Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011

Kazalo

2093. Sklep o začetku priprave Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Šmartno sever – 3. del, stran 5800.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.)) je župan Občine Šmartno pri Litiji sprejel
S K L E P
o začetku priprave Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Šmartno sever – 3. del
1. člen
(splošno)
Na podlagi pobude zasebnih investitorjev se za območje zemljišča s parc. št. 469, k.o. Šmartno, začne postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta.
S tem sklepom župan Občine Šmartno pri Litiji določa način priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljnjem besedilu: OPPN) za območje Šmartno sever – 3. del v Šmartnem pri Litiji, katerega bo izdelalo podjetje Aping – AS d.o.o., Savska cesta 5, 1270 Litija, ki ga zastopa direktor Andrej Poglajen.
Pravna podlaga za pripravo OPPN je Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.); – v nadaljevanju: ZPNačrt), Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07) in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za območje Litije in Šmartna (Uradni list SRS, št. 22/88, 29/91, in Uradni list RS, št. 89/02, 7/04, 44/04, 44/05, 100/06 in 89/09, 100/10).
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)
V skladu s prostorskimi akti Občine Šmartno pri Litiji je na predmetnem območju predvideno urejanje z občinskim podrobnim prostorskim načrtom in je namenjeno stanovanjski gradnji. Koncept načrtovane širitve naselja Šmartno pri Litiji je zasnovan tako, da se smiselno dopolnjuje z obstoječim poselitvenim vzorcem.
Ureditveno območje se nahaja na severnem delu naselja Šmartno pri Litiji. Območje OPPN obsega zemljišče s parc. št. 469, k.o. Šmartno, in obsega površino 5.655 m2.
V enoti urejanja, ki je namenjena gradnji stanovanjskih objektov in spremljajočih dejavnosti, so dopustne gradnje novih objektov – enostanovanjskih stavb in pomožnih objektov za lastne potrebe, infrastrukturnih objektov, začasnih objektov ter urbane opreme.
3. člen
(vsebina in oblika OPPN)
V OPPN je predvidena nova parcelacija in izvedba nove komunalne, energetske in prometne infrastrukture, ki se bo izvedla v skladu s pogoji smernic posameznih pristojnih nosilcev urejanja prostora. Novi objekti se bodo komunalno navezali na obstoječe komunalne sisteme, ki potekajo v bližini območja.
Načrtovalec OPPN-ja bo moral predati pripravljavcu, to je Občini Šmartno pri Litiji, štiri izvode akta v analogni obliki in en izvod v digitalni obliki, tako tekstualni kot grafični del, le-tega pa v programu AutoCAD (dwg) oziroma zapisu, ki ga uporablja pripravljavec.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovno rešitev bo izdelal izbrani prostorski načrtovalec na podlagi prikaza stanja prostora. Strokovna rešitev mora biti izdelana v skladu z določili Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
Kolikor bo za predviden OPPN treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje, je potrebno za dopolnjeni osnutek zagotoviti okoljsko poročilo in ga skupaj z dopolnjenim osnutkom akta poslati pristojnem ministrstvu.
Osnutek se posreduje Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za okolje, Sektor za CPVO, Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana.
Pri izdelavi OPPN je treba upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga gradiva s področja prostorskega razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave, relevantna za izdelavo naloge.
Strokovne podlage, na katerih bodo temeljile rešitve in jih pripravi načrtovalec so:
– idejne zasnove načrtovane prostorske ureditve (v variantah) in posameznih elementov le-te, izdelane na način, ki vključuje vse funkcionalne, urbanistične, krajinske, arhitekturne in okoljevarstvene rešitve in ureditve z ustreznim poročilom in utemeljitvijo;
– idejno zasnovo nove prometne ureditve tudi v odnosu do obstoječe, vključno z ureditvami mirujočega prometa;
– idejne zasnove novih energetskih, vodovodnih, komunalnih in drugih infrastrukturnih priključkov in ureditev;
– geodetske podlage v digitalni obliki za izdelavo prostorskega načrta;
– podatke iz zemljiške knjige o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic;
– druge morebitne dodatne strokovne podlage.
5. člen
(postopek in roki priprave OPPN)
Izvedejo se naslednji nadaljnji postopki:
+----------------------------------------------+---------------+
|Faze                     |   Roki   |
+----------------------------------------------+---------------+
|Objava Sklepa o začetku priprave akta     | junij 2011  |
+----------------------------------------------+---------------+
|Izdelava osnutka z usklajevanji        | julij 2011  |
+----------------------------------------------+---------------+
|Pridobitev smernic v roku 30 dni       | avgust 2011 |
+----------------------------------------------+---------------+
|Dopolnitev osnutka akta v skladu z zahtevami |september 2011 |
|iz podanih smernic              |        |
+----------------------------------------------+---------------+
|I. obravnava na seji občinskega sveta     |september 2011 |
+----------------------------------------------+---------------+
|Javna razgrnitev 30 dni in javna obravnava  | oktober 2011 |
+----------------------------------------------+---------------+
|Stališča do podanih pripomb          | november 2011 |
+----------------------------------------------+---------------+
|Priprava predloga OPPN            | december 2011 |
+----------------------------------------------+---------------+
|Pridobitev mnenj na usklajen predlog akta v  | december 2011 |
|roku 30 dni                  |        |
+----------------------------------------------+---------------+
|II. obravnava in sprejem akta z odlokom na  | februar 2012 |
|seji občinskega sveta             |        |
+----------------------------------------------+---------------+
|Objava odloka v Uradnem listu RS       | februar 2012 |
+----------------------------------------------+---------------+
6. člen
(nosilci urejanja prostora)
Pristojni nosilci urejanja prostora za izdajo smernic in mnenj na osnutek in predlog OPPN so:
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Kardeljeva ploščad 21, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Oddelek območja srednje Save, Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana
– Elektro Ljubljana d.d., Ljubljana, Slovenska 58, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana (za področje državnih cest),
– Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 7, Šmartno pri Litiji (za področje lokalnih cest)
– Javno komunalno stanovanjsko podjetje Litija, Ponoviška cesta15, 1270 Litija (za področje oskrbe s pitno vodo, za področje odvajanja odpadnih in meteornih voda).
V skladu z določili 58. člena ZPNačrt in 40. člena Zakona o varstvu okolja se poda vloga na Ministrstvo pristojno za okolje za pridobitev odločbe o morebitni obveznosti izdelave celovite presoje vplivov na okolje (CPVO).
Kolikor se izkaže, da se predvideni posegi na predmetnem območju dotikajo tudi morebitnih drugih področij, kot jih pokrivajo zgoraj navedeni nosilci urejanja prostora, se jih mora vključiti in od njih pridobiti smernice in mnenja.
Nosilci urejanja prostora so dolžni v 30 dneh od prejema poziva na predloženi osnutek OPPN podati smernice za načrtovanje. V primeru, da v 30 dneh nosilci urejanja prostora ne podajo smernic, se šteje, da smernic nimajo. V tem primeru mora načrtovalec prostorske ureditve upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte.
Na usklajen predlog OPPN morajo nosilci urejanja prostora v 30 dneh podati svoje mnenje. V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh svojega mnenja niso podali, se šteje, da soglašajo s predlagano prostorsko ureditvijo.
7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN)
Finančna sredstva za izdelavo OPPN za območje Šmartno sever – 3. del v Šmartnem pri Litiji zagotovijo zasebni investitorji.
8. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na svetovnem spletu, na naslovu: http://www.smartno-litija.si, ter začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-1/2011
Šmartno pri Litiji, dne 27. maja 2011
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.

AAA Zlata odličnost