Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008

Kazalo

730. Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Kanal ob Soči, stran 1748.

Na podlagi 7. in 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98 in 15/03) in v skladu z Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00) ter 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 14. redni seji dne 14. 2. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Kanal ob Soči
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa pogoje, postopke in merila za vrednotenje in sofinanciranje športnih programov, ki so v javnem interesu Občine Kanal ob Soči iz sredstev občinskega proračuna v Občini Kanal ob Soči.
2. člen
(višina sredstev)
Sredstva za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Kanal ob Soči se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino pa določi občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto. Izvajanje občinskega programa športa se določi z letnim programom športa katerega sprejme občinski svet na predlog občinske uprave.
3. člen
(izvajalci športnih programov)
Izvajalci športnih programov (Letnega programa športa) so:
– športna društva,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva za posamezna področja oziroma športne panoge in delujejo v Občini Kanal ob Soči,
– javni zavodi s področja športa, vzgoje in izobraževanja, s sedežem v Občini Kanal ob Soči in katerih ustanoviteljica je Občina Kanal ob Soči,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje športnih dejavnosti in so splošno koristne in neprofitne.
Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pred drugimi izvajalci programov športa.
4. člen
(pogoji za sofinanciranje)
Pravico do sofinanciranja programov športa imajo izvajalci športnih programov iz prejšnjega člena tega pravilnika, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da športne programe izvajajo na območju Občine Kanal ob Soči,
– da so registrirani v skladu z Zakonom o društvih, s sedežem v Občini Kanal ob Soči in imajo v svoji dejavnosti registrirano športno dejavnost (pogoj ne velja za javne zavode iz prejšnjega člena),
– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske (izvajalce z ustrezno strokovno izobrazbo ali strokovno usposobljene za opravljanje te športne dejavnosti), organizacijske in prostorske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih programov in aktivnosti,
– da imajo za prijavljene športne programe organizirano redno športno dejavnost najmanj 36 tednov v letu, razen v primeru, ko kandidirajo za sredstva za izvedbo enkratnih športnih prireditev in kadar kandidirajo za sredstva za izvedbo rekreacije, pohodništva ter različnih 10–80 urnih programov za predšolske in šolske otroke,
– da imajo najmanj eno leto registrirano dejavnost,
– da imajo urejeno evidenco članstva za programe, za katere kandidirajo na javnem razpisu, evidenco o registriranih tekmovalcih ter evidenco o plačani članarini (ne velja za javne zavode iz prejšnjega člena),
– da so v pogodbeno določenem roku oddali poročila o realizaciji letnega programa športa za preteklo leto in poročilo o namenski porabi teh sredstev (vsebinsko in finančno poročilo).
II. VSEBINSKE DOLOČBE
5. člen
(vsebina sofinanciranja)
Občina Kanal ob Soči v skladu s sprejetim Letnim programov športa in razpoložljivimi sredstvi v sprejetem proračunu občine sofinancira naslednje vsebine:
– interesna športna vzgoja otrok in mladine,
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami (motnjami v razvoju),
– športna dejavnost študentov,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– športna rekreacija,
– šport invalidov,
– šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
– delovanje društev in zvez športnih društev, ki jih ustanovijo društva za posamezne športne panoge in drugih asociacij v športu ter izvedba njihovih programov,
– informatika in založništvo v športu,
– propagandna dejavnost v športu,
– športne prireditve,
– promocija športa in občine s športom,
– znanstveno-raziskovalna in razvojno raziskovalna dejavnost v športu,
– informiranje o športu v medijih,
– mednarodna dejavnost v športu,
– izgradnja in vzdrževanje javnih športnih objektov.
III. POSTOPEK IZBORA ŠPORTNIH PROGRAMOV ZA SOFINANCIRANJE
6. člen
Letni program športa določa programe športa, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna, obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za njegovo uresničevanje, pri čemer se upošteva tradicija in posebnosti športa v občini in obseg sredstev, ki se zagotavljajo v občinskem proračunu.
Športni programi izvajalcev, ki se bodo sofinancirali iz občinskega proračuna, se izberejo na podlagi javnega razpisa, ki se izvede v skladu s sprejeto zakonodajo in določbami tega pravilnika.
7. člen
Župan imenuje tričlansko komisijo za izbor in oceno prijavljenih športnih programov s sklepom. Mandat članov komisije traja štiri leta in je vezan na mandat župana. Župan lahko člana komisije razreši pred iztekom mandata in imenuje novega člana.
Člani komisije morajo imeti ustrezne izkušnje s področja športa, ki omogočajo strokovno presojo vlog. Člani komisije med seboj izvolijo predsednika.
Predsednik in člani komisije ne smejo biti predsedniki ali poslovodni organi prijaviteljev, ki kandidirajo za sredstva na razpisu za sofinanciranje športnih programov.
