Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2008 z dne 25. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2008 z dne 25. 2. 2008

Kazalo

640. Uredba o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, ki rabijo energijo, stran 1649.

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, ki rabijo energijo
1. člen
(vsebina in uporaba)
(1) Ta uredba v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2005/32/ES z dne 6. julija 2005 o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, ki rabijo energijo, in o spremembi Direktive Sveta 92/42/EGS ter direktiv 96/57/ES in 2000/55/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 191 z dne 22. 7. 2005, str. 29; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2005/32/ES) ureja okvir za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, ki rabijo energijo, da bi se zagotovil prost pretok teh izdelkov na notranjem trgu Evropske skupnosti (v nadaljnjem besedilu: Skupnost).
(2) Ta uredba se ne uporablja za potniška ali tovorna prevozna sredstva.
2. člen
(izrazi)
(1) Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
1. izdelek, ki rabi energijo, je izdelek, katerega pravilno delovanje je, potem ko je dan v promet ali uporabo, odvisno od dovajanja energije (električne energije, fosilnih goriv in obnovljivih virov energije), ali izdelek za proizvodnjo, prenos in merjenje take energije, vključno z deli, ki so odvisni od dovajanja energije in so namenjeni vgradnji v izdelek, ki rabi energijo, za katere velja ta uredba, ki so dani v promet ali uporabo kot samostojni deli in za katere je mogoče neodvisno oceniti njihovo okoljsko učinkovitost;
2. sestavni deli in sklopi so deli, ki so namenjeni vgradnji v izdelek, ki rabi energijo, in niso dani v promet ali uporabo kot samostojni deli ali pa njihove okoljske učinkovitosti ni mogoče oceniti neodvisno;
3. izvedbeni ukrepi so ukrepi, sprejeti v skladu s to uredbo, ki določajo zahteve za okoljsko primerno zasnovo opredeljenih izdelkov, ki rabijo energijo, ali za njihove okoljske vidike;
4. dati v promet pomeni prvič ponuditi izdelek, ki rabi energijo, na trgu Skupnosti zaradi distribucije ali uporabe v Skupnosti za plačilo ali brezplačno ne glede na prodajno tehniko;
5. dati v uporabo pomeni, da končni uporabnik v Skupnosti prvič uporabi izdelek, ki rabi energijo, za predviden namen;
6. proizvajalec je fizična ali pravna oseba, ki proizvaja izdelek, ki rabi energijo, za katerega velja ta uredba, in je odgovorna za njegovo skladnost s to uredbo glede dajanja v promet ali uporabo pod proizvajalčevim lastnim imenom ali blagovno znamko ali za lastno uporabo proizvajalca. Če proizvajalca ali uvoznika ni mogoče določiti, je proizvajalec fizična ali pravna oseba, ki daje v promet ali uporabo izdelek, ki rabi energijo, za katerega velja ta uredba;
7. pooblaščeni zastopnik je fizična ali pravna oseba s sedežem v Skupnosti, ki je pridobila pisno pooblastilo proizvajalca;
8. uvoznik je fizična ali pravna oseba s sedežem v Skupnosti, ki pri svojem poslovanju v Skupnosti daje v promet izdelke iz tretje države;
9. materiali so vsi materiali, ki se uporabijo v življenjskem ciklusu izdelka, ki rabi energijo;
10. zasnova izdelka pomeni vrsto postopkov, ki pretvarjajo pravne, tehnične, varnostne, funkcionalne, tržne ali druge zahteve, ki jih mora izdelek, ki rabi energijo, izpolnjevati, v tehnične lastnosti izdelka, ki rabi energijo;
11. okoljski vidik je sestavni del ali funkcija izdelka, ki rabi energijo, ki lahko v njegovem življenjskem ciklusu vpliva na okolje;
12. vpliv na okolje je sprememba okolja, ki jo v celoti ali delno povzroči izdelek, ki rabi energijo, v svojem življenjskem ciklusu;
13. življenjski ciklus so zaporedna in med seboj povezana obdobja izdelka, ki rabi energijo, od uporabe surovin do dokončne odstranitve;
14. ponovna uporaba je postopek, v katerem se izdelek, ki rabi energijo, ali njegovi deli po koncu prve uporabe ponovno uporabijo za isti namen, za katerega so bili izdelani, vključno z nadaljnjo uporabo izdelka, ki rabi energijo, ki se vrača na zbiralno mesto, k distributerju, izvajalcu recikliranja ali proizvajalcu, pa tudi z uporabo obnovljenega izdelka, ki rabi energijo;
15. recikliranje je ponovna obdelava odpadnih materialov v proizvodnem procesu za prvotni namen ali v druge namene, vendar ne za energetsko predelavo;
16. energetska predelava je uporaba gorljivih odpadkov za proizvodnjo energije z neposrednim sežigom skupaj z drugimi odpadki ali brez njih, vendar z uporabo toplote;
17. ekološki profil je opis vnosov in iznosov (npr. materialov, izpustov in odpadkov) v skladu z izvedbenim ukrepom, ki velja za izdelek, ki rabi energijo, v njegovem življenjskem ciklusu, pomembnih z vidika njegovega vpliva na okolje in izraženih v merljivih fizikalnih količinah;
18. okoljska učinkovitost izdelka, ki rabi energijo, so rezultati proizvajalčevega upravljanja okoljskih vidikov izdelka, ki rabi energijo, razvidni iz njegove tehnične dokumentacije;
19. izboljšanje okoljske učinkovitosti je postopek izboljšanja okoljske učinkovitosti izdelka, ki rabi energijo, skozi več generacij, čeprav ne nujno pri vseh okoljskih vidikih izdelka hkrati;
20. okoljsko primerna zasnova je sistematično vključevanje okoljskih vidikov v zasnovo izdelka z namenom izboljšanja okoljske učinkovitosti izdelka, ki rabi energijo, v njegovem življenjskem ciklusu;
21. zahteva po okoljsko primerni zasnovi je zahteva v zvezi z izdelkom, ki rabi energijo, ali zasnovo izdelka, ki rabi energijo, namenjena izboljšanju njegove okoljske učinkovitosti, ali zahteva po zagotavljanju podatkov o okoljskih vidikih izdelka, ki rabi energijo;
22. splošna zahteva po okoljsko primerni zasnovi je zahteva po okoljsko primerni zasnovi, ki temelji na ekološkem profilu kot celoti in nima določenih mejnih vrednosti za posamezne okoljske vidike;
23. posebna zahteva po okoljsko primerni zasnovi je količinsko določena in merljiva zahteva po okoljsko primerni zasnovi, povezana z določenim okoljskim vidikom izdelka, ki rabi energijo (npr. porabo energije med delovanjem, preračunano na dano zmogljivost);
24. harmonizirani standard je tehnična specifikacija, ki jo je s pooblastilom Evropske komisije sprejel priznani organ za standardizacijo v skladu s postopki, določenimi v predpisih, ki urejajo tehnične zahteve.
(2) Izrazi s področja ravnanja z odpadki, ki niso opredeljeni s to uredbo, imajo enak pomen, kakor ga določajo predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki.
3. člen
(dajanje v promet ali uporabo)
Ministrstvo, pristojno za okolje, in ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, sprejmeta vse ustrezne ukrepe za zagotovitev, da se izdelki, ki rabijo energijo, za katere veljajo izvedbeni ukrepi, lahko dajo v promet ali uporabo le, če so skladni s temi ukrepi in imajo oznako skladnosti CE v skladu s 5. členom te uredbe.
4. člen
(dolžnosti uvoznika)
Če proizvajalec nima sedeža v Skupnosti in v Skupnosti nima pooblaščenega zastopnika, mora uvoznik:
– zagotoviti, da so v promet ali uporabo dani izdelki, ki rabijo energijo, ki so v skladu s to uredbo in ustreznim izvedbenim ukrepom,
– dati na razpolago inšpekciji, pristojni za trg, izjavo o skladnosti in tehnično dokumentacijo.
5. člen
(označevanje in izjava o skladnosti)
(1) Izdelek, ki rabi energijo, za katerega veljajo izvedbeni ukrepi, mora biti označen z oznako skladnosti CE in opremljen z izjavo o skladnosti, preden je dan v promet. S tem proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik zagotavlja in izjavlja, da izdelek, ki rabi energijo, ustreza vsem zahtevam zadevnega izvedbenega ukrepa.
(2) Oznaka skladnosti CE je grafično prikazana v Prilogi I, ki je sestavni del te uredbe.
(3) Izjava o skladnosti mora vsebovati podatke, navedene v Prilogi II, ki je sestavni del te uredbe, in se sklicevati na ustrezen izvedbeni ukrep.
