Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

766. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov
767. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepov v zvezi z ustanovitvijo sheme za prestrukturiranje industrije sladkorja
768. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačilih za kmetijsko okoljske ukrepe iz Programa razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2004–2006 v letih 2007–2010
769. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačilih za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2007–2013

Odloki

770. Odlok o razglasitvi Orfejevega spomenika na Ptuju za kulturni spomenik državnega pomena
771. Odlok o razglasitvi posestva gradu Brdo pri Kranju za kulturni spomenik državnega pomena

MINISTRSTVA

707. Pravilnik o izjemah od obveznosti predložitve blaga ter o določitvi višine in načina obračunavanja stroškov pri opravljanju pregleda blaga
708. Pravilnik o spremembah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost
709. Sklep o ugotovitvi razširjene veljavnosti celotne Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije in Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije
772. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ocenjevanju uspešnosti diplomatov

USTAVNO SODIŠČE

710. Odločba o ugotovitvi neustavnosti tretjega odstavka 421. člena Zakona o kazenskem postopku
711. Odločba o razveljavitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na mestnem območju Nove Gorice v delu, ki v prostorski enoti NG 2.3. načrtuje gradnjo blokov v zaledju in faktor zelenih površin 0,2

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

712. Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. januarja 2008
713. Sklep o najnižji pokojninski osnovi
714. Sklep o najvišji pokojninski osnovi
715. Sklep o znesku starostne pokojnine kmetov
716. Sklep o znesku državne pokojnine
717. Sklep o zgornjih mejah za izplačilo dela vdovske pokojnine
718. Sklep o uskladitvi preživnin po Zakonu o preživninskem varstvu kmetov
719. Sklep o uskladitvi dodatkov k pokojninam
720. Sklep o mejnem znesku za pridobitev pravice do varstvenega dodatka od 1. februarja 2008
721. Sklep o dohodkovnem cenzusu za uveljavitev varstvenega dodatka od 1. februarja 2008
722. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja
723. Akt o spremembi Akta o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina

OBČINE

Celje

724. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Bežigrad-Bukovžlak
725. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Glazija (NMK)
726. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Šmarjeta (Citrona)
727. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Lava (G-invest)

Dolenjske Toplice

728. Sklep o javni razgrnitvi: dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta »OPN Dolenjske Toplice«, okoljskega poročila za prostorski načrt Občine Dolenjske Toplice, okoljskega poročila za prostorski načrt Občine Dolenjske Toplice – Dodatka za presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe OPN Dolenjske Toplice na varovana območja Natura 2000 – SPA Ajdovska planota, pSCI Izviri Sušice, pSCI Kočevsko, SPA Kočevsko – Kolpa in pSCI Krka

Hrpelje-Kozina

729. Pravilnik o dodeljevanju enkratnih denarnih socialnih pomoči v Občini Hrpelje - Kozina

Kanal ob Soči

730. Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Kanal ob Soči

Krško

731. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu gramoznice Stari Grad

Litija

732. Odlok o občinskem prazniku Občine Litija

Ljubljana

733. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja ŠP 4/1-1 Avtotehna

Log-Dragomer

734. Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Log - Dragomer

Nova Gorica

735. Odlok o priznanjih Mestne občine Nova Gorica
736. Odlok o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v Mestni občini Nova Gorica
737. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Nova Gorica (uradno prečiščeno besedilo) (OUJZVNG-UPB1)
738. Obvezna razlaga Odloka o lokacijskem načrtu Ob železniški postaji v Novi Gorici
739. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Ob železniški postaji – sever (spremembi dela LN Ob železniški postaji)

Novo mesto

740. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Novo mesto
741. Odlok o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Novo mesto
742. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Tehničnega pravilnika o javni kanalizaciji
743. Sklep o prenehanju veljavnosti programov opremljanja
744. Sklep o cenah storitev v distribuciji zemeljskega plina v Mestni občini Novo mesto

Pivka

745. Pravilnik o sofinanciranju programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti

Radeče

746. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Marjana Nemca Radeče
747. Sklep o imenovanju pooblaščencev za dostop do informacij javnega značaja v občinski upravi Občine Radeče
748. Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2008
749. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Rečica ob Savinji

750. Sklep o imenovanju pooblaščencev za dostop do informacij javnega značaja v občinski upravi Občine Rečica on Savinji

Ribnica

751. Sklep o postopku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Hrastje v Ribnici (R7-S11) (sprememba 2008)

Rogašovci

752. Odlok o proračunu Občine Rogašovci za leto 2008
753. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Rogašovci
754. Sklep o določitvi cen programov v vzgojno-varstveni enoti pri Osnovni šoli Sveti Jurij

Slovenska Bistrica

755. Odlok o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2008
756. Odlok o turistični taksi v Občini Slovenska Bistrica
757. Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra

Šmarješke Toplice

758. Odlok o proračunu Občine Šmarješke Toplice za leto 2008
759. Odlok o občinskem prazniku Občine Šmarješke Toplice
760. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Vipava

761. Sklep o soglasju k uskladitvi cene socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu

Železniki

762. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izbiri in vrednotenju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Železniki
763. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Železniki

Žirovnica

764. Sklep o določitvi in organiziranju enot, služb in drugih organov za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči v Občini Žirovnica
765. Sklep o pridobitvi grajenega javnega dobra

POPRAVKI

773. Popravek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-1E)
774. Popravek Sklepa o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2008
775. Tehnični popravek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Industrijska cona Dolenja vas

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Odločbe in sklepi po Zakonu o preprečevanju omejevanja konkurence

Objave po Zakonu o medijih

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Sodni register, vpisi po Zakonu o gospodarskih družbah

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti