Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008

Kazalo

758. Odlok o proračunu Občine Šmarješke Toplice za leto 2008, stran 1815.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B in 127/06 – ZJZP) in druge alineje drugega odstavka 17. člena in prvega odstavka 79. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na predlog župana na 12. redni seji dne 21. 2. 2008 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Šmarješke Toplice za leto 2008
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Šmarješke Toplice za leto 2008 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določa obseg prihodkov in drugih prejemkov in obseg odhodkov in drugih izdatkov, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+--------+--------------------------------+--------------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  |         v €|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |Skupina/Podskupina       |  Proračun za leto|
|    |kontov/Konto/Podkonto      |        2008|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI         |      2.526.548|
|    |(70+71+72+73+74+78)       |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)     |      2.259.803|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI         |      1.864.965|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |700 Davki na dohodek      |      1.566.659|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |703 Davki na premoženje     |       131.966|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |704 Davki na blago in storitve |       166.340|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI        |       394.838|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |710 Udeležbe na dobičku in   |       45.940|
|    |dohodki od premoženja      |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |711 Takse in pristojbine    |        1.430|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |712 Denarne kazni        |       13.600|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in|        2.000|
|    |storitev            |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki   |       331.868|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI       |        9.946|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih|          0|
|    |sredstev            |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |721 Prihodki od prodaje zalog  |          0|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč|        9.946|
|    |in neopredmetenih dolgoročnih  |          |
|    |sredstev            |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|73   |PREJETE DONACIJE        |          0|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih |          0|
|    |virov              |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI       |       256.799|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |740 Transferni prihodki iz   |       116.700|
|    |drugih javnofinančnih institucij|          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |741 Prejeta sredstva iz     |       140.099|
|    |državnega proračuna iz sredstev |          |
|    |proračuna EU          |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) |      2.850.450|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI         |       755.596|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki   |       197.030|
|    |zaposlenim           |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za  |       29.155|
|    |socialno varnost        |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve|       496.541|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |409 Rezerve           |       32.870|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI        |       689.008|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |410 Subvencije         |       25.000|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |411 Transferi posameznikom in  |       477.470|
|    |gospodinjstvom         |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |412 Transferi neprofitnim    |       62.000|
|    |organizacijam in ustanovam   |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |413 Drugi tekoči domači     |       124.538|
|    |transferi            |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI      |      1.383.161|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih  |      1.383.161|
|    |sredstev            |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI     |       22.685|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |431 Investic. transferi pravnim |       20.735|
|    |in fiz. os., ki niso prorač.  |          |
|    |upor.              |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |432 Investic. transferi     |        1.950|
|    |proračunskim uporabnikom    |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)  |      –323.902|
|    |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)   |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN   |          |
|    |NALOŽB             |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN|          0|
|    |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV   |          |
|    |(750+751+752)          |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  |          0|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |750 Prejeta vračila danih    |          0|
|    |posojil             |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE   |          0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV       |          |
|    |(440+441+442+443)        |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE   |          0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV       |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |441 Povečanje kapitalskih    |          0|
|    |deležev in naložb        |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN |          0|
|    |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV  |          |
|    |(IV.-V.)            |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA       |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)       |          0|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE          |          0|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |500 Domače zadolževanje     |          0|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|VIII.  |ODPLAČIILA DOLGA (550)     |          0|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA         |          0|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga  |          0|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|IX.   |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV |      –323.902|
|    |NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.- |          |
|    |VIII.)             |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) |          0|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-  |       323.902|
|    |VIII.-IX.)           |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|XII.  |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE |          0|
|    |31.12. PRETEKLEGA LETA     |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na oglasni deski Občine Šmarješke Toplice.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
4. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem odstavku 43. člena ZJF, tudi prihodki:
– pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest
– prihodki od prodaje občinskega stvarnega premoženja
– komunalni prispevek iz naslova vlaganj v komunalno infrastrukturo
– namenska sredstva občanov za sofinanciranje investicij, ki se namenijo za namene, za katere se pobirajo
– transferni prihodki iz naslova požarnih taks, ki se namenijo za dejavnosti gasilskih društev in gasilske zveze oziroma za sofinanciranje nabave gasilskih vozil in opreme
– prihodki iz naslova takse za odlaganje odpadkov, ki se namenijo za investicije na področju ravnanja z odpadki
– prihodki iz naslova takse za obremenjevanje voda, ki se namenijo za investicije na področju ravnanja z odpadno vodo
– transferni prihodki države in drugih občin iz naslova sofinanciranja projektov, ki se namenijo za namene, za katere so pridobljeni.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov proračuna.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, se prenesejo v proračun za tekoče leto.
5. člen
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe na predlog neposrednega uporabnika odloča župan.
Župan lahko prerazporedi sredstva proračuna med postavkami in področjih proračuna oziroma pri neposrednem uporabniku, če nastanejo zato utemeljeni razlogi oziroma če se na določenih postavkah izkažejo prihranki, na drugih pa nastane potreba po dodatnih sredstvih ali če to narekuje dinamika izvajanja investicij in realizacija investicij.
Med izvrševanjem proračuna Občine Šmarješke Toplice se lahko odpre nov konto, oziroma poveča obseg sredstev na kontu za izdatke, če pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemnika proračunskih sredstev ali način izvedbe projektov. Nov konto se odpre v okviru že odprte proračunske postavke in v okviru sredstev posameznega uporabnika.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna poroča za obdobje januar–junij in za obdobje januar–december po zaključku poslovnega leta 2008.
Župan Občine Šmarješke Toplice je pooblaščen, da poveča ali zmanjša določeno postavko v proračunu za 30% brez soglasja občinskega sveta oziroma da prerazporedi sredstva iz posameznega področja v drugo področje proračuna do višine 30% posameznega področja.
Župan je pooblaščen za sprejemanje posamičnih programov upravljanja in posamičnih programov prodaje nepremičnin, vključenih v letni program prodaje nepremičnin, in sicer v skladu z določili uredbe, ki ureja pridobivanje, razpolaganje in upravljanje s stvarnim premoženjem države in občin.
6. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in tekoče transfere, ne sme presegati 70% teh pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2009 – 40% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih – 30% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve ter za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in tretjega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta. Investicijsko dokumentacijo potrjuje župan.
8. člen
Proračunski sklad je sklad proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Sredstva sklada proračunske rezerve se uporabljajo na način, določen s statutom občine, in sicer za:
– za pokrivanje stroškov ukrepov ter za pomoč prizadetim pri odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč, kot so: suša, potres, požar, poplave in druge naravne oziroma ekološke nesreče v skladu z zakonom; sem sodijo tudi: epidemije, živalske kužne bolezni in rastlinski škodljivci,
– za zagotovitev sredstev proračuna, kadar prihodki pritekajo neenakomerno,
– za kritje proračunskega primanjkljaja.
Obvezna proračunska rezerva se oblikuje letno v višini 0,5% prejemkov sprejetega proračuna. Oblikovanje obvezne proračunske rezerve preneha, ko sredstva dosežejo višino 1,5% realizacije prihodkov proračuna preteklega leta.
O uporabi sredstev proračunske rezerve do višine 50% oblikovanih in razpoložljivih sredstev rezerv odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet. O uporabi sredstev proračunske rezerve nad to vrednostjo odloča občinski svet s posebnim odlokom.
9. člen
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu izkazuje kot posebna proračunska postavka. Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
Sredstva proračunske postavke splošne proračunske rezervacije se določijo v proračunu v obsegu največ 0,5% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
10. člen
Predloge letnih programov upravljanja in prodaje stvarnega in finančnega premoženja občine (v nadaljevanju: letni program) sprejme občinski svet na predlog župana po postopku iz 80. člena ZJF.
Občinski svet lahko na predlog župana med izvrševanjem proračuna letni program spremeni ali dopolni.
Postopek upravljanja in prodaje stvarnega in finančnega premoženja v lasti občine se lahko izvede le v primeru, da je:
– predmet prodaje vključen v sprejeti letni program,
– imenovana komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja z nepremičninami,
– sprejet posamezni program prodaje.
Razpolaganje s stvarnim premoženjem se lahko izvede na podlagi sprejetega posameznega programa prodaje, ki se lahko nanaša na enega ali več predmetov.
Občinski svet pooblašča župana, da sprejme posamezne programe prodaje, vključene v letnem programu ter njegove spremembe in dopolnitve.
11. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 200,00 € odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
12. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2008 lahko zadolži do višine 0,00 €, in sicer za naslednje investicije/0,00.
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se lahko zadolžujejo in izdajajo poroštva le po predhodno pridobljenem soglasju občine. O dajanju soglasij k zadolževanju in izdajanju poroštev javnim podjetjem in javnim zavodom odloča občinski svet.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Šmarješke Toplice v letu 2009, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana o določitvi začasnega financiranja.
14. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-2/2008-3
Šmarješke Toplice, dne 21. februarja 2008
Županja
Občina Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.

AAA Zlata odličnost