Naloge komisije so:
– priprava predlogov, mnenj in pobud za spremembo in dopolnitev pravilnika,
– pregled prispelih vlog in prijav,
– pregled vrednotenja prijavljenih programov v skladu z določili tega pravilnika,
– priprava predloga sofinanciranja izbranih izvajalcev,
– spremljanje namenske porabe sredstev za šport in priprava predlogov, ukrepov in sankcij,
– izvedba ostalih nalog, ki jih določi župan.
8. člen
(javni razpis)
Postopek javnega razpisa vodi občinska uprava. Občina Kanal ob Soči vsako leto objavi javni razpis v enem javnem mediju in na spletni strani Občine Kanal ob Soči. Razpis mora trajati najmanj 30 dni. Rezultate javnega razpisa občina javno objavi na spletni strani Občine Kanal ob Soči in v občinskem časopisu Most.
Objava javnega razpisa mora vsebovati zlasti:
– navedbo naročnika (naziv sedež),
– programe, ki so predmet javnega razpisa,
– pogoje, ki jih morajo za prijavo na razpis izpolnjevati prijavitelji,
– okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa,
– določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge,
– kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo,
– datum odpiranja vlog,
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
9. člen
(razpisna dokumentacija)
Razpisno dokumentacijo pripravi občinska uprava z vsemi podatki, ki omogočajo vlagateljem izdelati popolno vlogo.
10. člen
(vsebina vloge)
Vlagatelji morajo vloge oddati izključno na vnaprej pripravljenih obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
Vsaka vloga, ki prispe na javni razpis mora vsebovati:
– podatke o vlagatelju,
– navedbo športnih programov za katere vlagatelj kandidira,
– natančen opis načrtovanih programov,
– druge zahtevane podatke iz razpisa in razpisne dokumentacije.
Če isti prijavitelj prijavi več športnih programov, mora na skupni prijavi:
– vsak program prijaviti na posebnem obrazcu
– dokazila o izpolnjevanju vložiti v enem izvodu za vse prijavljene programe.
Vloga je popolna, če je oddana na predpisanih obrazcih in vsebuje vse sestavine, ki jih zahteva besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija.
Vloga mora biti dostavljena v roku, ki je določen v objavi javnega razpisa.
Predložena vloga mora biti v zapečatenem ovitku z navedbo javnega razpisa, na katerega se nanaša.
11. člen
(postopek odpiranja vlog)
Postopek odpiranja vlog vodi komisija iz 7. člena tega pravilnika. Odpiranje vlog se izvede v roku, ki je predviden v javnem razpisu.
V roku dostavljene in pravilno označene vloge se odpirajo po vrstnem redu prispetja.
O odpiranju vlog in izboru izvajalcev mora komisija sproti voditi zapisnik, ki vsebuje:
– naslov, prostor in čas odpiranja vlog,
– predmet javnega razpisa,
– imena navzočih predstavnikov komisije,
– imena oziroma naziv vlagateljev,
– vrstni red odpiranja vlog,
– ugotovitev ali je vloga pravočasna,
– ugotovitev o popolnosti vlog z navedbo tistih vlagateljev, ki niso dostavili popolne vloge.
Zapisnik podpišejo predsednik in člana komisije.
Občinska uprava s sklepom zavrže vloge, ki niso pravočasne ali jih ni vložila upravičena oseba.
Če je prijava nepopolna, občinska uprava pozove prijavitelja, da v roku 5 delovnih dni od prejema pisnega obvestila dopolni prijavo. Če prijavitelj tega ne stori v postavljenem roku, občinska uprava s sklepom zavrže prijavo.
Zoper sklep iz prvega in drugega odstavka tega člena je dovoljena pritožba na župana Občine Kanal ob Soči v roku 8 dni od vročitve sklepa.
12. člen
(sprejem odločitve in obveščanje)
Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog, ki jih oceni na podlagi pogojev in meril, ki so bila navedena v razpisni dokumentaciji.
Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog sofinanciranja izbranih izvajalcev.
Ta predlog podpišejo predsednik in člani komisije in ga predložijo županu, kateri sprejme sklep s katerim potrdi odločitev komisije.
Po potrditvi predloga delitve odobrenih sredstev s strani župana občinska uprava v skladu s tem pravilnikom izda sklep s katerim:
– obvesti izbrane izvajalce o višini in namenu odobrenih finančnih sredstev za posamezne športne programe, za katere so kandidirali na javnem razpisu,
– in zavrne prijave, ki ne izpolnjujejo pogojev za sofinanciranje.
Zoper sklep iz prejšnjega odstavka tega člena je dopustna pritožba na župana Občine Kanal ob Soči v roku 15 dni od dneva vročitve sklepa. Pritožbo se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri organu, ki je odločbo izdal.
