(uporaba posebnih zvočnih znakov)
(1) Posebni zvočni znaki se smejo uporabiti le skupaj s posebnimi svetlobnimi znaki iz drugega odstavka 101. člena zakona.
(2) Med vožnjo se smejo izjemoma uporabljati tudi samo posebni svetlobni znaki brez sirene, kadar je ob zadostni vidnosti tega vozila zagotovljena varnost udeležencev cestnega prometa.
9. člen
(svetlobna tabla)
(1) Svetlobna tabla sme biti nameščena in se uporabljati na vozilih in na način, predpisan v skladu z zakonom.
(2) Svetlobna tabla je elektronski zaslon, na katerem lahko policist ali druga pooblaščena uradna oseba izpiše statično ali tekoče oziroma premikajoče se sporočilo (opozorilo ali odredbo) drugim udeležencem cestnega prometa. Sporočilo je sestavljeno iz črk ali črk in drugih simbolov in se daje iz vozečega ali ustavljenega vozila.
(3) Svetlobna tabla je lahko nameščena znotraj ali zunaj vozila. V notranjosti vozila mora biti vgrajena tako, da takrat, kadar ni v uporabi, vozniku ne zmanjšuje preglednosti iz vozila.
(4) Udeleženec cestnega prometa mora ravnati v skladu s policistovo odredbo ali odredbo druge pooblaščene uradne osebe, izpisano na svetlobni tabli.
IV. DRUGI ZVOČNI IN SVETLOBNI ZNAKI
10. člen
(zvočni znaki s piščalko)
(1) Zvočni znaki, ki jih dajejo policisti s piščalko udeležencem cestnega prometa pri urejanju prometa, pomenijo:
– en žvižg pomeni za udeležence cestnega prometa obveznost, naj bodo pozorni na policista, ki daje ta znak, ker bo z ustreznim znakom izrazil določeno zahtevo;
– več zaporednih žvižgov pomeni, da je nekdo od udeležencev cestnega prometa ravnal v nasprotju s prometnim pravilom, prometno signalizacijo ali pomenom policistovega znaka. Policist, ki daje ta znak, mora pri tem pokazati, na katerega udeleženca cestnega prometa se ta znak nanaša in kaj mora storiti.
(2) Zvočni znaki s piščalko se uporabljajo le skupaj z znaki, ki jih dajejo policisti z rokami in položajem telesa.
11. člen
(lopar in svetilka za urejanje prometa)
(1) Za dajanje znakov iz prvega odstavka 4. člena tega pravilnika lahko policisti uporabljajo lopar za urejanje prometa ali ročno svetilko.
(2) Druge pooblaščene uradne osebe lahko lopar ali ročno svetilko za urejanje prometa uporabljajo le za ustavitev vozila.
(3) Lopar za urejanje prometa ima lahko lasten vir svetlobe. Lopar za urejanje prometa brez lastnega vira svetlobe mora biti po obliki, barvi in razmerjih enak prometnemu znaku II-3 (krog z belo ali rumeno osnovo in rdečim robom), premera najmanj 12 cm, in mora biti prevlečen z odsevno snovjo.
(4) Lopar z lastnim virom svetlobe in ročna svetilka, ki se uporablja za dajanje svetlobnih znakov ponoči, morata imeti svetlobni filter rdeče barve.
(5) Svetilka iz prejšnjega odstavka mora biti ustrezne velikosti. Če je v obliki kroga, mora biti premer svetilnega dela najmanj 10 cm. Če je filter na svetilki v obliki stožca, mora biti stožec premera najmanj 3 cm in dolg najmanj 14 cm. Svetilka mora imeti ustrezno svetilnost, ki zagotavlja, da jo lahko udeleženci cestnega prometa ponoči, ne glede na prometne razmere, zlahka in pravočasno opazijo.
12. člen
(način dajanja znakov z loparjem in svetilko)
(1) Podnevi ustavlja policist ali druga pooblaščena uradna oseba vozila z loparjem za urejanje prometa tako, da ga dvigne in usmeri proti vozilu, ki ga ustavlja, ponoči pa jih ustavlja z ročno svetilko ali z loparjem z lastnim virom svetlobe tako, da maha s svetilko ali loparjem levo in desno, pravokotno na vzdolžno os ceste.
(2) Voznik, proti kateremu daje policist ali druga pooblaščena uradna oseba znak iz prejšnjega odstavka, mora zmanjšati hitrost in vozilo ustaviti ob robu ali zunaj vozišča.
VI. KONČNI DOLOČBI
13. člen
(prenehanje uporabe)
Z dnem začetka veljavnosti tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o znakih, ki jih dajejo policisti udeležencem v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 96/05).
14. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati 1. julija 2011.
Št. 007-80/2011
Ljubljana, dne 30. maja 2011
EVA 2011-1711-0018
Katarina Kresal l.r.
Ministrica
za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost