Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008

Kazalo

Št. 331-0001/2008-1 Ob-2503/08 , Stran 869
I. Predmet razpisa: predmet razpisa je dodelitev proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Borovnica v letu 2008. II. Splošne določbe in osnovni pogoji za kandidiranje Upravičenci: Upravičenci po tem razpisu so navedeni pri vsakem namenu razpisa. Splošni finančni določbi: 1. Investicija na kmetiji, nakup opreme, urejanje pašnikov, izvedba programa izobraževanja oziroma katera druga dejavnost, ki se bo izvajala v letu 2008 in bo predmet prijave na razpis za dodelitev sredstev na področju kmetijstva je lahko začeta pred izdajo upravnega akta (sklepa oziroma odločbe) upravičencu o dodelitvi sredstev, vendar so upravičeni stroški po tem razpisu le tisti, ki bodo nastajali v obdobju od izdaje upravnega akta pa do 30. novembra 2008 (skrajni rok za oddajo zahtevka za izplačilo subvencije). 2. Dokazila/plačani računi za izvedene naložbe, ki jih upravičenec priloži skupaj z zahtevkom za izplačilo, morajo biti z datumom iz zgoraj navedenega obdobja. III. Nameni razpisa Pomoči dodeljene po uredbi za skupinske izjeme A. Sofinanciranje naložb v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo Namen ukrepa: Namen ukrepa je posodabljanje in prestrukturiranje primarne kmetijske proizvodnje, povečanje dodane vrednosti in kakovosti v pridelavi, povečanje zaposlenosti in ohranjanje kmetijskih zemljišč v funkciji. Višina razpisanih sredstev: 5.000,00 €. Splošni pogoji upravičenosti: – kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev, – gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja, – naložba mora biti v skladu z veljavnimi Standardi Skupnosti, – kmetijsko gospodarstvo mora prispevati k izpolnjevanju vsaj enega ciljev določenih v pravilniku, kar mora biti razvidno iz vloge in – do pomoči so upravičena kmetijska podjetja, ki niso podjetja v težavah. Upravičenci: Pravne in fizične osebe – ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno prebivališče oziroma sedež v občini in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev. Finančne določbe: – bruto intenzivnost pomoči: – do 50% upravičenih stroškov na območjih z omejenimi dejavniki, – do 40% upravičenih stroškov za ostala območja, – če naložbo izvajajo mladi kmetje v petih letih od vzpostavitve kmetijskega gospodarstva, se intenzivnost pomoči poveča za 10 odstotnih točk (do 60% oziroma 50%) (te naložbe morajo biti opredeljene v poslovnem načrtu kot je določeno v členu 22 (c) in izpolnjeni morajo biti pogoji iz člena 22 Uredbe 1698/2006); – najmanjši/največji znesek dodeljene pomoči: Najmanjši znesek dodeljene pomoči je 200 €, najvišji znesek pa 5.000 € na kmetijsko gospodarstvo na leto. Najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu podjetju ne sme preseči 400.000 € v katerem koli obdobju treh proračunskih let oziroma 500.000 € na območjih z omejenimi dejavniki iz nacionalnih virov in lokalnih virov. A1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev Predmet pomoči: – naložbe v gradnjo in adaptacijo hlevov s pripadajočo notranjo opremo (oprema za krmljenje, molžo in izločke) za kmetijske proizvode opredeljene v Prilogi 1 pogodbe ES (4. člen tega Pravilnika); – naložbe v posodobitev skladišč za krmo s pripadajočo opremo; – nakup kmetijske mehanizacije in opreme; – nakup kmetijskih zemljišč v vrednosti do 10% upravičenih stroškov naložbe; – prva postavitev oziroma prestrukturiranje obstoječih trajnih sadnih nasadov; – nakup in postavitev rastlinjakov, vključno s pripadajočo opremo; – nakup in postavitev mrež proti toči; – naložbe v prvo postavitev pašnikov; – naložbe v poti, ki niso javno dobro, vodno in ostalo infrastrukturo na kmetijskih gospodarstvih (poljske poti, dovozne poti …). Specifični pogoji upravičenosti: – predložiti odločbo o odobritvi pravnega posla; – predložiti ustrezno dovoljenje za izvedbo naložbe; – predložiti je potrebno načrt ureditve hleva s popisom del, opreme in tehnologijo reje, ki ga opravi za to pooblaščena pristojna institucija; – predložiti morajo potreben načrt skladišča za krmo s pripadajočo opremo, ki ga opravi za to pooblaščena pristojna institucija; – načrt postavitve in prestrukturiranja trajnega nasada s predračuni; – načrt za postavitev in ureditev rastlinjaka s pripadajočo opremo s predračuni; – načrt za postavitev mrež in predračuni za nakup mrež proti toči. Upravičeni stroški: – stroški adaptacije hlevov zaradi prilagajanja novo uvedenega standarda temelječega na zakonodaji skupnosti; – stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme za krmljenje, molžo in izločke; – stroški za nakup materiala, opreme in stroški izgradnje pomožnih živinorejskih objektov (adaptacija ali rekonstrukcija gnojnih jam ali gnojišč zaradi izpolnjevanja standarda »nitratna direktiva« ni mogoče sofinancirati); – stroški za nakup nove kmetijske mehanizacije; – stroški prve postavitve oziroma prestrukturiranja obstoječih intenzivnih in ekstenzivnih trajnih nasadov; – stroški nakupa in postavitve rastlinjaka s pripadajočo opremo; – stroški nakupa in postavitve mrež proti toči; – splošni stroški (honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški študije za izvedljivost, nakup patentov in licenc …). Omejitve: V skladu s 7. točko 4. člena Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006 se pomoči ne dodelijo za naslednje naložbe: nakup proizvodnih pravic, živali in letnih rastlin, zasaditev letnih rastlin, drenažna dela ali oprema za namakanje in namakalna dela, razen če taka naložba vodi k zmanjšanju prejšnje porabe vode za najmanj 25%, za preproste naložbe za nadomestitev, za tekoče stroške proizvodnje, za proizvodnjo proizvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode. Pomoči se dodelijo za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih, razen za rejo toplokrvnih pasem konj, perutnine in kuncev. Za rejo drobnice se pomoči dodelijo na območjih z omejenimi dejavniki. Dodatna merila za ocenjevanje: – vsebina vloge je ustrezna namenu ukrepa – največ 40 točk, – naložba je finančno upravičena – največ 30 točki, – pomoč povečuje konkurenčnost kmetije – največ 20 točki in – kmetijsko gospodarstvo je že prejelo javna sredstva za namen naložb – največ 10 točk. Dokumentacija, ki mora biti priložena vlogi: – izpolnjena vloga na razpisnem obrazcu 1 – Vloga 2008 - Sofinanciranje naložb v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo, – pravnomočno gradbeno dovoljenje (če gre za gradnjo objekta) oziroma drugo ustrezno upravno dovoljenje, – predračune oziroma druga dokazila (izjava vlagatelja) o predvideni višini stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, – Načrt ureditve kmetijskega gospodarstva (Priloga 1 k razpisnemu obrazcu 1). A2. Urejanje pašnikov in kmetijskih zemljišč Predmet pomoči: – naložbe v postavitev pašnikov in izvedba agromelioracijskih del kmetijskih gospodarstev; – naložbe v namakalno infrastrukturo za namakalne sisteme, ki so v zasebni lasti, če taka naložba vodi k zmanjšanju porabe vode za najmanj 25%; – naložbe v dostope in poti, ki niso javno dobro, vodno in ostalo infrastrukturo na kmetijskih gospodarstvih (poljske poti, dovozne poti, poti v trajnih nasadih na kmetiji …). Specifični pogoji upravičenosti: – izdelan načrt ureditve pašnika s popisom del, opreme in tehnologijo paše; – izdelan načrt obnove namakalnega sistema, s katerim se dokazuje, da vodi k zmanjšanju porabe vode za najmanj 25%; – izdelan načrt ureditve zemljišča ali dostopov (agromelioracije, ureditev poljskih in dovoznih poti ter poti v trajnih nasadih na kmetiji). Upravičeni stroški: – stroški za nakup opreme za ograditev pašnikov z električno ograjo in pregraditev pašnika na pašne črednike, stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino; – stroški nakupa in postavitve opreme za posodobitev namakalnih sistemov, pod pogojem, da taka naložba vodi k zmanjšanju uporabe vode za najmanj 25%; – stroški odstranjevanja skal, zarasti, ravnanja zemljišča, nasipanja, stroški urejanja obnove in izgradnje dovoznih poti: stroški strojnih storitev, stroški, ki nastajajo pri novi vzpostavitvi travinja: stroški materiala in strojnih storitev. Dodatna merila za ocenjevanje: – vsebina vloge je ustrezna namenu ukrepa – največ 40 točk, – naložba je finančno upravičena – največ 30 točki, – pomoč povečuje konkurenčnost kmetije – največ 20 točki in – kmetijsko gospodarstvo je že prejelo javna sredstva za namen naložb – največ 10 točk. Dokumentacija, ki mora biti priložena vlogi: – vloga na razpisnem obrazcu 1 – Vloga 2008 – Sofinanciranje naložb v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo, – predračune oziroma druga dokazila (izjava vlagatelja) o predvideni višini stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, – ustrezno upravno dovoljenje za poseg v prostor, – mapno kopijo z vrisano lokacijo pašnika oziroma namakalnega sistema, ki ni starejša od 3 mesecev, – fotokopija dokazila o lastništvu za parcele, kjer je postavljena pašna ograja oziroma namakalni sistem oziroma dokazilo o zakupu zemljišč za vsaj petletno obdobje – Načrt postavitve pašnika oziroma namakalnega sistema (Priloga 2 k razpisnemu obrazcu 1). B. Sofinanciranje tehnične podpore v kmetijstvu Namen ukrepa: Namen ukrepa je omogočiti kmetom pridobivanje novih znanj za zagotavljanje ustrezne usposobljenosti in možnosti koriščenja storitev svetovanja, kar je temeljni pogoj za povečanje konkurenčnosti kmetijske dejavnosti. Namen ukrepa je tudi omogočiti nadomeščanje na kmetiji v primeru bolezni. Sistem zavarovanja namreč krije samo nadomestilo zavarovancu, ne pa tudi dodatnih stroškov, ki nastanejo zaradi nezmožnosti za delo. Višina razpisanih sredstev: 7.000,00 EUR Predmet pomoči: Med podpore za zagotavljanje tehnične podpore štejejo: 1. usposabljanje in izobraževanje kmetov v okviru društvene dejavnosti; 2. izobraževanje, usposabljanje in informiranje kmetov in članov njihovih družin; 3. stroški nadomeščanja kmeta, kmetovega partnerja med boleznijo in dopustom. V primerih iz točk 1 in 2 Občina Borovnica z izvajalci sklene pogodbo, v kateri opredeli posamezne naloge, časovne roke za izvedbo le-teh, ter način izvedbe plačil. Sofinancira se izključno tehnična podpora, namenjena uporabnikom s stalnim bivališčem v Občini Borovnica. Splošni pogoji upravičenosti: Upravičenci pod točko ena in dve morajo k vlogi predložiti letni program dela, upravičenci pod točko tri pa dokazila, zahtevana z javnim razpisom. Pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju in to na podlagi objektivno opredeljenih pogojev. Če tehnično podporo zagotavljajo skupine proizvajalcev ali druge kmetijske organizacije za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do storitev. Vsak prispevek nečlanov za kritje upravnih stroškov skupine ali organizacije se omeji na stroške za zagotavljanje storitve. Upravičenci: 1. registrirana stanovska in interesna združenja, društva in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine ali regije; 2. organizacije, ki so registrirane za izvajanje tehnične pomoči na področju kmetijstva na območju občine ali regije. Upravičeni stroški: 1. Na področju organiziranja in izvedbe programov izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodasrtvu se pomoč dodeli za kritje: – stroškov organiziranja programov usposabljanja (najem prostora, honorar izvajalcu, gradiva za udeležence, strokovno vodenje ekskurzij). 2. Na področju svetovalnih storitev, ki jih opravijo tretje strani: – honorarji za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje. 3. Na področju organizacije forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na njih: – stroški udeležbe, – potni stroški, – stroški izdaje publikacij, – najemnine razstavnih prostorov, – simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca. 4. Stroški na področju širjenja znanstvenih dognanj, če posamezna podjetja, znamke ali porekla niso imenovani, razen za porekla proizvodov iz Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 in členov 54–58 Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999, pod pogojem, da sklici na poreklo ustrezajo natanko tistim sklicem, ki so registrirani v Skupnosti. 5. Stroški publikacij, katalogov, spletišč, ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev danega proizvoda, če so informacije in predstavitve nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da se predstavijo v publikaciji (kritje stroškov priprave in tiska katalogov, kritje stroškov vzpostavitve internetne strani). 6. Za nadomeščanja kmeta, kmetovega partnerja med boleznijo in dopustom: – stroški strojnih storitev, – stroški dela najete delovne sile. Finančne določbe: – bruto intenzivnost pomoči: – Pomoč lahko krije do 100% upavičenih stroškov; – pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem; – kadar je tehnična pomoč namenjena upravičencem za dejavnost predelave in trženja kmetijskih in nekmetijskih proizvodov, se upošteva določila pravil »de minimis« za gospodarstvo. – najmanjši/največji upravičeni stroški: – najvišji znesek dodeljene pomoči za društva na program na leto je 1.000,00 EUR, – najvišji znesek dodeljene pomoči za organizacije na program na leto je 1.000,00 EUR, – najvišji znesek dodeljene pomoči za nadomeščanje do 1.000,00 € / upravičenca letno. Dodatna merila za ocenjevanje: – vsebina vloge je ustrezna namenu ukrepa. Dokumentacija, ki mora biti priložena vlogi: – vloga na razpisnem obrazcu 3 – Vloga 2008 – Sofinanciranje tehnične podpore v kmetijstvu, – predračuni oziroma druga ustrezna dokazila (izjava vlagatelja) o nameravani izvedbi izobraževanja, usposabljanja, informiranja ali druge aktivnosti, – dokazilo o registraciji (izpisek iz sodnega registra, izpisek iz registra društev, …), – dokazilo o odsotnosti za pomoč pod točko 3 ob vložitvi zahtevka za izplačilo. Pomoči dodeljene po pravilu de minimis C. Sofinanciranje naložb v dopolnilno dejavnost Namen ukrepa: Z ukrepom prispevamo k ustvarjanju pogojev in možnosti za ustvarjanje novih delovnih mest in realizacijo poslovnih idej nosilcev in članov kmetijskega gospodarstva Z ukrepom želimo vzpodbuditi tudi konkurenčnost kmetij, ki se ukvarjajo z dopolnilno dejavnostjo. Ukrep je namenjen naložbam, ki so potrebne za začetek opravljanja dopolnilne dejavnosti ali za posodobitev in modernizacijo že obstoječe dopolnilne dejavnosti. Višina razpisanih sredstev: 1.000,00 EUR. Predmet pomoči: Predmet sofinanciranja so naložbe za sledeče vrste namenov: – predelava kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi 1 Uredbe o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Ur. l. RS, št. 61/05); – predelava kmetijskih proizvodov, ki ni niso zajeti v Prilogi 1 Uredbe o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Ur. l. RS, št. 61/05); – turizem na kmetiji; – dejavnost (storitve in izdelki), povezani s tradicionalnimi znanji na kmetiji; – pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov na kmetiji; – zbiranje in kompostiranje organskih snovi; – obnova in vzdrževanje gozdnih vlak. Splošni pogoji upravičenosti: – upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, določene v javnem razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnile dejavnosti na kmetiji (Ur. l. RS, št. 61/05); – dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni naložbi; – subvencija se lahko dodeli le kmetijskim gospodarstvom, ki niso podjetja v težavah; – upravičenci morajo imeti ustrezno dovoljenje za izvedbo naložbe (lokacijsko informacijo, gradbeno dovoljenje – kjer je to potrebno); – kolikor je naložba v objekt, ki je le delno namenjen dejavnosti, za katero upravičenec pridobi sredstva iz ukrepa, se sredstva namenijo le za prostore in opremo, ki je potrebna za izvajanje dejavnosti; – fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo vlagatelj registriral dopolnilno dejavnost najkasneje v enem letu po pridobitvi subvencije. Upravičenci: Nosilci kmetijskih gospodarstev in člani kmečkega gospodinjstva, ki se ukvarjajo ali se bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev ter ima sedež na območju občine. Upravičeni stroški: – vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta; – nakup nove opreme; – promocija; – splošni stroški. Finančne določbe: – bruto intenzivnost pomoči do 50% upravičenih stroškov. – najmanjši/največji znesek dodeljene pomoči. Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 300 €, največji pa 5000 € na kmetijsko gospodarstvo na leto. Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati 200.000 € bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let. Dodatna merila za ocenjevanje: – vsebina vloge je ustrezna namenu ukrepa – največ 50 točk, – naložba je finančno upravičena – največ 40 točki in – kmetijsko gospodarstvo je že prejelo javna sredstva za namen naložb – največ 10 točk. Dokumentacija, ki mora biti priložena vlogi: – vloga, na razpisnem obrazcu 4 – Vloga 2008 – Naložbe v dopolnilno dejavnost, – predračuni oziroma druga dokazila (izjava vlagatelja) o predvidenih stroških (nakup opreme, gradbena in obrtniška dela), – fotokopija dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti (v primeru, da dopolnilna dejavnost še ni registrirana, morajo prejemniki sredstev registrirati dopolnilno dejavnost v roku enega leta od prejema finančnih sredstev, v skladu s predpisi), – pisna izjava o faznosti naložbe, iz katere bo razvidno, da je naložba s katero kandidirajo na ta razpis, del naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji. D. Sofinanciranje naložb v opravljanje storitev in trženje proizvodov in storitev s kmetij Namen ukrepa: Namen ukrepa je sofinanciranje naložb v: – neposredno prodajo kmetijskih proizvodov na kmetijah, – neposredno prodajo kmetijskih proizvodov izven kmetije, – storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi ter oddajo le – teh v najem, – izobraževanje na kmetijah, povezano s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijah. Višina razpisanih sredstev: 1.000,00 EUR. Predmet pomoči: Predmet sofinanciranja so naložbe za sledeče vrste namenov: – neposredna prodaja kmetijskih proizvodov na kmetijah, – neposredna prodaja kmetijskih proizvodov izven kmetije, – storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi ter oddaja le teh v najem, – izobraževanje na kmetijah, povezano s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetiji. Splošni pogoji upravičenosti: – upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, določene v javnem razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnile dejavnosti na kmetiji; – dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji. Upravičenci: Nosilci kmetijskih gospodarstev in člani kmečkega gospodinjstva, ki se ukvarjajo ali se bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev ter ima sedež na območju občine. Upravičeni stroški: – vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta, – nakup nove opreme, – promocija, – ostali splošni stroški. Finančne določbe: – bruto intenzivnost pomoči do 50% upravičenih stroškov – najmanjši/največji znesek dodeljene pomoči. Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 300 €, največji pa 5000 € na kmetijsko gospodarstvo na leto. Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati 200.000,00 € bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let. Dodatna merila za ocenjevanje: – vsebina vloge je ustrezna namenu ukrepa – največ 50 točk, – naložba je finančno upravičena – največ 40 točki in – kmetijsko gospodarstvo je že prejelo javna sredstva za namen naložb – največ 10 točk. Dokumentacija, ki mora biti priložena vlogi: – zbirna vloga za neposredna plačila za leto 2008 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, – finančna konstrukcija naložbe s planom izvedbe oziroma dokončanja le-te, – predračune oziroma druga dokazila (izjava vlagatelja) o predvideni višini stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, – fotokopija dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto po zaključeni naložbi v primeru, če le-ta še ni registrirana, – mnenje pristojne kmetijsko svetovalne službe o upravičenosti vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti, – v primeru naložb, povezanih z graditvijo objektov, ustrezna prostorska dokumentacija. Druge pomoči E. Sofinanciranje delovanja društev in njihovih združenj, ki se ukvarjajo z razvojem kmetijstva, podeželja in gospodarstva Namen ukrepa: – društva predstavljajo temelj za izmenjavo znanj in izkušenj med prebivalstvom, ki živi na podeželju, zato jih je potrebno spodbujati in dolgoročno tudi s tem dvigniti kvaliteto življenja na podeželju. Višina razpisanih sredstev: 5.000,00 EUR Predmet pomoči: Sofinanciranje delovanja različnih neprofitnih oblik sodelovanja kmetov in drugih neprofitnih združenj povezanih s kmetijstvom, gozdarstvom in razvojem podeželja, za pomoč pri stroških delovanja, vlaganja v prostore za delovanje društva … Pogoji upravičenosti: – sedež in delovanje na območju Občine Borovnica, – sofinancirajo se lahko izključno neprofitne dejavnosti društev, – izvajanje izobraževanj in usposabljanj, katerih upravičenci so nosilci kmetijske dejavnosti, ni predmet sofinanciranja, – seznam članov društva iz območja občine, – odločba o vpisu v register društev. Upravičenci: Društva in njihova združenja, ki so registrirana ali delujejo na območju Občine Borovnica na področju kmetijstva in podeželja. Upravičeni stroški in finančne določbe: – stroški ustrezne infrastrukture za delovanje (najem prostora/pisarne) – sofinancira se do 100% upravičenih stroškov, obvezna priloga najemna pogodba oziroma račun in dokazilo o plačilu; – materialni stroški in stroški dela pisarne ter organov – sofinancira se 50% upravičenih stroškov, obvezna priloga so računi z dokazili o plačilu; – obisk oziroma udeležba na predavanjih, seminarjih, izobraževanjih – sofinancira se 50% upravičenih stroškov, obvezna priloga so dokazila o udeležbi in plačilu; – stroški prevoza na predavanja, seminarje, izobraževanja – sofinancira se 50% upravičenih stroškov; obvezna priloga so dokazila o opravljenem prevozu in izplačilu potnih stroškov; – nakup strokovne literature; naročnine na strokovne publikacije … – sofinancira se 50% upravičenih stroškov, obvezna priloga so dokazila o naročilu in plačilu; – organizacija predavanj, delavnic: – stroški najema prostora se sofinancirajo v višini 50% upravičenih stroškov, obvezna dokazila so najemna pogodba oziroma račun in dokazilo o plačilu; – sofinancira se organizacija predavanja oziroma delavnice, ki jo vodi zunanji strokovni izvajalec v višini 50% – obvezna dokazila (avtorska pogodba oziroma drugo ustrezno potrdilo o strokovnosti ter dokazilo o plačilu); – sofinancira se organizacija predavanja oziroma delavnice, ki jo izvaja član/ica društva, v višini 20% – obvezna dokazila (avtorska pogodba oziroma drugo ustrezno potrdilo o strokovnosti ter dokazilo o plačilu); – strokovna ekskurzija: – sofinancira se strokovno vodenje v višini 50% upravičenih stroškov, obvezna dokazila so dokazila o strokovnosti in dokazilo o plačilu vodenja; – sofinancira se udeležba članov društva na strokovni ekskurziji v višini 4 € na udeleženca; obvezna priloga je seznam udeležencev; – organizacija prireditve – sofinancira se prireditev največ v višini 150 € oziroma največ v višini dokazljivih stroškov, obvezna dokazila so poročilo o izvedeni prireditvi; – sofinancira se sodelovanje na sejmih, prireditvah – stroške najema stojnice … oziroma največ 50 €. Druga dokumentacija, ki mora biti priložena vlogi: – statut društva, – seznam članov in – fotokopija najemne pogodbe (kolikor ima društvo prostore v najemu). F. Vzdrževanje skupnih objektov Namen ukrepa: Vzdrževanje skupnih poti, kolovozov in gozdnih vlak ter večjih jarkov, ki niso v pristojnosti države oziroma lokalne skupnosti. Višina razpisanih sredstev: 6.000,00 EUR. Predmet pomoči: Sofinanciranje ureditve nekategoriziranih poljskih poti in kolovozov. Splošni pogoji upravičenosti: Skupne poti, kolovozi in gozdne vlake služijo tako kmetijstvu, gozdarstvu kot drugim dejavnostim v okolju, to je rekreaciji, dostopom do vodovodnih in drugih komunalnih naprav, lovcem … Jarki so večjega značaja, to pomeni, da so zbirni, kamor je speljana primarna mreža jarkov in niso v registru rednega vzdrževanja ministrstva za okolje in prostor. Skupne poti in gozdne vlake so lastniško javno dobro ali potekajo preko zemljišč več zasebnih lastnikov kot služnostne poti. Finančne določbe: – pomoč se krije do 100% stroškov, pri gozdnih vlakah pa do 50%, – predlog za uvrstitev v letni program vzdrževanja podajo uporabniki oziroma lastniki, program del z oceno (popisom del) pripravi kmetijska ali gozdarska svetovalna služba, – letni program in obseg sredstev potrdi pristojni odbor, – izvajalca del izbere občinska uprava ob upoštevanju zakonodaje s področja javnih naročil. Dodatna merila za ocenjevanje: – vsebina vloge je ustrezna namenu ukrepa – največ 50 točk in – dolžina planiranih poti, katerih ureditev se bo sofinancirala s tem razpisom. Dokumentacija, ki mora biti priložena vlogi: – kopijo katastrskega načrta z vrisom poti ter označeno dolžino poti, – mnenje pristojne kmetijsko svetovalne službe – IV. Vsebina vloge Vlagatelj odda vlogo, ki vsebuje: – prijavni obrazec: »Vloga za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Borovnica«, ki vsebuje: – osnovne podatke o prosilcu (ime, naziv, sedež), KMG-MID številko, davčno številko, številko računa za nakazilo sredstev, – namen vloge, – izjavo o točnosti navedenih podatkov, – izjavo, da upravičenec za ta namen v tekočem letu še ni prejel sredstev iz državnega ali občinskega proračuna ali mednarodnih virov, če pa je, pooblastilo, da njeno višino pridobi občina od izplačevalca oziroma njeno višino dokaže vlagatelj z ustrezno dokumentacijo, – obvezne priloge k vlogi, ki so predložene kot dokazila k posameznim ukrepom. V. Obdobje in čas za izvedbo aktivnosti Naložba oziroma dejavnost, ki se bo izvajala v letu 2008 in bo predmet prijave na ta razpis je lahko začeta pred izdajo upravnega akta (sklepa oziroma odločbe) upravičencu o dodelitvi sredstev, vendar pa se mora smiselno zaključiti do 30. novembra 2008 (npr. zaključena ena izmed faz investicije na kmetiji, zaključeno izobraževanje), upravičenci pa morajo v primeru odobritve sredstev, dokazila oziroma plačane račune za dokončno izvedena dela izstaviti najkasneje do 15. decembra 2008, skupaj z zahtevkom za izplačilo sredstev. VI. Rok za predložitev vlog in način predložitve Vlagatelji morajo vloge oddati po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Borovnica, Paplerjeva 22, 1353 Borovnica najkasneje z datumom 21. 3. 2008 ali osebno, najkasneje do 13. ure istega dne. Na hrbtni strani ovojnice morata biti navedena naziv in naslov vlagatelja. Vsaka posamezna vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis – Kmetijstvo 2008«. V primeru, da vlagatelj oddaja več vlog, mora biti vsaka vloga poslana v posebni ovojnici. Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje: – pravilno izpolnjen prijavni obrazec iz razpisne dokumentacije – vloga mora biti poslana v roku in na način, ki je določen v tej točki besedila tega razpisa. VII. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa Vloge prispele na javni razpis pregleda in oceni komisija, ki jo za ta namen imenuje župan občine. Če Komisija ugotovi, da je vloga nepopolna, pristojna strokovna služba občinske uprave na predlog Komisije pozove prosilca, da jo v roku 8 dni dopolni. Če prosilec vloge v roku ne dopolni ali v tem roku ne zaprosi za podaljšanje roka oziroma pristojnega organa ne obvesti o nastalih objektivnih okoliščinah, se vloga s sklepom kot nepopolna zavrže. Zavržene bodo vloge: – ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v VI. točki tega razpisa, – ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge). Dokončno razdelitev sredstev po dopolnitvi vlog Komisija predlaga v potrditev županu. Na osnovi potrjenega predloga za razdelitev sredstev bo Občina Borovnica izdala sklep o dodelitvi sredstev, ki bo vseboval določbe o namenu, upravičenih stroških ter višini dodeljenih sredstev. Občina Borovnica bo z izbranimi izvajalci sklenila pogodbo, v kateri se opredelijo izvedbe plačil ter medsebojne pravice in obveznosti. Komisija lahko v primeru, ko zaprošena sredstva presegajo vsa razpisana razpoložljiva sredstva zniža odstotek sofinanciranja oziroma določi najvišjo višino sredstev na vlagatelja. VIII. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Borovnica: http://www.borovnica.si ali pa na Občini Borovnica, Paplerjeva 22, Borovnica), vsak dan med poslovnim časom, do izteka prijave na razpis. IX. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom: vse dodatne informacije dobijo zainteresirani po telefonu na tel. 01/750-74-60 ali osebno pri strokovni sodelavki Nejli Ofentavšek ali na elektronskem naslovu: obcina@borovnica.si.

AAA Zlata odličnost