Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2008 z dne 25. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2008 z dne 25. 2. 2008, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

640. Uredba o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, ki rabijo energijo
641. Uredba o določitvi najvišjih cen prevoza potnikov po železnici v notranjem potniškem prometu

Odloki

642. Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi gradu Branik (Rihemberk) za kulturni spomenik državnega pomena

MINISTRSTVA

643. Pravilnik o največjem dovoljenem ugrezu ladij za plovbo v III. bazenu koprskega pristanišča
644. Pravilnik o vrednostih, potrebnih za ovrednotenje programa prestrukturiranja v vinskem letu 2008/2009, in koeficientu za izračun višine podpore za prestrukturiranje v vinskem letu 2007/2008
645. Pravilnik o spremembah Pravilnika o trženju razmnoževalnega materiala in sadik hmelja
646. Ugotovitveni sklep o zneskih dnevnic za službeno potovanje in nadomestila za ločeno življenje
647. Soglasje k aktu o ustanovitvi Ustanove Avgusta Delavca

USTAVNO SODIŠČE

648. Odločba o ustavnih pritožbah glede izvedbe volitev v 18. volilni enoti za volitve predstavnika lokalnih interesov v Državni svet
649. Sklep o nesprejemu ustavne pritožbe

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

650. Poročilo o gibanju plač za december 2007

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

651. Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga (kalo, razsip, razbitje in okvara)
652. Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi za gozdarstvo
680. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o določitvi članarine Zdravniške zbornice Slovenije

OBČINE

Cerknica

653. Odlok o proračunu Občine Cerknica za leto 2008
654. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica
655. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zakoniti predkupni pravici Občine Cerknica
656. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Cerknica
657. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Kamnik

658. Odlok o proračunu Občine Kamnik za leto 2008
659. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Kamnik
660. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju odpadnih in padavinskih voda v Občini Kamnik
669. Sklep o pripravi občinskega prostorskega načrta Občine Kamnik

Kranj

661. Odlok o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave »Medobčinski inšpektorat Kranj«

Krško

662. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Spodnji Grič II

Litija

663. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2008

Medvode

664. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov Vrtca Medvode in rezervacijah

Moravske Toplice

665. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja Močvar v Moravskih Toplicah

Novo mesto

666. Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Občinskega lokacijskega načrta Univerzitetni kampus Novo mesto

Pivka

670. Odlok o turistični taksi v Občini Pivka
671. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnem prispevku v Občini Pivka
672. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

Postojna

667. Odlok o spremembah in dopolnitvah Ureditvenega načrta Titova cesta v Postojni

Rečica ob Savinji

673. Sklep o vrednosti točke za izračun letnega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2008

Sevnica

674. Odlok o združitvi in preimenovanju dela naselja Gabrje in dela naselja Goveji Dol v Križišče
675. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica družbo z omejeno odgovornostjo
676. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš s spremljajočimi objekti Drožanjska cesta v Sevnici
677. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi rastišča Cluzijevega svišča na Lovrencu za botanični naravni spomenik

Škofljica

678. Sklep o določitvi odškodnine za pridobitev služnostne pravice na nepremičninskem premoženju v lasti Občine Škofljica
679. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VS 9/10 Škofljica

Žirovnica

668. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin družbenega plana Občine Jesenice za Občino Žirovnica in dopolnjenega okoljskega poročila za potrebe obrtno-poslovne cone Žirovnica

Razglasni del

Sodni register, vpisi po Zakonu o gospodarskih družbah

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti