Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2008 z dne 25. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2008 z dne 25. 2. 2008

Kazalo

644. Pravilnik o vrednostih, potrebnih za ovrednotenje programa prestrukturiranja v vinskem letu 2008/2009, in koeficientu za izračun višine podpore za prestrukturiranje v vinskem letu 2007/2008, stran 1653.

Na podlagi tretjega in četrtega odstavka 18. člena Uredbe o uravnavanju obsega vinogradniških površin (Uradni list RS, št. 23/07) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o vrednostih, potrebnih za ovrednotenje programa prestrukturiranja v vinskem letu 2008/2009, in koeficientu za izračun višine podpore za prestrukturiranje v vinskem letu 2007/2008
1. člen
(1) S tem pravilnikom se določajo vrednosti, potrebne za ovrednotenje programov prestrukturiranja za vinsko leto 2008/2009, za izvajanje Uredbe Komisije (ES) št. 1227/2000 z dne 31. maja 2000 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999 o skupni ureditvi trga za vino v zvezi z obsegom vinogradniških površin (UL L št. 143 z dne 16. 6. 2000, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 922/2007 z dne 1. avgusta 2007 o odstopanju od Uredbe (ES) št. 1227/2000 glede prehodne ureditve za finančna sredstva, dodeljena Bolgariji in Romuniji za prestrukturiranje in adaptacijo (UL L št. 201 z dne 2. 8. 2007, str. 7), in sicer:
– tabelo za izračun stroškov prestrukturiranja,
– višino priznane vrednosti izpada dohodka,
– najvišjo višino priznanih stroškov prestrukturiranja in
– koeficient za izračun predvidene višine podpore za prestrukturiranje.
(2) Ta pravilnik določa tudi koeficient za izračun višine podpore za prestrukturiranje v vinskem letu 2007/2008.
2. člen
(1) Stroški prestrukturiranja se izračunajo s pomočjo tabele, navedene v prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Posamezne faze naprave vinograda, navedene v tabeli iz prejšnjega odstavka, so opredeljene v prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
3. člen
Višina priznane vrednosti izpada dohodka, določena na podlagi povprečne dosežene cene vina iz tržnoinformacijskega sistema in povprečnih kalkulativnih stroškov pridelave vina, znaša 9.135 EUR/ha.
4. člen
(1) Najvišja višina priznanih stroškov prestrukturiranja znaša 35.437 EUR/ha.
(2) Če je izračun stroškov prestrukturiranja višji od najvišje višine priznanih stroškov prestrukturiranja, se upošteva najvišjo višino priznanih stroškov prestrukturiranja iz prejšnjega odstavka.
5. člen
Koeficient za izračun predvidene višine podpore za prestrukturiranje vinogradniških površin v vinskem letu 2008/2009 znaša 0,32.
6. člen
Koeficient za izračun višine podpore za prestrukturiranje vinogradniških površin v vinskem letu 2007/2008 znaša 0,40.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-6/2008
Ljubljana, dne 8. januarja 2008
EVA 2008-2311-0019
Iztok Jarc l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  PRILOGA 1: TABELA ZA IZRAČUN STROŠKOV PRESTRUKTURIRANJA

  A) Višina priznanih stroškov prestrukturiranja za posamezno
fazo naprave vinograda v vertikali glede na nagib (v eurih):
+-----------------+--------------------------------------------+
|VERTIKALA    |         Nagib           |
+-----------------+--------+---------+-------+--------+--------+
|Faze naprave:  |  0–10%| 11–25% | 26–35%| 36–55%| nad 55%|
+-----------------+--------+---------+-------+--------+--------+
|Priprava     |  7.934|  8.697 | 9.568| 12.488| 16.269|
|zemljišča    |    |     |    |    |    |
+-----------------+--------+---------+-------+--------+--------+
|Postavitev opore |    |     |    |    |    |
|pri medvrstni  |  8.133|  8.410 | 8.783|  9.529|  9.991|
|razdalji:    |  6.778|  7.026 | 7.339|  7.966|  8.350|
|– do vključno  |    |     |    |    |    |
|2,2 m      |    |     |    |    |    |
|– nad 2,2 m   |    |     |    |    |    |
+-----------------+--------+---------+-------+--------+--------+
|Rušenje teras  |    –|  1.500 | 1.616|  1.882|  2.224|
+-----------------+--------+---------+-------+--------+--------+
|Posaditev    |    |     |    |    |    |
|cepljenk z    |  7.670|  7.882 | 8.102| 10.777| 11.390|
|gostoto*:    |  9.950| 10.222 | 10.504| 13.992| 14.784|
|– 3200–4600   |    |     |    |    |    |
|trsov/ha     |    |     |    |    |    |
|– nad 4600    |    |     |    |    |    |
|trsov/ha     |    |     |    |    |    |
+-----------------+----------------------+---------------------+
|Navoz zemlje   |    9.389     |           |
|(Kras)      |           |           |
+-----------------+-----------+----------+           |
|Latniki (Kras)  |  da   |  ne  |           |
|         +-----------+----------+           |
|         | +30% na  |  –   |           |
|         |postavitev |     |           |
|         | opore  |     |           |
+-----------------+-----------+----------+---------------------+

  *gostota na ha neto površine

  B) Višina priznanih stroškov prestrukturiranja za posamezno
fazo naprave vinograda na terasah glede na nagib (v eurih):
+-------------------+------------------------------------------+
|TERASE       |          Nagib         |
+-------------------+---------+----------+--------+------------+
|Faze naprave:   |  11–25%|  26–35%| 36–55%|   nad 55%|
+-------------------+---------+----------+--------+------------+
|Priprava zemljišča |  7.571|   7.668|  7.860|    8.154|
+-------------------+---------+----------+--------+------------+
|Naprava teras   |  2.143|   2.308|  2.688|    3.177|
+-------------------+---------+----------+--------+------------+
|Postavitev opore  |  7.052|   6.198|  4.120|    2.338|
+-------------------+---------+----------+--------+------------+
|Posaditev cepljenk |     |     |    |      |
|z gostoto*:    |  6.693|   5.891|  4.678|    3.240|
|– 3200–4600    |  10.244|   9.017|  7.160|    3.240|
|trsov/ha      |     |     |    |      |
|– nad 4600 trsov/ha|     |     |    |      |
+-------------------+---------+----------+--------+------------+


  *gostota na ha neto površine
  Pri nagibu pod 11% se upoštevajo podatki za vertikalo.
    PRILOGA 2: OPIS POSAMEZNIH FAZ NAPRAVE VINOGRADA

  1. PRIPRAVA ZEMLJIŠČA
  Priprava zemljišča zajema humifikacijo in pripravo tal na
način, da je zemljišče primerno za sajenje vinske trte. Šteje se,
da je ta faza izvedena, če so na površini, ki je predmet
prestrukturiranja, posajene trsne cepljenke.
  2. NAPRAVA TERAS
  Za fazo naprave teras se šteje izvedba zemeljskih del v
vinogradu na način, da je vinograd po končanem prestrukturiranju
zasajen v terasah, z brežinami in obračališči, potrebnimi za
obdelavo vinograda.
  Za vinograd, zasajen v terasah, se šteje tudi vinograd,
zasajen s trsi po plastnicah, pri čemer vrsta zasajenih trsov
poteka pravokotno na nagib zemljišča.
  3. RUŠENJE TERAS
  Za fazo rušenja teras se šteje rušitev obstoječih teras na
najmanj 80% površine, ki je predmet prestrukturiranja. Vinograd
je po prestrukturiranju zasajen v vertikali.
  4. POSTAVITEV OPORE
  Postavitev opore predstavlja postavitev končne opore, ki
zajema vse oporne stebre in najmanj eno žico.
  Pri ugotavljanju medvrstne razdalje, na kateri je opora
postavljena, je dovoljeno do vključno 10 cm odstopanja od
medvrstne razdalje, ki razmejuje višino stroškov za postavitev
opore.
  5. POSADITEV CEPLJENK
  Posaditev cepljenk zajema posaditev vinograda s trsi z
gostoto sajenja najmanj 3200 trsov/ha neto površine.
  6. NAVOZ ZEMLJE NA KRASU
  Navoz zemlje na površino, kjer se izvaja prestrukturiranje
vinograda, se upošteva le na območju vinorodnega okoliša Kras, če
se je navoz zemlje dejansko izvršil.
  7. POSTAVITEV OPORE ZA LATNIK NA KRASU
  Dodaten delež v višini 30% priznanih stroškov za postavitev
opore se upošteva le na območju vinorodnega okoliša Kras, če se
postavi opora, potrebna za gojitveno obliko »latnik«, ki zajema
vse oporne stebre in prečno oporo ter najmanj eno žico.

AAA Zlata odličnost