Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011

Kazalo

Ob-3310/11 , Stran 1307
Ob-3310/11
Občina Mozirje na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in 6. člena Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Mozirje (Uradni list RS, št. 7/04 in 24/06) objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa v letu 2011
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje sledečih programov: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 2. Na razpis za sofinanciranje programov lahko kandidirajo športna društva, zveza športnih društev, zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirana za opravljanje dejavnosti na področju športa, zavodi iz področja športa, vzgoje in izobraževanja in izpolnjujejo naslednje pogoje: – da imajo sedež v Občini Mozirje, – da so registrirani za izvajanje športne dejavnosti, – da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih dejavnosti, – da imajo vsaj že eno leto pred prijavo na razpis organizirano redno vadbo odgovarjajočega števila članov, – da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini (velja le za športna društva in zveze), – da redno letno dostavljajo občini in zvezi podatke o članstvu, poročila o realizaciji programov, plan aktivnosti, poročila o doseženih rezultatih in finančno realizacijo. 3. Prijava na razpis mora biti dostavljena na razpisnih obrazcih naročnika, ki jih po objavi razpisa interesenti lahko dvignejo na sedežu Občine Mozirje, Šmihelska cest 2, 3330 Mozirje, v času uradnih ur. Obrazci so dostopni tudi na spletni strani Občine Mozirje, na spletnem naslovu www.mozirje.si, v rubriki občinska uprava, javni razpisi 2011. Gospodarske družbe, zasebniki in druge ustanove, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu, ter ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu, morajo ob prijavi na razpis priložiti potrdilo o registraciji za opravljanje dejavnosti športa. 4. Izbrane programe bomo sofinancirali na podlagi Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Mozirje in Pogojev, meril in normativov za vrednotenje športnih programov v Občini Mozirje. 5. Rok za prijavo na javni razpis – šport 2011 – sreda 15. 6. 2011. 6. Prijave z razpisno dokumentacijo pošljite ali dostavite obvezno v zaprti kuverti na naslov: Občina Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje, s pripisom "Javni razpis – Šport 2011 – Ne odpiraj". 7. Odpiranje prijav ne bo javno. 8. Prejete vloge bo obdelala in ocenila komisija, predlog izbora programov in predlog delitve razpoložljivih proračunskih sredstev za šport bo potrdil župan Občine Mozirje. 9. Sklep o dodelitvi finančnih sredstev bodo prijavljeni izvajalci prejeli v roku 30 dni po poteku razpisnega roka. 10. Podrobne informacije lahko dobite na Občini Mozirje, Šmihelska cesta 2, Mozirje, Janez Janko, tel. 839-33-12, e-naslov: janez.janko@mozirje.si.
Občina Mozirje

AAA Zlata odličnost