Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2008 z dne 25. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2008 z dne 25. 2. 2008

Kazalo

667. Odlok o spremembah in dopolnitvah Ureditvenega načrta Titova cesta v Postojni, stran 1678.

Na podlagi 23. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popravek) in 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 1/96, 68/97, 31/98, 84/98 in 66/99) je Občinski svet Občine Postojna dne 14. 11. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Ureditvenega načrta Titova cesta v Postojni
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta Titova cesta v Postojni (Uradni list RS, št. 57/94), ki jih je izdelalo podjetje Struktura v letu 2007 (v nadaljnjem besedilu tudi UN Titova 07 ali akt).
2. člen
(prostorske ureditve, ki se urejajo z SD UN Titova 07, sestavni deli in priloge)
SD UN 07 določa mejo ureditvenega območja in veljavnost, funkcije območij, merila in pogoje za oblikovanje objektov in površin, velikost, odstopanja ter pogoje kvalitetne izgradnje in funkcioniranja ureditve. Merila in pogoji, določeni s tem odlokom, ter merila in pogoji upravne službe Občine Postojna, pristojne za urbanizem, so podlaga za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja po zakonu, ki ureja graditev objektov.
Akt vsebuje:
– 1.0 – Odlok- besedilo
– 2.0 – Načrte kartografskega dela
– 3.0 – Priloge.
II. UREDITVENO OBMOČJE
3. člen
(ureditveno območje)
Ureditveno območje se nahaja v k.o. Postojna. Meja je v Ureditvenem načrtu (Uradni list RS, št. 57/94), označena na naslednjih kopijah katastrskih načrtov:
– List 1 v merilu 1 : 1440, na katerem so označeni tudi ostali listi z različnimi merili,
– List 2 v merilu 1 : 720,
– List 3 v merilu 1 : 1000,
– List 4 v merilu 1 : 2880.
Meja ureditvenega območja »Titova cesta« v Postojni poteka:
– na vzhodni strani se navezuje na UN Center Postojne in od tod do Tržaške ceste z uvozom v avtobusno postajo Postojna na vzhodnem robu ceste na Kremenico in ceste v Staro vas,
– na jugu opredeljuje območje nova projektirana cesta od Pivške ulice do uvoza na pokopališče ob Titovi cesti (ob robu ceste 5 metrski pas) ter ob Titovi cesti (od južnega roba ceste 7 m proti jugu),
– na vzhodu nova priključna cesta od Titove do Tržaške ceste pri bencinskem servisu,
– na severu od Tržaške ceste po posestni meji trgovskega podjetja Mercator - Nanos, stanovanjskega naselja, na zahodni rob pokopališča do Tržaške ceste ter dalje po južnem robu Tržaške ceste do vzhoda.
Opis meje po parcelah:
– na vzhodni strani od par. št. 2611/5, ob robu par. št. 69, *71/1, 1151, 74, seka par. št. 2613/9 ter 745 do 750/2, poteka ob robu 767/2 in 769/9 do par. št. 2735 (cesta na Kremenico). Po zahodnem robu par. št. 2735 poteka meja do južne strani, kjer se zaključi v k.o. Stara vas,
– na južni strani poteka meja tako, da seka večino parcel od Titove ceste, od par. št. 862/4 do par. št. 900/5 in 900/9, seka par. št. 1116 do 1129 do 1185/1 ter ob robu nove delitve Titove ceste (par. št. 1244/5) do zahodne strani,
– zahodna stran poteka po par. št. 2611 Tržaška cesta,
– na severni strani poteka po zahodnem in južnem robu par. št. 1303/8, par. št. 1237/2 po južni strani ter skupine parcele 1204/3 do 1187/4 po južni strani iste parcele (1187/4) po zahodni strani par. št. 2611 (Tržaška cesta).
Meja sprememb in dopolnitev je grafično opredeljena v listu 2. 2 v 2.0 kartografskem delu SD UN.
V eventuelnih mejnih primerih interpretacij se upoštevajo določbe tekstualnega dela odloka oziroma merila in pogoji upravne službe Občine Postojna, pristojne za urbanizem pred grafičnimi opredelitvami rešitev.
4. člen
Seznam parcel v obravnavanem območju:
131   1133   1184   1248/2  2612/8   *57
131/1  1135/1  1184/2  1249/2  2613/1   *59
132/2  1136/1  1184/4  1251   2613/3   *60/1
133   1136/3  1185/1  1252/2  2613/9   *60/2
382   1137/1  1185/2  1255/2  2615/3   *60/3
506/2  1137/2  1185/5  1256/2  2717/1   *60/4
748/1  1137/3  1187/1  1259/2  2927    *60/5
748/5  1137/5  1187/6  1260/2  2928    *60/6
763/1  1137/7  1187/7  1261/1  2929    *61/1
811/2  1137/7  1188/1  1261/3  2930    *61/2
812   1137/8  1188/4  1262/1  2931    *62
813/2  1140   1189/1  1262/2  2932    *63/1
862   1141/1  1189/4  1262/4        *64
862/2  1141/2  1189/5¸ 1264/1        *65
862/3  1141/3  1190/1  1265/1        *66
862/4  114174  1190   1265         *67
86275  1148/1  1190/4  1266/1        *68/1
870   1148/5  1191/1  1266/3        *68/2
900/1  1148/6  1191/3  1270/1        *71/1
900/4  1148/7  1191/4  1270/2        *75
900/5  1152/1  1192/1  1272/1        *84/1
900/6  1154   1192/3  1272/3        *84/3
900/7  1156/2  1192/4  1274/1        *306
900/8  1156/3  1193/1  1274/3        *428/1
900/9  1156/4  1193/3  1274/4        *506/1
900/11  1159/1  1194/1  1287/1        *600
900/12  1159/2  1194/3  1287/3        *633
900/13  1159/3  1195/1  1287/4        *943
900/14  1159/11 1195/2  1288/1        *944
900/17  1159/13 1195/4  1288/2        *945
1100/3  1159/14 1196/1  1288/5        *946
1116   1159/16 1197/1  1288/6        *947
1117   1159/17 1197/3  1288/7        *948
1119   1159/18 1200/1  1288/7        *1024
1120   1159/19 1200/3  1290/2        *1038
1121/1  1159/20 1204/1  1291/1        *1039
1121/2  1159/21 1205/1  1293/1
1122/1  1159/22 1206/1  1294/1
1122/2  1159/23 1237/1  1296/1
1124/1  1159/24 1238   1297/1
1124/2  1159/25 1239   1298/1
1125/1  1159/26 1241   1299/1
1125/2  1161   1242   1300/1  k.o. Stara
                   Vas
1126/1  1173/3  1243   1303/1
1126/2  1174/1  1244/1  1305/1  525
1127/1  1174/2  1244/2  1308/1  530
1127/2  1174/3  1244/4  1309/1  531
1128/1  1176/1  1244/5  1312/1  928/2
1128/2  1176/2  1244/6  1313/1
1129/1  1183/1  1245/1  1314/1
1129/2  1183/2  1245/2  1315/1
1130/2  1183/3  1246/2  2612/1
1132   1183/4  1247/2  2612/2
5. člen
Na območju akta so predvidene ureditve in je predvidena gradnja objektov pod naslednjimi pogoji:
– potek infrastrukturnih objektov in lega prostorskih ureditev so razvidni iz grafičnega dela akta;
– dimenzije objektov in velikost prostorskih ureditev so razvidni iz tekstualnega in grafičnega dela akta, pri čemer se v primeru boljših urbanističnih rešitev lega objektov v okviru posameznih sektorjev (up-ov) in njihova tlorisna zasnova na podlagi meril in pogojev upravne službe Občine Postojna pristojne za urbanizem, lahko spremeni;
– investitorji so pri projektiranju objektov dolžni upoštevati tudi ostala merila in pogoje upravne službe Občine Postojna pristojne za urbanizem.
Pri objektih, kjer so kleti v grafičnem delu odloka označene v oklepaju (K), je dovoljena gradnja kleti brez omejitev etaž kleti.
6. člen
(vplivno območje)
Vplivno območje ureditvenega načrta bo v času gradnje in tudi po izgradnji obsegalo zemljišča znotraj ureditvenega območja.
Vplivno območje v času gradnje in vplivno območje v času obratovanja je razvidno iz grafične priloge na listu 2.13 in 2.14 v kartografskem delu odloka.
III. UMESTITEV NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE
7. člen
(Opis vplivov in povezav območja UN s sosednjimi območji, razmerje z izvorno obliko akta)
Območje urejanja obsega prostor osrednje vpadnice iz obrobja v središče mesta Postojna iz zahodne smeri. Ureditev se osredotoča predvsem na razvoj klasične urbane strukture mesta na osrednjem delu njegovega zahodnega roba ter na razvoj in opredelitev meje urbane strukture, ki jo sicer določa nova zahodna razbremenilna cesta. Opredeljena ureditev bo lahko osmislila danes slabo izkoriščen pomemben vogal središča mesta in s tem, upoštevajoč geomorfološke pogoje, pripomogla k uravnoteženju naselbinskega telesa mesta kot celote. Omenjena razbremenilna cesta ter novi prometni povezavi skozi območje v smeri severovzhod-jugozahod z novim priključkom na Titovo cesto so predvsem pomemben dejavnik prometne pretočnosti med južnim in zahodnim delom mesta.
Ureditev v spremembah in dopolnitvah glede na izvorno obliko akta povzema razbremenilno cesto in uvaja krožišča na stiku s Titovo cesto, zmanjšuje število priključkov na Titovo cesto, fazno rešuje probleme s parkiranjem v razmerju do vrednosti tega prostora (garažna hiša), redefinira dolgoročni razvoj prostora porodnišnice ter šolskega programa v zmanjšane okvire ter izloča urejanje območja v Up12 (Mačje jame) za opredelitve v novem prostorskem aktu ter redefinira nova parka. Prostor med Titovo cesto in zdravstvenim kompleksom se ureja v skladu z ugotovitvami iz strokovnih podlag in realnimi prostorskimi potrebami oziroma interesi. V konceptualnem smislu daje poudarek povezovanju obstoječih stavbnih sklopov v urbano strukturo, prostoru pešca, zmanjševanju merila stavbnih volumnov, minimalizira negativne vplive prometa ob zdravstvenem kompleksu (vkopana cesta) ter opredeljuje, poleg dodatnega parkirišča ob novih stanovanjskih blokih, koncept celovite sanacije in razvoja pokopališča.
Prikaz vplivov in povezav je razviden iz grafične priloge na listu 2.12 v kartografskem delu odloka.
8. člen
(Splošni lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje stavb in odprtega prostora v območju UN)
Stavbe se gradijo na v grafičnem delu opredeljenih gradbenih linijah oziroma glede na posamezne opredelitve oziroma merila in pogoji upravne službe Občine Postojna pristojne za urbanizem.
Tehnologija gradnje naj ne bo montažna. Vse začasne rešitve pri izgradnji objektov so načeloma nedopustne.
Vsa urbana oprema, vključno z vrsto jaškov, hidrantov, svetil, klopi, koši za odpadke ipd., naj bo usklajena s predpisi na tem področju na ravni mesta.
9. člen
(Opis vplivov in povezav s sosednjimi območji, opis rešitev načrtovanih objektov in površin, lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje, usmeritve posegov na obstoječih objektih, pogoji za gradnje enostavnih objektov po posameznih ureditvenih področjih (Up))
Up1 – Križišče Titove ceste in Prečne ulice
Za območje je predviden nov samostojen prostorski akt. V vmesnem obdobju je dovoljeno vzdrževanje obstoječih ureditev in naprav ter preureditev celotnega prečnega profila Titove ceste in ureditev povezovalne ceste vzdolž zdravstvenega kompleksa. Enostavnih objektov ni dovoljeno graditi.
Up2 – Sektor med stavbo zdravstvenega doma in Prečno ulico
a – Opis vplivov in povezav s sosednjimi območji
Iztek zaporedja stavb zdravstvenega doma in porodnišnice se na tej lokaciji, ki je v konceptu širšega prostora in prometnem kontekstu zelo pomembna, izteče v območje ožjega središča mesta. Tu se, izhajajoč iz pomena prostora, oblikuje nov stik z mestom. Tudi prometno je območje vpeto v tokove v smeri središča mesta. Pri tem so pomembne predvsem smeri vzdolž obeh ulic iz jugozahodne smeri ter iz ceste na Kremence. To pogojuje tudi pomen prečnega (še posebej peš) prometa, ki bo v prihodnje, po izgradnji garažne hiše v Up10, še precej večji.
b, c, e – Opis rešitev načrtovanih objektov in površin, namembnost
Na območju se uredijo javna parkirišča za osebna vozila z uvozom/izvozom na cesto proti severozahodu. Na ostanku površin naj bodo javne površine pešcev in zelenice. Obstoječi objekt se lahko tudi ohrani. V severovzhodnem vogalu ureditve se umesti krožišče.
d – Namembnost zunanjega prostora
Javno parkirišče z zelenimi površinami in tlakovanimi površinami, namenjenimi pešcem.
f – Drugi lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo zunanjega prostora
V prečni smeri se organizira lokalne prometne tokove, pri čemer so v ospredju intervencijske poti – v prvi vrsti reševalnih vozil do enote nujne medicinske pomoči. Promet naj teče z vstopom skozi novo organizirano križišče na jugovzhodni strani iz ceste na Kremence in izstopom na enosmerno cesto na severozahodni strani. Parkiranje se po izgradnji (v 2. fazi) organizira tudi v garažni hiši v Up10.
g – Usmeritve posegov na obstoječih objektih
Programi v obstoječih objektih se lahko ohranijo.
h – Pogoji za gradnje enostavnih objektov
V soglasju s pooblaščenimi upravljavci infrastrukturnih sistemov ter javnega prostora je dovoljena gradnja vseh vrst podzemnih infrastrukturnih instalacij.
Up3 – Zdravstveni dom
a – Opis vplivov in povezav s sosednjimi območji
Ureditev omogoča novo kakovost vključitve stavbe v urbano strukturo mesta ter rešitev problemov prometa in mirujočega prometa.
b – Opis rešitev načrtovanih objektov in površin
Rešitev opredeljuje manjšo spremembo prostorskega konteksta – boljšo integracijo v mestno tkivo.
c – Namembnost stavb
Zdravstvena dejavnost s pomožnimi programi brez sprememb.
d – Namembnost zunanjega prostora
Atrij, ki naj se revitalizira, naj ostane polinternega značaja. V prostorih okoli objekta naj se razvijajo obstoječe zelene površine. V skladu z merili robnih ulic naj se revitalizira tudi javni prostor okoli stavbe.
e – Drugi lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo stavb:
Nove stavbe niso predvidene.
f – Drugi lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo zunanjega prostora
Glavna pot pešcev med Up1 in Up10 naj se organizira vzdolž severovzhodne fasade zdravstvenega doma, pod novim nadstreškom.
g – Usmeritve posegov na obstoječih objektih
Stavba se lahko nadzida do višine P+3. V tem primeru mora biti streha ravna. Glede na potrebe zdravstva je mogoč stavbo in tudi vhode vanjo reorganizirati. Tako naj se vzdolž jugovzhodne fasade v sklopu preureditev organizirajo vhodi za dopolnilne programe in nov glavni vhod iz garažne hiše v Up10.
h – Pogoji za gradnje enostavnih objektov
V soglasju s pooblaščenimi upravljavci infrastrukturnih sistemov ter javnega prostora je dovoljena gradnja vseh vrst podzemnih infrastrukturnih instalacij.
Up4 – Porodnišnica
a – Opis vplivov in povezav s sosednjimi območji
Obstoječa stavba porodnišnice ima v novem urbanem kontekstu opredeljen nov koncept prostorskega razvoja. Z izgradnjo parkirne hiše v Up10 se bo zunanji prostor razbremenil, s tem pa bodo omogočene kvalitetnejše parkovne ureditve, tako v času pred gradnjo novih stavb kot po njej. Izgradnja omenjene garažne hiše je pogoj za izgradnjo predvidenih objektov za dodatne zdravstvene programe.
b – Opis rešitev načrtovanih objektov in površin
V nadaljevanju obstoječe stavbe porodnišnice se (lahko v dveh ločenih fazah) zgradita dve stavbi – lameli za potrebe zdravstva (O5a in O5b) oziroma umestitve reševalne postaje (05b). V nadaljevanju proti jugozahodu je v sorodni morfologiji opredeljen še en samostojen stavbni sklop tematske strukture (stavba O10).
c – Namembnost stavb
Stavba O5: a – zdravstvena dejavnost, vključno z reševalno postajo.
Stavba O10: a – gasilski dom in eventuelno tudi reševalna postaja s spremljajočimi dejavnostmi.
d – Drugi lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo stavb:
Stavba O5a se oblikuje na gradbeni liniji Pgl5. Tudi stavbo O5b na jugovzhodni strani določa Pgl5, na severovzhodni strani pa tudi Sgl15. Njena višina je lahko do (K)+P+3.
Program b: V primeru integracije dejavnosti z reševalno postajo je lahko gradbena linija pritličja na jugovzhodni strani objekta presežena z obstoječim kubusom reševalne postaje.
f – Drugi lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo zunanjega prostora
Območje širitve za potrebe zdravstva se do izgradnje ureja kot javna parkovna površina. V sklopu izgradnje ene ali obeh faz širitve stavbe za potrebe zdravstva se uredi notranji atrij. Okolica se uredi kot parkovna ureditev.
g – Usmeritve posegov na obstoječih objektih
Glavni zunanji tlorisni gabariti stavbe porodnišnice ter prostorski koncept te stavbe okoli notranjega dvorišča naj ostanejo nespremenjeni oziroma usklajeni z gradbenimi linijami stavbe zdravstvenega doma. Stavba se lahko nadzida do višine P+3. V tem primeru mora biti streha ravna. Glede na potrebe zdravstva je mogoče stavbo in tudi vhode vanjo reorganizirati, vendar le iz območij atrija oziroma jugozahodne fasade. Obstoječa stavba reševalnih vozil se odstrani.
h – Pogoji za gradnje enostavnih objektov
V soglasju s pooblaščenimi upravljavci infrastrukturnih sistemov ter javnega prostora je dovoljena gradnja vseh vrst podzemnih infrastrukturnih instalacij.
Up5 – Osrednji del vzdolž Titove ceste
Za območje je predviden nov samostojen prostorski akt. V vmesnem obdobju je dovoljeno vzdrževanje obstoječih ureditev in naprav ter umestitev predvidene razbremenilne ceste na Kremenico ter novima povezovalnima cestama vzdolž zdravstvenega kompleksa oziroma v smeri severa s priključkom na Titovo cesto. Enostavnih objektov ni dovoljeno graditi.
Up6 – Območje med Up8 in Titovo cesto
V jugozahodnem delu in v stiku s Titovo cesto se uredi parkirišče in stanovanjska stavba v skladu z opredelitvami v Up7.
a – Opis vplivov in povezav s sosednjimi območji
Območje starejše stavbne strukture sooblikuje ambient Titove ceste in je hkrati robna stavbna struktura mesta iz pred – urbanizacijskega obdobja.
b – Opis rešitev načrtovanih objektov in površin
Ureditev, razen uvodoma omenjene v jugozahodnem delu, ne predvideva novih stavb, omogoča pa razvoj obstoječih v višjo stopnjo mestotvornosti. Hkrati ureditev internega prometa še naprej zagotavlja neoviran dostop do vseh stavb in omogoča tudi ambientalno ureditev stika s Titovo cesto. Jugozahodni del - območje novih stanovanj v bloku in parkirišč se ureja v skladu z opredelitvami v Up7.
c – Namembnost stavb
Dejavnosti terciarnega, kvartarnega sektorja in stanovanja.
d – Namembnost zunanjega prostora
Izven območij gradbenih parcel se uredi dostop do manjšega parkirišča za lokalne prebivalce/enote in ga proti Titovi cesti zaključuje ambientalni drevored.
g – Usmeritve posegov na obstoječih objektih
Nadomestne stavbe ali preureditve obstoječih z dograditvami/ spremembami v območju glavne fasade proti Titovi cesti se lahko (do)gradijo le tako, da je glavna fasada na enotni gradbeni liniji vzdolž Titove ceste. Stavbe so lahko visoke do P+1+M, s simetrično dvokapno streho 45 stopinj in največjo širino stavbnih kubusov do 12 m. Dovoljene so tudi preureditve obstoječih stavb brez posegov v tloris v smeri proti Titovi cesti.
h – Pogoji za gradnje enostavnih objektov
V območju ni dovoljena gradnja stavb za potrebe kmetijstva, ostali objekti pa se gradijo v skladu s splošnimi določili glede oblike, namembnosti in lokacije.
Up7 – Širše območje pokopališča
a – Opis vplivov in povezav s sosednjimi območji
Širše območje pokopališča je izrazito orientirano v ambient Titove ceste. V prečni smeri območje določata obstoječi cestni priključek na zahodni strani, katerega iztek je v prihodnje predviden v krožišče in na vzhodni strani sedanje slabo izkoriščeno območje med stanovanjskimi stavbami in Titovo cesto. Nova ureditev s stanovanjskima stavbama sega tudi v Up6, zato se tu obravnavata skupaj.
b – Opis rešitev načrtovanih objektov in površin
V nedefinirano območje na vzhodnem delu, ki sega tudi v območje Up6, ureditev umešča dve stanovanjski stavbi ter parkirišče. Dostop je organiziran na novo iz Titove ceste.
c – Namembnost, zmogljivosti
Zahodni del – območje pokopališča: pokopališka dejavnost, ob južnem robu tudi programi, ki so nanjo posredno vezani. Vzhodni del skupaj z delom območja v Up6: stanovanja v večstanovanjskih hišah. Potrebna parkirna mesta se zagotavlja na zunanjem parkirišču, delno pa tudi v kleti. Vzdolž Titove ceste se oblikujeta kolesarska steza in pločnik.
d – Drugi lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo stavb in zunanjega prostora, usmeritve posegov na obstoječih objektih, pogoji za gradnje enostavnih objektov:
Zahodni del – območje pokopališča in njegove širitve
Območje pokopališča, ki je v grafičnem delu posebej označeno, naj se ureja iz naslednjih dveh izhodišč.
1. V obstoječem delu pokopališča se lahko, razen osnovnega vzdrževanja, izvajajo le posegi, ki bodo opredeljeni v enotni gradbeno tehnični dokumentaciji. Ta naj opredeli celovito prostorsko sanacijo obstoječega pokopališča, prostorske opredelitve stikov z robnimi strukturami mesta in začasne ureditve v območjih predvidenih bodočih širitev; tak dokument mora zajeti vse vidike funkcioniranja dejavnosti, prenove gradbeno tehnične strukture (objekti, oporni zidovi, poti …), hortikulture in celotne urbane opreme hkrati (svetila, vizualne komunikacije, klopi …). Projektna dokumentacija naj sloni na konceptu, ki bo ohranil glavne kvalitetne prvine izvornih ureditev posameznih faz (kvalitetne objekte, obzidja …) ter zagotovil tudi kvalitetne ambientalne pogoje takšne nove, prostorsko - stilske heterogene celote.
2. Tudi nadaljnjo širitev pokopališča naj opredeljuje enotna projektna dokumentacija (PGD, PZI), ki bo obravnavala celoten prostor med obstoječo ureditvijo pokopališča in Titovo cesto v celotni dolžini.
Vzhodni del: Stanovanjski stavbi
Stanovanjski stavbi predvidoma tlorisnih gabaritov 20 x 20 m se locirata na Pgl7 ter Pgl9 oziroma Pgl8 in Pgl10. Visoki sta lahko največ K+P+4. Kletna etaža naj bo na nivoju Titove ceste.
V soglasju s pooblaščenimi upravljavci infrastrukturnih sistemov ter javnega prostora je dovoljena gradnja vseh vrst podzemnih infrastrukturnih instalacij.
Up8 – Območje med Jenkovo, Tržaško in Stritarjevo cesto
a – Opis vplivov in povezav s sosednjimi območji
Območje pretežno starejše stavbne strukture drobnega merila je že del starega jedra mesta. Njegova vloga v mestu se s tem aktom ne bo bistveno spremenila.
b – Opis rešitev načrtovanih objektov in površin
Akt ne spreminja notranjega ustroja v območju.
c – Namembnost
Stanovanja ter javne storitve terciarnega sektorja, ki so združljive z bivanjem v intenzivnem urbanem okolju.
e – Drugi lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo stavb:
Novih stavb ni dovoljeno graditi.
g – Usmeritve posegov na obstoječih objektih
Možna so prenovitvena dela obstoječih objektov v okviru obstoječih gabaritov in gradbenih linij.
h – Pogoji za gradnje enostavnih objektov
V soglasju s pooblaščenimi upravljavci infrastrukturnih sistemov ter javnega prostora je dovoljena gradnja vseh vrst podzemnih infrastrukturnih instalacij.
Enostavne objekte – stavbe kot samostojne objekte ali dele v tem aktu opredeljenih stavb, nadalje vse vrste ograj in drugih pregrad ter infrastrukturnih instalacij nad nivojem zemljišča ni dovoljeno graditi.
Up9 – Srednješolski center z razširitvijo
a – Opis vplivov in povezav s sosednjimi območji
Obstoječi sklop šole ni skladen z vlogo v širšem prostoru, zato je potrebna sanacija. Ohrani se obstoječa cestna povezava do Srednješolskega centra iz Ceste na Kremenco in obstoječa parkirišča. Ureditev mestnega parka bo zunanji prostor šole bolje integrirala v urbano strukturo mesta. Morfološko in programsko je pomembna nova vez šolskega kompleksa z mestom, ki jo vzpostavlja nova urbana struktura v Up10, severno od šole.
b – Opis rešitev načrtovanih objektov in površin
Poleg vizualne sanacije in boljše integracije obstoječega kompleksa v širši prostor se v območju zagotovi nove površine za potrebe vzgojno izobraževalnega programa – zgradi se nova stavba (O4).
c – Namembnost
Namembnost vseh stavb v Up9: vzgoja in izobraževanje, šport in rekreacija.
e – Drugi lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo
Stavba O4: Nova stavba je od severne fasade šole odmaknjena 13,0 m. Visoka je lahko do K+P+1.
Pogoji in usmeritve za oblikovanje in gradnjo novega objekta O4 so zgolj instruktivni. V primeru drugačne zasnove objekta O4 usmeritve, merila in pogoje določa urbanistična služba Občine Postojna in poda soglasje oziroma mnenje na projektno gradbeno dokumentacijo.
g – Usmeritve posegov na obstoječih objektih in zunanjih ureditvah
Vsa investicijska vzdrževalna in ostala zahtevnejša preureditvena dela na stavbah srednje šole in v funkcionalnem prostoru se lahko izvedejo le na podlagi enotne projektne dokumentacije PGD. V funkcionalni prostor spadajo med drugim območje od Ceste na Kremence na vzhodni strani do intervencijske poti na zahodni strani ter šolska igrišča.
h – Pogoji za gradnje enostavnih objektov
V soglasju s pooblaščenimi upravljavci infrastrukturnih sistemov ter javnega prostora je dovoljena gradnja vseh vrst podzemnih infrastrukturnih instalacij.
Up10 – Območje stika struktur zdravstvenega kompleksa in šole
a – Opis vplivov in povezav s sosednjimi območji
Območje na novo vzpostavlja urban značaj zahodnega dela uličnega prostora ceste na Kremence v najbolj občutljivem delu – spoju urbane strukture v območju zdravstvenega kompleksa in šole na južnem delu. V njem se zagotavljajo nove kapacitete za vzgojno izobraževalno ter predšolsko dejavnost ter stanovanja z dodatnimi parkirnimi mesti.
b – Opis rešitev načrtovanih objektov in površin
V brežini se organizira podzemna garaža ter vzpostavi urbana struktura med območjem šole in zdravstvenim domom z novimi zmogljivostmi za potrebe predšolske, vzgojne in izobraževalne ter športne dejavnosti in stanovanj. Na stiku z zdravstvenim kompleksom je opredeljena nova razbremenilna cesta.
c – Namembnost prostora, kapacitete
Območje je ob ustrezni urbanistični zasnovi namenjeno predšolski in vzgojno izobraževalni dejavnosti, stanovanjem, parkiriščem in športni dejavnosti. V severovzhodnem delu, pod objekti O3 parkirna hiša, izven stavb O3, naj se uredijo javne ploščadi z dostopi v višje ležeče stavbe. Dopustna gradnja športno rekreativnih objektov.
d – Drugi lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo stavb
Na severnem robu je gabarit stavb določen z gradbeno linijo Sgl5, na jugu s Pgl6 in na zahodu z Tgl4 z odstopanji, ki jih narekuje ustreznejša urbanistična zasnova v skladu z merili in pogoji upravne službe Občine Postojna, pristojne za urbanizem.
Etažnost garažne hiše je do 2K+P+1, pri čemer je P na nivoju javnega prostora ob uvozu na severozahodni strani.
Shematski prikaz oblikovanja novih objektov O3 so zgolj instruktivni. Tlorisno zasnovo, gabarite, gradbene linije ter ostala merila in pogoje določa urbanistična služba Občine Postojna.
Uvoz do območja je z nove povezovalne ceste, ki je locirana med bodočim (novim) krožiščem na stičišču Prečne in Ceste na Kremenco, iz katerega se napaja in poteka med novim kompleksom in zdravstvenim domom ter se v naslednjih fazah nadaljuje na bodočo povezavo Titova cesta v Staro vas.
e – Pogoji za gradnje enostavnih objektov
V soglasju s pooblaščenimi upravljavci infrastrukturnih sistemov ter javnega prostora je dovoljena gradnja vseh vrst podzemnih infrastrukturnih instalacij.
Up 11 – Ekstenzivni mestni park
a – Opis vplivov in povezav s sosednjimi območji
Novi park določa zahodna razbremenilna cesta, Cesta na Kremence, šolski kompleks ter južna povezovalna cesta med Cesto na Kremence in zahodno razbremenilno cesto. Ureditev oblikuje del zahodnega roba mesta.
b – Opis rešitev načrtovanih objektov in površin
Park strukturira hortikulturna ureditev, osmišljena z organsko razpredeno mrežo poti na pretežno zatravljeni površini. Ureditev naj ima urejene lokacije srečevanja, otroško igrišče in ustrezno urbano opremo (klopi ipd.). Severno od parka je opredeljena ureditev heliodroma, katerega okolica je zatravljena. Dovoljeno je vzdrževanje in sanacija športnih površin, objektov in naprav. Dovoljena je izgradnja manjših objektov, ki so v funkciji športnih površin in objektov, ograditev objektov in novih športnih površin in njihovo delno pokritje, vse na podlagi pogojev in usmeritev upravne službe Občine Postojne pristojne za urbanizem.
f – Drugi lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo zunanjega prostora
Hortikulturna ureditev se realizira v skladu z opredelitvijo v grafičnem delu. Prav tako se v skladu z grafično opredelitvijo zgradijo poti, otroško igrišče in druge ureditve (javne pipe ipd.). Elementi urbane opreme v parku – svetila, klopi, koši za odpadke, pokrovi jaškov, hidranti, fontane ipd. se enotno opredelijo za celotno območje. Jaškov in drugih objektov podzemnih infrastrukturnih vodov ni dovoljeno postavljati v nivoju ali nad nivojem zatravljenih površin. Izjema so nadzemni hidranti.
Up12 – Mačje jame
Za območje je predviden nov samostojen prostorski akt. V vmesnem obdobju je dovoljeno vzdrževanje obstoječih ureditev in naprav ter preureditev celotnega prečnega profila Titove ceste. Enostavnih objektov ni dovoljeno graditi.
Up13 – Območje bencinskega servisa in trgovskega središča
Dovoljeno vzdrževanje obstoječih ureditev in naprav ter preureditev celotnega prečnega profila Titove ceste. Enostavnih objektov ni dovoljeno graditi. V projektni dokumentaciji PGD/PZI naj se v zagotovi tehnično ustrezna prometna rešitev priključitve na državno cesto.
Up14 – Zelene površine ob stanovanjski soseski
a – Opis vplivov in povezav s sosednjimi območji
V prečni smeri območje določata stanovanjska soseska na severni strani in profil ureditve Titove ceste na južni strani. V vzdolžni smeri ga določata kompleks trgovskega centra/cestni priključek na zahodni strani ter predvideno krožišče zahodne obvoznice na vzhodni strani.
b – Opis rešitev načrtovanih objektov in površin
Stavbe se oblikujejo v enotni lameli vzdolž Titove ceste, z dostopom pešcev in kolesarjev iz Titove ceste.
c – Namembnost stavb
Terciarne in kvartarne dejavnosti ter lokalom za osebne storitve.
d – Namembnost zunanjega prostora
V območju stavb – na južni strani območja tlakovana ureditev z dostopom ter urejene robne zelenice z drevesno vegetacijo. Servisni dostopi iz severne strani.
e – Drugi lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo stavb:
Vzpostavitev stavbnih volumnov na gradbeni liniji Pgl11 po globini proti severozahodu, širine 8,00 m (+5%). Oblikovani naj bodo v enotnem arhitekturnem konceptu, v eni lameli, na enotni višinski koti venca kapi. Dolžine posameznih stavb v lameli in razmaki med stavbami so lahko le v enotni modularni mreži 5,00 m. Med posameznimi stavbami so lahko paviljonski nadstreški v enotnem arhitekturnem konceptu in na enotni višinski liniji. Glavni vhodi v stavbe so lahko le na fasadah vzdolž Titove ceste ali osno v vzdolžni osi lamele med posameznimi stavbami. Vzdolž Titove ceste se lahko oblikuje tudi pasaža ali nadkritje za pešce (min. širine 2,5 m), vendar izključno v primeru, da se takšen element zagotovi pri vseh stavbah, v enaki izvedbi glede gabaritov in drugih arhitekturnih lastnosti.
f – Drugi lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo zunanjega prostora
Dovoljeno vzdrževanje obstoječih ureditev in naprav ter preureditev celotnega prečnega profila Titove ceste.
h – Pogoji za gradnje enostavnih objektov
V soglasju s pooblaščenimi upravljavci infrastrukturnih sistemov ter javnega prostora je dovoljena gradnja vseh vrst podzemnih infrastrukturnih instalacij. Enostavnih objektov ni dovoljeno graditi, razen posegov, ki eventualno dopolnjujejo ureditev v smislu določil pod tč. e.
10. člen
(zagotavljanje celovitosti izvedbe posameznih delov)
Z namenom zagotovitve celovitosti realizacije karejev ali drugih prostorskih enot se lahko v območju tega akta pridobi gradbeno dovoljenje le na podlagi projekta za gradbeno dovoljenje, ki obravnava prostor, ki ne sme biti manjši od ene parcele oziroma manjše od posamezne stavbe, kot jih na novo opredeljuje ta akt. Določilo velja do izgradnje celotne gradbene strukture po tem odloku oziroma do pridobitve uporabnega dovoljenja za posamezni poseg, ne velja pa za projektno dokumentacijo, ki opredeljuje izgradnjo javne infrastrukture in ureditve javnih površin.
IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE, ENERGETSKE, KOMUNALNE IN DRUGE INFRASTUKTURE IN OBVEZNOST PRIKLJUČEVANJA NA NJO
11. člen
Vse ureditve se morajo izvajati po grafičnih prilogah in v skladu s pogoji iz soglasij posameznih pristojnih služb k predmetnemu aktu. Infrastrukturni vodi območja se s krajevnimi infrastrukturnimi sistemi navežejo preko infrastrukturnih vodov sosednjih območij. Novi komunalni vodi se morajo praviloma voditi po cestnem svetu oziroma drugih tlakovanih javnih površinah, kjer je to le mogoče. Kjer je možno, se pripravijo skupni priključki za več objektov. Na posameznih odsekih se zgradijo vse komunalne naprave obenem, pred dokončno ureditvijo cestišč. Odmiki med vodi različnih omrežij morajo ustrezati predpisom, če to ni mogoče, se morajo izvesti predpisane zaščite.
Infrastrukturne ureditve se morajo izvajati na način, ki zagotavlja ustrezno varstvo okolja, ustreza obrambno-zaščitnim zahtevam in v skladu s predpisi, ki urejajo to področje. Pri izvedbi komunalnih ureditev je treba upoštevati zasnove upravljavcev posameznih infrastruktur.
Komunalni vodi se polagajo podzemno. Vsi objekti komunalnih vodov oziroma infrastrukturnih sistemov – torej razdelilne postaje, razne omarice, revizijski jaški ipd. se lahko izvajajo lahko le pod nivojem terena, v jaških s pokrovi v nivoju ploščadi ali pa so vgrajeni na fasadah v tem aktu opredeljenih stavb. Jaški podzemnih vodov se praviloma umestijo le na utrjenih delih površin, izven zatravljenih in drugih zelenih površin.
Zbirni načrt razvoja komunalne infrastrukture na območju ureditvenega načrta mora biti urejen v skladu z ureditvijo, ki je razvidna iz grafične priloge na listu 2.9 v kartografskem delu odloka.
12. člen
(pogoji za prometno urejanje)
Vse ureditve se izvedejo pod pogoji posameznih pristojnih služb k predmetnemu lokacijskemu načrtu. Prometne ureditve se izvedejo kot je prikazano v grafičnih prilogah.
Prometni sistem na območju ureditvenega načrta mora biti urejen v skladu z prometno ureditvijo, ki je razvidna iz grafične priloge na listu 2.8 v kartografskem delu odloka.
Prometne površine:
– vse prometne površine morajo biti opredeljene z ustrezno vertikalno in horizontalno signalizacijo;
– hkrati z gradnjo, rekonstrukcijo ali vzdrževalnimi deli na cesti je treba izvesti tudi kompleksno prenovo oziroma razširitev ostale javne infrastrukture;
– ceste in krožišča, križišča morajo biti opremljeni z ustrezno javno razsvetljavo – v skladu z veljavnimi predpisi;
– hodniki za pešce morajo biti zaradi varnosti pešcev iz hrapavih materialov in imeti ob prehodih za pešce poglobljene robnike, da ni oviran prehod funkcionalno oviranim osebam;
– kolesarske steze se izvedejo izven cestnih teles tako, da so navezujoče; ob prehodih za pešce morajo imeti poglobljene robnike;
– ob prometnicah je treba vzpostaviti zelene pasove, ki so opredeljeni na listu 2.8 v 2.0 kartografskem delu.
13. člen
(kanalizacija)
Obstoječo kanalizacijo je zaradi vodoprepustnosti kanalov ter preobremenjenih odsekov treba rekonstruirati. Novozgrajena kanalizacija za odvod komunalnih odpadnih voda mora biti zgrajena iz materialov, ki zagotavljajo absolutno vodotesnost ter mora biti zaščitena proti mehanskim, kemijskim in drugim vplivom v skladu z veljavnimi tehničnimi standardi.
Javni kanalizacijski vodi morajo praviloma potekati po javnih površinah ali intervencijskih poteh, s predpisanim odmikom od objektov in drugih podzemnih napeljav v skladu s tehničnim pravilnikom upravljalca kanalizacije.
Meteorne (padavinske) vode iz strešin in utrjenih površin se odvajajo ločeno od komunalnih (fekalnih) odpadnih vod. Komunalne odpadne vode se zbirajo in odvajajo preko kanalizacije na čistilno napravo Stara vas. Padavinske vode s parkirišč in manipulativnih površin se morajo v kanalizacijo voditi preko lovilcev olj in se speljejo v ponikanje oziroma bližnji odvodnik.
14. člen
(javna razsvetljava)
Javna razsvetljava ob pločnikih, na parkiriščih in v javnih parkih. Omrežje se, pod pogoji upravljalca, priključi na obstoječe in novozgrajeno nizkonapetostno omrežje.
15. člen
(obveznost priključevanja na komunalno, energetsko in telekomunikacijsko oskrbo)
Vsi objekti v območju ureditvenega načrta »Titova cesta« v Postojni morajo biti priključeni na vodovodno, hidrantno, kanalizacijsko in elektroomrežje ter biti vključeni v sistem organiziranega odvoza komunalnih odpadkov. Imeti morajo tudi možnost priključitve na telefonsko omrežje. Investitorji so dolžni plačati sorazmerni delež stroškov komunalno urejenega zemljišča.
Vodooskrba za dopolnilno gradnjo se rešuje z navezavo na javno vodovodno omrežje z dograditvijo posameznih sekundarnih vodov. Vodomerne naprave se vgradijo v vodomernih jaških. Ti morajo biti obvezno locirani izven objektov, na zemljiščih lastnikov priključkov ter v oddaljenosti največ 20,0 m od linije javnega vodovoda. Pokrovi jaškov na vodovodnem in kanalizacijskem omrežju morajo biti kovinski, z nosilnostjo, ki ustreza pričakovanim obremenitvam na mestu njihove montaže. Vse vidne dele na kanalizacijskih in vodovodnih objektih in napeljavah je treba prilagoditi novi niveleti terena. Jaški in vse vidne armature pa morajo biti dostopni upravljalcu za potrebe kontrole, čiščenja in vzdrževanja.
Kabelsko komunikacijski sistem (KKS) nudi storitve:
– CATV, dobava TV in radio programov v analogni in digitalni tehniki,
– širokopasovne povezave internet,
– IP telefonije.
KKS se projektira v isti kabelski kanal s Telekom omrežjem. Položiti je treba dve oziroma štiri alkaten cevi premera 50 mm in sicer dve cevi za povezave kabelskih jaškov do naročnikov in štiri cevi za povezave med kabelskimi jaški in vstopno točko. Globine polaganja so med 60–80 cm, odvisno od globine za potrebe Telekoma. Instalacija KKS in Telekom se izvedeta na isti globini ena poleg druge in ne ena nad drugo.
Zaradi vzdrževanja in avtonomnosti se predvidijo posebni kabelski jaški za KKS in Telekom.
– kabelski jaški morajo biti globine 1m, premera 80 cm z litoželeznim pokrovom 60 x 60 cm,
– na objektu se predvidi kabelska omarica, če je možno poleg omarice Telekom v enaki izvedbi. Velikost omarice bo določena v projektnih pogojih za konkreten objekt.
V. REŠITVE IN UKREPI VAROVANJA OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE, VARSTVO KULTURNE IN NARAVNE DEDIŠČINE TER TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN
16. člen
(varovanje okolja)
Na območju se lahko opravljajo le dejavnosti, pri katerih ne bodo prekoračene z zakoni in predpisi dovoljene emisije škodljivih snovi v zrak, vodotok in tla.
17. člen
(ogrevanje)
Ogrevanje v vseh novih objektih je lokalno ali centralno. Uporabljajo se tekoča, plinasta goriva ter ekološko neoporečni alternativni viri in biomasa. Cisterne tekočih goriv morajo biti dvoplaščne. Trda goriva se lahko uporabljajo le za individualna kurišča.
18. člen
(zbiranje odpadkov)
Organske odpadke je treba zbirati v zato namenjenih kontejnerjih ali kovinskih posodah. Komunalne odpadke je treba zbirati ločeno po vrstah in zagotoviti organizirano odvažanje na registrirano odlagališče komunalnih odpadkov.
Zbiranje posebnih in nevarnih odpadkov mora biti ločeno od ostalih komunalnih odpadkov ter urejeno na način, ki ga določajo veljavni predpisi.
19. člen
(varovanje proti hrupu)
Pri projektiranju in gradnji objektov ter razmejitvi prostorov morajo investitorji, projektanti in izvajalci gradbenih del upoštevati zakon o varstvu pred hrupom. Za zaščito bivalnega okolja pred prekomernim hrupom se smejo v poslovno-stanovanjskih stavbah opravljati take dejavnosti, ki ne bodo presegale vrednosti hrupa 55 dB podnevi in 45 dB ponoči, skladno z Odlokom o maksimalno dovoljenih ravneh hrupa za posamezna območja naravnega in bivalnega okolja ter za bivalne prostore. Izvor hrupa s Titove ceste se v območju naselja Log rešuje s postavitvijo protihrupne zaščite. Ob Titovi cesti je predvidena zaščita pred prekomernim hrupom z obojestranskim drevoredom in predvidenim odmikom stavb.
20. člen
(varovanje proti onesnaženju zraka)
Varovanje zraka se zagotavlja do dovoljene meje onesnaženja (II. območje).
Za varstvo zraka je potrebno:
– pri načrtovanju in gradnji novih objektov upoštevati vse predpise za varstvo zraka in zagotoviti, da pri obratovanju emisije ne bodo presegale mejnih emisijskih vrednostih,
– nove stavbe priključiti je potrebno priključiti na ekološko čiste vire energije (plin, bio masa ...),
– zagotoviti racionalno rabo energije in izboljšanje toplotne izolacije stavb,
– urediti zelene površine in zasaditi visoko vegetacijo za boljši lokalni pretok zraka,
– postopno tudi pri obstoječih stavbah preiti na način ogrevanja z ekološko sprejemljivimi gorivi.
21. člen
(varstvo voda)
Treba je upoštevati vse ukrepe, ki preprečujejo onesnaženje voda. Zagotovljen mora biti nemoten odtok eventuelnih zalednih vod z ureditvijo meteorne kanalizacije. Odvod meteornih vod z vozišč in s parkirišč mora biti speljan preko lovilcev maščob, olj in usedalnikov v meteorno kanalizacijo. Vsi objekti znotraj UN morajo biti priključeni na fekalno kanalizacijo.
Odpadne vode se odvajajo v sklopu ločenega sistema kanalizacije, preko sistema zbiralnikov, od koder so fekalne odpadne vode speljane v komunalno čistilno napravo, meteorne vode iz strešin in utrjenih površin pa se preko lovilcev olj speljejo v ponikanje oziroma bližnji odvodnik. Spodbuja naj se razvoj sodobnih energetsko varčnih, čistih in tihih tehnologij.
Ohranjati je potrebno obstoječe varovanje vseh vodnih virov na območju urejanja. Vsa skladišča tekočih goriv in naftnih derivatov morajo biti izvedena na način, ki onemogoča izliv v vodotoke oziroma podtalnico.
22. člen
(varstvo kulturne dediščine)
Na objektih in območjih kulturne dediščine, ki so razglašeni za kulturne spomenike, so posegi dovoljeni le v skladu z zakonskimi določili.
Pred vsakim posegom v objekt kulturne dediščine je v skladu s predpisi treba pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine. Znotraj ureditvenega območja, ki se ureja z UN Titova cesta v Postojni, je tudi območje urejanja Up8, ki zajema del območja, evidentiranega kot naselbinska dediščina Postojna – Mestno jedro /EŠD 23086/ s posameznimi stavbnimi enotami /hiša Tržaška 39, hiša Tržaška 37, hiši Tržaška 35 in 35a, hiša Tržaška 31, hiša Tržaška 29, hiša Tržaška 27, domačija Tržaška 23, hiša Stritarjeva 2a, hiša Stritarjeva 2b, hiša Stritarjeva 2c, hiši Stritarjeva 4 in 4a, hiša Jenkova 12, domačija Jenkova 14 ter pokopališče s kapelo/.
23. člen
(varstvo naravne dediščine)
V območju urejanja ni območja ali objekta varstva naravne dediščine.
24. člen
(varstvo pravic gibalno oviranih oseb)
Pri gradnji in prenovi pločnikov se morajo urediti sestopi s pločnikov pri prehodih s cest in na parkirišča tako, da so vsa javno dostopna mesta dostopna z normalna uporaba invalidskih vozičkov. Ta pogoj velja tudi za gradnje in prenove prehodov pešcev na višje nivoje. Tudi vsi objekti z javnimi prostori morajo biti zgrajeni tako, da bodo javni prostori dostopni pri samostojni uporabi invalidskih vozičkov.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
25. člen
(rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)
Požarna varnost
Za požarno varnost je pri projektiranju in izvedbi ureditvenega načrta nujno upoštevati in zagotoviti ustrezne intervencijske poti, zadostne odmike od objektov in ustrezno dimenzionirano hidrantno omrežje.
V skladu z veljavnimi predpisi je treba upoštevati predpise za ukrepe varstva pred požarom: za zmanjšanje nevarnosti nastanka požara, za pravočasno odkrivanje in obveščanje o požaru in požarno javljanje, za omejevanje širjenja ognja in dima ob požaru, zagotoviti potrebne odmike med objekti oziroma dodatne ukrepe v skladu z veljavnimi predpisi; predvideti vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje – hidrantna mreža z ustreznimi odjemi ter zagotovljeno ustrezno količino vode, zagotoviti varen umik ljudi, živali in premoženja preko zasilnih izhodov, stopnišč in površin za evakuacijo, ter predvideti prometne in delovne površine za intervencijska vozila.
Zaklanjanje
V primeru neposredne vojne nevarnosti se morajo objekti in prostori v območju ureditvenega načrta »Titova cesta« prilagoditi v zaklonišča dopolnilne zaščite. Vsi novi objekti, ki so zgrajeni v območju UN, morajo biti obravnavani po določilih Uredbe o graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Uradni list RS, št. 57/96).
VII. NAČRT PARCELACIJE
26. člen
(načrt parcelacije)
Območje urejanja je določeno z obodno parcelacijo. Notranja parcelacija, ki je predpisana v parcelacijskem načrtu na listu 2.3. v 2.0 kartografskem delu SD UN, je obvezna. Pri lokaciji objektov je obvezno upoštevati predpisane gradbene linije.
Pred izvedbo parcelacije morajo biti urejena lastniška razmerja parcel, ki se jih dotika nova meja, nastala z delitvijo oziroma združitvijo. Pri določitvi gradbenih parcel je upoštevana:
– namembnost in velikost objekta na parceli s potrebnimi površinami za njegovo uporabo in vzdrževanje (dovozi in dostopi, parkirna mesta, utrjene površine in zelene površine);
– zdravstveno tehnične zahteve: odmiki od sosednjih objektov, vpliv bližnje okolice, osončenje in intervencijske poti.
VIII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORKSE UREDITVE TER POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE
27. člen
(etapnost izvedbe prostorske ureditve)
Izvajanje lokacijskega načrta bo potekalo postopoma, v skladu z možnostmi investitorja in stopnjo izvedbe predhodnih faz, ki posamezno fazo pogojujejo. Praviloma mora pred gradnjami in drugimi posegi v prostor biti narejena zanje potrebna komunalna oprema. Izgradnja nekaterih posameznih delov ureditve je medsebojno povezana. Na podlagi tega in na podlagi omogočanja fleksibilnosti izvedbe je opredeljena naslednja faznost izgradnje, ki je opredeljena na listu 2.4. v 2.0 kartografskem delu SD UN:
1. faza
– prestavitev primarnega kanalizacijskega voda v Up1.
2. faza
– izgradnja gasilskega doma Up4 (O10),
– izgradnja šolskega objekta (O4) v Up9,10,
– izgradnja stanovanjskih stavb O7 in O8 ter javnih parkirišč v Up6 oziroma Up7,
– ureditev parka v Up11,
– reorganizacija vhodov v stavbi bolnice in zdravstvenega doma.
1., 2. in 3. faza so neodvisne in se lahko izvedejo sočasno.
3. faza
– izgradnja povezovalne ceste med Cesto na Kremence in zahodne razbremenilne ceste,
– izgradnja garažne hiše (1. del) in stavb (O3a) z zunanjo ureditvijo v Up10.
4. faza
– širitev stavbe za potrebe zdravstva (O5a) v Up4 (1. del).
5. faza
– izgradnja garažne hiše v Up10 (2. del), širitev stavbe za potrebe šolstva (2. del - O3b, O3c),
– širitev stavbe za potrebe zdravstva (2. del - O5b).
Zemljišča, na katera se ne posega v prvih etapah izvajanja akta, se ohranjajo v dosedanji rabi. Na teh zemljiščih se dopušča le še pripravljalna dela za gradnje oziroma druge posege v prostor predvidene s tem načrtom.
Kolikor interesi občine oziroma investitorjev narekujejo drugačno faznost izvedbe prostorskih ureditev, ki so določene v tem odloku, se le-ta lahko s sklepom župana občine Postojna kadarkoli spremeni.
28. člen
(pogoji in zahteve za izvajanje)
Ureditveni načrt je obvezen za investitorja, projektante in izvajalce vseh objektov in naprav, vključno s komunalnimi posegi v prostor in urejanjem zelenic. Investitorji, projektanti in izvajalci so pri projektiranju in sami gradnji objektov dolžni upoštevati veljavne gradbeno-tehnične, varnostne, prometne, sanitarno higienske in druge predpiseter mnenja in pogoje ter usmeritve upravne službe občine Postojna, pristojne za urbanizem. Pred začetkom gradnje so dolžni investitorji poravnati vse zakonske obveznosti.
Investitor in izvajalci morajo vse predvidene posege izvesti tehnično neoporečno, ekološko sprejemljivo, varno in ekonomsko opravičljivo, ter pri tem ne smejo poslabšati razmer na sosednjih območjih. Investitor in izvajalci predvidenih objektov in naprav morajo pri izdelavi izvedbene dokumentacije in pri gradnji upoštevati soglasja pristojnih organov in organizacij, ki so sestavni del tega akta.
Glede na pričakovane razmere v tleh bo potrebno za posamezne skupine objektov ter zahtevnejše objekte izvršiti predhodne geomehanske raziskave temeljnih tal.
Poleg zahtev iz drugih določb tega odloka morajo investitorji posegov v prostor in izvajalci lokacijskega načrta upoštevati:
– plodno zemljo, ki bo odstranjena zaradi gradnje novih objektov, prometnih in manipulacijskih površin, je treba uporabiti za ureditev zelenih površin,
– zagotoviti nadzor stanja obstoječih objektov v neposredni bližini,
– odpraviti v najkrajšem možnem času vse morebitne škodljive posledice zaradi gradnje,
– promet v času gradnje organizirati tako, da bo varen in da ne bo prihajalo do zastojev,
– zagotoviti dostope do obstoječih objektov,
– evidentirati stanje obstoječe infrastrukture pred pričetkom gradnje,
– zagotoviti zavarovanje gradbišča.
Investitorji so dolžni izvesti priključke in urediti okolico v skladu s projekti zunanje ureditve istočasno z objekti. Prav tako so dolžni skrbeti za ureditev in vzdrževanje zelenic, nasadov, stopnišč, dovozov, ploščadi ter druge ureditve ob objektih. Ureditev pripadajočega zemljišča je pogoj za izdajo uporabnega dovoljenja.
Kolikor bo izvajalec zemeljskih del odkril objekte podzemeljske naravne dediščine (jam, brezno …) mora takoj prenehati z deli, o najdbah pa mora obvestiti pristojni zavod za kulturno dediščino.
Investitorji, lastniki parcel sodelujejo tudi pri izvedbi tiste javne infrastrukture in javnih površin, ki so potrebna za realizacijo ureditvenega območja. Obveznosti investitorja se opredelijo v urbanistični pogodbi med občino in investitorjem.
Gradbene parcele oziroma deli gradbenih parcel, ki ne bodo pozidane v začetni fazi realizacije SD UN je do realizacije potrebno vzdrževati v urejenem stanju, tako da ne bodo niti funkcionalno niti vizualno motila značaj mesta.
IX. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI
29. člen
(usmeritve za določitev meril po prenehanju veljavnosti)
SD UN veljajo do takrat, ko bodo na obravnavanem območju zgrajeni vsi predvideni objekti. Po prenehanju veljavnosti SDUN so na zgrajenih objektih v območju dovoljena investicijsko vzdrževalna dela. Dovoljena je tudi gradnja enostavnih objektov, v skladu s pogoji v posameznem urejevalnem področju (Up), opredeljenimi v tem odloku.
X. ROKI ZA IZVEDBO PROSTORSKE UREDITVE IN ZA PRIDOBITEV ZEMLJIŠČ
30. člen
(roki za izvedbo prostorske ureditve in za pridobitev zemljišč)
Pred začetkom komunalnega opremljanja zemljišč je treba pridobiti ustrezna dovoljenja oziroma služnosti.
XI. KONČNE DOLOČBE
31. člen
Ta odlok v celoti nadomešča besedilo veljavnega odloka o Ureditvenem načrtu Titova cesta (Uradni list RS, št. 57/94).
32. člen
Akt je na vpogled na Občini Postojna, pri občinski službi za urejanje prostora in urbanizem.
33. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna inšpekcijska služba.
34. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35003-1/2000
Postojna, dne 14. novembra 2007
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

AAA Zlata odličnost