Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2008 z dne 27. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2008 z dne 27. 2. 2008, Kazalo


MINISTRSTVA

681. Odredba o spremembah Odredbe o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji

OBČINE

Beltinci

682. Poročilo o izidu naknadnih volitev za člana Občinskega sveta Občine Beltinci – predstavnika romske skupnosti, dne 17. 2. 2008

Bled

683. Odlok o proračunu Občine Bled za leto 2008
684. Odlok o proračunu Občine Bled za leto 2009

Dol pri Ljubljani

685. Odlok o pogojih in postopkih za podeljevanje in prenehanje koncesije za pomoč družini na domu v Občini Dol pri Ljubljani
686. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Enoti vrtca Dolsko

Dolenjske Toplice

687. Odlok o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo ter določitvi osnovnih pogojev za izvedbo projektov gradnje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij
688. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvajanju javne službe splošne izvenbolnišnične zdravstvene dejavnosti – dejavnost polivalentne splošne ambulante in o podelitvi koncesije v Občini Dolenjske Toplice
689. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dolenjske Toplice
690. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o merilih za odmero komunalnega prispevka
691. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje dejanskim končnim upravičencem na območju Občine Dolenjske Toplice
692. Pravilnik o spremembah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Dolenjske Toplice za programsko obdobje 2007–2013
693. Sklep o začetku priprave podrobnega prostorskega načrta »Kamnolom Soteska« v Dolenjskih Toplicah
694. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Dolenjske Toplice, enota vrtec Gumbek

Grosuplje

695. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Velike Lipljene

Kranj

696. Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2008
697. Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2009

Laško

698. Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2008
699. Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2009
700. Pravilnik o sofinanciranju programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti v Občini Laško
701. Pravilnik o sofinanciranju prireditev in projektov v Občini Laško
702. Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2008
703. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
704. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Ljubljana

705. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote

POPRAVKI

706. Redakcijski popravek Odloka o lokacijskem načrtu za območje urejanja BP 9/1 – JUB Dol

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

21. Zakon o ratifikaciji Lizbonske pogodbe, ki spreminja Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti (MLP)
22. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije, Vlado Republike Avstrije in Vlado Republike Madžarske o delovanju Centra za sodelovanje varnostnih organov Dolga vas (MSAHCVO)

Ministrstvo za zunanje zadeve

23. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Organizacijo za gospodarsko sodelovanje in razvoj o sodelovanju Republike Slovenije v Odboru za jeklo
24. Obvestilo, da je od dne 25. junija 1991 Republika Slovenija članica Konvencije o preprečevanju ponarejanja denarja, Protokola h Konvenciji o preprečevanju ponarejanja denarja ter Neobveznega protokola h Konvenciji o preprečevanju ponarejanja denarja
AAA Zlata odličnost