(4) Prepovedano je označevanje izdelka, ki rabi energijo, z oznakami, ki bi lahko zavajale potrošnike glede na pomen ali obliko oznake skladnosti CE.
(5) Podatki, ki jih zahtevajo izvedbeni ukrepi, morajo biti navedeni v slovenskem jeziku, poleg tega pa so lahko navedeni še v enem ali več drugih uradnih jezikih Skupnosti.
6. člen
(prost pretok)
(1) Izdelek, ki rabi energijo, je z vidika zahtev po okoljsko primerni zasnovi v prostem pretoku, če izpolnjuje vse ustrezne zahteve izvedbenega ukrepa in ima oznako skladnosti CE v skladu s prejšnjim členom.
(2) Izdelek, ki rabi energijo, je z vidika zahtev po okoljsko primerni zasnovi v prostem pretoku, če veljaven izvedbeni ukrep ne določa zahtev po okoljsko primerni zasnovi.
(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se na sejmih, razstavah in podobnih predstavitvah lahko prikazuje izdelek, ki rabi energijo, ki ne izpolnjuje vseh ustreznih zahtev izvedbenega ukrepa, če je označen z vidno oznako, da ne sme biti dan v promet ali uporabo, dokler se ne zagotovi njegova skladnost z izvedbenim ukrepom.
7. člen
(zaščitna klavzula)
(1) Kadar inšpekcija, pristojna za trg, ugotovi, da izdelek, ki rabi energijo, ki ima oznako skladnosti CE iz 5. člena te uredbe in se uporablja v skladu z namenom uporabe, ne izpolnjuje vseh zahtev izvedbenega ukrepa, mora proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik zagotoviti skladnost izdelka, ki rabi energijo, z zahtevami izvedbenega ukrepa ali z oznako skladnosti CE in prenehati s kršitvijo pod pogoji, ki jih določi inšpekcija, pristojna za trg.
(2) Če se neskladnost iz prejšnjega odstavka ne odpravi, inšpekcija, pristojna za trg, omeji ali prepove dajanje v promet ali uporabo zadevnega izdelka, ki rabi energijo, ali zahteva, da se izdelek, ki rabi energijo, umakne s trga.
(3) Ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, takoj obvesti Evropsko komisijo in druge države članice o vsaki odločitvi, sprejeti na podlagi prvega ali drugega odstavka tega člena. V obvestilu navede razloge za odločitev in pojasni, ali je odločitev sprejeta zaradi:
– neizpolnjevanja zahtev veljavnega izvedbenega ukrepa;
– nepravilne uporabe harmoniziranih standardov iz 10. člena te uredbe;
– pomanjkljivosti v harmoniziranih standardih iz 10. člena te uredbe.
(4) Odločitve, ki jih inšpekcija, pristojna za trg, sprejme na podlagi prvega in drugega odstavka tega člena, mora le-ta objaviti na svojih spletnih straneh.
8. člen
(ocena skladnosti)
(1) Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik mora zagotoviti izvedbo ocene skladnosti izdelka, ki rabi energijo, z vsemi zahtevami izvedbenega ukrepa, preden se izdelek da v promet ali uporabo.
(2) Postopki ocenjevanja skladnosti se določijo v izvedbenih ukrepih, pri čemer lahko proizvajalec izbere med notranjim nadzorom zasnove, kakor je določeno v Prilogi III, ki je sestavni del te uredbe, in sistemom upravljanja, kakor je določeno v Prilogi IV, ki je sestavni del te uredbe.
(3) Če izdelek, ki rabi energijo, za katerega veljajo izvedbeni ukrepi, izdeluje proizvajalec, registriran v skladu z Uredbo (ES) št. 761/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. marca 2001 o prostovoljnem sodelovanju organizacij v Sistemu Skupnosti za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS) (UL L št. 114 z dne 24. 4. 2001, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo Sveta (ES) št. 1791/2006 z dne 20. novembra 2006 o prilagoditvi nekaterih uredb ter odločb in sklepov na področjih prostega pretoka blaga, prostega gibanja oseb, prava družb, politike konkurence, kmetijstva (vključno z veterinarsko in fitosanitarno zakonodajo), prometne politike, obdavčitve, statistike, energetike, okolja, sodelovanja na področjih pravosodja in notranjih zadev, carinske unije, zunanjih odnosov, skupne zunanje in varnostne politike ter institucij zaradi pristopa Bolgarije in Romunije (UL L št. 363 z dne 20. 12. 2006, str. 1), in je funkcija zasnove vključena v obseg te registracije, se šteje, da je sistem upravljanja tega proizvajalca v skladu z ustreznimi zahtevami iz Priloge IV te uredbe.
