Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2008 z dne 25. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2008 z dne 25. 2. 2008

Kazalo

653. Odlok o proračunu Občine Cerknica za leto 2008, stran 1663.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, uradno prečiščeno besedilo, Uradni list RS, št. 94/07), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO), 18. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 3/00) in 105. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradni list RS, št. 39/00) je Občinski svet Občine Cerknica na 7. redni seji dne 14. 2. 2008 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Cerknica za leto 2008
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Cerknica za leto 2008 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
                            v EUR
------------------------------------------------------------
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
------------------------------------------------------------
     Skupina/Podskupina kontov       Proračun 2008
------------------------------------------------------------
I.    SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     13.373.134
     TEKOČI PRIHODKI (70+71)          7.671.060
70    DAVČNI PRIHODKI              6.629.448
     700 Davki na dohodek in dobiček      5.638.748
     703 Davki na premoženje           640.000
     704 Domači davki na blago in        350.700
     storitve
     706 Drugi davki                  –
71    NEDAVČNI PRIHODKI             1.041.612
     710 Udeležba na dobičku in         409.495
     dohodki od premoženja
     711 Takse in pristojbine           20.000
     712 Denarne kazni
     713 Prihodki od prodaje blaga in       36.000
     storitev
     714 Drugi nedavčni prihodki         576.117
72    KAPITALSKI PRIHODKI            2.156.942
     720 Prihodki od prodaje osnovnih      432.746
     sredstev
     721 Prihodki od prodaje zalog
     722 Prihodki od prodaje zemljišč     1.724.196
     in neopr. dolgoročnih sredstev
73    PREJETE DONACIJE
     730 Prejete donacije iz domačih
     virov
     731 Prejete donacije iz tujine
74    TRANSFERNI PRIHODKI            3.545.132
     740 Transferni prihodki iz        1.969.428
     drugih javnofinančnih institucij
     741 Prejeta sredstva iz          1.575.704
     državnega pror. iz sredstev
     proračuna EU
II.   SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       15.624.436
40    TEKOČI ODHODKI              2.240.650
     400 Plače in drugi izdatki         487.704
     zaposlenim
     401 Prispevki delodajalcev za
     socialno varnost
     402 Izdatki za blago in storitve     1.666.246
     403 Plačila domačih obresti         80.000
     409 Rezerve                  6.700
41    TEKOČI TRANSFERI             3.002.487
     410 Subvencije                53.000
     411 Transferi posameznikom in       1.203.544
     gospodinjstvom
     412 Transferi neprofitnim          415.545
     organizacijam in ustanovam
     413 Drugi tekoči domači          1.330.398
     transferi
     414 Tekoči transferi v tujino
42    INVESTICIJSKI ODHODKI          10.066.127
     420 Nakup in gradnja osnovnih      10.066.127
     sredstev
43    INVESTICIJSKI TRANSFERI           315.172
     431 Investicijski transferi         162.224
     432 Investicijski transferi         152.948
III.   PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-      –2.251.302
     II.)
------------------------------------------------------------
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
     Skupina/Podskupina kontov
------------------------------------------------------------
IV.   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
     PRODAJA KAP. DELEŽEV
     (750+751+752)
75    PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
     750 Prejeta vračila danih
     posojil
     751 Prodaja kapitalskih deležev
     752 Kupnine iz naslova
     privatizacije
V.    DANA POSOJILA IN POVEČANJE
     KAPITALSKIH DELEŽEV
     (440+441+442)
44    DANA POSOJILA IN POVEČANJE
     KAPITALSKIH DELEŽEV
     440 Dana posojila
     441 Povečanje kapitalskih
     deležev in naložb
     442 Poraba sredstev kupnin iz
     naslova privatizacije
VI.   PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
     SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
     (IV.-V.)
------------------------------------------------------------
C. RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
     Skupina/Podskupina kontov
------------------------------------------------------------
VII.   ZADOLŽEVANJE (500)            2.000.000
50    ZADOLŽEVANJE
     500 Domače zadolževanje          2.000.000
VIII.  ODPLAČILA DOLGA (550)
55    ODPLAČILA DOLGA
     550 Odplačila domačega dolga
IX.   SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA
     RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-
     VIII.)
X.    NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      2.000.000
XI.   NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-       2.000.000
     VIII.-IX = -III)
XII.   STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA        251.302
     DAN 31. 12. 2007
------------------------------------------------------------
Splošni del občinskega proračuna je sestavljen po področjih ekonomske klasifikacije do ravni kontov.
Splošni del občinskega proračuna, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja in posebni del ter načrt razvojnih programov za obdobje 2008–2011, so priloga k temu odloku.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodek proračuna je poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi prihodek požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01).
4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med konti v okviru proračunske postavke in med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v prvem polletju poroča v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2008 in njegovi realizaciji.
5. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 100% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
6. člen
Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2008 oblikuje v višini 0,05% skupno doseženih prihodkov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 23.000 € župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
7. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 1.252 € odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
8. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2008 lahko zadolži do višine 2.000.000 € za prevzete in realizirane investicije.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Cerknica, v letu 2008 ne sme preseči z zakonom določenega zneska.
O soglasju odloča župan.
9. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja) se lahko v letu 2008 zadolžijo samo s soglasjem ustanovitelja. O soglasju odloča župan in o tem obvesti občinski svet do prve naslednje seje občinskega sveta.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Cerknica v letu 2009, če bo začasno financiranje potrebno, se uporabljata odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
11. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2008 dalje.
Št. 410-1-0035/2007-6
Cerknica, dne 14. februarja 2008
Župan
Občine Cerknica
Miroslav Levar l.r.

AAA Zlata odličnost