Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008

Kazalo

Št. 366 Ob-2508/08 , Stran 864
1. Prodajalec: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve. 2. Naslov prodajalca: Dunajska 106, 1000 Ljubljana, tel. 01/589-73-00, telefaks 01/589-73-47. 3. Predmet javnega razpisa je: a) prodaja naslednjih zdravil: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! b) zdravila se prodaja po načelu »videno-kupljeno«; c) kupec lahko kupi tudi manjše količine zdravil oziroma samo posamezne vrste zdravil iz točke 3.a). 4. Kraj in čas prevzema blaga: skladišče iz točke 3a, po pariteti EXW (Incoterms 2000), v skladu s pogodbo med prodajalcem in izbranim kupcem v roku 30 dni po začetku veljavnosti pogodbe. 5. Cena: v EUR za sc posameznega zdravila brez DDV. Zdravila bodo prodana kupcu, ki bo ponudil najvišjo ceno za posamezno vrsto zdravila. V primeru, da dva ali več kupcev ponudi enako ceno, ima prednost kupec, ki ponudi nakup večje količine zdravil. Po ocenitvi ponudb prodajalec sklene pogodbo z enim ali več najugodnejšimi kupci. 6. Višina kavcije: pred oddajo ponudb morajo kupci položiti kavcijo v višini 5% ponudbene vrednosti na transakcijski račun št. 29000-0055148819. Po opravljenem odpiranju ponudb se kupcem, ki s svojo ponudbo ne uspejo, kavcija vrne v roku 5 delovnih dni od datuma izbire, brez obresti. Pri izbranem kupcu se položena kavcija všteje v kupnino pri zadnjem plačilu kupnine oziroma se v primeru plačila z odlogom vrne po izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti v roku 5 delovnih dni, obakrat brez obresti. 7. Način in rok plačila: kupec lahko plača kupnino pred prevzemom blaga na transakcijski račun št. 29000-0055148819 ali v roku 30 dni po prevzemu blaga, če pred prevzemom blaga zavaruje plačilo z bančno garancijo. 8. Predložitev ponudb: pisne ponudbe v zaprtem ovitku z oznako »Ponudba za odkup zdravil – ne odpiraj« in naslovom pošiljatelja je potrebno predložiti do 12. 3. 2008 do 12. ure, na naslov Zavod RS za blagovne rezerve, Dunajska 106, 1000 Ljubljana. Ponudbi mora biti predloženo potrdilo o plačani kavciji. 9. Prodajalec na podlagi tega razpisa ni zavezan skleniti pogodbe s kupcem, ki ponudi najugodnejšo ceno ali katerimkoli drugim kupcem in nima nobenih obveznosti do prizadetih kupcev. 10. Dodatne informacije: Karmen Verbovšek ali Vida Trunk, tel. 01/589-73-00, faks 01/589-73-47. 11. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 2. 2008.

AAA Zlata odličnost