Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2008 z dne 25. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2008 z dne 25. 2. 2008

Kazalo

675. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica družbo z omejeno odgovornostjo, stran 1690.

Na podlagi 25. in 28. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – UPB) je Občinski svet Občine Sevnica na 11. redni seji dne 18. 2. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica družbo z omejeno odgovornostjo
1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica družbo z omejeno odgovornostjo (uradno prečiščeno besedilo, Uradni list RS, št. 106/05).
2. člen
V celoti se spremeni 4. člen, ki se glasi:
»V skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07) do dejavnosti Komunale d.o.o. Sevnica naslednje:
a) glavne dejavnosti:
1. E 36.000 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
2. E 37.000 Ravnanje z odplakami
3. E 38.110 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
E 38.120 Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov
E 38.210 Ravnanje z nenevarnimi odpadki
E 38.320 Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov
4. N 81.290 Čiščenje cest in drugo čiščenje
N 81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
5. S 96.030 Pogrebna dejavnost
Glavne dejavnosti družbe se spremenijo s soglasjem ustanovitelja.
b) druge dejavnosti komunalnega značaja:
6. D 35.300 Oskrba s paro in vročo vodo
D 35.230 Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži
7. F 43.110 Rušenje objektov
F 43.120 Zemeljska pripravljalna dela
F 43.910 Postavljanje ostrešij in krovska dela
F 42.110 Gradnja cest
F 42.210 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline
F 42.910 Gradnja vodnih objektov
F 42.990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje
F 43.220 Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav
F 43.290 Drugo inštaliranje pri gradnjah
F 43.310 Fasaderska in štukaterska dela
F 43.320 Vgrajevanje stavbnega pohištva
F 43.330 Oblaganje tal in sten
F 43.390 Druga zaključna gradbena dela
F 43.990 Druga specializirana gradbena dela
N 77.320 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in zakup
H 49.410 Cestni tovorni promet
H 49.500 Cevovodni transport
N 77.110 Dajanje lahkih tovornih vozil v najem in zakup
N 77.120 Dajanje tovornjakov v najem in zakup
L 68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
N 77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
H 52.100 Skladiščenje
M 71.129 Drugo tehnično projektiranje in svetovanje
N 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
N 82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev
G 47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
C 28.140 Proizvodnja pip in ventilov
C 28.250 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva.
Javno podjetje lahko opravlja druge dejavnosti komunalnega značaja tako, da mora najprej zagotoviti nemoteno opravljanje temeljnih dejavnosti. Za druge dejavnosti se organizirajo organizacijske enote.«
3. člen
V 7. členu se v prvem odstavku znesek »53.409.948,50 SIT« nadomesti z zneskom »222.875,77 EUR«.
4. člen
V 11. členu se spremeni prvi odstavek, ki se glasi:
»Vodenje poslov družbe nadzoruje nadzorni svet, ki ga sestavlja šest članov. Dva člana sta delavca javnega podjetja, ki ju izvoli svet delavcev.«
5. člen
V 15. členu se število »10.000.000 SIT« nadomesti z besedilom »20% vrednosti osnovnega kapitala družbe«, za zadnjim stavkom se doda stavek »Družba odgovarja za svoje obveznosti s svojim premoženjem, ki je v javnem prometu.«.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-0018/2007
Sevnica, dne 18. februarja 2008
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l.r.

AAA Zlata odličnost