Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011

Kazalo

Št. 1101-16/2011 Ob-3370/11 , Stran 1319
Št. 1101-16/2011 Ob-3370/11
Na podlagi prvega odstavka 116.a člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07 – uradno prečiščeno besedilo, 110/09 in 33/11); v nadaljevanju: ZEK-om) ter 19. člena Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02 in 51/04 – EZ-A) Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo objavlja javni natečaj za imenovanje direktorja/ice (m/ž) Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije (APEK). I. Kandidat(ka), ki se bo prijavil(a) na navedeni natečaj, mora izpolnjevati naslednje pogoje: – je državljan Republike Slovenije, – je poslovno sposoben, – ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljene na študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustrezajo izobrazbi druge stopnje, ustrezne smeri, – ima najmanj deset let delovnih izkušenj na delovnem mestu, ki zahteva izobrazbo iz prejšnje alineje, – je strokovnjak na področjih, ki so v pristojnosti delovanja agencije, – ima vodstvene, organizacijske in mednarodne izkušnje, – ima višjo raven znanja vsaj enega svetovnega jezika, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev oziroma ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper uradno dolžnost in javna pooblastila, – zoper njega ni uveden kazenski postopek zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, – izpolnjuje zahteve iz tretjega odstavka 116. člena Zakona o elektronskih komunikacijah. Okvirna vsebina dela: – organizira in vodi delovanje agencije, – zastopa in predstavlja agencijo, – izdaja splošne in posamične akte iz pristojnosti agencije, – organizira izvajanje nadzora v skladu s pooblastili iz zakona, – imenuje občasna in stalna delovna telesa, – skrbi za zakonitost poslovanja, – odgovarja za pripravo ter odloča o realizaciji sprejetega programa dela in finančnega načrta, – odloča o zaposlitvi delavcev in razporejanju delavcev na delovna mesta v agenciji in izreka disciplinske ukrepe, – sprejme akt o notranji organizaciji in sistemizaciji, kakor tudi druge akte, potrebne za nemoteno delo agencije. II. Prijava mora vsebovati: 1. V celoti izpolnjen Europass življenjepis (dostopen na spletni strani http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Europass+Documents/Europass+CV.csp?loc=sl_SI); 2. Izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev oziroma ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper uradno dolžnost in javna pooblastila; 3. Izjavo, da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti; 4. Izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo pridobitev podatkov o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev iz uradnih evidenc. V primeru, da kandidat z vpogledom v uradne evidence ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila; 5. Kandidat mora prijavi predložiti tudi vizijo prednostnih nalog in razvoja organa v mandatnem obdobju, vključno z načini upravljanja z viri v organu, za katerega vodenje kandidira. III. Po 116.b členu Zakona o elektronskih komunikacijah se kot delovne izkušnje šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva najmanj izobrazba, pridobljena po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustrezajo izobrazbi druge stopnje, ustrezne smeri. Izbrani kandidat bo delovne izkušnje dokazoval z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe. IV. Posebna natečajna komisija, ki jo imenuje Uradniški svet, ugotovi, kateri kandidati izpolnjujejo pogoje za položaj in kateri kandidati so glede na svojo strokovno usposobljenost primerni za ta položaj. Strokovno usposobljenost kandidatov bo posebna natečajna komisija preverjala v skladu s Standardi strokovne usposobljenosti z merili za izbiro in metodami preverjanja usposobljenosti uradnikov na položajih v državni upravi, št. 0131-57/2010/1 z dne 8. 11. 2010, ki jih je določil Uradniški svet, objavljenimi na spletni stani Ministrstva za javno upravo – http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/uradniski_svet/. Posebna natečajna komisija bo kandidatom, ki izpolnjujejo pogoje in so glede na svojo strokovno usposobljenost primerni za položaj, ter kandidatom, ki se ne uvrstijo na seznam strokovno usposobljenih kandidatov izdala poseben sklep. V. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo petih let, z možnostjo ponovnega imenovanja po predhodno izvedenem javnem natečaju. S kandidatom, izbranim na javnem natečaju, se sklene pogodba o zaposlitvi za obdobje petih let, v kateri se določijo cilji in pričakovani rezultati dela. Delo bo opravljal na sedežu APEK-a, Stegne 7, Ljubljana. VI. Pisno prijavo z izjavami je potrebno poslati v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj« in navedbo delovnega mesta na naslov: Uradniški svet, Tržaška 21, Ljubljana in sicer v roku 15 dni, pri čemer se za začetek roka vzame prvi naslednji dan po objavi javnega natečaja v dnevnem tisku, Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletnih straneh APEK. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.mju@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Za morebitne dodatne informacije se lahko kandidati obrnejo na Ministrstvo za javno upravo, na Teo Juratovec, tel. št. 478-8345 ali Renato Pečaver, tel. št. 478-1671, v zvezi z delovnim področjem pa na Marjana Turka, tel. 478-4782. Izbranemu kandidatu bo izdana odločba o imenovanju, neizbrani kandidati pa bodo prejeli obvestilo o neizbiri. V besedilu natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

AAA Zlata odličnost