Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011

Kazalo

2050. Pravilnik o klasifikacijskih zavodih, stran 5733.

Za izvrševanje drugega odstavka 92. člena, prvega odstavka 141. člena in drugega odstavka 147. člena Pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 120/06 – uradno prečiščeno besedilo in 88/10) izdaja minister za promet
P R A V I L N I K
o klasifikacijskih zavodih
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa sklepanje sporazumov z imenovanimi klasifikacijskimi zavodi za opravljanje tehničnega nadzora, pregledov in izdajanje spričeval v skladu z Direktivo 2009/15/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o skupnih pravilih in standardih za organizacije, pooblaščene za tehnični nadzor in pregled ladij, ter za ustrezne ukrepe pomorskih uprav (prenovitev) (UL L št. 131 z dne 28. 5. 2009, str. 47).
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
a) »ladja« pomeni ladjo v skladu z mednarodnimi konvencijami;
b) »tehnični nadzor in pregled« pomeni tehnični nadzor in pregled ladij, ki je obvezen na podlagi mednarodnih konvencij;
c) »mednarodne konvencije« pomenijo Mednarodno konvencijo o varstvu človeškega življenja na morju (SOLAS), 1974, z izjemo poglavja XI-2 njene priloge, Mednarodno konvencijo o tovornih črtah (LL), 1966, in Mednarodno konvencijo o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij (MARPOL), 1973/78, skupaj s protokoli in spremembami konvencij ter pripadajočimi obveznimi kodeksi v najnovejši različici;
č) »klasifikacijski zavod« pomeni organizacijo, vključno s subjekti pod njenim nadzorom, ki jo Komisija Evropske unije prizna v skladu z Uredbo (ES) št. 391/2009 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o skupnih pravilih in standardih za organizacije za tehnični nadzor in pregled ladij (prenovitev) (UL L št. 131 z dne 28. 5. 2009, str. 11; v nadaljnjem besedilu: Uredba 391/2009/ES) in je v imenu Republike Slovenije imenovana za opravljanje tehničnega nadzora, pregledov in izdajanje spričeval, razen če ni s tem pravilnikom drugače določeno;
d) »statutarno spričevalo« pomeni ladijsko listino, ki jo izda klasifikacijski zavod v skladu z mednarodnimi konvencijami;
e) »klasifikacijsko spričevalo« pomeni ladijsko listino, ki jo izda klasifikacijski zavod in potrjuje konstrukcijo in mehansko primernost ladje za določeno uporabo ali storitev v skladu s pravili in predpisi, ki jih ta zavod opredeli in objavi.
3. člen
(sporazum)
Klasifikacijski zavod in Republika Slovenija skleneta sporazum, s katerim se podrobneje določi izvajanje tehničnega nadzora, pregledov in izdajanje spričeval, naloge in odgovornosti klasifikacijskega zavoda. Sporazum vključuje najmanj:
a) določbe Dodatka II Resolucije IMO A.739(18) o navodilih za pooblaščanje organizacij, ki delujejo v imenu države, pri čemer se upoštevajo priloga, dodatki in priponke k IMO MSC/Okrožnici 710 in MEPC/Okrožnici 307 o vzorčnem sporazumu za pooblaščanje priznanih organizacij, ki delujejo v imenu države;
b) določbe o odškodninski odgovornosti, ki določajo, da v primeru, če sodišče ugotovi, da je Republika Slovenija odgovorna za škodo, ki jo je povzročil klasifikacijski zavod, njegovi zaposleni ali drugi, ki delujejo v imenu klasifikacijskega zavoda, ali če je taka odgovornost ugotovljena v arbitražnem postopku, Republika Slovenija lahko od klasifikacijskega zavoda zahteva povrnitev izplačane denarne odškodnine v obsegu, ki jo je po ugotovitvi sodišča povzročil klasifikacijski zavod, in sicer za:
