Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2008 z dne 25. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2008 z dne 25. 2. 2008

Kazalo

663. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2008, stran 1672.

Na podlagi drugega odstavka 13. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02), 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06 in 139/06) je Občinski svet Občine Litija na 14. seji dne 14. 2. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2008
1. člen
2. člen Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2008 (Uradni list RS, št. 20/07) se spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------
I.     SKUPAJ PRIHODKI            12.257.770
      (70+71+72+73+74+78)
      TEKOČI PRIHODKI (70+71)         9.551.510
70     DAVČNI PRIHODKI             8.753.000
      700 Davki na dohodek in dobiček     7.570.000
      703 Davki na premoženje          819.000
      704 Domači davki na blago in       364.000
      storitve
71     NEDAVČNI PRIHODKI             798.510
      710 Udeležba na dobičku in dohodki     90.840
      od premoženja
      711 Takse in pristojbine          20.510
      712 Globe in druge denarne kazni      4.710
      714 Drugi nedavčni prihodki        682.450
72     KAPITALSKI PRIHODKI           1.106.260
      720 Prihodki od prodaje osnovnih      6.260
      sredstev
      722 Prihodki od prodaje zemljišč    1.100.000
      in neopredmetenih dolgoročnih
73     PREJETE DONACIJE             100.000
      730 Prejete donacije iz domačih      100.000
      virov
74     TRANSFERNI PRIHODKI           1.500.000
      740 Transferni prihodki iz drugih    1.500.000
      javnofinančnih institucij
II.    SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)    13.138.580
40     TEKOČI ODHODKI             3.050.210
      400 Plače in drugi izdatki        579.330
      zaposlenim
      401 Prispevki delodajalcev za       94.340
      socialno varnost
      402 Izdatki za blago in storitve    1.932.380
      403 Plačila domačih obresti        24.160
      409 Rezerve                420.000
41     TEKOČI TRANSFERI            4.187.090
      410 Subvencije              154.350
      411 Transferi posameznikom in      2.251.470
      gospodinjstvom
      412 Transferi neprofitnim         546.150
      organizacijam in ustanovam
      413 Drugi tekoči domači transferi    1.252.120
42     INVESTICIJSKI ODHODKI          3.325.900
      420 Nakup in gradnja osnovnih      3.325.900
      sredstev
43     INVESTICIJSKI TRANSFERI         2.558.380
      431 Investicijski transferi        411.300
      pravnim in fizičnim osebam, ki
      niso proračunski uporabniki
      432 Investicijski transferi       2.147.080
      proračunskim uporabnikom
III.    PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI    –880.810
      PRIMANJKLJAJ) (I. – II.) (Skupaj
      prihodki minus skupaj odhodki)
III/1.   PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)     –879.720
      (I. – 7102) – (II. – 403 – 404)
      (Skupaj prihodki brez prihodkov od
      obresti minus skupaj odhodki brez
      plačil obresti)
III/2.   TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70   2.292.210
      + 71) – (40 + 41) (Tekoči prihodki
      minus tekoči odhodki in tekoči
      transferi)
IV.    PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN      32.000
      PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
      (750+751+752)
75     PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN      32.000
      PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
      751 Prodaja kapitalskih deležev      16.000
      752 Kupnine iz naslova           16.000
      privatizacije
VI.    PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN       32.000
      SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.
      – V.)
VII.    ZADOLŽEVANJE (500+501)          935.000
50     ZADOLŽEVANJE               935.000
      500 Domače zadolževanje          935.000
VIII.   ODPLAČILA DOLGA (550+551)         170.460
55     ODPLAČILA DOLGA              170.460
      550 Odplačila domačega dolga       170.460
IX.    SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA       –84.270
      RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.     NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      764.540
XI.    NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)      880.810
XII.    STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN     381.564
      31. 12. PRETEKLEGA LETA
------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov, določene s predpisanim kontnim načrtom.
O posameznem programu razpolaganja in o prerazporeditvi proračunskih postavk ali delov postavk med podprogrami programske klasifikacije odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Litija (www.litija.si).
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
4. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij,
2. prihodki po Zakonu o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje,
3. prihodki preobremenitev uporabe objektov lokalne gospodarske javne infrastrukture ter
4. prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti.
Krajevna skupnost lahko v letu 2008 prevzame obveznosti do višine planiranih sredstev za leto na kontu »413 – Drugi tekoči domači transferi« za posamezno krajevno skupnost, razen za sredstva, ki jih krajevna skupnost pridobi z lastno dejavnostjo. Krajevna skupnost se ne sme zadolževati ali izdajati poroštev.
Pravice porabe na proračunski postavki za usklajevanje plačnih nesorazmerij, ki niso porabljene v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.«
3. člen
5. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe odloča župan. Pred sprejemom odločitve mora župan pridobiti pozitivno mnenje odbora občinskega sveta za finance in gospodarjenje z nepremičninami in pozitivno mnenje odbora občinskega sveta, pristojnega za posamezno področje proračunske porabe.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2008 in njegovi realizaciji.«
4. člen
10. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2008 lahko zadolži do višine 935.000 evrov, in sicer za investicije, vključene v podprogram 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest, v podprogram 15029002 Ravnanje z odpadno vodo, podprogram 16039001 Oskrba z vodo ter v podprogram 19039001 Osnovno šolstvo.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Litija, v letu 2008 ne sme preseči skupne višine glavnic 85.962 evrov.«
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-4/2006
Litija, dne 14. februarja 2008
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.

AAA Zlata odličnost