13. člen
(reševanje pritožb)
Župan odloči o pritožbi v zakonsko določenem roku.
IV. SKLENITEV POGODB Z IZVAJALCI LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA
14. člen
(sklepanje pogodb)
Po dokončnosti sklepov župan z izbranimi izvajalci sklene pogodbo o sofinanciranju športnih programov za tekoče koledarsko leto, ki vsebuje:
– ime izvajalca ali firmo, naslov, davčno in matično številko ter številko transakcijskega računa,
– vsebino in obseg programa,
– čas realizacije programa,
– višino dodeljenih sredstev,
– pričakovani dosežki,
– rok izplačila sredstev,
– način nadzora nad namensko porabo sredstev,
– določilo, da mora izvajalec ob nenamenski porabi sredstev, prejeta sredstva vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi,
– druge medsebojne pravice in dolžnosti.
15. člen
Izvajalec mora vrniti podpisano pogodbo najkasneje v roku 8 dni od vročitve pisnega predloga pogodbe in poziva za podpis pogodbe. Če izvajalec pogodbe ne podpiše in ne vrne občinski upravi, se šteje, da je odstopil od podpisa pogodbe in umaknil prijavo na razpis.
V. MERILA ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV ŠPORTA
16. člen
(merila za vrednotenje športnih programov)
Sredstva za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Kanal ob Soči se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa in vnaprej določenih meril za vrednotenje in izbor programov športa v Občini Kanal ob Soči.
Merila za vrednotenje in izbor programov športa v Občini Kanal ob Soči so sestavni del tega pravilnika.
VI. ŠPORTNI OBJEKTI
17. člen
Izvajalci programov športa v javnem interesu v Občini Kanal ob Soči imajo pravico do brezplačne uporabe športnih površin in objektov v lasti, najemu ali upravljanju Občine Kanal ob Soči ali njenih javnih zavodov v obsegu, določenem na podlagi vsakoletnega sprejetega Letnega programa športa in sklenjenih pogodb o sofinanciranju športnih programov s posameznimi izvajalci športnih programov.
18. člen
Izvajalci športnih programov morajo za izvajanje svojih programov izven obsega uporabe športnih objektov po sprejetem Letnem programu športa plačati najemnino športnih objektov.
Kadar je interes posameznega izvajalca športnega programa takšen, da športni objekt funkcionira izven časovnih okvirov, ki so v interesu lastnika in upravljavca objekta, mora za takšno obratovanje plačati najemnino športnega objekta po ceni, ki velja za konkretni športni objekt.
19. člen
Urnik uporabe športnih objektov in površin za posamezno leto pripravi in sprejme posamezni upravljavec le-teh na osnovi rezultatov javnega razpisa za izvajanje programov športa iz Letnega programa športa in na podlagi vloge posameznih izvajalcev športnih programov.
VII. SPREMLJANJE NADZOR NAD IZVAJANJEM POGODB
20. člen
(spremljanje izvajanja pogodb)
Občinska uprava spremlja namensko porabo sredstev in izvajanje letnega programa športa:
– z dokazili, ki jih mora predložiti izvajalec o porabi sredstev, pridobljenih na podlagi javnega razpisa,
– z možnostjo, da kadarkoli preveri namensko porabo sredstev,
– s poročili o poteku letnega programa in porabi sredstev.
Prejemniki sredstev morajo po opravljenih nalogah oziroma najkasneje do konca februarja za preteklo leto, Občini Kanal ob Soči predložiti dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti v skladu s pogodbo, ter vsebinsko poročilo o izvedbi programov. Kolikor prejemniki ne izpolnjujejo obveznosti, določenih s pogodbo, se jim sredstva ukinejo, že prejeta sredstva pa mora prejemnik vrniti v občinski proračun, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Če prejemnik sredstev ne vrne v določenem roku, se izvede postopek izterjave.
Občinska uprava in nadzorni odbor občine lahko kadarkoli preveri namensko porabo sredstev.
Če izvajalec do rokov dogovorjenih s pogodbo ne predloži vsebinskega poročila in dokazil se smatra, da programa ni izvajal, zato je dolžan vrniti vsa prejeta sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
21. člen
(smiselna uporaba zakonov)
Za vsa ostala vprašanja, postopke, ki niso določeni s tem pravilnikom, se smiselno uporabljajo določbe Zakona o splošnem upravnem postopku in Zakona o javnem naročanju.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati Pravilnik za vrednotenje programov športa v Občini Kanal ob Soči (Uradne objave Primorske Novice, št. 10/04).
23. člen
(veljavnost)
Pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 671-01/08-1
Kanal, dne 14. februarja 2008
Župan
Občine Kanal ob Soči
Andrej Maffi l.r.

AAA Zlata odličnost