Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011

Kazalo

Ob-3341/11 , Stran 1336
Ob-3341/11
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in statuta družbe, sklicuje uprava družbe
3. skupščino
Idealdom, d.d,
ki bo 4. 7. 2011, ob 13. uri v sejni sobi na Leskoškovi 4, v Ljubljani. Dnevni red: 1) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles in imenovanje notarja. Predlog sklepa: Na predlog direktorice družbe se ugotovi sklepčnost skupščine, izvoli predsednika skupščine Ivana Žolnirja in preštevalko glasov Ano Goršič ter imenuje notarko Nado Kumar za sestavo notarskega zapisnika skupščine. 2) Ugotovitev in uporaba bilančnega dobička za leto 2010 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Predlog sklepa: Na predlog uprave in nadzornega sveta: a) Se skupščina seznani s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu letnega poročila družbe Idealdom, d. d., za leto 2010. b) V poslovnem letu 2010 je družba ustvarila 4.684,33 € izgube. Družba je v skladu z 64. in 230 čl. ZGD-1 ob sestavi letnega poročila pokrila izgubo iz nerazporejenega dobička preteklih let. Tako znaša bilančni dobiček poslovnega leta 2010 3.969,67 €. Uprava predlaga, da ugotovljeni bilančni dobiček ostane nerazporejen in se odločanje o delitvi prenese v naslednje leto. c) Potrdi in odobri se delo uprave in se upravi za poslovno leto 2010 podeli razrešnica. d) Potrdi in odobri se delo nadzornega sveta in se predsedniku in vsem ostalim članom nadzornega sveta za poslovno leto 2010 podeli razrešnica. Pravico udeležbe na skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo KDD na dan 30. 6. 2011, to je konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, in bodo do istega dne pisno prijavili svojo udeležbo v tajništvu uprave družbe na naslovu Leskoškova 4, Ljubljana. Delničar z glasovalno pravico v skladu s statutom, lahko glasuje osebno ali po pooblaščencu oziroma zastopniku. Pooblaščenci morajo ob prijavi priložiti pisno pooblastilo. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje 7 dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko v vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi le, če je delničar v 7 dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog sklepa in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti in uprava jim je dolžna podati zanesljive podatke in odgovore na vprašanja v zvezi z zadevami družbe, če so takšni odgovori in podatki potrebni za presojo točk dnevnega reda skupščine. Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, letnim poročilom, poročilom nadzornega svet in drugimi gradivi je na vpogled vsem delničarjem družbe pri Ani Goršič na sedežu družbe, vsak delovni dan med 11. in 12. uro, od objave sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine.
Idealdom, d. d., Uprava družbe

AAA Zlata odličnost