Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008

Kazalo

Ob-2507/08 , Stran 886
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: TRC, Turizem in rekreacija Celje, d.o.o, Dečkova cesta 1, 3000 Celje. 2. Predmet prodaje, izklicna cena in omejitve: Lokacija v k.o. Teharje Predmet prodaje je stavbno zemljišče označeno s parc. št. 140/1 – njiva v izmeri ca. 3671 m2, parc. št. 140/2 – njiva v izmeri 5388 m2 in parc. št. 141/3 – travnik v izmeri 97 m2, vse vpisane v vl. št. 1143, vse k.o. Teharje. Zemljišče se prodaja kot celota, na njem je v skladu z ZN GC Industrija jug – severni del Cinkarne (Ur. l. RS, št. 46/00 - proj. št. 109/99-01 Vizura, d.o.o. Celje) predvidena gradnja objektov za transportno skladiščne dejavnosti. Izklicna cena zemljišča znaša 150 EUR/m2 oziroma skupaj za celotno kvadraturo 9156 m2 1.373.400,00 EUR. V ceno ni vštet DDV po predpisani stopnji 20%. Fizičen prevzem zemljišča bo možen do 1. 5. 2008, ko bo skladno z veljavnim zazidalnim načrtom urejen teren (nasip). Kupec se mora zavezati za izstavitev zemljiškoknjižnega dovolila za vpis služnostne pravice poti na severnem delu parcel št. 140/1 in 140/2 v korist vsakokratnega lastnika parcel št. 142,143/1, in 145/2 z.k. vl. št. 1143, k.o. Teharje. Kupec se mora tudi zavezati poravnati sorazmerne stroške projekta protipoplavne zaščite tega območja prodajalcu ter tudi sorazmerne stroške izvedbe te zaščite skladno s projektom in izvirne dokumentacije, ko bo ta izvedena. 3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja za vsa zemljišča je 10.000,00 EUR. 4. Vrsta pravnega posla, ki je predmet javne dražbe: uspeli dražitelj mora v roku 8 dni po končani javni dražbi podpisati prodajno pogodbo. Če uspeli dražitelj (kupec) v roku iz prejšnjega stavka ne podpiše prodajne pogodbe, se šteje, da je odstopil od nakupa. 5. Način in rok plačila kupnine Kupnina se mora plačati v roku 8 dni od sklenitve prodajne pogodbe na transakcijski račun TRC, Turizem in rekreacija Celje, d.o.o., pri Banki Celje d.d., št. TRR 06000-0902367437. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če kupec ne poravna kupnine na določen način v določenem roku se šteje prodajna pogodba za razdrto. Prenos lastninske pravice se opravi po plačilu celotne kupnine. 6. Kraj, datum in čas izvedbe javne dražbe: javna dražba se bo vršila v prostorih TRC, Turizem in rekreacija Celje, d.o.o., Mariborska 2, dne 17. 3. 2008 ob 12.uri. 7. Višina varščine: dražitelji morajo do vključno 14. 3. 2008 plačati varščino v višini 20% od navedene izklicne cene na transakcijski račun TRC, Turizem in rekreacija Celje, d.o.o., št. TRR 06000-0902367437. 8. Vrnitev, vračunanje ali zadržanje varščine Plačana varščina se uspelemu dražitelju (kupcu) vračuna v kupnino, neuspelim dražiteljem pa bo vrnjena brez obresti v roku 15 dni po končani javni dražbi. Če kupec ne podpiše prodajne pogodbe ali ne plača kupnine, organizator zadrži njegovo varščino. 9. Pogoji za udeležbo na javni dražbi Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe, ki imajo sedež na območju RS oziroma na območju države članice EU in fizične osebe, ki so državljani RS oziroma državljani države članice EU. Pravne osebe morajo pred pričetkom javne dražbe predložiti še izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni in potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki tudi ne sme biti starejše od 30 dni. Fizične osebe pa potrdilo o plačnih davkih in prispevkih, ki ne sme biti starejše od 30 dni, izpisek iz Poslovnega registra Slovenije pri AJPES (s.p.), ki ne sme biti starejše od 30 dni, fotokopijo dokazila o državljanstvu in izvirnik osebnega dokumenta (na vpogled). Pred pričetkom javne dražbe se morajo dražitelji izkazati s potrdilom o plačani varščini (original) in priložiti celotno številko TR računa (št. banke in št. računa) za primer vračila varščine. Pooblaščenci morajo pred pričetkom javne dražbe predložiti pisno notarsko overjeno pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe. Državljani oziroma pravne osebe države članice EU morajo predložiti dokazila, ki jih izdajajo institucije v njihovih državah, ki so enakovredne institucijam od katerih se zahtevajo dokazila za slovenske državljane oziroma pravne osebe. Kolikor takšnih dokazil – potrdila o plačnih davkih in prispevkih, ne morejo pridobiti, morajo predložiti lastno izjavo overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavijo, da imajo plačane davke in prispevke. Vsa dokazila razen osebnega dokumenta morajo biti predložena v slovenskem jeziku. 10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – kupljeno«. Kupec je dolžan plačati DDV in stroške overitve pogodbe. Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. Javna dražba za posamezno stavbno zemljišče je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi isto najvišjo ponudbo. Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku javne dražbe. Javno dražbo bo izvedla oseba, ki jo za to pooblasti predstojnik TRC ja. 11. Informacije Za vse dodatne informacije o pogojih javne dražbe in natančnejše podatke o stavbnem zemljišču lahko interesenti dobijo na tel. 03/428-26-50 g. Pfeifer. Za ogled nepremičnin se lahko interesenti predhodno najavijo na v prejšnjem stavku navedenih tel. številkah. Besedilo javne dražbe je objavljeno tudi na spletni strani TRC, Turizem in rekreacija Celje, d.o.o., www.celjska-koca.si. 12. Ustavitev postopka: prodajalec lahko do sklenitve pravnega posla postopek prodaje ustavi.

AAA Zlata odličnost