Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011

Kazalo

Ob-3396/11 , Stran 1347
Ob-3396/11
Na podlagi določil ZTFI in Pravil Ljubljanska borze, uprava družbe SIP Strojna industrija d.d., Šempeter v Savinjski dolini, Juhartova ulica 2, Šempeter, sporoča, da so bili na 14. seji skupščine družbe, ki je bila dne 30. 5. 2011, z z začetkom ob 12. uri in ob prisotnosti delničarjev, imetnikov 370315 delnic, ki predstavlja 89,62% delež v osnovnem kapitalu soglasno sprejeti sklepi in seznanitev s poročilom nadzornega sveta: Sklep št. 1: 2.1. Za predsednika skupščine je bil imenovan odvetnik Gregor Dobrajc, za preštevalki glasov pa sta bili imenovani Aleksandra Hudournik in Helena Kolar. 2.2. Skupščini je prisostvoval notar Srečko Gabrilo. Seznanitev skupščine s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila SIP d.d., Šempeter v Savinjski dolini za poslovno leto 2010. Skupščino se seznani s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila SIP, Strojna industrija d.d., Šempeter, za poslovno leto 2010, pozitivnim stališčem nadzornega sveta do revizorjevega poročila za poslovno leto 2010 in potrditvijo letnega poročila za poslovno leto 2010. Sklep št. 4: 4.1. Bilančni dobiček za poslovno leto 2010 znaša 0,00 EUR. 4.2. Skupščina podeli upravi družbe razrešnico za poslovno leto 2010. 4.3. Skupščina podeli nadzornemu svetu družbe razrešnico za poslovno leto 2010. Sklep št. 5 5.1. Na predlog nadzornega sveta, skupščina imenuje za poslovno leto 2011 revizijsko družbo Constantia plus d.o.o., Ljubljana. Sklep št. 6 Skupščina sprejme spremembe in dopolnitve statuta družbe SIP d.d., Šempeter v Savinjski dolini v predlaganem besedilu: A) Statut družbe SIP d.d., Šempeter v Savinjski dolini (SV 450/10), se v delu poglavja »Organi družbe« spremeni tako, da se dosedanji točki »5.0. Uprava« in »6.0. Nadzorni svet« v nazivu in celotnem besedilu (v vseh podtočkah navedenih točk) črtata in se v celoti nadomestita z novima točkama »5.0 Upravni odbor« in »6.0. Izvršni direktorji in komisije« ter z novimi podtočkami, ki po novem glasijo: »5.0. Upravni odbor 5.1. Družbo vodi, zastopa in predstavlja ter nadzoruje izvajanje njenih poslov upravni odbor. Sestava upravnega odbora temelji na zakonskih določbah in določbah statuta. Kolikor v statutu posamezno področje ni urejeno posebej, se smiselno uporabljajo zakonske določbe. 5.2. Upravni odbor sestavlja pet članov, od katerih štirje člani zastopajo interese delničarjev, enega člana pa imenuje svet delavcev v skladu z zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju. Skupščina ob imenovanju določi trajanje mandata, ki je lahko najmanj dve in največ pet let. 5.3. Člani upravnega odbora izmed članov, ki zastopajo interese delničarjev izvolijo predsednika in namestnika. Namestnik prevzame pravice in obveznosti predsednika le, če je predsednik onemogočen pri uresničevanju svoje funkcije. 5.4 Družbo zastopa in predstavlja predsednik upravnega odbora samostojno. Predsednik lahko posamezna od svojih pooblastil prenese na enega ali več članov upravnega odbora, ki preneseno pooblastilo izvršujejo skupno, ali pa skupaj s prokuristom. Če sta tako predsednik kot namestnik predsednika upravnega odbora onemogočena pri uresničevanju svoje funkcije, družbo zastopajo in predstavljajo ostali člani skupno. 5.5. Če upravni odbor imenuje izvršne direktorje, ti zastopajo in predstavljajo družbo v okviru pooblastil, ki jim jih podeli upravni odbor. 5.6. Pristojnosti in odgovornosti upravnega odbora do skupščine so: – na zahtevo skupščine pripravlja ukrepe iz pristojnosti skupščine; – pripravlja pogodbe in druge akte, za veljavnost katerih je potrebno soglasje skupščine; – uresničuje sklepe, ki jih sprejme skupščina; – skliče skupščino; – predlaga imenovanje revizorja, ki temelji na predlogu revizijske komisije; – predlaga volilni predlog za člane upravnega odbora; – predlaga skupščini v sprejem letno poročilo in uporabo bilančnega dobička; – pripravlja poročilo o preverjanju vodenja poslov družbe in druga poročila, v skladu z zakonom. 5.7. Pri nadzorovanju izvajanja poslov družbe upravni odbor: – pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo družbe, njeno blagajno, vrednostne papirje, zaloge blaga in druge stvari; – zahteva kakršne koli informacije, ki jih potrebuje za izvajanje nadzora; – sestavi in preveri letno poročilo. 5.8. Upravni odbor praviloma sklicuje predsednik glede na ugotovljene potrebe, mora pa biti sklican najmanj enkrat v četrtletju. Vsak član, ki navede namen in razlog, lahko predsedniku predlaga sklic seje. Če predsednik ne skliče seje v dveh tednih po prejeti zahtevi, lahko sejo skličeta in predlagata dnevni red dva člana upravnega odbora skupno. 5.9. Gradiva za seje upravnega odbora pripravljajo strokovne osebe družbe, ki jih določi upravni odbor. Upravni odbor tudi določi osebe, ki zanj opravljajo organizacijsko administrativne naloge. 5.10. Upravni odbor je sklepčen, če je pri sklepanju navzoča vsaj polovica njegovih članov. Vsak član upravnega odbora ima en glas. Član ne sodeluje pri odločanju o zadevah, ki se nanašajo nanj. 5.11. Za sprejem odločitve je potrebna večina oddanih glasov. V primeru enakega števila glasov je odločilen glas predsednika. 5.12. Člani upravnega odbora se sklepanja udeležijo lahko tudi tako, da izročijo pisne glasovnice drugemu članu ali predsedniku. Sklepi se lahko sprejemajo dopisno, s pisnimi sporočili po telefonu, z uporabo elektronskih medijev, ali na drugačen način, ki ga določi upravni odbor. 5.13. Upravni odbor sprejme poslovnik o delu. 5.14. Sej upravnega odbora se udeležujejo njegovi člani oziroma osebe, ki jih določi predsednik upravnega odbora, pri posamezni točki pa lahko sodelujejo poročevalci in povabljeni strokovnjaki. 5.15. Na sejah upravnega odbora se piše zapisnik, ki ga podpiše predsednik ali njegov namestnik. 5.16. Pravice in obveznosti predsednika, namestnika in članov upravnega odbora, ki niso določene z zakonom in tem statutom, se določijo v pogodbi, ki jo sklenejo z družbo. 5.17. Pogodbo s predsednikom upravnega odbora sklepa predsednik skupščine družbe, ki je izvolila člane upravnega odbora. Pogodbe s člani upravnega odbora sklepa predsednik upravnega odbora. Pogodbe mora potrditi upravni odbor. 5.18. V primeru odobritve posojila članom upravnega odbora, glede njihove skrbnosti in odgovornosti, odškodninske odgovornosti zaradi vpliva tretjih oseb in prepovedi konkurence se uporabljajo določbe zakona. 6.0. Izvršni direktorji in komisije 6.1. Upravni odbor lahko imenuje enega ali več izvršnih direktorjev izmed članov upravnega odbora ali pa izmed oseb, ki niso člani upravnega odbora, vsakega za opredeljeno poslovno področje. 6.2. Mandatno obdobje izvršnega direktorja je lahko od enega do treh let. Upravni odbor ob imenovanju izvršnih direktorjev določi tudi mandatno obdobje, za katerega so imenovani na funkcijo. 6.3. Če upravni odbor imenuje več izvršnih direktorjev, lahko enega od njih imenuje za glavnega izvršnega direktorja, ki vodi in usklajuje delo ostalih izvršnih direktorjev. 6.4. Upravni odbor lahko na izvršne direktorje prenese vodenje tekočih poslov in druge naloge, ki jih določa zakon. 6.5. Pri opravljanju nalog morajo izvršni direktorji upoštevati navodila in omejitve, ki jim jih postavljajo upravni odbor, statut ali skupščina družbe. Upravni odbor lahko določi konkretna navodila za delo izvršnih direktorjev v poslovniku o delu izvršnih direktorjev 6.6. Izvršni direktorji najmanj enkrat v četrtletju oziroma pogosteje, če tako odloči upravni odbor, poročajo o vseh vprašanjih, ki so pomembna za poslovanje in nadzor poslovanja družbe, predvsem o uresničevanju poslovnega načrta družbe ter njenem finančnem stanju, ter o izvajanju nalog, ki jim jih zastavi upravni odbor. 6.7. Pogodbo z izvršnim direktorjem, v kateri se urejajo njegova upravičenja in obveznosti ter odgovornosti, potrdi upravni odbor, v njegovem imenu pa jo podpiše njegov predsednik. 