– premoženjsko škodo (navadna škoda in izgubljeni dobiček) ali premoženjsko in nepremoženjsko škodo zaradi smrti, telesne poškodbe ali prizadetega zdravja, ki je bila povzročena naklepno ali iz hude malomarnosti, v celoti;
– premoženjsko in nepremoženjsko škodo zaradi smrti, telesne poškodbe ali prizadetega zdravja, ki je bila povzročena iz malomarnosti, se znesek lahko omeji, vendar ne na manj kot na štiri milijone EUR;
– premoženjsko škodo (navadna škoda in izgubljeni dobiček), ki je bila povzročena iz malomarnosti, se znesek lahko omeji, vendar ne na manj kot na dva milijona EUR;
c) določbe o redni presoji nalog, ki jih klasifikacijski zavod prevzema v imenu Republike Slovenije, v skladu s 5. členom tega pravilnika;
č) možnost naključnega in podrobnega inšpekcijskega nadzora ladij, ki ga izvaja pomorska inšpekcija;
d) določbe o sporočanju bistvenih podatkov klasifikacijskega zavoda o ladjevju, spremembah, začasnih odvzemih in preklicih klasifikacijskega spričevala, v skladu z Uredbo 391/2009/ES.
4. člen
(odvzem pooblastila)
Če ministrstvo, pristojno za pomorstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), ugotovi, da klasifikacijski zavod ne izpolnjuje več pogojev za opravljanje tehničnega nadzora, pregledov in izdajanja spričeval, se mu pooblastilo začasno odvzame in takoj obvesti Komisijo Evropske unije ter države članice Evropske unije o svoji odločitvi in navede utemeljene razloge zanjo.
5. člen
(presoja delovanja klasifikacijskega zavoda)
Ministrstvo ali neodvisno zunanje telo, ki ga pooblasti ministrstvo, presoja delovanje klasifikacijskega zavoda najmanj vsaki dve leti. Ministrstvo pošlje državam članicam Evropske unije in Komisiji poročilo o rezultatih presoje najpozneje do 31. marca v letu, ki sledi letu, za katero poročilo velja.
6. člen
(poročila pomorske inšpekcije)
(1) Pomorska inšpekcija mora poročati Komisiji Evropske unije in državam članicam Evropske unije ter obvestiti državo zastave, ki jo to zadeva, o odkritju vsakega statutarnega spričevala, ki ga je izdal klasifikacijski zavod, ki deluje v imenu te države zastave, ladji, ki ne izpolnjuje pogojev iz mednarodnih konvencij, ali o katerih koli pomanjkljivostih ladje, ki ima veljavno klasifikacijsko spričevalo, v zvezi s pogoji, na katere se to spričevalo nanaša.
(2) Poročanje iz prejšnjega odstavka se omeji samo na tiste ladje, ki predstavljajo resno nevarnost za varnost in okolje ali kažejo znake posebno malomarnega ravnanja klasifikacijskega zavoda. O poročilu se v trenutku začetnega inšpekcijskega nadzora obvesti klasifikacijski zavod, ki je spričevalo izdal, da lahko takoj sprejme ustrezne ukrepe.
7. člen
(prehodna določba)
(1) Klasifikacijski zavodi, ki so bili pooblaščeni pred uveljavitvijo tega pravilnika, ostanejo pooblaščeni.
(2) Sporazum, sklenjen med Republiko Slovenijo in pooblaščenim klasifikacijskim zavodom pred uveljavitvijo tega pravilnika, ostane v veljavi, če je v skladu s tem pravilnikom. Če sporazum ni v skladu s tem pravilnikom, je potrebno skleniti nov sporazum v roku enega leta po začetku veljavnosti tega pravilnika.
(3) Listine, ki so jih pooblaščeni klasifikacijski zavodi izdali pred uveljavitvijo tega pravilnika, ostanejo v veljavi do izteka njihove veljavnosti.
8. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o klasifikacijskih zavodih (Uradni list RS, št. 31/05).
9. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-361/2010/26
Ljubljana, dne 26. maja 2011
EVA 2011-2411-0004
dr. Patrick Vlačič l.r.
Minister
za promet

AAA Zlata odličnost