Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2008 z dne 25. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2008 z dne 25. 2. 2008

Kazalo

679. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VS 9/10 Škofljica, stran 1691.

Na podlagi 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07), Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VS 9/10 Škofljica (Uradni list RS, št. 48/05 – čistopis, 28/06) ter 7. in 16. člena Statuta Občine Škofljica je občinski svet na 12. redni seji dne 4. 2. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VS 9/10 Škofljica
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VS 9/10 Škofljica, za morfološko enoto 2A/1, za potrebe gradnje doma starejših občanov, ki jih je izdelal API d.o.o., pod št. proj. 447/681-september 2007.«
2. člen
V 3. členu se v četrtem odstavku za besedilom »V morfološki enoti 2A/1 je dovoljena stanovanjska gradnja s spremljajočo dejavnostjo«, pika zamenja z vejico in doda besedilo:
»gradnja doma starejših občanov (objekt C) in gradnja večstanovanjskih stavb z oskrbovanimi stanovanji (objekta A in B).«
Na koncu besedila 3. člena pa se doda nov odstavek:
»Znotraj morfološke enote 2A/1 je najmanjša etapa tudi zaključen kompleks doma starejših občanov – objekti A,B in C s prometno in komunalno infrastrukturo.«
3. člen
V 4. členu se v celoti spremeni poglavje »Pogoji za gradnjo v morfološki enoti 2A/1, ki je opredeljena kot stanovanjska soseska« in se glasi:
»H2 12 x 9 m =108m2 P+1+M 4 hiše.
V stanovanjskem objektu je v pritličju možnost tihe poslovne dejavnosti, ki nima škodljivih emisij v okolje. Hiše so lahko maksimalno dvostanovanjske.
Kolenčni zid pri vseh novih objektih je max. 1,40m.
Toleranca znaša ± 1 m.
Vsi objekti H2 imajo 1 garažo in 2 PM.
Oblikovanje objektov v morfološki enoti 2A/1 se izvaja skladno z grafično prilogo “Funkcionalne in oblikovalske rešitve” in Idejnim projektom, dom za starejše občane oskrbovana stanovanja – API d.o.o.
Za oblikovanje objektov A, B in C je pogoj, da se oblikovno lahko zgledujejo z moderno obliko predvidenih stavb na nasprotnem bregu Škofeljščice, predvsem z novo športno dvorano.
Objekt A   25,00m x 13,00m = 325 m2 K+P+2N dim.: s
                    toleranco po
                    širini,dolžini,
                    višini niza +/-2m
Objekt B   38,50m x 16,00m = 616 m2 K+P+2N dim.: s
                    toleranco po
                    širini,dolžini,
                    višini niza +/-2m
Objekt C   Dom v tlorisu tvori obliko glavnika,
       maksimalne dimenzije objekta so 53,10 x 70,20
       m, dimenzije posameznih krakov pa so 19,50 x
       28,00 m in 15,50 x 19,00 m
       P+2N, P+1+M. dim.: s toleranco po širini,
       dolžini, višini niza +/-2m.
Umestitev objekta H2 na parc.št. 789/4 in 789/2 z zakoličbenima točkama 33 in 34 je na gradbeni parceli lahko drugačna kot je prikazano v grafičnih podlagah zaradi spremembe robnih pogojev na območju urejanja. Nov dovoz je predviden preko parcele št. 758/1, k.o. Lanišče. Minimalen odmik tega objekta od zahodne meje njegove gradbene parcele je 4 m.
Dovoljene so ureditve pod streho in kapacitete objektov lahko odstopajo, če so izvedene znotraj predpisanih gabaritov objektov in je zagotovljeno zadostno število parkirnih mest.
Ureditve podzemnih objektov lahko odstopajo od ureditev prikazanih v grafičnem delu, če ne segajo izven gradbenih parcel.
Večja odstopanja so izjemoma dovoljena ob soglasju projektanta prostorskega akta.
4. člen
V 4. členu se v poglavju »Pogoji za gradnjo v morfološki enoti 4A, ki je opredeljena kot poslovno-stanovanjska soseska« spremenita četrta in dvanajsta vrsta, in sicer:
»- B  20 x 15 m = 300 m2 K + P+1 +M  večstanovanjska stavba
                    – max. 9 stanovanjskih
                    enot«
»Objekt B ima 6 PM na terenu in 15 PM v kleti.«
5. člen
V 9. členu se v poglavju »Novogradnje, nadomestne gradnje« v odstavku c) tekst »max.P+1« črta in nadomesti s tekstom »K+P+M«.
6. člen
V 13. členu se šesti in sedmi odstavek zamenjata z besedilom:
»Predvidi se dostopna cesta za morfološki enoti 2A/1 (območje doma starejših občanov) in 5A/1 (zdravstvena postaja) preko mostu čez Škofeljščico, ki se navezuje na obstoječo cesto v morfološki enoti 1A. Potek ceste je razviden iz grafične priloge, ki jo je izdelal API d.o.o., pod št. proj. 447/681-december 2007 in idejne zasnove za most preko Škofeljščice, ki jo je izdelal PRO-INI d.o.o., pod št. PRO-INI 20/07. Prometna povezava mora biti tudi v skladu s PGD projektom Rondo Škofljica–Klanec, na katerega je pridobljeno soglasje Direkcije RS za ceste.
Dostop do objekta H2 na parc. št. 789/4 in 789/2 je preko parcele št. 758/1 k.o., Lanišče.«
7. člen
Na koncu 14. člena se doda nov odstavek:
»Izhodišče za nadaljnje načrtovanje elektro omrežja za morfološko enoto 2A/1 je idejni projekt, ki ga je izdelalo podjetje PROFI d.o.o. pod št. E-07-VO5-201«
Obstoječa trafo postaja ob cesti Ljubljana Kočevje se zaradi ukinitve neposredne povezave prestavi na območje ob parkirišču zdravstvene postaje.
8. člen
V 15. členu se na koncu četrtega odstavka za oznako »R-75-P/6« doda besedilo:
»in dopolnjeno z idejnim projektom plinifikacije, ki ga je izdelalo podjetje JP Energetika Ljubljana d.o.o., pod št. R-75-P/8.«
Na koncu 15. člena se doda nov odstavek:
»S spremembo načina pozidave v morfološki enoti 2A/1 se ukine del glavnih plinovodov na tem območju. Predvideni dom starejših občanov se za ogrevanje, pripravo tople sanitarne vode, kuhanja in tehnologije priključi na srednjetlačno plinovodno omrežje dimenzije DN 100, ki bo potekalo v dovozni cesti od Kočevske ceste do območja urejanja. Kolikor bo gradnja objektov zaključena pred izgradnjo glavnega srednjetlačnega plinovodnega omrežja, se začasno postavi kontejnerska postaja uparjenega naftnega plina. Po izgradnji srednjetlačnega plinovodnega omrežja, in priključitvi objektov na ta sistem, se kontejnerska postaja uparjenega naftnega plina odstrani.«
9. člen
Na koncu 16. člena se doda nov odstavek:
»Zasnova vodovodnega in hidrantnega omrežja za morfološko enoto 2A/1 sledi programski rešitvi JP Vodovod-Kanalizacija št. PR 2194 V in se smiselno prilagodi spremenjeni zasnovi objektov. Izhodišče za nadaljnje načrtovanje vodovodnega omrežja za morfološko enoto 2A/1 je idejni projekt, ki ga je izdelalo podjetje KONO-B d.o.o., pod št. 1250/07«
10. člen
Na koncu 17. člena se doda nov odstavek:
»Na območju morfološke enote 2A/1 je namesto 13 stanovanjskih objektov predvidena postavitev doma starejših občanov in varovanih stanovanj. Ker trenutna kapaciteta čistilne naprave ne zadošča za priključitev predvidenih objektov, bo potrebno na obravnavanem območju zgraditi začasno čistilno napravo. Po izgradnji kanalizacijskega zbiralnika Škofljica–Lavrica–Rudnik, bo potrebno obravnavano območje prevezati na ta sistem. V ta namen bo treba zgraditi del javne kanalizacije in črpališče skladno s projektno nalogo JP Vodovod – Kanalizacija, št. 2796 K in 2855 K in idejnim projektom kanalizacije, ki ga je izdelalo podjetje KONO-B d.o.o., pod št. 1251/07, začasna čistilna naprava pa se odstrani.«
11. člen
Na koncu 18. člena se doda nov odstavek:
»S spremembo načina pozidave v morfološki enoti 2A/1 se zmanjša število priključkov. Navezava na obstoječo Telekom kabelsko kanalizacijo ostane enaka, potek trase pa se prilagodi novi pozidavi. Izhodišče za nadaljnje načrtovanje telefonskega omrežja za morfološko enoto 2A/1 je idejni projekt, ki ga je izdelalo podjetje DEKATEL d.o.o., pod št. 2706770.«
12. člen
Na koncu 19. člena se doda nov odstavek:
»Izhodišče za nadaljnje načrtovanje javne razsvetljave za morfološko enoto 2A/1 je idejni projekt, ki ga je izdelalo podjetje PROFI d.o.o., pod št. E-07-VO5-202«
13. člen
Na koncu 22. člena se doda nov odstavek:
»Za območje je bil izdelan Elaborat poplavne varnosti, ki ga je izdelalo podjetje APING, d.o.o., pod št. 32/07. Elaborat je sestavni del Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta VS 9/10 Škofljica, za morfološko enoto 2A/1, za potrebe gradnje doma starejših občanov. V njem so podana navodila in usmeritve za zagotovitev poplavne varnosti območja. Vse ukrepe za varstvo pred škodljivim delovanjem voda na območju urejanja in ogroženih območjih dol in gorvodno, ki so navedeni v zaključku Elaborata poplavne varnosti, je treba izvesti pred drugimi posegi na območju urejanja VS 9/10 Škofljica. Za vse posege, ki lahko vplivajo na vodni režim ali stanje voda, je treba v postopku izdaje gradbenega dovoljenja pridobiti vodno soglasje«.
14. člen
Na koncu 25. člena se doda nov odstavek:
»Predvidene ureditve znotraj območja Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta VS 9/10 ŠKOFLJICA, za morfološko enoto 2A/1, za potrebe gradnje doma starejših občanov in objekta H2 z zakoličbenimi točkami 30, 31, 33 in 34 je mogoče začasno priklopiti na zasebno čistilno napravo«.
15. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-01/2008
Škofljica, dne 18. februarja 2008
Župan
Občine Škofljica
Boštjan Rigler l.r.

AAA Zlata odličnost