Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2008 z dne 25. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2008 z dne 25. 2. 2008

Kazalo

669. Sklep o pripravi občinskega prostorskega načrta Občine Kamnik, stran 1686.

Na podlagi 46. in 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, v nadaljevanju: ZPNačrt) ter 16. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99, 40/01 in 68/03) je župan Občine Kamnik sprejel
S K L E P
o pripravi občinskega prostorskega načrta Občine Kamnik
1. člen
S tem sklepom župan Občine Kamnik določa, da se postopek priprava strategije prostorskega razvoja (SPRO) in prostorskega reda Občine (PRO) Kamnik nadaljuje in konča kot občinski prostorski načrt (OPN) Občine Kamnik po postopku in na način, ki ga določa ZPNačrt in ta sklep.
2. člen
V okviru postopka oziroma dosedanjih aktivnosti ter v skladu s sprejetim programom priprave strategije prostorskega razvoja Občine Kamnik in prostorskega reda Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 94/06 z dne 8. 9. 2006), so bile opravljene in zaključene naslednje faze:
– izvedena prva prostorska konferenca,
– vloga in pridobitev odločbe MOP, da za izdelavo novih prostorskih aktov občine ni treba voditi postopka celovite presoje vplivov na okolje (Odločba št. 354-09-74/2005 z dne 14. 4. 2005),
– sprejem in objava programa priprave,
– obvestilo sosednjim občinam o pričetku priprave SPRO in PRO,
– pridobitev smernic in analiza smernic,
– priprava strokovnih podlag za SPRO in PRO.
Opravljene aktivnosti in strokovna gradiva se uporabijo za izdelavo OPN. Smernice in strokovne podlage nosilcev urejanja prostora k strategiji prostorskega razvoja občine in prostorskega reda občine pridobljene po Zakonu o urejanju prostora (ZUreP-1) se uporabijo in štejejo kot strokovne podlage za pripravo osnutka občinskega prostorskega načrta po (ZPNačrt).
3. člen
Že izdelane strokovne podlage za potrebe priprave prostorskih aktov Občine Kamnik se smiselno uporabijo pri pripravi OPN Kamnik ter se jih po potrebi dopolni in obnovi v skladu z določili Zakona o prostorskem načrtovanju.
Izbrani izdelovalec OPN Kamnik praviloma izdela, izjemoma pa najmanj koordinira izdelavo vseh strokovnih podlag za izdelavo OPN. Strokovne podlage na vlogo Občine Kamnik posredujejo nosilci urejanja prostora za svoja področja in drugi udeleženci pri pripravi OPN.
Variantne strokovne rešitve za posamezne prostorske ureditve za OPN bodo, če se bodo izkazale za potrebne, pripravljene v fazi pred razgrnitvijo dopolnjenega osnutka načrta.
4. člen
Občinski prostorski načrt se pripravi kot enovit prostorski akt s strateškim in izvedbenim delom. Sestavni del OPN je urbanistični načrt mesta Kamnik.
5. člen
Okvirni plan aktivnosti ter roki za izvedbo posameznih faz:
+-----+----------------------------+-------------+-------------+
|   |     Aktivnosti     |  Začetek  |  Konec  |
+-----+----------------------------+-------------+-------------+
|1  |Sprejem sklepa o pričetku  | februar 2008|       |
|   |priprave OPN        |       |       |
+-----+----------------------------+-------------+-------------+
|2  |Obvestilo ministrstvu ter  | februar 2008|       |
|   |sosednjim občinam      |       |       |
+-----+----------------------------+-------------+-------------+
|3  |Priprava osnutka OPN    | januar 2008|  april 2008|
+-----+----------------------------+-------------+-------------+
|4  |Pridobitev smernic s strani |  april 2008|   maj 2008|
|   |pristojnih nosilcev     |       |       |
|   |urejanja prostora      |       |       |
+-----+----------------------------+-------------+-------------+
|5  |Priprava dopolnjenega    |   maj 2008|  junij 2008|
|   |osnutka OPN         |       |       |
+-----+----------------------------+-------------+-------------+
|6  |Sprejem OPN v 1. branju –  |  junij 2008|       |
|   |občinski svet        |       |       |
+-----+----------------------------+-------------+-------------+
|8  |Sodelovanje javnosti: javna |  julij 2008|  september|
|   |razgrnitev in obravnava OPN |       |     2008|
+-----+----------------------------+-------------+-------------+
|9  |Dopolnitev predloga OPN s  |  september| oktober 2008|
|   |stališči do pripomb in   |     2008|       |
|   |predlogov danih v času   |       |       |
|   |javne razgrnitve      |       |       |
+-----+----------------------------+-------------+-------------+
|10  |Potrditev predloga OPN s  |november 2008| januar 2009|
|   |strani pristojnih nosilcev |       |       |
|   |urejanja prostora      |       |       |
+-----+----------------------------+-------------+-------------+
|11  |Sklep o sprejemljivosti OPN | februar 2009|       |
|   |skladno z zakonom      |       |       |
+-----+----------------------------+-------------+-------------+
|12  |Sprejem OPN – občinski svet | februar 2009|       |
+-----+----------------------------+-------------+-------------+
Okvirni roki so odvisni od izdelave potrebnih strokovnih podlag, ki izhajajo iz zahtev smernic nosilcev urejanja prostora ter postopkov sprejemanja posameznih faz.
6. člen
Občina je v izvedenem postopku izdelave SPRO in PRO že zaprosila pristojne nosilce urejanja prostora za smernice. V skladu s priporočili pristojnega ministrstva bo občina pridobljene smernice upoštevala kot strokovne podlage za izdelavo osnutka OPN.
Občina bo izdelani osnutek občinskega prostorskega načrta poslala ministrstvu, ki ga nemudoma, najkasneje pa v sedmih dneh, pošlje nosilcem urejanja prostora, da v zakonsko predpisanem roku podajo konkretne smernice za načrtovane prostorske ureditve oziroma mnenja iz njihove pristojnosti.
Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi ter podajo smernice in mnenje k predlogu občinskega prostorskega načrta so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor:
– izhodišča za razvoj poselitve,
– izhodišča za varstvo okolja,
– izhodišča s področja ohranjanja narave,
– izhodišča s področja upravljanja z vodami,
– izhodišča s področja oskrbe s pitno vodo (vodni viri),
– izhodišča s področja ravnanja z odpadki.
2. Ministrstvo za promet:
– izhodišča s področja cestnega prometa,
– izhodišča s področja letalskega prometa,
– izhodišča s področja železniškega prometa.
3. Ministrstvo za gospodarstvo:
– izhodišče za razvoj gospodarstva,
– področje notranjega trga – blagovne rezerve,
– izhodišča s področja turizma,
– izhodišča s področja podjetništva in konkurenčnosti,
– izhodišča s področja energetike,
– izhodišča za izkoriščanje naravnih surovin,
– izhodišča s področja komunikacij.
4. Ministrstvo za kulturo:
– izhodišča varstva kulturne dediščine,
– izhodišča s področja kulture.
5. Ministrstvo za obrambo:
– izhodišča za potrebe obrambe,
– izhodišča s področja zaščite in reševanja ter varstva pred naravnimi nesrečami.
6. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:
– izhodišča za potrebe kmetijstva,
– izhodišča za potrebe gozdarstva, lovstva in ribištva.
7. Ministrstvo za šolstvo in šport:
– izhodišča za omrežje osnovnih, srednjih in višjih šol ter izobraževalnih in znanstvenih ustanov,
– izhodišča za razvoj športa in športne infrastrukture.
8. Družba za avtoceste RS:
– izhodišča, ki se nanašajo na razvoj državnega avtocestnega omrežja.
9. Direkcija Republike Slovenije za ceste:
– izhodišča za državne ceste.
10. ELES, Elektro Slovenija d.o.o.:
– izhodišča za prenos električne energije.
11. Elektro Ljubljana – PE Ljubljana okolica:
– izhodišča za oskrbo z električno energijo.
12. Geoplin:
– izhodišča za transport in skladiščenje zemeljskega plina.
13. Telekom Slovenije:
– izhodišča za telekomunikacijsko omrežje lokalnega pomena.
14. Zavod RS za varstvo narave, OE Kranj:
– izhodišča s področja ohranjanja narave.
15. Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Kranj:
– izhodišča za varstvo kulturne dediščine.
16. Zavod za gozdove RS, OE Ljubljana:
– izhodišča za gozdarstvo.
17. Zavod za ribištvo Slovenije:
– izhodišča s področja ribištva.
18. Komunalno podjetje Kamnik d.d.:
– izhodišča za področje komunalne infrastrukture lokalnega pomena.
19. Adriaplin d.o.o.:
– izhodišča za področje lokalne oskrbe s plinom.
20. Zavod za razvoj kabelsko satelitskega televizijskega sistema Kamnik:
– izhodišča za upravljanje kabelsko satelitskega televizijskega sistema.
21. Občina Kamnik:
– izhodišča s področja poselitve in gospodarstva,
– izhodišča s področja vzgoje in izobraževanja,
– izhodišča s področja zdravstva,
– izhodišča s področja lokalnih cest.
V skladu z interesom sodelovanja in glede na prostorsko relevantnost se kot nosilca urejanja prostora v postopek lahko vključi tudi druge občinske gospodarske javne službe ter druge organizacije, kolikor bi se v postopku priprave prostorskega akta izkazalo, da so potrebni.
7. člen
Izdelavo občinskega prostorskega načrta Občine Kamnik se financira iz sredstev proračuna Občine Kamnik.
8. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v svetovnem spletu ter stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Po objavi se sklep pošlje tudi Ministrstvu za okolje in prostor in sosednjim občinam.
Št. 35003-17/2004-5/1
Kamnik, dne 14. februarja 2008
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.

AAA Zlata odličnost