Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2008 z dne 25. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2008 z dne 25. 2. 2008

Kazalo

662. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Spodnji Grič II, stran 1670.

Na podlagi 61. člena, v povezavi z 99. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – ZLS-UPB1, 21/06 – odločba US RS, 14/07 – ZSPDPO in 60/07) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) je Občinski svet Občine Krško na 18. seji dne 11. 2. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Spodnji Grič II
1. člen
S tem odlokom so določene spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu Spodnji Grič II (Uradni list SRS, št. 9/87, Uradni list RS, št. 60/95, 69/95, 84/98 in 62/05), ki jih je izdelal Savaprojekt, d.d. Krško, pod št. 06283-00.
2. člen
V 3. členu odloka se za zadnjim odstavkom doda besedilo, ki glasi:
»Ureditveno območje sprememb in dopolnitev ZN Spodnji Grič II. v celoti obsega zemljišča s parc. št. 972/133, 972/134, 972/135, 972/136, 972/137, 972/138, 972/139, 972/140, 972/141, 972/142, 972/143, 972/144, 972/157, 972/158, 972/170, 972/171, 972/172, 972/173, 972/174, 972/175, 972/176, 972/177, 972/178, 972/179, 972/180 in 972/181, 972/150; vse k.o. Leskovec in del zemljišč s parc. št. 972/22 in 972/19, k.o. Leskovec.
Na ureditvenem območju je načrtovana gradnja dveh večstanovanjskih objektov z oskrbovanimi stanovanji, dozidava obstoječe krajne vrstne hiše ob Leskovški cesti ter gospodarska javna infrastruktura. Območje se ureja in izvaja pod pogoji, z etapnostjo in v okviru dopustnih toleranc, določenih v besedilnem in kartografskem delu predmetnih sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta.
Poleg ureditvenega območja, je predmet sprememb in dopolnitev odloka pod določenimi pogoji tudi postavitev enostavnega objekta na območju zemljišč s parc. št. 972/145, 972/146, 972/147, 972/148, 972/149, 972/150; vse k.o. Leskovec.«
3. člen
V 10. členu se za zadnjim odstavkom doda odstavek, ki glasi:
»Na območju dveh nizov nerealiziranih vrstnih hiš se s spremembami in dopolnitvami zazidalnega načrta določi gradnja dveh večstanovanjskih objektov z maksimalno 21 stanovanji v posamezni stavbi. Objekta sta etažnosti P+2 z možnostjo izvedbe kleti v enem nivoju, tlorisnega gabarita 48,1 x 12,7 m. Z istimi spremembami se načrtuje dozidava krajne vrstne hiše Leskovške ceste. Vsi pogoji so določeni v besedilnem in kartografskem delu sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta.«
4. člen
V 11. členu se doda drugi odstavek, ki glasi:
»S spremembo zazidalnega načrta se prostorsko ureja južni del stanovanjskega območja Spodnji Grič, in sicer med obstoječim nizom vrstnih hiš pri dializnem centru in obstoječim večstanovanjskim objektom v Kovinarski ulici. Vzporedno z obstoječim nizom vrstnih hiš je načrtovana gradnja dveh objektov oskrbovanih stanovanj, dozidava obstoječe krajne vrstne hiše Leskovške ceste ter vsa potrebna prometna, komunalna, energetska in druga gospodarska javna infrastruktura območja.
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta vsebujejo odlok, besedilo, kartografski del in priloge, z naslednjo vsebino:
Odlok (A)
Vsebina besedila (B):
1. UVOD
2. PREDMET; OPIS PROSTORSKE UREDITVE
3. UREDITVENO OBMOČJE
3.1 OBMOČJE SPREMEMB
3.2 MEJA UREDITVENEGA OBMOČJA
3.3 VELIKOST UREDITVENEGA OBMOČJA
3.4 LEGA
3.5 SKUPNO VPLIVNO OBMOČJE
4. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
4.1 OPIS VPLIVOV IN POVEZAV PROSTORSKE UREDITVE S SOSEDNJIMI OBMOČJI
4.2 VRSTE OBJEKTOV, VRSTE DOPUSTNIH GRADENJ, RAZMESTITEV PREDVIDENIH DEJAVNOSTI
4.3 RAZPOREDITEV JAVNIH IN DRUGIH SKUPNIH POVRŠIN Z NJIHOVO FUNKCIONALNO IN OBLIKOVNO ZASNOVO
4.4 LEGA OBJEKTOV NA ZEMLJIŠČU Z NJIHOVO FUNKCIONALNO, TEHNIČNO IN OBLIKOVNO ZASNOVO
4.5 TEHNIČNI POGOJI IN USMERITVE ZA PROJEKTIRANJE IN GRADNJO OBJEKTOV TER UREJANJE POVRŠIN
5. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE, ENERGETSKE, KOMUNALNE IN DRUGE GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE IN OBVEZNOST PRIKLJUČEVANJA NANJO
5.1 PROMETNA INFRASTRUKTURA
5.2 ELEKTROENERGETSKO OMREŽJE
5.3 PLINOVODNO OMREŽJE
5.4 KANALIZACIJA
5.5 VODOVOD
5.6 OMREŽJE ZVEZ
5.7 ODPADKI
6. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE, VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE TER TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN
6.1 OHRANJANJE NARAVE
6.2 VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE
6.3 VARSTVO ZRAKA
6.4 VARSTVO PODTALNICE IN VODNIH VIROV
7. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
8. NAČRT PARCELACIJE
9. ETAPNOST IN TOLERANCE
9.1 ETAPNOST
9.2 TOLERANCE
Vsebina kartografskega dela (C):
C 01   Načrt namenske rabe prostora: Izsek
iz grafičnih prilog sestavin dolgoročnega plana
Občine Krško za obdobje 1986–2000 in družbenega
plana Občine Krško za obdobje 1986–1990         M 1:5000
C 02   Načrt ureditvenega območja z
načrtomparcelacije in zakoličbo             M 1:500
C 03   Načrt umestitve načrtovane ureditvev prostor  M 1:500
C 04.   A Prometna infrastruktura           M 1:500
C 04.   B Energetska, komunalna in druga
gospodarska infrastruktura                M 1:500
Vsebina prilog (D):
D1. POVZETEK ZA JAVNOST
D2. IZVLEČEK IZ PLANSKEGA AKTA
D3. OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV ZAZIDALNEGA NAČRTA
D4. STROKOVNE PODLAGE
D5. SMERNICE IN MNENJA NOSILCEV UREJANJA PROSTORA
D5.1 SMERNICE IN POJASNILA O UPOŠTEVANJU SMERNIC NOSILCEV UREJANJA PROSTORA
D5.2 MNENJA NOSILCEV UREJANJA PROSTORA
D6. SEZNAM SPREJETIH AKTOV O ZAVAROVANJU IN SEZNAM SEKTORSKIH AKTOV IN PREDPISOV, KI SO BILI UPOŠTEVANI PRI PRIPRAVI SPREMEMB IN DOPOLNITEV ZN
D7. OCENA STROŠKOV ZA IZVEDBO SPREMEMB IN DOPOLNITEV ZN«
5. člen
Spremeni in dopolni se 13. člen odloka o spremembah in dopolnitvah dela zazidalnega načrta Spodnji Grič II (Uradni list RS, št. 69/95) tako, da se za prvim stavkom doda nov stavek, ki glasi:
»Na delu zemljišč s parc. št. 972/6 in 972/62, k.o. Leskovec, je možna ureditev otroškega igrišča, za čas delovanja vrtca v nakupovalnem centru.«
6. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta so stalno na vpogled pri pristojnem občinskem organu za urejanje prostora na Občini Krško in Krajevni skupnosti mesta Krško.
7. člen
Črta se besedilo 33. člena odloka ter nadomesti z besedilom, ki glasi:
»Nadzor nad izvajanjem zazidalnega načrta opravljajo pristojne inšpekcijske službe.«
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-05-24/2005-O502
Krško, dne 11. februarja 2008
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

AAA Zlata odličnost