6.8. Upravni odbor lahko kadarkoli odpokliče izvršnega direktorja. Za zahtevke iz pogodbenega razmerja se uporabljajo pravila, s katerimi so urejena obligacijska razmerja. 6.9. V primeru odobritve posojila izvršnim direktorjem, njihove skrbnosti in odgovornosti, odškodninske odgovornosti zaradi vpliva tretjih oseb in prepovedi konkurence se smiselno uporabljajo določbe zakona. 6.10. Upravni odbor imenuje revizijsko komisijo, lahko pa tudi druge komisije, ki skrbijo za pripravo in uresničitev sklepov upravnega odbora in opravljajo druge strokovne naloge. Naziv komisije, njihovo sestavo in delovno področje določi upravni odbor s sklepom. 6.11. Vsaka od komisij ima predsednika in najmanj dva člana. Predsednika komisije imenuje upravni odbor izmed svojih članov. Sej komisij se udeležujejo njeni člani in predsednik upravnega odbora, pri posamezni točki pa sodelujejo poročevalci in povabljeni strokovnjaki. 6.12. Komisija se sklicuje, kadar je to potrebno za urejanje posamezne narave zadeve oziroma, če upravni odbor tako odloči. Komisija pisno poroča upravnemu odboru. 6.13. Glede sklepčnosti, načina glasovanja in sprejema odločitev komisij ter plačila članom komisij se smiselno uporabljajo določbe tega statuta, ki veljajo za upravni odbor. 6.14. Upravni odbor lahko v skladu z zakonom imenuje revizijsko komisijo, oblikovati pa jo mora, če tako določa zakon. 6.15. Glede imenovanja, sklepčnosti in odločanja revizijske komisije ter plačila članom se smiselno uporabljajo določila tega statuta, ki se nanašajo na komisije. 6.16. Revizijsko komisijo sestavljajo trije člani, in sicer: – predsednik ali član upravnega odbora, ki ni izvršni direktor; – en član, neodvisen strokovnjak s področja računovodstva, financ ali revizije; – en član, ki ga imenujejo delavci družbe kot svojega predstavnika. 6.17. Poleg nalog, ki jih predpisuje zakon, opravlja revizijska komisija tudi tiste naloge, ki jih določi upravni odbor.« V poglavju 8.0. Letno poročilo, dobiček in dividenda se točka 8.3. črta v celoti. V točki 8.4., ki postane točka 8.3., se drugi stavek črta. V poglavju 11.0. Veljavnost statuta se točka 11.1. spremeni tako, da se odslej glasi: »Statut oziroma njegove spremembe veljajo in se uporabljajo od dneva vpisa v register, razen če skupščina s sklepom določi, da se posamezne spremembe statuta začnejo uporabljati na določen datum po datumu vpisa sprememb statuta v register. Spremembe statuta, sprejete na skupščini dne 30. 5. 2011, se uporabljajo od 1. 10. 2011 dalje.« B) Zaradi sprememb organov družbe in njihovih pristojnosti se besedilo statuta uskladi tako, da se beseda »uprava« in besedi »nadzorni svet« v vseh sklonih ustrezno nadomestijo z besedama »upravni odbor« v vseh sklonih oziroma se besedilo ustrezno preoblikuje, kot sledi: – beseda »uprava« v vseh sklonih se nadomesti z besedama »upravni odbor« v ustreznih sklonih v tč.: 4.2., 4.3., 7.4, 8.2, dosedanja 8.4 – po novem 8.3. in 11.2.); – v tč. 7.3. se beseda »uprava« nadomesti z besedama »upravni odbor« in za prvo vejico črta besedilo »na zahtevo nadzornega sveta«; v tč. 7.7. se besedi »nadzornega sveta« nadomesti z besedama »upravnega odbora«; v tč. 8.2. se črta besedilo: »nadzornemu svetu oziroma «; C) Besedilo sprememb statuta je priloga in sestavni del tega sklepa. Sprejme se prečiščeno besedilo statuta. D) Skupščina pooblašča notarja Srečka Gabrila, da takoj po skupščini pripravi in vloži v sodni register prečiščeno besedilo statuta in izda ustrezno notarsko potrdilo. Izid glasovanja: vsi sklepi so bili sprejeti v predlagani obliki s 100,00 odstotno večino glasov. Napovedane izpodbojne oziroma ničnostne tožbe: delničarji niso napovedali izpodbijanja zoper sprejete sklepe. To sporočilo je od 27. 5. 2011 dalje objavljeno najmanj za obdobje 5 let na spletnih straneh družbe SIP d.d., Šempeter v Savinjski dolini, http: www.sip.si. in na internetni strani Ljubljanske borze d.d.,: http: //seonet.ljse.si
SIP Strojna industrija d.d. Uprava družbe – generalni direktor Janez Širovnik