(4) Če izdelek, ki rabi energijo, za katerega veljajo izvedbeni ukrepi, izdeluje proizvajalec s sistemom upravljanja, ki vključuje funkcijo zasnove in se izvaja v skladu s harmoniziranimi standardi, katerih sklicne številke so bile objavljene v Uradnem listu Evropske unije, se šteje, da je ta sistem upravljanja v skladu z ustreznimi zahtevami iz Priloge IV te uredbe.
(5) Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik hrani ustrezne dokumente v zvezi z opravljeno oceno skladnosti in izdano izjavo o skladnosti za potrebe nadzora v Skupnosti še 10 let po izdelavi zadnjega izdelka, ki rabi energijo.
(6) Dokumenti, ki se nanašajo na oceno skladnosti in izjavo o skladnosti iz 5. člena te uredbe, morajo biti v slovenskem jeziku.
9. člen
(domneva skladnosti)
(1) Za izdelek, ki rabi energijo, in je označen z oznako skladnosti CE iz 5. člena te uredbe, se šteje, da je skladen z zahtevami izvedbenega ukrepa.
(2) Za izdelek, ki rabi energijo, pri katerem so bili uporabljeni harmonizirani standardi, katerih sklicne številke so bile objavljene v Uradnem listu Evropske unije, se šteje, da je skladen z zahtevami izvedbenega ukrepa, na katerega se ti standardi nanašajo.
(3) Za izdelek, ki rabi energijo, za katerega je bil pridobljen znak za okolje v skladu z Uredbo (ES) št. 1980/2000 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. julija 2000 o spremenjenem sistemu Skupnosti za podeljevanje znaka za okolje (UL L št. 237 z dne 21. 9. 2000, str. 177), se šteje, da je skladen z zahtevami izvedbenega ukrepa, če znak za okolje izpolnjuje te zahteve.
10. člen
(harmonizirani standardi)
Če ministrstvo, pristojno za okolje, ugotovi, da harmonizirani standardi iz drugega odstavka prejšnjega člena niso v celoti skladni z določbami izvedbenega ukrepa, o tem obvesti stalni odbor za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov.
11. člen
(zahteve za sestavne dele in sklope)
(1) Proizvajalci ali njihovi pooblaščeni zastopniki, ki dajejo v promet ali uporabo sestavne dele in sklope izdelka, ki rabi energijo, za katerega veljajo izvedbeni ukrepi, morajo proizvajalcu posredovati ustrezne podatke o sestavi materialov in porabi energije, materialih ali virih za sestavne dele ali sklope.
(2) Podatki, ki jih proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik pridobi skladno s prejšnjim odstavkom, so zaupni.
12. člen
(obveščanje potrošnikov)
Proizvajalci v skladu z izvedbenimi ukrepi potrošnikom, ki uporabljajo izdelek, ki rabi energijo, zagotovijo:
– potrebne informacije o tem, kako lahko sami pripomorejo k trajnostni uporabi izdelka,
– podatke o ekološkem profilu izdelka in koristih okoljsko primerne zasnove, kadar to zahteva izvedbeni ukrep.
13. člen
(kazenske določbe)
(1) Z globo od 20.000 do 100.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki da v promet ali uporabo izdelek, ki rabi energijo, v nasprotju s prvim, drugim ali tretjim odstavkom 5. člena te uredbe.
(2) Z globo od 10.000 do 50.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki da v promet ali uporabo izdelek, ki rabi energijo, v nasprotju s četrtim ali petim odstavkom 5. člena te uredbe.
(3) Z globo od 40.000 do 125.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom 7. člena te uredbe.
(4) Z globo od 40 do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
14. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-5/2008/10
Ljubljana, dne 14. februarja 2008
EVA 2006-2511-0056
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
              PRILOGA II

            Izjava o skladnosti
  Izjava o skladnosti mora vsebovati naslednje podatke:
  1. ime in naslov proizvajalca ali njegovega pooblaščenega
zastopnika;
  2. opis modela, ki zadošča za nedvoumno prepozna­vanje;
  3. po potrebi sklic na uporabljene harmonizirane standarde;
  4. po potrebi druge uporabljene tehnične standarde in
specifikacije;
  5. po potrebi sklic na drugo uporabljeno zakonodajo
Skupnosti, ki določa označevanje z oznako skladnosti CE;
  6. ime in priimek ter podpis odgovorne osebe proizvajalca ali
njegovega pooblaščenega zastopnika.


