Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008

Kazalo

Št. 71130-0127/-2007/9 Ob-2601/08 , Stran 886
I. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik; matična številka: 5880386, ID številka za DDV: SI 67288006. II. Predmet prodaje, izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja: Na podlagi sklepa, ki ga je sprejel občinski svet Občine Vojnik na 9. redni seji dne 12. 9. 2007 se prodajo zemljišča ZN Konjsko, in sicer parc. št. 10/2 (gozd 2028 m2), parc. št. 10/4 (neplodno 404 m2), parc. št. 10/5 (travnik 151 m2), parc. št. 10/1 (pot 8 m2 in travnik 13449 m2), parc. št. 11 (f. objekt 7 m2, f. objekt 5 m2, dvorišče 27 m2, neplodno 1825 m2) in parcele 14/1 (travnik 13449 m2, f. objekt 10 m2, f. objekt 8 m2, sadovnjak 10272 m2), vse k.o. Vojnik okolica, ki so v lasti Občine Vojnik. Zemljišče v naravi predstavlja kompleks v skupni izmeri 41643 m2 in se prodaja samo v celoti. Kompleks predstavlja stavbno zemljišče, na katerem je po veljavnem ZN možna gradnja stanovanjskih hiš. Izklicna cena za zemljišče znaša 35 EUR/m2 + DDV, kar skupaj za 41643 m2 znaša 1.457.505 EUR + DDV (komunalni prispevek v ceni ni zajet). Najnižji znesek višanja izklicne cene za celoten kompleks je 5.000 EUR (brez DDV). Stroške overitve prodajne pogodbe ter stroške zemljiškoknjižnega vpisa nosi kupec. III. Pogoji prodaje: zemljišče se prodaja po načelu »videno-kupljeno«, zato morebitne reklamacije po sklenitvi pogodbe ne bodo mogoče. IV. Varščina: vsak dražitelj, ki bo sodeloval na javni dražbi, mora najkasneje do torka, 25. 3. 2008, do 12. ure, nakazati varščino v višini 175.000 EUR na račun Občine Vojnik, št. 0133 9010 0003 082, odprt pri UJP Žalec, z navedbo »plačilo varščine – javna dražba ZN Konjsko«, ter se na javni dražbi izkazati z originalnim bančnim potrdilom o plačilu varščine. Plačana varščina se najuspešnejšemu dražitelju vračuna v kupnino, vsem neuspelim dražiteljem pa bo brez obresti vrnjena v 8 dneh od dneva dražbe. V. Pogoji za udeležbo na javni dražbi Na javni dražbi lahko sodelujejo vse fizične in pravne osebe, ki morajo organizatorju poleg potrdila o plačani varščini predložiti naslednje podatke oziroma dokumente: naziv kupca in njegov točen naslov, fizične osebe in samostojni podjetniki morajo predložiti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, telefonsko številko, EMŠO, davčno številko, dokazilo o plačanih davkih in prispevkih, ki ne sme biti starejše od 8 dni, transakcijski račun in osebni dokument, samostojni podjetniki pa so dolžni predložiti še izpis iz registra Davčne uprave RS, pravne osebe morajo predložiti: naziv in sedež, telefonsko številka, davčno številko, transakcijski račun, podpisnika pogodbe in izpisek iz sodnega oziroma poslovnega registra, potrjen od AJPES ali notarja, ki ne sme biti starejši od 30 dni, ter dokazilo o plačanih davkih in prispevkih, ki ne sme biti starejše od 8 dni. Dražitelj, ki je pooblaščenec, mora predložiti notarsko overjeno pooblastilo v izvirniku. Organizator pred pričetkom dražbe preveri, kdo izpolnjuje pogoje za sodelovanje. Če udeleženec javne dražbe ne predloži zahtevanih podatkov oziroma ne izpolnjuje zgoraj navedenih pogojev, ne more sodelovati na javni dražbi. VI. Z najuspešnejšim dražiteljem se bo sklenila pogodba v roku 15 dni po končani dražbi, celotno kupnino pa je kupec dolžan plačati v roku 8 dni od sklenitve pogodbe oziroma izstavitve računa. Če uspeli dražitelj ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine v predvidenem roku, se šteje, da je od nakupa odstopil, in se pogodba razveljavi, plačano varščino pa obdrži prodajalec. Zemljišče preide v last in posest kupca šele po plačilu celotne kupnine. Plačilo celotne kupnine v prej določenem roku je bistvena sestavina pogodbe. Občina Vojnik bo izdala zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo po prejemu celotne kupnine. Kupec bo poleg kupnine dolžan plačati še davek na dodano vrednost, notarsko overitev pogodbe in vknjižbo lastninske pravice na svoje ime. VII. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo v sredo, 26. 3. 2008 ob 11. uri, v sejni sobi Občine Vojnik, Keršova ulica 8, Vojnik. VIII. Pravila javne dražbe Dražitelji z vplačilom varščine sprejmejo pogoje, določene v tem razpisu javne dražbe. Javna dražba se izvede kot javna prodaja, pri kateri se prodajna pogodba sklene z najuspešnejšim dražiteljem, to je s ponudnikom, ki pristane na vnaprej določene pogoje in ponudi najvišjo ceno. Postopek javne dražbe se izvede v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 84/07 in 94/07). Če izklicna vrednost ne bo dosežena, je javna dražba neuspešna. Dražitelji z vplačilom varščine pristanejo na vnaprej določene pogoje, med katerimi je tudi sprejem izklicne cene, zato se jim vplačana varščina ne vrne. Če dva ali več dražiteljev draži isto ceno, nepremičnina ni prodana, če eden ne zviša cene. Javna dražba se bo snemala. IX. Rok za plačilo kupnine: najuspešnejši dražitelj mora kupnino plačati najkasneje v roku 8 dni od sklenitve kupoprodajne pogodbe oziroma izstavitve računa, in sicer na račun Občine Vojnik, št. 01339-0100003082, odprt pri UJP Žalec. Plačilo celotne kupnine v tem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. X. Dodatne informacije: telefonske informacije lahko prejmete na tel. 03/780-06-20 (Jelka Gregorc, Maja Čagalj Godec). Ogled zemljišča je možen po predhodnem telefonskem dogovoru. XI. Ustavitev postopka: pristojna komisija lahko s soglasjem župana Občine Vojnik ustavi začeti postopek prodaje nepremičnine vse do sklenitve prodajne pogodbe, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti. V tem primeru se ponudnikom povrne plačana varščina v roku 8 dni brez obresti.

AAA Zlata odličnost