Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2008 z dne 25. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2008 z dne 25. 2. 2008

Kazalo

661. Odlok o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave »Medobčinski inšpektorat Kranj«, stran 1669.

Na podlagi določil 49.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/00, 100/00, 28/01, 87/01, 16/02, 51/02, 108/03, 72/05, 21/06, 14/07, 60/07) so Svet Mestne občine Kranj na 10. seji dne 17. 10. 2007 ter občinski sveti Občine Cerklje na Gorenjskem na 7. seji dne 28. 11. 2007, Občine Jezersko na 7. seji dne 13. 11. 2007, Občine Naklo na 9. seji dne 18. 10. 2007, Občine Preddvor na 10. seji dne 18. 10. 2007, Občine Šenčur na 10. seji dne 28. 11. 2007 in Občine Tržič na 10. seji dne 28. 11. 2007, sprejeli
O D L O K
o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave »Medobčinski inšpektorat Kranj«
1. člen
S tem odlokom se ustanavlja skupni organ občinske uprave Mestne občine Kranj in občin Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Naklo, Preddvor, Šenčur in Tržič (v nadaljevanju: občine ustanoviteljice), za učinkovitejše izvrševanje upravnih nalog na področju inšpekcijskega in redarskega nadzora na območju teh občin.
Skupni organ občin ustanoviteljic se imenuje »Medobčinski inšpektorat Kranj« (v nadaljevanju: inšpektorat).
2. člen
Inšpektorat ima status samostojnega skupnega upravnega organa občin ustanoviteljic. Služba v sestavi inšpektorata je Medobčinsko redarstvo.
Sedež inšpektorata je v Kranju, Slovenski trg 1.
Inšpektorat ima pečat okrogle oblike, ob zgornjem robu je napis »Medobčinski inšpektorat Kranj«, ob spodnjem robu pa sedež inšpektorata »Slovenski trg 1, Kranj«.
V primeru potrebe inšpektorata, so ustanoviteljice dolžne vsaka na svojem sedežu zagotoviti prostor, kjer bo nadzorni organ lahko opravljal svoje delo.
3. člen
Ustanoviteljske pravice v imenu ustanoviteljic izvršujejo njihovi župani. Ustanoviteljice se sestajajo na sejah, ki jih skliče župan Mestne občine Kranj, pobudo za to pa lahko poda vsaka ustanoviteljica. Za sprejem odločitve je potreben sporazum vseh županov ustanoviteljic. Kolikor je nujno potrebno za nemoteno delo inšpektorata, lahko začasno rešitev, po načelu dobrega gospodarjenja, sprejme župan Mestne občine Kranj.
Medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti ustanoviteljice uredijo s pogodbo, ki jo podpišejo župani. Z njo podrobneje določijo pravice in obveznosti do inšpektorata, načrtovanje, programiranje, način dela, poročanja, financiranja, opravljanja administrativnih, strokovnih in drugih nalog za inšpektorat ter druge, za nemoteno delo inšpektorata, pomembne zadeve. Obseg dela se določa s trimesečnim načrtom za posamezno ustanoviteljico.
4. člen
Inšpektorat opravlja nalogo izvajanja inšpekcijskega in redarskega nadzora na področju, ki ga ureja predpis ustanoviteljice, skladno z zakonom ali predpisom, ki velja na območju ustanoviteljice.
Oznake na uniformi in službeni izkaznici, ki jo uporablja pooblaščena uradna oseba inšpektorata, so oznake inšpektorata.
Inšpekcijski nadzor in občinsko redarstvo se opravlja v posamezni ustanoviteljici upoštevajoč potrebe in posebnosti posamezne občine ustanoviteljice po ključu, ki bo določen v pogodbi iz tretjega člena tega odloka.
Nadzor se opravlja kot redni mesečni nadzor na podlagi določil pogodbe iz tretjega člena tega odloka ali kot izredni nadzor na podlagi vsakokratne zahteve občine ustanoviteljice.
5. člen
Pri izvrševanju upravne naloge nastopa inšpektorat kot organ tiste občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost sodi naloga.
Upravni akt ali akt v postopku o prekršku, ki ga izda pooblaščena oseba inšpektorata, ima v glavi naziv inšpektorata. Izdaja se v imenu krajevno pristojne občine ustanoviteljice.
Uradniki v inšpektoratu so pooblaščeni za odločanje o prekrških.
6. člen
Inšpektorat vodi vodja inšpektorata kot uradnik na položaju.
7. člen
Vodja inšpektorata predstavlja in zastopa inšpektorat, organizira opravljanje nalog inšpektorata ter izvaja dela in naloge, ki so potrebne za redno, pravočasno, strokovno in učinkovito delo.
Po predhodnem soglasju županov občin ustanoviteljic, vodja inšpektorata sprejme akt o sistemizaciji delovnih mest v inšpektoratu.
8. člen
Sredstva za zaposlene, materialne stroške in stroške skupnih projektov v inšpektoratu zagotavljajo občine ustanoviteljice v svojih proračunih skladno z obsegom dela za posamezno občino ustanoviteljico. Strošek dopolnilnega programa (zapuščena vozila, posebne akcije, projekti), pokriva občina ustanoviteljica v skladu s svojim programom. Finančno razmerje do tretje osebe (prihodki od glob, taks ipd.) se obračuna v skladu s predpisom, prihodek pa pripada občini ustanoviteljici, kjer je prekršek nastal.
Podatke o načrtovanih in realiziranih odhodkih za inšpektorat zagotavlja Mestna občina Kranj.
9. člen
Inšpektorat prevzame od občin ustanoviteljic upravne naloge in pristojnosti na področjih nadzora v skladu z določili 3. člena tega odloka.
10. člen
Občina ustanoviteljica lahko izrazi interes za izstop iz inšpektorata. Svojo namero mora podati pisno ostalim županom občin ustanoviteljic najmanj 9 mesecev pred iztekom tekočega leta.
Občina ustanoviteljica lahko izstopi, ko poravna vse obveznosti do inšpektorata in ko pričnejo veljati spremembe ustanovitvenega akta.
Občina, ki izstopa iz inšpektorata mora prevzeti v izvršitev, izterjavo ali izpolnitev tudi pravice in obveznosti, ki izhajajo iz odločitev inšpektorata v upravnih postopkih in postopkih o prekršku, če posamezna zadeva spada pod njeno krajevno pristojnost.
Kolikor inšpektorat preneha delovati, Mestna občina Kranj prevzame stvari, pravice in sredstva inšpektorata ter število zaposlenih po sistemizaciji, ki je veljala na dan pred pričetkom delovanja inšpektorata, katerim se ne sme poslabšati položaj glede na položaj, ki so ga imeli v inšpektoratu.
Glede dodatnih javnih uslužbencev, ki so se zaposlili po pričetku delovanja inšpektorata v okviru potreb, določenih v pogodbi o medsebojnih razmerjih in v morebitnih dodatkih k tej pogodbi, se v primeru izstopa posamezne občine ustanoviteljice ali razpada skupnega organa, občine ustanoviteljice dogovorijo, katera bo prevzela status delodajalca. V primeru, da tega ne stori nobena od njih, se ravna v skladu z delovno zakonodajo.
11. člen
Občine ustanoviteljice soglašajo, da nalogo inšpektorata prevzame Mestni inšpektorat Mestne občine Kranj z vsemi stvarmi, pravicami in sredstvi ter zaposlenimi v Mestnem inšpektoratu.
Mestna občina Kranj zagotavlja sredstva za delo inšpektorata in nastopa kot delodajalec za zaposlene javne uslužbence v skladu z omejitvami iz 10. člena odloka.
Ostale ustanoviteljice zagotavljajo sredstva skladno z določili 3. člena tega odloka.
Inšpektorat prične z delom v skladu z določili 3. člena tega odloka.
Prehodne in končne določbe
12. člen
Občine ustanoviteljice soglašajo, da se upravne naloge na področju inšpekcijskega in redarskega nadzora na območju občin Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Naklo, Preddvor, Šenčur in Tržič v obsegu, kot je opredeljen v 2. in 3. členu pogodbe o medsebojnih razmerjih, pričnejo izvrševati v polnem obsegu, ko bodo sklenjene dodatne zaposlitve v skladu s petim odstavkom 10. člena in ko bodo dodatno zaposleni javni uslužbenci opravili ustrezne strokovne izpite.
13. člen
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije po tem, ko so ga v enakem besedilu sprejeli vsi občinski sveti in Svet Mestne občine Kranj. Za objavo poskrbi Mestna občina Kranj.
Št. 032-0005/2008-44/01
Kranj, dne 28. novembra 2007
Župan
Mestne občine Kranj
Damijan Perne
zanj
Podžupan
Mestne občine Kranj
Stane Štraus l.r.
 
Župan
Občine Cerklje na Gorenjskem
Franc Čebulj l.r.
 
Župan
Občine Jezersko
Milan Kocjan l.r.
 
Župan
Občine Naklo
Janez Štular l.r.
 
Župan
Občine Preddvor
Miran Zadnikar l.r.
 
Župan
Občine Šenčur
Miro Kozelj l.r.
 
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.

AAA Zlata odličnost