              PRILOGA III

           Notranji nadzor snovanja
  1. Ta priloga opisuje postopek, s katerim proizvajalec ali
njegov pooblaščeni zastopnik, ki izvaja obveznosti iz 2. točke te
priloge, zagotavlja in izjavlja, da izdelek, ki rabi energijo,
izpolnjuje zahteve iz izvedbenega ukrepa. Izjava o skladnosti
lahko velja za enega ali več izdelkov in jo mora hraniti
proizvajalec.
  2. Proizvajalec mora zbrati dosje tehnične dokumentacije, ki
omogoča oceno skladnosti izdelka, ki rabi energijo, z zahtevami
iz ustreznega izvedbenega ukrepa.
  Dokumentacija mora vsebovati zlasti naslednje:
  a) splošni opis izdelka, ki rabi energijo, in njegovo
namembnost;
  b) ugotovitve ustreznih okoljskih ocen, ki jih je izvedel
proizvajalec, in sklice na publikacije okoljskih ocen ali študije
primera, ki jih proizvajalec uporablja pri vrednotenju,
dokumentiranju in določanju konstrukcijskih rešitev izdelka;
  c) ekološki profil, če ga zahteva izvedbeni ukrep;
  d) sestavine specifikacije zasnove izdelka, povezane z vidiki
okoljske zasnove izdelka;
  e) seznam ustreznih standardov iz 10. člena te uredbe,
uporabljenih v celoti ali delno, in opis rešitev, sprejetih za
izpolnjevanje zahtev ustreznega izvedbenega ukrepa, kadar niso
bili uporabljeni standardi iz 10. člena te uredbe ali kadar ti
standardi ne vključujejo v celoti zahtev iz ustreznega
izvedbenega ukrepa;
  f) izvod informacij o okoljskih vidikih zasnove izdelka, ki
se zagotovi v skladu z zahtevami iz izvedbenega ukrepa;
  g) rezultate opravljenih meritev v skladu z zahtevami za
okoljsko primerno zasnovo, vključno s podrobnostmi o skladnosti
teh meritev z zahtevami za okoljsko primerno zasnovo, ki jih
določa ustrezen izvedbeni ukrep.
  3. Proizvajalec mora sprejeti vse potrebne ukrepe, da
zagotovi proizvodnjo izdelka v skladu s specifikacijami zasnove
iz 2. točke te priloge in z zahtevami iz ustreznega izvedbenega
ukrepa.
              PRILOGA IV

      Sistem upravljanja za ocenjevanje skladnosti
  1. Ta priloga opisuje postopek, s katerim proizvajalec, ki
izpolnjuje obveznosti iz 2. točke te priloge, zagotavlja in
izjavlja, da izdelek, ki rabi energijo, izpolnjuje ustrezne
zahteve iz zadevnega izvedbenega ukrepa. Izjava o skladnosti
lahko velja za enega ali več izdelkov in jo mora hraniti
proizvajalec.
  2. Sistem upravljanja se lahko uporabi za oceno skladnosti
izdelka, ki rabi energijo, če proizvajalec izvaja okoljske
sestavine, opredeljene v 3. točki te priloge.
  3. Okoljske sestavine sistema upravljanja
  Ta točka opredeljuje sestavine sistema upravljanja in
postopke, s katerimi lahko proizvajalec pokaže, da je izdelek, ki
rabi energijo, v skladu z zahtevami iz zadevnega izvedbenega
ukrepa.
  3.1 Politika okoljske učinkovitosti izdelka
  Proizvajalec mora biti usposobljen prikazati skladnost z
zahtevami iz zadevnega izvedbenega ukrepa.
  Usposobljen mora biti tudi zagotoviti okvir za določanje in
spreminjanje ciljev okoljske učinkovitosti izdelka in kazalnikov
izboljšanja skupne okoljske učinkovitosti izdelka.
  Vsi ukrepi, ki jih proizvajalec sprejme zaradi izboljšanja
skupne okoljske učinkovitosti in vzpostavitve ekološkega profila
izdelka, ki rabi energijo, če to zahteva izvedbeni ukrep, z
zasnovo in izdelavo morajo biti dokumentirani sistematično in
urejeni v obliki pisnih postopkov in navodil.
  Ti postopki in navodila morajo za izdelek, ki rabi energijo,
vsebovati ustrezen opis:
  a) seznama dokumentov, ki mora biti sestavljen tako, da
izraža skladnost izdelka, ki rabi energijo;
  b) ciljev in kazalnikov okoljske učinkovitosti izdelka ter
organizacijske strukture, odgovornosti in razporeditve virov v
zvezi z njihovo uporabo in vzdrževanjem;
  c) preverjanj in preizkusov, ki se izvajajo po izdelavi, s
katerimi se preveri učinkovitost izdelka v primerjavi s kazalniki
okoljske učinkovitosti;
  d) postopkov za nadzor nad zahtevano dokumentacijo in
zagotavljanje njenega rednega osveževanja;
  e) metode za preverjanje izvajanja in učinkovitosti okoljskih
sestavin sistema upravljanja.
  3.2 Načrtovanje
  Proizvajalec mora vzpostaviti in vzdrževati:
  a) postopke za določitev ekološkega profila izdelka;
  b) cilje in kazalnike okoljske učinkovitosti izdelka, ki
upoštevajo tehnološke možnosti ob upoštevanju tehničnih in
ekonomskih zahtev;
  c) program za doseganje teh ciljev.
  3.3 Izvedba in dokumentiranje
  3.3.1 V dokumentaciji o sistemu upravljanja se mora
opredeliti zlasti naslednje:
  a) opredelijo in dokumentirajo se odgovornosti in
po­oblastila, da se zagotovita visoka okoljska učinkovitost izdeak
in poročanje o njegovem delovanju zaradi pregleda in izboljšav;
  b) sestavijo se dokumenti, ki navajajo uporabljene postopke
in tehnike za nadzorovanje in preverjanje snovanja ter
sistematične ukrepe, ki se uporabljajo pri snovanju izdelka;
  c) proizvajalec mora vzpostaviti in vzdrževati informacije,
ki opisujejo ključne okoljske sestavine sistema upravljanja in
postopke za nadzor nad vsemi potrebnimi dokumenti.
  3.3.2 V dokumentaciji, ki se nanaša na izdelek, ki rabi
energijo, se opredeli zlasti naslednje:
  a) splošni opis izdelka, ki rabi energijo, in njegova
namembnost;
  b) ugotovitve ustreznih okoljskih ocen, ki jih je izvedel
proizvajalec, in sklici na publikacije okoljskih ocen ali
študijske primere, ki jih proizvajalec uporablja pri vrednotenju,
dokumentiranju in določanju konstrukcijskih rešitev izdelka;
  c) ekološki profil, če ga zahteva izvedbeni ukrep;
  d) dokumenti, ki opisujejo rezultate opravljenih meritev
skladno z zahtevami za okoljsko primerno zasnovo, vključno s
podrobnostmi o skladnosti teh meritev z zahtevami za okoljsko
primerno zasnovo, ki jih določa ustrezen izvedbeni ukrep;
  e) proizvajalec vzpostavi specifikacije, ki navajajo zlasti
uporabljene standarde; kadar niso bili uporabljeni standardi iz
10. člena te uredbe ali kadar ti dokumenti ne vključujejo v
celoti zahtev iz ustreznega izvedbenega ukrepa, pa navajajo
sredstva, uporabljena za zagotovitev skladnosti;
  f) izvod informacij o okoljskih vidikih zasnove izdelka, kot
to določa ustrezni izvedbeni ukrep.
  3.4 Preverjanje in odprava pomanjkljivosti
  a) Proizvajalec mora sprejeti vse potrebne ukrepe, da
zagotovi proizvodnjo izdelka, ki rabi energijo, v skladu s
specifikacijami zasnove in z zahtevami ustreznega izvedbenega
ukrepa.
  b) Proizvajalec vzpostavi in vzdržuje postopke za preverjanje
in reševanje neskladnosti ter spremembe, ki izhajajo iz postopkov
za odpravo pomanjkljivosti, vključi v dokumentirane postopke.
  c) Proizvajalec najmanj enkrat na tri leta opravi popolno
notranjo presojo okoljskih sestavin sistema za upravljanje.    

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti