Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008

Kazalo

Ob-2597/08 , Stran 861
1. Izvajalec javnega razpisa Izvajalec javnega razpisa je agent: Firma: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Skrajšana firma: Slovenski podjetniški sklad Sedež: 2000 Maribor, Trubarjeva 11. Javni razpis je usklajen z Ministrstvom za gospodarstvo v vlogi nosilca proračunske postavke. 2. Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju: Sklad) objavlja javni razpis na podlagi Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07 ZPOP-1), Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 22/00), Ustanovitvenega akta Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo (Uradni list RS, št. 112/04, 11/07), Poslovnega in finančnega načrta Slovenskega podjetniškega sklada za leto 2008 (sklep Vlade RS, št. 47602-4/2008/3), Splošnih pogojev poslovanja Sklada (26. 1. 2007), Enotnega programskega dokumenta RS za programsko obdobje 2004/2006 (sklep Vlade RS z dne 11. 12. 2003), Dopolnjenega programa ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007–2013 (sklep Vlade RS, št. 31001-1/2007/13 z dne 15. 11. 2007), Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev strukturne politike v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 7/06), Uredbe komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. december 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis (Uradni list Evropske unije L 379/5) in priglašene sheme »de minimis« pomoči »Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007–2013 – de minimis« (št. priglasitve M002-5715334-2007) ter Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (Uradni list RS št. 114/07). 3. Predmet javnega razpisa Predmet razpisa so garancije Sklada za bančne investicijske kredite s subvencijo obrestne mere, ki jih razpisuje Sklad v sodelovanju z naslednjimi bankami: Banka Celje d.d., Gorenjska Banka d.d., Raiffeisen Banka d.d.,Poštna banka Slovenije d.d., BKS Bank AG, NLB Zazavje d.d., NLB Domžale d.d., Hypo-alpe-adria bank d.d., Probanka d.d., Deželna Banka Slovenije d.d., Volksbank-Ljudska banka d.d., Bawag banka d.d., Abanka Vipa d.d., Banka Koper d.d., Nova kreditna banka Maribor d.d., Nova Ljubljanska banka d.d., SKB banka d.d. Namen javnega razpisa je spodbujanje podjetij v razvojne investicije, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti. Ugodnost kredita je izražena v nižji obrestni meri, ročnosti kredita in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kreditov. Garancija Sklada predstavlja povečano možnost pridobitve kredita za tista podjetja, ki nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje bančnega kredita ali za podjetja, ki želijo del svojih jamstev sprostiti za nov investicijski ciklus. 4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu 4.1 Splošni pogoji Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP, ki so organizirana kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki posamezniki), razen če je v nadaljnjem besedilu javnega razpisa drugače določeno., V skupino srednje velikih podjetij sodijo podjetja, ki imajo manj kakor 250 zaposlenih in imajo letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR. V skupino malih podjetij sodijo podjetja, ki imajo manj kakor 50 zaposlenih in imajo letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR. V skupino mikro podjetij sodijo podjetja, ki imajo manj kakor 10 zaposlenih in imajo letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 2 milijona EUR. Ostala določila opredelitve MSP so skladna z opredelitvijo MSP iz Priporočila Komisije št. 2003/361/ES z dne 6. maja 2003 o opredelitvi mikro, majhnih in srednje velikih podjetij, UL L 124, 20. 5. 2003, str. 36. Neuraden izvleček iz Priporočila Komisije 2003/361/ES v slovenskem jeziku najdete na spletni strani http://www.podjetniskisklad.si/index.php?id=109. Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja, ki: – opravljajo dejavnost razvrščeno v naslednja področja, oddelke, skupine in razrede, skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Ur. l. RS, št. 69/07): – področje A – Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo, – oddelek 05 – Pridobivanje premoga, – so v težavah – podjetje je v težavah: – v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine osnovnega kapitala, – v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico kapitala, ki je prikazan v računovodski evidenci in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih, dosegla višino četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodski evidenci, – ali je podjetje v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije. – so za iste račune pridobila sofinanciranje iz drugih sredstev lokalnega, nacionalnega ali EU proračuna, – imajo neporavnane obveznosti do Republike Slovenije, – podjetja, ki pridobivajo pomoč po posebnem programu za reševanje in prestrukturiranje, – so navedena v seznamu podjetij, na podlagi Sklepa o objavi seznama poslovnih subjektov (Uradni list RS, št. 43/07), s katerimi, na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije (ZPKor; Uradni list RS, št. 2/04), ne smejo poslovati naročniki iz prvega, drugega in tretjega odstavka 28. člena ZPKor, – so v preteklem obdobju 3 let, od objave predmetnega javnega razpisa, že dobila državno pomoč in niso izpolnila finančnih obveznosti do Sklada. Skupni znesek pomoči na podlagi pravila de minimis: Skupni znesek pomoči, dodeljen istemu podjetju – končnemu prejemniku na podlagi pravila de minimis ne sme presegati 200.000 EUR v obdobju treh let od zadnjega prejema takšne pomoči, ne glede na obliko ali namen pomoči. Omenjeni znesek se zniža na vrednost 100.000 EUR za podjetja, ki delujejo v cestno prometnem sektorju. O de minimis pomoči lahko govorimo le, ko je mogoče vnaprej brez ocene tveganja natančno izračunati bruto ekvivalent dotacije („pregledna pomoč“). To pomeni v primeru pomoči, predvidene v okviru jamstvene sheme za podjetja, ki niso podjetja v težavah, da zajamčeni del posojila, predvidenega v okviru takšne sheme, ne presega 1.500.000 EUR na podjetje (v primeru podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju 750.000 EUR na podjetje). Jamstvo ne presega 80% posojila, kateremu je namenjeno. V skladu s 3. točko 2. člena Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis ni možno združevanje pomoči za posamezen projekt, ki bi preseglo zgornjo mejo pomoči. Projekt, s katerim vlagatelj kandidira na razpis, mora izpolnjevati naslednje pogoje: – podjetje mora zagotavljati povečanje števila zaposlenih (minimalno za 1 zaposlenega), – podjetje mora izboljšati opremljenost in delovne pogoje poslovanja z vidika povečanja prihodka podjetja in dobička podjetja ali dodane vrednosti na zaposlenega, – podjetje mora imeti zaprto finančno konstrukcijo in zagotovljeno likvidnost za dobo trajanja kredita, – investicija mora biti realizirana v Republiki Sloveniji. 4.2. Kreditni in garancijski pogoji: – višina upravičenih stroškov investicije ni omejena, upoštevajo se neto stroški investicije brez DDV, – maksimalna višina bančnega kredita, ki je zavarovan z garancijo Sklada, je 350.000 EUR, – garancije v višini 80% glavnice kredita brez obresti se odobrijo za upravičene stroške investicije, ki se nanašajo na nakup nove tehnološke opreme in za podjetja s statusom novega podjetja, – garancija v višini 60% glavnice kredita brez obresti se odobri za vse ostale upravičene stroške, – obrestna mera za kredit pri banki je EURIBOR 6mesečni + 0,7%, – odplačilna doba kredita je od 3 do 10 let, – za odplačevanje glavnice je možen moratorij do dveh let, če ga odobri tudi banka, moratorij se šteje v odplačilno dobo, – stroški kredita se določijo v skladu s tarifo banke, – provizija za odobritev in vodenje garancije znaša 0,5% od vrednosti garancije enkratno, – zavarovanje kredita izvede banka v skladu z njenimi pogoji poslovanja, – zavarovanje garancije: Sklad z banko sklene sporazum o zavarovanju svojega dela terjatve, na podlagi katerega bo banka pooblaščena za celotni postopek zavarovanja in postopek izterjave neplačanega dela glavnice in obresti kredita; pogodbenici se bosta poplačali v skladu z Obligacijskim zakonikom. 5. Merila za izbor končnih prejemnikov, ki izpolnjujejo pogoje Vse popolne vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje za kandidiranje in bodo skladne z namenom javnega razpisa, bo ocenila komisija za dodelitev sredstev na osnovi naslednjih meril: – kvantitativna (število novo zaposlenih; komisija ocenjuje nova delovna mesta tudi glede na realizacijo načrtovanega zaposlovanja v preteklosti, lastna udeležba, dinamika rasti poslovanja, tržna naravnanost, vpliv na okolje, donosnost poslovanja, čisti dobiček na zaposlenega, neposredna prodaja izven trga RS, status novega podjetja), – analiza finančnega položaja podjetja (finančno ravnotežje, finančna moč, finančni posredniški položaj, plačilna sposobnost, ustreznost projekta glede na oceno širše ekonomske situacije (panoga, trg), oceno finančne projekcije poslovanja podjetja za naslednja tri leta), – kvalitatitvna (ocena na podlagi vsebine poslovnega načrta in/ali osebne predstavitve/intervjuja vlagatelja in/ali ogleda lokacije in/ali referenc podjetja in/ali ekonomske upravičenosti investicije glede na situacijo na trgu in glede na realnost izvedbe). Natančno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije. Projekt, ki je prejel 45 ali več točk od možnih 100 točk po kvantitativnih merilih preide v analizo finančnega položaja podjetja in kvalitativno ocenjevanje. V primeru, da je projekt prejel manj kot 45 točk po kvantitativnih merilih, takoj pridobi negativno mnenje v kvalitativni oceni in ne more pridobiti garancije Sklada ter subvencije obrestne mere za kredit. Na podlagi analize finančnega položaja podjetje pridobi podporno bonitetno oceno z oznako A, B, C, D ali E, kjer je A najboljša in E najslabša bonitetna ocena. Analiza finančnega položaja podjetja nima izločilnega pomena in se smiselno upošteva v kvalitativni oceni. Na podlagi kvalitativne analize projekt pridobi pozitivno oziroma negativno mnenje. Komisija za dodelitev sredstev pripravi predlog projektov za vse popolne in ustrezne vloge in ga skupaj s pridobljenim pozitivnim ali negativnim mnenjem in bonitetno oceno posreduje v odločanje Upravi Sklada. Če pridobi pozitivno mnenje več projektov, kot je na razpolago razpisanih sredstev, imajo prednost tisti projekti, ki so pridobili več točk pri kvantitativni oceni. Če imajo kateri od projektov isto število točk pri kvantitativni oceni, imajo prednost projekti, ki so pridobili več točk pri oceni novo zaposlenih. Uprava Sklada sprejme končno odločitev s sklepom o odobritvi oziroma sklepom o neodobritvi projekta. 6. Višina garancijskega potenciala, ki bo na razpolago za javni razpis Skupna višina razpisanih sredstev za izdajanje garancij je 9.000.000 EUR. 7. Upravičeni stroški investicije Garancija Sklada se odobri za upravičene stroške investicije: – stroški materialnih investicij, ki pomenijo stroške nakupa novih strojev in nove opreme, nakupa zemljišč, stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in/ali nakupa objekta, – stroški nematerialnih investicij, ki pomenijo prenos tehnologije v obliki nakupa patentiranih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja, – pripadajoča obratna sredstva v višini največ 20% kredita, če je v investicijskem projektu izražena potreba po teh sredstvih. Med upravičene stroške ne spada nakup cestno prevoznih sredstev. Državna pomoč po pravilu de minimis se odobri za upravičene stroške, nastale od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2009. Za datum nastanka stroška se šteje nastanek dolžniško upniškega razmerja. 8. Obdobje v katerem morajo biti izdane garancije sklada: garancije Sklada se izdajajo najkasneje do 31. 3. 2009. Garancije ni mogoče odobriti za tiste bančne kredite, ki nadomeščajo stare kredite. 9. Viri sredstev Sredstva bremenijo: – Tehnološki sklad v višini 1,535 mio EUR (stroški materialni in nematerialnih investicij ter pripadajoča obratna sredstva), – Rezervni sklad Sklada v višini 0,755 mio EUR (stroški materialni in nematerialnih investicij ter pripadajoča obratna sredstva). 10. Delež prispevka EU v celotnih javnih izdatkih: – Tehnološki sklad – 100% sredstva SLO proračuna in – Rezervni sklad Sklada – 100% sredstva Sklada. 11. Roki za predložitev vlog Roki za predložitev vlog so: 20. 3. 2008, 10. 4. 2008, 10. 5. 2008, 10. 6. 2008, 10. 7. 2008, 10. 9. 2008 in 10. 10. 2008. Merilo za pravočasno prispelo vlogo je poštni žig odtisnjen na ovojnici, ki za obravnavo na posameznem roku ne sme biti starejši od datuma roka. V primeru neposredne predložitve vloge pa datum vpisan na potrdilu Sklada o prejemu pošiljke. Javni razpis bo odprt do 10. 10. 2008 oziroma do porabe sredstev. V primeru, da bodo vsa razpisana sredstva porabljena pred 10. 10. 2008, bo Sklad objavil zaprtje razpisa v Uradnem listu RS. Sredstva na razpisu lahko ostanejo nerazporejena kolikor ne zadoščajo za pokrivanje celotnega planiranega sofinanciranja opredeljenega v finančni konstrukciji vloge, ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja. Vloge, ki bodo prispele po 10. 10. 2008 ali na roke za prijavo po objavi zaprtja javnega razpisa se kot prepozne zavržejo. 12. Datumi odpiranj vlog Odpiranje se bo izvedlo v roku treh delovnih dni od navedenih rokov za predložitev vlog. Odpiranje vlog ni javno. 13. Obveščanje o izboru Komisija za dodelitev sredstev bo obravnavala vse pravočasne, popolne in pravno formalno ustrezne vloge. Uprava Sklada bo o njih s sklepom odločila najkasneje v 60 dneh od roka za predložitev vlog. Služba državnih pomoči Sklada bo, najkasneje v roku 15 dni od odločitve Uprave Sklada, posredovala vlagateljem sklep o odobritvi ali neodobritvi garancije Sklada. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh Sklada. Zoper sklep o odobritvi oziroma neodobritvi garancije Sklada je možno sprožiti upravni spor na Upravno sodišče Republike Slovenije. 14.  Razpoložljivost razpisne dokumentacije in dodatne informacije Razpisna dokumentacija vsebuje: navodila, besedilo javnega razpisa, merila za ocenjevanje projektov s točkovnikom, vzorec prijavnega lista za pridobitev garancije Sklada, vzorec pogodbe o izdaji garancije. Razpisna dokumentacija je dosegljiva v pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada, Trubarjeva 11, Maribor, v pisarni št. 1, pri svetovalcu 3 (Marjana Šipek) za državne pomoči in rizične naložbe, vsak delovni dan, med 9. in 14. uro in na spletni strani www.podjetniskisklad.si. Vse ostale informacije dobite na tel. 02/234-12-74 – Bojana Mikeln, 02/234-12-88 – Boris Ritlop, in 02/234-12-64 – mag. Boštjan Vidovič ali na e-pošti: bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si. 15. Vsebina vloge: 1. Prijavni list za garancijo Sklada za bančne investicijske kredite s subvencijo obrestne mere (spletni obrazec, ki ga najdete na naslovu www.podjetniskisklad.si/razpisi obvezno izpolnite in posredujte v tiskani in elektronski obliki, skladno z navodili spletnega obrazca. Spletni obrazec omogoča elektronsko pošiljanje in tiskanje prijavnega lista. Tiskani prijavni list potrdite s podpisom in štampiljko ter ga predložite v vlogi). 2. Poslovni načrt. Za investicije, ki presegajo 500.000 EUR je potrebno priložiti še investicijski program izdelan v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/2006). 3. Pozitiven bančni sklep o odobritvi investicijskega kredita, zavarovanega z garancijo Sklada. 4. Bonitetna dokazila (datum izdaje bonitetnega dokazila ne sme biti starejše od 30 dni glede na datum oddaje vloge): – za gospodarske družbe: BON-1/P (AJPES), – za samostojne podjetnike: BON-1/SP (AJPES) in potrdilo o plačanih davkih od pristojne davčne izpostave. 5. Izpis števila vseh zaposlenih izdan s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ali navedbo števila zaposlenih s priloženimi fotokopijami obrazcev prijav delavcev v zavarovanje (M-1/M-2 ali M-2). 6. Potrdilo o izplačevanju plač za 4 mesece z dokazili o nakazilih (velja samo za podjetja s statusom novega podjetja: – obračun zneskov plač z davki in prispevki in potrdilo banke o nakazilih plač iz transakcijskega računa z razvidnimi datumi nakazil. Priložene listine so osnova za ocenjevanje in končno izvedbo investicije. Podjetja, ki bodo oddala vlogo na rok 20. 3. 2008 in 10. 4. 2008, morajo k vlogi priložiti še bilanco stanja in izkaz poslovnega izida za leto 2006 in 2007, ker v tem obdobju še niso razpoložljivi bilančni podatki na AJPES. Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju od št. 1 do št. 6 in predložena v pisni obliki. Posredovana elektronska oblika prijavnega lista in natisnjena oblika spletnega obrazca prijavnega lista morata biti enaki. V primeru razlik med oddano natisnjeno obliko in elektronsko obliko se bo upoštevala natisnjena oblika prijavnega lista. Sklad lahko od vlagatelja zahteva tudi dodatno dokumentacijo. Če vloga ne bo popolna, bo vlagatelj pisno pozvan k dopolnitvi vloge. Če vloga v predvidenem roku (največ 5 dni) ne bo dopolnjena oziroma spremenjena, se kot nepopolna zavrže. Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev iz razpisa, se kot neustrezna zavrne. Vsi podatki iz vloge so javni, razen tisti, ki jih vlagatelj posebej označi kot poslovno skrivnost. Kot poslovno skrivnost lahko vlagatelj označi posamezen podatek oziroma del vloge. Poslovna skrivnost se ne more nanašati na celotno vlogo in na podatke potrebne za oceno vloge po merilih javnega razpisa. 16.  Oddaja vlog Vlogo v pisni obliki vloži vlagatelj po pošti ali neposredno na sedež Slovenskega podjetniškega sklada na naslov: Slovenski podjetniški sklad, Trubarjeva 11, 2000 Maribor, s pripisom »Ne odpiraj – vloga za garancijo sklada za bančne kredite-p1«. Neposredna predložitev vlog na sedežu Sklada (Trubarjeva 11, Maribor) je možna vsak delovni dan v pisarni št. 05 – poslovni sekretariat med 9. in 15. uro. 17. Ostale zahteve Vlagatelji katerih vloge bodo v postopku ocenjevanja ocenjene pozitivno bodo morali: – hraniti vso dokumentacijo v zvezi z investicijo v skladu z veljavnimi predpisi, vendar najmanj 11 let od datuma izdaje garancije, za potrebe bodočih preverjanj. Pred iztekom tega datuma je lahko ta rok podaljšan zakonsko ali pa ga lahko podaljša Sklad, – zagotoviti dostop do celotne dokumentacije v zvezi z investicijo vsem organom, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa, – podjetje mora upoštevati omejitve glede sprememb projekta v skladu s 57. členom Uredbe 1083/2006 ES in ohraniti predmet investicije v območju regije in v podjetju vsaj pet let po zaključku investicijskega projekta za isti namen. Predmet investicije torej ne sme biti prodan, oddan v najem ali leasing tretjim osebam najmanj v obdobju petih let po zaključku investicijskega projekta, – pri izvajanju projektov smiselno zadostiti naslednjim pogojem: – učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin), – okoljska učinkovitost (uporaba najboljših tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov, ločeno zbiranje odpadkov), – trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza), – zmanjšanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oziroma strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno). Ostale zahteve so podrobneje opredeljene v razpisni dokumentaciji.

AAA Zlata odličnost