Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011

Kazalo

Ob-3343/11 , Stran 1338
Ob-3343/11
Direktor družbe VELO, trgovina na veliko in malo, d.d. Ljubljana, na podlagi 295. člena ZGD-1 in Statuta družbe sklicuje
13. skupščino družbe
VELO trgovina na veliko in malo d.d., Ljubljana, Celovška c. 150,
ki bo dne 5. 7. 2011 ob 9. uri, v sejni sobi v prostorih uprave družbe, Celovška c. 150, Ljubljana, v 4. nadstropju poslovne stavbe. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih organov skupščine. Predlog sklepa (predlagatelja sklepa sta direktor in nadzorni svet družbe): Skupščina za predsednika izvoli Leopolda Poljanška in za preštevalki glasov Knez Majdo in Lidijo Trampuš. 2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2010 in s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila. 3. Uporaba bilančnega dobička in podelitvi razrešnice. Predlog sklepov (predlagatelja sklepov sta direktor in nadzorni svet družbe): 3.1. Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2010 znaša 251.575,87 EUR se ne uporabi za razdelitev in ostane nerazporejen ter se prenese v poslovno leto 2011, kot preneseni dobiček. 3.2. Skupščina potrdi in odobri delo direktorja družbe v poslovnem letu 2010 in mu za to poslovno leto podeljuje razrešnico. 3.3. Skupščina potrdi in odobri delo predsednika in vseh članov nadzornega sveta v poslovnem letu 2010 in jim za to poslovno leto podeljuje razrešnico. 4. Imenovanje članov nadzornega sveta. Predlog sklepa (predlagatelja sklepa sta direktor in nadzorni svet družbe): 4.1.Skupščina ugotavlja, da članom nadzornega sveta poteče mandat dne 6. 7. 2011. 4.2. Za člane nadzornega sveta se imenuje naslednja člana, predstavnika delničarjev: Leopold Poljanšek, Janez Novljan. Ugotovi se,da je svet delavcev dne 11. 5. 2011 za predstavnika delavcev v nadzornem svetu izvolil Kutnjak Martina. Vsi člani nadzornega sveta se volijo za dobo 4 let. Njihov mandat začne teči z dnem 7. 7. 2011. Na skupščini bo navzoča vabljena notarka Nevenka Tory. Udeleženci naj se na dan skupščine priglasijo v tajništvu družbe na Celovški c. 150 v Ljubljani – IV. nadstropje, pol ure pred skupščino, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice, ki služijo kot glasovnica za udeležbo na skupščini. Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe. Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo kumulativno izpolnili naslednja pogoja: – ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini upravi družbe najpozneje konec četrtega dne pred dnem zasedanja skupščine, to je konec dne 1. 7. 2011 (v nadaljnjem besedilu: presečni dan), – ki bodo kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi Ljubljana d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je konec dne 1. 7. 2011. Če glasovalno pravico uresničuje pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti pooblastilo. Pravne osebe morajo prijavi za udeležbo predložiti redni izpisek iz sodnega/poslovnega registra, ki vsebuje podatke po stanju ob prijavi. Dopolnitev dnevnega reda Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Predlogi delničarjev Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje: – ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, – ki bodo razumno utemeljeni, – za katere bo delničar-predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena tega zakona le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Pravica do obveščenosti V skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svoje pravice do obveščenosti. Gradivo in dostopnost dokumentov V tajništvu družbe na naslovu Celovška c. 150 v Ljubljani – IV. nadstropje, vsak delovni dan od dneva objave skupščine do dneva skupščine od 10. do 12. ure in na uradni spletni strani družbe, www.velo.si, je dostopno gradivo za skupščino: – sklic skupščine, ki vsebuje predloge sklepov z navedbo, kateri organ družbe je dal posamezni predlog in obrazložitev vsake točke dnevnega reda, ki sta jo predlagala uprava oziroma nadzorni svet družbe, – predlog imenovanja članov nadzornega sveta, – letno poročilo družbe za poslovno leto 2010 s poročilom nadzornega sveta v skladu z 282. členom ZGD-1, – izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300., 301. in 305. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1). Drugi podatki v zvezi z delnicami in skupščino Po stanju na dan sklica skupščine ima družba izdanih 93.419 navadnih, prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic družbe. Vse delnice imajo glasovalno pravico in so istega razreda.
VELO, d.d. Ljubljana

AAA Zlata odličnost