Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008

Kazalo

Št. 73/08 Ob-2681/08 , Stran 858
1. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za ukrep Aplikativne raziskave v čebelarstvu, podukrep Raziskave koncentracije polutantov v čebeljih pridelkih. Skupna višina nepovratnih sredstev, namenjena za izvajanje ukrepa Aplikativne raziskave v čebelarstvu, podukrep Raziskave koncentracije polutantov v čebeljih pridelkih, v letu 2008, znaša 21.510,00 EUR. Sredstva bremenijo proračunski postavki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: – PP 9443 – Program ukrepov v čebelarstvu –07-13-EU, v višini 10.755,00 EUR. – PP 9448 – Program ukrepov v čebelarstvu –07-13-slovenska udeležba, v višini 10.755,00 EUR. Delež prispevka EU v celotnih javnih izdatkih znaša 50%. Aktivnosti za izvajanje ukrepa po tem razpisu, ne smejo biti začete pred 16. oktobrom 2007 in morajo biti zaključene najkasneje do 31. 8. 2008. 2. Vlagatelji Vlagatelji za ukrep Aplikativne raziskave v čebelarstvu, podukrep Raziskave koncentracije polutantov v čebeljih pridelkih, so raziskovalne organizacije (pravne osebe ali samostojni raziskovalci), ki izpolnjujejo predpisane pogoje za dodelitev sredstev, opredeljene v četrtem poglavju tega javnega razpisa. 3. Predmet podpore 3.1. Podpora za ukrep Aplikativne raziskave v čebelarstvu, podukrep Raziskave koncentracije polutantov v čebeljih pridelkih bo dodeljena za povračilo stroškov raziskav o vsebnosti polutantov v čebeljih pridelkih slovenskega porekla (med, cvetni prah, propolis, matični mleček, vosek) ter stroškov objave rezultatov teh raziskav. 3.2. Upravičeni stroški so stroški izvajalca podukrepa Raziskave koncentracije polutantov v čebeljih pridelkih, ki so nastali med dnevom prejema odločbe o izboru po tem javnem razpisu in 31. avgustom 2008 za: – za zbiranje vzorcev; – za izvedbo analiz vsebnosti in koncentracij polutantov v vzorcih; – za končno poročilo in njegovo javno objavo. 3.3 Neupravičeni stroški so: – stroški za plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu; – bančni stroški; – stroški za tekoče poslovanje (stroški za vzdrževanje, najem itd.); – stroški za nakup opreme. 3.4 Analize koncentracij polutantov obsegajo analize prisotnosti in koncentracije ostankov fitofarmacevtskih sredstev in prisotnosti ter koncentracije težkih kovin. 4. Pogoji za dodelitev javnih sredstev 4.1 Vlagatelj mora predložiti popolno vlogo po tem javnem razpisu in na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije. Vlogi na posameznem obrazcu morajo biti priložene vse priloge in dokazila, ki so navedena v obrazcu vloge. 4.2 Za dodelitev javnih sredstev za izvajanje ukrepa Aplikativne raziskave v čebelarstvu, podukrep Raziskave koncentracije polutantov v čebeljih pridelkih, mora vlagatelj izpolnjevati naslednje pogoje: – mora biti registriran za raziskovalno dejavnost najmanj tri leta; – mora imeti laboratorij, akreditiran za raziskave prisotnosti pesticidov, herbicidov in težkih kovin; – če je pravna oseba ali samostojni raziskovalec, ne sme biti v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije; – vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime vlagatelja; – izvajalec mora zagotoviti javno objavo rezultatov teh raziskav. 5. Merila za izbor Agencija bo izbrala izvajalca raziskovalne naloge glede na: 1. Skupno število tovrstnih analiz, ki jih je vlagatelj opravil v zadnjih treh letih. 2. Ponujeni nabor parametrov v ponudbi 3. Ponujeno ceno storitve za analizo enega vzorca medu. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! * seštevek doseženih točk po posameznem merilu, največ možnih 100 točk. 6. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija za javni razpis za ukrep Aplikativne raziskave v čebelarstvu, podukrep Raziskave koncentracije polutantov v čebeljih pridelkih za tržno leto EU 2008 vsebuje: – Povabilo k oddaji vloge; – Navodilo vlagateljem za izdelavo vloge; – Postopek za izbor izvajalca; – Prijavni obrazec: – Osnovni podatki o vlagatelju; – Dokazila vlagatelja. 7. Vloga Vloga mora biti izpolnjena in oddana z vsemi prilogami v skladu z razpisno dokumentacijo za javni razpis za ukrep Aplikativne raziskave v čebelarstvu – podukrep Raziskave koncentracije polutantov v čebeljih pridelkih. Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na Agenciji, tel. 01/580-77-92, vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure, v sredo pa tudi v popoldanskem času, od 14. do 16. ure. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si. Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa do vključno 25. aprila 2008, na spletni strani Agencije: http://www.arsktrp.gov.si/. 8. Rok in način prijave Vlogo je potrebno poslati s priporočeno pošto na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, p.p. 189, 1001 Ljubljana (velja poštni žig), od prvega dne po objavi tega javnega razpisa do 25. marca 2008. Vloge, vložene po 25. aprilu 2008, se bodo zavrgle s sklepom kot prepozne. Na ovojnici vloge mora biti razviden datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge na pošti, označen s strani pošte, ime, priimek oziroma firma in naslov vlagatelja ter oznaka javnega razpisa, na katerega se prijavlja za podporo: Ne odpiraj – Vloga na javni razpis: Aplikativne raziskave v čebelarstvu, podukrep Raziskave koncentracije polutantov v čebeljih pridelkih. Vloge z nepravilno označenimi ovojnicami se vrnejo vlagateljem v originalnih ovojnicah. 9. Obravnava vlog in postopek odobritve Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge obravnava Agencija. Po odprtju vloge, se le-ta pregleda glede na popolnost. Če vloga ni popolna, se vlagatelja najkasneje v roku 3 mesecev od prejema vloge pisno pozove na dopolnitev. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni od dneva vročitve poziva za dopolnitev. Po prejemu dopolnjene vloge na Agenciji, se dopolnjena vloga ponovno pregleda. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v navedenem roku ne dopolnijo, se s sklepom zavržejo. Popolne vloge se oceni po merilih iz tega javnega razpisa. Z odločbo se izbere izvajalca razvoja izdelkov iz čebeljih pridelkov, ki je dosegel najvišje število točk. V primeru, da ima več vlog enako število točk, se izbere tistega vlagatelja, ki je ponudil nižjo ceno analize po posameznem vzorcu. Drugim vlagateljem Agencija izda odločbe o zavrnitvi vloge. Prejemniki sredstev (ime in priimek oziroma firma podjetja in kraj), opis aktivnosti in znesek odobrenih javnih sredstev, bodo objavljeni na spletni strani MKGP. Upravičenec je dolžan na zahtevo Agencije, poročati še pet let od prejema sredstev.

AAA Zlata odličnost