Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008

Kazalo

752. Odlok o proračunu Občine Rogašovci za leto 2008, stran 1808.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B in 127/06 – ZJZP) in 17. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05 in 79/06) je Občinski svet Občine Rogašovci na 11. redni seji, dne 15. 2. 2008 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Rogašovci za leto 2008
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Rogašovci za leto 2008 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
                             v eurih
+--------------------------------------------------------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV               |
+-----------------------------------------+--------------------+
|Skupina/Podskupina kontov        | Proračun leta 2008|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |I. SKUPAJ PRIHODKI       |      2.612.478|
|    |(70+71+72+73+74)        |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)     |      1.931.318|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI         |      1.851.063|
|    |(700+703+704+706)        |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |700 DAVKI NA DOHODEK      |      1.824.764|
|    |IN DOBIČEK           |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |703 DAVKI NA PREMOŽENJE     |       14.779|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO    |       11.520|
|    |IN STORITVE           |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |706 DRUGI DAVKI         |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI        |       80.255|
|    |(710+711+712+713+714)      |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN   |       34.715|
|    |DOHODKI OD PREMOŽENJA      |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |711 TAKSE IN PRISTOJBINE    |        3.670|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |712 DENARNE KAZNI        |         710|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN|        2.100|
|    |STORITEV            |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI   |       39.060|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI       |       15.551|
|    |(720+721+722)          |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH|          0|
|    |SREDSTEV            |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG  |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |722 PRIHODKI OD PRODAJE     |       15.551|
|    |ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA   |          |
|    |PREMOŽENJA           |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|73   |PREJETE DONACIJE (730+731)   |          0|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |730 PREJETE DONACIJE      |          0|
|    |IZ DOMAČIH VIROV        |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI       |       665.609|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |740 TRANSFERNI PRIHODKI     |       665.609|
|    |IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH    |          |
|    |INSTITUCIJ           |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)|      3.242.949|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI         |       688.188|
|    |(400+401+402+403+409)      |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI   |       109.580|
|    |ZAPOSLENIM           |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA  |       19.736|
|    |SOCIALNO VARNOST        |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE|       518.827|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI   |        2.250|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |409 SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE|       37.795|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI        |       872.128|
|    |(410+411+412+413)        |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |410 SUBVENCIJE         |       30.000|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN  |       355.922|
|    |GOSPODINJSTVOM         |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |412 TRANSFERI NEPROFITNIM    |       75.610|
|    |ORGANIZAC. IN USTANOVAM     |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |413 DRUGI TEKOČI DOMAČI     |       410.596|
|    |TRANSFERI            |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)   |      1.258.026|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH  |      1.258.026|
|    |SREDSTEV            |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)  |       424.607|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |430 INVESTICIJSKI TRANSFERI   |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |431 INVESTICIJSKI TRANSFERI   |       82.760|
|    |PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI |          |
|    |NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI   |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |432 INVESTICIJSKI TRANSFERI   |       341.847|
|    |PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM    |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK    |      –630.471|
|    |(PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)    |          |
|    |(SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ  |          |
|    |ODHODKI)            |          |
+--------------------------------------------------------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB             |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|75   |IV. PREJETA VRAČILA DANIH    |        3.050|
|    |POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH |          |
|    |DELEŽEV (750+751)        |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |750 PREJETA VRAČILA DANIH    |          0|
|    |POSOJIL             |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |752 KUPNINE IZ NASLOVA     |        3.050|
|    |PRIVATIZACIJE          |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|44   |V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE  |       10.000|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)  |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |440 DANA POSOJILA        |       10.000|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |441 POVEČANJE KAPITALSKIH    |          |
|    |DELEŽEV             |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA |       –6.950|
|    |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV|          |
|    |(IV. – V.)           |          |
+--------------------------------------------------------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA                     |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|50   |VII. ZADOLŽEVANJE (500)     |          0|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE     |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|55   |VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)   |       11.220|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|550   |ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA    |       11.220|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)   |      –648.641|
|    |SREDSTEV NA RAČUNIH       |          |
|    |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)   |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-   |       –11.220|
|    |VIII.)             |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-|       630.471|
|    |VIII.-IX.)           |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE |          |
|    |31.12. PRETEKLEGA LETA     |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|9009  |Splošni sklad za drugo     |       648.641|
+--------+--------------------------------+--------------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na oglasni deski Občine Rogašovci.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF (donacije, prihodki od prodaje, zamenjave stvarnega premoženja, odškodnine iz naslova zavarovanj) tudi naslednji prihodki: požarna taksa, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, prejeta sredstva za sofinanciranje projektov.
Če se v tekočem letu v proračunu vplača namenski prejemek, ki zahteva namenski izdatek, ki v finančnem načrtu proračuna ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se za višino dejanskih namenskih prejemkov poveča obseg izdatkov finančnega načrta in proračun.
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek v nižjem obsegu kot je izkazan v proračunu, se prevzema in plačuje obveznosti samo do višine dejanskih prejemkov oziroma ocenjenih razpoložljivih sredstev.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, se prenesejo v proračun tekočega leta.
4. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča župan na predlog neposrednega uporabnika neposrednega uporabnika z upoštevanjem določil Zakona o javnih financah.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna med letom in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2008 in njegovi realizaciji.
5. člen
Župan odloča o vlogah za pokroviteljstva in sofinanciranje različnih prireditev do višine 1.000,00 eurov po vlogi znotraj možnosti, ki mu jih dovoljuje proračunska postavka za ta namen oziroma splošna proračunska rezervacija.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2009 največ 60% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 10% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna. Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunska rezerva se v letu 2008 oblikuje v višini 20.000,00 eurov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 20.000,00 eurov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
9. člen
(splošna proračunska rezervacija)
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.
Sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 10.000,00 eurov se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan in o tem pisno obvešča občinski svet. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
10. člen
O pridobitvi in odtujitvi posameznega nepremičnega premoženja do višine 2.500,00 eurov, ki ni planirana v proračunu odloča župan.
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 400,00 eurov odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
11. člen
(obseg zadolževanja občine, zavodov in izdaja poroštev)
V letu 2008 se Občina Rogašovci ne bo dolgoročno zadolževala.
Občina za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Rogašovci, v letu 2008 ne bo izdala poroštev.
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) in pravne osebe, v katerih ima občina prevladujoč vpliv na upravljanje, se v letu 2008 ne smejo zadolževati.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
(začasno financiranje v letu 2009)
V obdobju začasnega financiranja Občine Rogašovci v letu 2009, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
13. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0023/2007-00/03-7
Rogašovci, dne 15. februarja 2008
Župan
Občine Rogašovci
Edvard Mihalič l.r.

AAA Zlata odličnost