Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008

Kazalo

Št. 331-29/2007/1 Ob-2614/08 , Stran 843
I. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je izbor in potrditev Lokalnih akcijskih skupin (v nadaljevanju: LAS), ki so upravičene do nepovratnih sredstev za sofinanciranje izvajanja ukrepov 4. osi skupne kmetijske politike Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2007–2013 (v nadaljevanju: PRP 2007–2013) po pristopu Leader. Višina nepovratnih sredstev, namenjena za sofinanciranje ukrepov 4. osi PRP 2007–2013, z možnostjo koriščenja do 31. 12. 2015, je 33.760.006,00 EUR, od tega: – namenska sredstva EU-EKSRP: 27.008.004,8 EUR, – slovenska soudeležba: 6.752.001,2 EUR. Sredstva bremenijo proračunski postavki 9200 in 9201 Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Javni razpis je odprt do objave obvestila o prenehanju zbiranja vlog, ki bo objavljen na spletnih straneh MKGP. II. Vlagatelji Vlagatelji v okviru tega javnega razpisa so statusno ali pogodbeno ustanovljene Lokalne akcijske skupine (v nadaljevanju LAS), ki izpolnjujejo pogoje za prijavo in izbor oziroma v njihovem imenu in za njihov račun, pogodbeno opredeljen predstavnik LAS, ki mora biti pravna oseba. V primeru, da ima LAS statusno pravno organizacijsko obliko, vlogo v imenu LAS vlaga njen zakoniti zastopnik, kot je določen v aktu o ustanovitvi. V primeru, da ima LAS pogodbeno pravno organizacijsko obliko, vlogo v njenem imenu vlaga pooblaščeni predstavnik, ki je eden od partnerjev LAS, kot je določeno v pogodbi. Ta partner ne sme biti fizična oseba. LAS ima poseben transakcijski račun oziroma izločen podračun, katerega lastnik in skrbnik je pogodbeno določen partner. III. Predmet podpore Podpore v okviru posameznih ukrepov so namenjene naslednjim aktivnostim in projektom v okviru: a) vodenja lokalnih akcijskih skupin; b) izvajanja lokalnih razvojnih strategij; c) spodbujanju medregijskega in čezmejnega sodelovanja; d) pridobivanju strokovnih znanj; e) animaciji območij za izvajanje pristopa Leader. IV. Pogoji za izbor in potrditev LAS Pristop Leader izvajajo lokalne akcijske skupine, opredeljene v 62. členu Uredbe 1698/05/ES, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 1) LAS mora biti organizirana kot lokalno partnerstvo na opredeljenem podeželskem območju; 2) LAS mora imeti ali statusno ali pogodbeno pravno organizacijsko obliko, ki zagotavlja finančno in administrativno sposobnost določitve in izvedbe lokalne razvojne strategije za svoje območje ter sposobnost upravljanja z javnimi sredstvi; 3) LAS s statusno pravno obliko je tista, ki je registrirana kot pravna oseba, ima svojo davčno številko in transakcijski račun. Ustanovljena in registrirana je na podlagi statuta oziroma primerljivega pravnega akta (npr. društvo, zavod, d.o.o., zadruga ...); 4) LAS s pogodbeno pravno obliko je tista, ki ni registrirana kot pravna oseba, nima svoje davčne številke in transakcijskega računa. Ustanovljena je na podlagi zavezujoče pogodbe med partnerji, ki so lahko pravne in fizične osebe (npr. sporazum med partnerji, konzorcijska pogodba, pogodba o ustanovitvi partnerstva, societas – na podlagi obligacijskega zakonika ...). Lastnik transakcijskega računa ali podračuna tako ustanovljene LAS, je v pogodbi opredeljen partner, ki prevzame tudi s tem povezano odgovornost; 5) naloge in odgovornosti posameznih organov LAS ter postopki sprejemanja odločitev morajo biti jasno in pregledno opredeljeni v ustanovitvenih aktih ali pogojih delovanja; 6) LAS mora imeti svoj bančni račun ali podračun, odprt v Republiki Sloveniji; 7) LAS mora biti sestavljena po načelu tripartitnosti iz predstavnikov različnih interesnih skupin in socio – ekonomskih sektorjev, in sicer: a) javnega sektorja (npr. občine, javni zavodi in druge javne institucije), b) ekonomskega sektorja (npr. podjetniki, podjetja, kmetje