Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011

Kazalo

2094. Odlok o rebalansu proračuna Občine Štore za leto 2011, stran 5802.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) in 16. člena Statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 66/99, 112/00, 5/03, 1/07, 102/10) je Občinski svet Občine Štore na 5. redni seji dne 25. 5. 2011 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Štore za leto 2011
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Štore za leto 2011 (Uradni list RS, št. 110/10) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |    v EUR|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |Skupina/Podskupina kontov        |Proračun leta|
|    |                     |     2011|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     |  5.382.425|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |  2.810.591|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI             |  2.705.215|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček     |  2.317.725|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |703 Davki na premoženje         |   210.380|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve  |   177.110|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI            |   105.376|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki od  |    63.170|
|    |premoženja                |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |711 Takse in pristojbine         |     100|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |712 Globe in druge denarne kazni     |    1.940|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in     |    10.200|
|    |storitev                 |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki       |    29.966|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI           |   455.000|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih     |   155.000|
|    |sredstev                 |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč in   |   300.000|
|    |neopredmetenih dolgoročnih sred.     |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|73   |PREJETE DONACIJE             |      0|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih virov  |      0|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |731 Prejete donacije iz tujine      |      0|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI           |  2.116.834|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih    |   154.045|
|    |javnofinančnih institucij        |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |741 Prejeta sredstva iz državnega    |  1.962.789|
|    |proračuna iz sredstev proračuna Evropske |       |
|    |unije                  |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|78   |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE    |      0|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |782 Prejeta sredstva iz proračuna EU za |      0|
|    |strukturno politiko           |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |  5.056.486|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI              |  1.049.047|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |   271.523|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |    42.412|
|    |varnost                 |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve     |   694.556|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |403 Plačila domačih obresti       |    19.047|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |409 Rezerve               |    21.509|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI             |   950.443|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |410 Subvencije              |     250|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |411 Transferi posameznikom in      |   723.275|
|    |gospodinjstvom              |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |412 Transferi neprofitnim organizacijam |    75.088|
|    |in ustanovam               |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi    |   151.830|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |414 Tekoči transferi v tujino      |      0|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI          |  3.047.687|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |  3.047.687|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |    9.309|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |431 Investicijski transferi pravnim in  |    9.109|
|    |fizičnim osebam, ki niso proračunski   |       |
|    |uporabniki                |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |432 Investicijski transferi proračunskim |     200|
|    |uporabnikom               |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)      |   325.939|
|    |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)        |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |      0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752     |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |      0|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil    |      0|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |751 Prodaja kapitalskih deležev     |      0|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |752 Kupnine iz naslova privatizacije   |      0|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |       |
|    |DELEŽEV (440+441+442+443)        |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |   184.144|
|    |DELEŽEV                 |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |440 Dana posojila            |   184.144|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |441 Povečanje kapitalskih deležev in   |      0|
|    |naložb                  |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova  |      0|
|    |privatizacije              |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |443 Povečanje namenskega premoženja v  |      0|
|    |javnih skladih in drugih osebah javnega |       |
|    |prava, ki imajo premoženje v svoji lasti |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE |   –184.144|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)       |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)            |   963.809|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE               |   963.809|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |500 Domače zadolževanje         |   963.809|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)          |  1.036.675|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA             |  1.036.675|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga       |  1.036.675|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA    |    68.929|
|    |RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)    |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |   –72.866|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)  |   –325.939|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|XII.  |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.  |    10.000|
|    |PRETEKLEGA LETA             |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov sta prilogi k temu odloku in se objavita na oglasni deski Občine Štore.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0020/2010-3
Štore, dne 25. maja 2011
Župan
Občine Štore
Miran Jurkošek l.r.

AAA Zlata odličnost