Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2008 z dne 25. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2008 z dne 25. 2. 2008

Kazalo

658. Odlok o proračunu Občine Kamnik za leto 2008, stran 1666.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) in 16. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99, 40/01 in 68/03) je Občinski svet Občine Kamnik na 12. seji dne 13. 2. 2008 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Kamnik za leto 2008
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Kamnik za leto 2008 določajo proračun ter postopki izvrševanja proračuna (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV            v EUR
------------------------------------------------------------
    Skupina/Podskupina kontov     Proračun leta 2008
------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI              19.038.964
    (70+71+72+73+74+78)
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)          18.094.303
70   DAVČNI PRIHODKI              15.320.991
    700 Davki na dohodek in dobiček      12.701.981
    703 Davki na premoženje          2.154.520
    704 Domači davki na blago in         464.490
    storitve
    706 Drugi davki                  0
71   NEDAVČNI PRIHODKI             2.773.312
    710 Udeležba na dobičku in          954.441
    dohodki od premoženja
    711 Takse in pristojbine           30.000
    712 Globe in druge denarne kazni       45.000
    713 Prihodki od prodaje blaga in       105.929
    storitev
    714 Drugi nedavčni prihodki        1.637.942
72   KAPITALSKI PRIHODKI              90.400
    720 Prihodki od prodaje osnovnih       40.400
    sredstev
    721 Prihodki od prodaje zalog           0
    722 Prihodki od prodaje zemljišč       50.000
    in neopredmetenih dolg. sredstev
73   PREJETE DONACIJE               41.200
    730 Prejete donacije iz domačih        41.200
    virov
    731 Prejete donacije iz tujine           0
74   TRANSFERNI PRIHODKI             806.384
    740 Transferni prihodki iz drugih      806.384
    javnofinančnih institucij
78   PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE          6.677
    UNIJE
    787 Prejeta sredstva od drugih         6.677
    evropskih institucij
II.   SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       23.118.787
40   TEKOČI ODHODKI               5.122.252
    400 Plače in drugi izdatki         1.270.714
    zaposlenim
    401 Prispevki delodajalcev za        196.990
    socialno varnost
    402 Izdatki za blago in storitve      1.805.648
    403 Plačila domačih obresti            0
    409 Rezerve                1.848.900
41   TEKOČI TRANSFERI              8.883.654
    410 Subvencije                110.900
    411 Transferi posameznikom in       4.117.218
    gospodinjstvom
    412 Transferi neprofitnim          844.154
    organizacijam in ustanovam
    413 Drugi tekoči domači transferi     3.811.382
    414 Tekoči transferi v tujino           0
42   INVESTICIJSKI ODHODKI           8.640.483
    420 Nakup in gradnja osnovnih       8.640.483
    sredstev
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI           472.398
    431 Inv. transferi pravnim in        360.643
    fiz. osebam, ki niso pror.
    uporabniki
    432 Investicijski transferi         111.755
    proračunskim uporabnikom
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK oziroma       –4.079.823
    PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
------------------------------------------------------------
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN       292.000
    PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
    (750+751+752)
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL        292.000
    750 Prejeta vračila danih posojil       2.000
    751 Prodaja kapitalskih deležev       290.000
    752 Kupnine iz naslova               0
    privatizacije
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE          50.000
    KAPITALSKIH DELEŽEV
    (440+441+442+443)
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE          50.000
    KAPITALSKIH DELEŽEV
    440 Dana posojila                 0
    441 Povečanje kapitalskih deležev       50.000
    in naložb
    442 Poraba sredstev kupnin iz           0
    naslova privatizacije
    443 Povečanje namenskega              0
    premoženja v javnih skladih in
    drugih osebah javnega prava, ki
    imajo premoženje v svoji lasti
VI.   PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN        242.000
    SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
    (IV.-V.)
------------------------------------------------------------
C. RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII.  ZADOLŽEVANJE (500)                 0
50   ZADOLŽEVANJE                    0
    500 Domače zadolževanje              0
VIII.  ODPLAČILA DOLGA (550)               0
55   ODPLAČILA DOLGA                  0
    550 Odplačila domačega dolga            0
IX.   POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV      –3.837.823
    NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-
    VIII.)
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)           0
XI.   NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-        4.079.823
    VIII.-IX.)
------------------------------------------------------------
    STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE       3.843.186
    31. 12. PRETEKLEGA LETA
------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Kamnik.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01), ki se uporabijo za namene, določene v tem zakonu
2. taksa za obremenjevanje vode
3. taksa za odlaganje odpadkov
4. pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest
5. donacije za odpravo posledic naravnih nesreč
6. prihodki krajevnih skupnosti, ki se uporabijo za namene, določene v finančnem načrtu posamezne krajevne skupnosti
7. prihodki iz naslova komunalnih prispevkov.
Pravice porabe na proračunskih postavkah 1101, 8297, 9162 in 9304 – sklad za odpravo nesorazmerij v plačah, ki niso porabljene v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.
4. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med posameznimi postavkami odloča župan na predlog vodje notranje organizacijske enote. O prerazporeditvah pravic porabe med različnimi finančnimi načrti odloča župan na predlog vodje notranje organizacijske enote, kjer je potrebno sredstva povečati, ob soglasju vodje notranje organizacijske enote, kjer se sredstva znižujejo. Župan lahko na predlog za finance pristojnega organa občine v okviru posamezne proračunske postavke prerazporeja sredstva med posameznimi konti oziroma ekonomskimi nameni proračunske porabe.
Pravice porabe na posamezni proračunski postavki se s prerazporeditvijo lahko spremenijo za največ 40%.
Župan poroča o izvršenih prerazporeditvah med proračunskimi postavkami v poročilu o izvrševanju proračuna Občine Kamnik za prvo polletje leta 2008 in v zaključnem računu proračuna Občine Kamnik za leto 2008.
V finančnem načrtu krajevne skupnosti odloča o prerazporeditvah med proračunskimi postavkami oziroma med posameznimi nameni znotraj proračunske postavke predsednik krajevne skupnosti.
Če se med letom ugotovi, da določena proračunska postavka ni uvrščena v ustrezni podprogram po programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov, lahko župan oziroma za krajevno skupnost predsednik krajevne skupnosti takšno proračunsko postavko prerazporedi v drug podprogram.
5. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Za večji obseg prevzetih obveznosti, kot je določeno v drugem in tretjem odstavku tega člena, se lahko obveznosti prevzemajo samo na podlagi predhodnega soglasja občinskega sveta.
Omejitve iz drugega in tretjega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
6. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 40%, mora predhodno potrditi občinski svet.
7. člen
(proračunski skladi)
Proračunski skladi so:
– proračunska rezerva, oblikovana po Zakonu o javnih financah,
– podračun proračunskega sklada, ustanovljenega na podlagi Odloka o ustanovitvi proračunskega sklada za financiranje investicij v OŠ Toma Brejca in OŠ Frana Albrehta ter spremljajočih športnih objektov in ureditve zunanje okolice po projektu.
Proračunska rezerva se v letu 2008 oblikuje v višini 45.900 €.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena Zakona o javnih financah do višine 8.400 € župan. O uporabi sredstev proračunske rezerve nad 8.400 € za posamezen primer odloča na predlog župana občinski svet.
Župan poroča občinskemu svetu o uporabi sredstev proračunske rezerve v poročilu o izvrševanju proračuna Občine Kamnik za prvo polletje leta 2008 in v zaključnem računu proračuna Občine Kamnik za leto 2008.
Proračunski sklad za financiranje investicij na področju osnovnega šolstva se v letu 2008 oblikuje v višini 1.800.150 €.
8. člen
(poslovanje krajevnih skupnosti)
Predsedniki svetov krajevnih skupnosti v Občini Kamnik lahko brez predhodnega soglasja župana sklepajo pravne posle, ki so skladni in v okviru razpoložljivih sredstev v letnem finančnem načrtu krajevne skupnosti.
Krajevne skupnosti ne smejo sklepati pravnih poslov v zvezi z zadolževanjem, za pravne posle odtujitve in pridobitve nepremičnega premoženja pa morajo pridobiti predhodno soglasje občinskega sveta.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
9. člen
Župan ima pravico odločati o pridobitvi premičnega in nepremičnega premoženja do višine v proračunu zagotovljenih sredstev. Župan ima pravico odločati o odtujitvi premičnega premoženja v lasti občine do višine 8.400 € v posameznem primeru.
Župan lahko na obrazložen predlog občinske uprave odpiše dolžniku deloma ali v celoti dolg do višine 1.500 €, če je bila izterjava neuspešna in iz ocene o nadaljevanju postopka izterjave izhaja, da stroški presegajo dolgovani znesek, ali da je iz obrazložitve predloga razvidno, da bi bilo z izterjavo dolga ogroženo preživljanje dolžnika in njegove družine. Župan z odpisom dolgov seznani občinski svet.
10. člen
Nabava opreme, investicijska in vzdrževalna dela ter storitve se oddajo v skladu z zakonom, ki ureja javna naročila. Z izbranim izvajalcem oziroma dobaviteljem se sklene pisna pogodba. Obveznosti do vrednosti 10.000 € za blago in storitve oziroma do 20.000 € za gradnje (vrednosti so brez DDV-ja) se v skladu z internim aktom lahko prevzemajo z naročilnico.
Občina mora za oddajo javnih naročil nad vrednostjo, ki jo določa zakon, ki ureja izvrševanje proračuna RS, objaviti javni razpis v skladu z zakonom, ki ureja javna naročila.
Predsednik sveta krajevne skupnosti lahko v breme finančnega načrta krajevne skupnosti prevzema obveznosti do vrednosti 10.000 € za blago in storitve oziroma do 20.000 € za gradnje (vrednosti so brez DDV-ja) z naročilnico, nad tem zneskom pa v okviru svojega finančnega načrta s pogodbo.
11. člen
Prosta denarna sredstva se kot depoziti lahko nalagajo v Banko Slovenije, poslovne banke in bančne organizacije ter kot naložbe v državne vrednostne papirje, ob upoštevanju načel varnosti, likvidnosti in donosnosti naložbe. S prostimi denarnimi sredstvi upravlja župan.
O naložbah prostih denarnih sredstev župan poroča občinskemu svetu v poročilu o izvrševanju proračuna Občine Kamnik za prvo polletje leta 2008 in v zaključnem računu proračuna Občine Kamnik za leto 2008.
12. člen
Župan oziroma pooblaščeni delavec občinske uprave ima pravico nadzirati porabo javnih sredstev iz proračuna, ki so bila dana pravnim in fizičnim osebam. V primeru nenamenske porabe ali odklonitve pregleda porabe ima župan pravico in dolžnost zahtevati vrnitev sredstev.
13. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine Kamnik.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Kamnik v letu 2009, če bo začasno financiranje potrebno, se uporabljata odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
15. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2008 dalje.
Št. 410-0102/2007-3/2
Kamnik, dne 13. februarja 2008
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.

AAA Zlata odličnost