podjetniki in druge ekonomske institucije) ter c) zasebnega sektorja (npr. zainteresirani posamezniki, kmetje, kmečke ženske in mladi, društva, nevladne organizacije in drugi predstavniki civilne družbe); 8) predstavniki ekonomskega in zasebnega sektorja morajo na ravni odločanja predstavljati vsaj 50% glasov; 9) območje, ki ga pokriva LAS, mora izpolnjevati naslednje osnovne kriterije: a) na njem živi od 5.000 – 150.000 prebivalcev; b) gostota prebivalcev na kvadratni kilometer ne sme presegati povprečja v Republiki Sloveniji (99,16 preb./km2); c) povezano je v homogeno celoto; d) zagotavlja dovolj človeških in finančnih virov, da se lahko podpira trajnostna razvojna strategija; e) območja LAS se ne smejo prekrivati; f) v primeru odstopanj od kriterijev števila in gostote prebivalcev, je potrebno oblikovanje takega območja posebej utemeljiti; 10) predložitev lokalne razvojne strategije, ki mora biti oblikovana skladno s členom 62 (1)(a) Uredbe 1698/05/ES in izdelana za območje posamezne LAS. Lokalna razvojna strategija mora vsebovati sledeče vsebine: a) značilnosti območja LAS (splošne geografske značilnosti, gospodarski položaj, demografske in sociološke značilnosti, opis dosedanjih aktivnosti na območju LAS); b) SWOT analiza razvojnih možnosti območja; c) razvojna vizija; d) strategija za izvedbo; e) usklajenost z ostalimi programi in politikami. 11) predložitev predstavitve LAS (osebne izkaznice LAS), ki mora vsebovati sledeče vsebine: a) osnovni podatki o LAS; b) opis nastanka LAS; c) naloge in sestava organov LAS; d) metodologija za izbiro izvedbenih projektov. V. Omejitve Naselja: Ljubljana, Maribor, Celje, Kranj, Velenje, Koper, Novo mesto, Ptuj, Trbovlje, Nova Gorica, Jesenice, Murska Sobota, Škofja Loka, Kamnik, Domžale in Izola, ki imajo več kot 10.000 prebivalcev so lahko vključena v območje LAS, vendar se njihova površina in število prebivalcev ne upoštevata pri izračunu gostote prebivalstva in dodeljevanju pravic porabe finančnih sredstev na podlagi kriterija števila prebivalcev in površine. V teh naseljih se ne sme izvajati projektov, ki so sofinancirani iz ukrepov Leader. VI. Upravičenci: 1) Upravičenci do podpore za vse namene iz tega razpisa so tiste LAS, katerih vloge so popolne, vsebinsko ustrezne, izpolnjujejo pogoje za potrditev ter na javnem razpisu presežejo spodnjo, vstopno mejo točk (v nadaljevanju: delujoče LAS). 2) Upravičenci do podpore iz tega razpisa za namen pridobivanja strokovnih znanj in animacije območja pa so tudi tiste LAS, katerih vloge so popolne, vsebinsko ustrezne, izpolnjujejo pogoje za potrditev ter na javnem razpisu ne dosežejo spodnje, vstopne meje točk, (v nadaljevanju: pripoznane LAS). VII. Delež sofinanciranja in upravičeni stroški: 1) Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za posamezen namen znaša: a) za vodenje lokalnih akcijskih skupin: do 50% upravičenih stroškov. Stroški vodenja LAS, pridobivanja strokovnih znanj in animacije ne smejo preseči 20% vseh sredstev, ki jih LAS v celotnem programskem obdobju 2007–2013 prejme na podlagi tega javnega razpisa; b) za izvajanje lokalnih razvojnih strategij preko posameznih profitnih projektov: – naložbe v infrastrukturo in urejanje prostora do 30%, – naložbe v turistično infrastrukturo in storitve do 40%, – promocija proizvodov in storitev do 40%, – podpora trženju proizvodov in storitev do 40%, – naložbe v izboljšanje kmetijstva in gozdarstva do 40%, – drugi profitni projekti do 50%; c) za izvajanje lokalnih razvojnih strategij preko posameznih neprofitnih projektov: – usposabljanje, izobraževanje in animacija za pristop Leader do 50%, – neprofitne naložbe do 50%, – drugo usposabljanje, animacija in izobraževanje do 60%, – drugi neprofitni projekti do 100%; d) neprofitni projekti so tisti, ki nimajo neposrednih finančnih učinkov. LAS je ob prijavi projekta v letnem izvedbenem načrtu dolžna opredeliti status projekta (profiten ali neprofiten) in to s podpisom tudi potrditi; e) za spodbujanje medregijskega in čezmejnega sodelovanja: do 80% vrednosti upravičenih stroškov posamezne LAS za posamezen projekt. Podpora se dodeli samo za izdatke, ki se nanašajo na območja znotraj Skupnosti; f) za pridobivanje strokovnih znanj in animacijo območij: do 50% upravičenih stroškov posamezne izvedene dejavnosti oziroma projekta; g) prispevek v naravi lahko predstavlja do 20% skupne vrednosti projekta. 2) Upravičeni stroški so: a) stroški materiala in storitev, nastali z izvedbo projekta; b) stroški promocije projekta; c) prispevek javnih ali zasebnih upravičencev v naravi, in sicer nudenje blaga ali storitev, za katere ni prejeto plačilo, ki bi bilo podprto z računi ali enakovrednimi dokumenti, če so izpolnjeni naslednji pogoji: (i) prispevki vključujejo zagotavljanje zemljišč ali nepremičnin, opreme ali surovin, raziskovalne ali strokovne dejavnosti ali neplačanega prostovoljnega dela; (ii) prispevki niso nastali v zvezi z ukrepi finančnega inženiringa in (iii) vrednost prispevkov je mogoče neodvisno oceniti in preveriti. – V primeru zagotavljanja zemljišč ali nepremičnin vrednost potrdi neodvisni pooblaščeni cenilec ali uradni organ z ustreznimi pooblastili. – V primeru neplačanega prostovoljnega dela se vrednost tega dela opredeli ob upoštevanju porabljenega časa ter običajne urne in dnevne postavke za opravljeno enakovredno delo, kjer je to potrebno na podlagi predhodno vzpostavljenega sistema ugotavljanja običajnih stroškov, pod pogojem, da lahko nadzorni sistem s precejšnjo gotovostjo zagotovi, da je bilo delo opravljeno. d) stroški upravne in administrativne ustanovitve LAS do 100% vrednosti upravičenih stroškov; e) materialni stroški, stroški storitev, upravni in obratovalni stroški, nastali z delovanjem LAS, do naslednje višine: – materialni stroški nastali z delovanjem LAS do 50% vrednosti upravičenih stroškov; – stroški storitev nastali z delovanjem LAS do 50% vrednosti upravičenih stroškov; – upravni in obratovalni stroški nastali z delovanjem LAS do 50% vrednosti upravičenih stroškov; – sofinanciranje bruto plače zaposlenega do 50%, vendar ne več kot 10.000 € (neto) letno na zaposlenega; – dnevnice, nadomestilo za nastanitev in prevoz na podlagi Uredbe o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo; – stroški uporabe telefona, vključno z mobilnim telefonom in internetom do 50% vrednosti upravičenih stroškov, vendar ne več kot 600€ letno; – stroški izvedbe specifičnih programov usposabljanja za izvajanje pristopa LEADER in stroški animacije podeželskega prebivalstva ter vodij LAS, do 50% vrednosti upravičenih stroškov; f) stroški udeležbe vodij LAS na specifičnih usposabljanjih za izvajanje pristopa LEADER, do 50% vrednosti upravičenih stroškov; g) priprava ustreznega študijskega in promocijskega gradiva za izvajanje pristopa LEADER do 50% vrednosti upravičenih stroškov; h) ostali splošni stroški, ki so neposredno povezani z izvedbo projekta, kot so izdatki arhitektom, inženirjem in svetovalcem, stroški pridobivanja dokumentacije in dovoljenj, študije izvedljivosti, patenti in licence do višine 20% upravičenih stroškov. 3) Za določanje višine sofinanciranja plače zaposlenega se uporabljajo določila predpisov, ki urejajo plače javnih uslužbencev. 4) Podpore se ne dodelijo za: a) izdelavo lokalne razvojne strategije; b) uprave takse; c) stroške materiala in storitev za zasebno rabo; d) plačilo davkov, vključno z DDV, carin in dajatev pri uvozu; e) bančne stroške in stroške garancij; f) nakup rabljene opreme; g) naložbe v prostore za zasebno rabo; h) naložbe v sektorjih ribištva in ribogojstva; i) prevozna in transportna sredstva za zasebno rabo. 5) Upravičeni stroški za aktivnosti in izvedbene projekte so samo stroški, nastali od datuma izdaje odločbe o potrditvi statusa LAS do 30. 6. 2015. Kot začetek stroška se šteje prevzem kakršnih koli obveznosti upravičenca na račun morebitnih dodeljenih sredstev. 6) Priznajo se tudi predhodno nastali stroški upravne in administrativne ustanovitve LASki so nastali od 1. 1. 2007 dalje. Kolikor je izvedbeni projekt že začet v predhodnem obdobju se priznajo tudi ostali splošni stroški, ki so neposredno povezani z izvedbo projekta, kot so izdatki arhitektom, inženirjem in svetovalcem, stroški pridobivanja dokumentacije in dovoljenj, študije izvedljivosti, patenti in licence ki so nastali po 1. 1. 2005. VIII. Način dodeljevanja finančnih sredstev 1) Pravice porabe finančnih sredstev se posamezni delujoči ali pripoznani LAS dodeli z odločbo ministra, do višine razpoložljivih sredstev za ta namen. 2) Pravice porabe se dodelijo na podlagi naslednjih kriterijev: a) število prebivalcev na območju delujoče ali pripoznane LAS, ob upoštevanju indeksa razvojne ogroženosti območja; b) velikost območja delujoče ali pripoznane LAS, ob upoštevanju indeksa razvojne ogroženosti območja; c) ocene za lokalno razvojno strategijo, prejete na javnem razpisu za potrditev LAS. 3) Pri izračunu pravice porabe sredstev se za kriterije upošteva dejansko stanje števila prebivalcev in površine, kot je navedeno v vlogi na ta javni razpis, pri čemer se prebivalcev in površine naselij z več kot 10.000 prebivalci, ne upošteva. 4) Upošteva se indeks razvojne ogroženosti tiste regije, v kateri se LAS nahaja z več kot 50% površine. Vrednost indeksa razvojne ogroženosti posamezne regije je objavljena v razpisni dokumentaciji. 5) Vrednost posameznega kriterija je določena s sklepom ministra, ki se objavi v Uradnem listu RS in se, glede na razpoložljiva sredstva, letno korigira. 6) Za posamezno delujočo LAS se letne pravice porabe finančnih sredstev za posamezne namene računajo po naslednjih formulah: a) Sofinanciranje vodenja LAS, pridobivanja strokovnih znanj in animacije območja:  Idel = (št. prebivalcev * vrednost/preb.) + (št. km2 * vrednost/km2) b) Sofinanciranje izvedbe projektov iz lokalnih razvojnih strategij in projektov sodelovanja:  Iproj = (št. prebivalcev * vrednost/preb.) + (št. km2 * vrednost/km2) + (število doseženih točk pri oceni strategije * vrednost točke za oceno strategije) c) skupna višina letne pravice porabe finančnih sredstev: ILAS = Idel + Iproj 7) Za posamezno pripoznano LAS se letne pravice porabe finančnih sredstev za sofinanciranje pridobivanja strokovnih znanj in animacijo območja izračunava po naslednji formuli:  Iprip = ((št. prebivalcev * vrednost/preb.) + (št. km2 * vrednost/km2)) * 0,3 8) Pripoznani LAS se sredstva za pridobivanje strokovnih znanj in animacijo območja dodeljujejo letno, vendar samo za čas do naslednjega javnega razpisa. 9) Sredstva morajo biti porabljena namensko. Upravičenci lahko pridobijo sredstva za iste upravičene stroške samo enkrat. Sredstva se ne dodelijo upravičencu, ki je za iste upravičene stroške že prejel sredstva državnega proračuna Republike Slovenije ali sredstva Evropske unije. Lastna sredstva LAS, ki jih zagotavljajo občine, ki so del LAS, se ne štejejo za že prejeta javna sredstva Republike Slovenije. Sredstva se ne dodelijo za naložbe zunaj območja Republike Slovenije, razen v primeru projektov mednarodnega sodelovanja. 10) Upravičenec je dolžan vso dokumentacijo, ki je podlaga za dodelitev in porabo sredstev iz tega javnega razpisa hraniti še najmanj do konca programskega obdobja, oziroma še vsaj pet let po zadnji dodelitvi sredstev. IX. Merila za ocenjevanje vlog Ocena kakovosti lokalne razvojne strategije Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Potrjene bodo LAS, ki bodo pri tem ocenjevanju dosegle vsaj 75 točk. LAS, katerih strategije bodo ocenjene med vključno 50 in vključno 74 točkami, bodo pozvane na dopolnitev strategije. Dopolnjene strategije pa lahko, četudi izpolnjujejo vse zahteve za dopolnitev, prejmejo največ 75 točk. Ocena kakovosti partnerstva Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Potrjene bodo LAS, ki bodo pri tem ocenjevanju dosegle vsaj 5 točk ob pogoju, da prejmejo točko pri kriteriju C,D in G. X. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija za javni razpis za izbor in potrditev Lokalnih akcijskih skupin, upravičenih do sredstev za izvajanje pristopa Leader vsebuje: – povabilo k oddaji vloge, – navodilo vlagateljem za izdelavo vloge, – postopek za izbor, – vzorec pogodbe, – merila za ocenjevanje vlog, – vlogo, ki vsebuje: – prijavni obrazec, – seznam in navodilo za izdelavo obveznih prilog, ki jih mora predložiti vlagatelj, – podatki in seznami. Vloga mora biti izdelana in oddana v skladu s to razpisno dokumentacijo. Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa do zaključka javnega razpisa, vsak delavnik med 9. in 15. uro, na Sektorju za razvoj podeželja in strukturno politiko, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarsko in prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana ali na spletni strani http://www.mkgp.gov.si/si/javni_razpisi/. XI. Rok in način prijave: 1) Vlogo je potrebno poslati s priporočeno pošto na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana, (velja poštni žig), od dneva objave javnega razpisa do objave obvestila o prenehanju zbiranja vlog, ki bo objavljen na spletnih straneh MKGP. 2) Vloge morajo biti oddane v zaprtih pošiljkah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »Ne odpiraj – javni razpis LAS«. Na ovojnici vloge mora biti razviden tudi datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge po pošti, označen s strani pošte. 3) Vloga se vlaga na predpisanem obrazcu, ki je dosegljiv na spletni strani MKGP, v skladu z zahtevami javnega razpisa. 4) Sestavni deli vloge morajo biti speti in oštevilčeni po zaporedni številki od skupnega števila vloženih strani, v ustreznih mapah, ter priložen natančen seznam vstavljene dokumentacije podpisan s strani vlagatelja. 5) Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na MKGP, tel. 01/478-91-28 v času uradnih ur. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov leader.mkgp@gov.si. XII. Obravnava vlog in postopek odobritve: 1) MKGP odpira in obravnava vloge po vrstnem redu prispetja vlog in sproti. 2) Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge bo obravnavala pisarna Leader in jih ocenila glede na določbe razpisa. Za ocenjevanje vlog lahko minister imenuje strokovno komisijo. 3) Ocenjevanje kvalitete partnerstva in lokalnih razvojnih strategij se izvaja po sklopih. Posamezen sklop praviloma vsebuje najmanj pet vlog. Ocenjevanje sklopov se prične, ko je popolnih vsaj pet vlog oziroma najkasneje 15. 4. 2008, 15. 6. 2008 in 15. 9. 2008, tudi če je v sklopu manj kot pet popolnih vlog. 4) Po odprtju se pregleda popolnost vloge. Če vloga ni popolna, se vlagatelja najkasneje v roku 3 mesecev od prejetja vloge pisno pozove na dopolnitev. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni od dneva vročitve poziva za dopolnitev. Po prejemu dopolnjene vloge na MKGP, se dopolnjena vloga ponovno pregleda. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v navedenem roku ne dopolnijo, se zavržejo. 5) Za datum prispetja vloge se šteje datum in čas (ura, minuta) oddaje po pošti, ko je bila oddana popolna vloga. 6) Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev javnega razpisa ali so vsebinsko neustrezne, se zavrnejo. Vloge, ki so popolne, vsebinsko ustrezne in izpolnjujejo vse pogoje, se ocenijo na podlagi meril. Odobri se le tista vloga, ki preseže določen prag minimalnega števila točk. 7) O vlogah odloči minister z odločbo. Zoper odločbo ministra ni dopustna pritožba, možen pa je upravni spor.

AAA Zlata odličnost