Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008

Kazalo

737. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Nova Gorica (uradno prečiščeno besedilo) (OUJZVNG-UPB1), stran 1782.

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) in 67. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 20/02 in Uradni list RS, št. 134/04) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 21. februar 2008 sprejel uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Nova Gorica, ki obsega:
– Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Nova Gorica (Uradno glasilo, št. 20/96),
– Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Nova Gorica (Uradno glasilo, št. 11/97),
– Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Nova (Uradne objave, št. 09/02),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Nova Gorica (Uradne objave, št. 10/03),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Nova Gorica (Uradni list RS, št. 103/07).
Št. 007-3/07-06
Nova Gorica, dne 21. februarja 2008
Podžupanja
Mestne občine Nova Gorica
Darinka Kozinc l.r.
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Nova Gorica (uradno prečiščeno besedilo) (OUJZVNG – UPB1)
I. SPLOŠNA DOLOČILA
1. člen
S tem odlokom Mestna občina Nova Gorica (v nadaljevanju: ustanovitelj) ustanavlja na področju predšolske vzgoje javni zavod Vrtec Nova Gorica (v nadaljevanju: zavod).
II. STATUSNA DOLOČILA
1. Ime, sedež in pravni status zavoda
2. člen
Ime zavoda: VRTEC NOVA GORICA
Sedež zavoda: Nova Gorica, Kidričeva 34c, 5000 Nova Gorica.
V sestavo zavoda sodijo:
– Enota vrtca: Centralni vrtec, Trubarjeva 5, Nova Gorica
– Enota vrtca: vrtec Najdihojca, Gregorčičeva 17, Nova Gorica
– Enota vrtca: vrtec Čriček, Bevkova 17, Nova Gorica
– Enota vrtca: vrtec »Julka Pavletič«, Slokarjeva 8, Solkan
– Enota vrtca: vrtec Kurirček, Cankarjeva 32, Nova Gorica
– Enota vrtca: vrtec Kekec, Cankarjeva ulica 66, Nova Gorica
– Enota vrtca: vrtec Mojca, Trubarjeva 5a, Nova Gorica.
3. člen
Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu, povezanim z dejavnostjo zavoda, samostojno.
Enota vrtca v pravnem prometu nima pooblastil.
Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, na registrskem vložku št. 1-149-00 in v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo.
Zavod je pravni naslednik zavoda Vrtec Nova Gorica, p.o. Nova Gorica, Kidričeva 34 in z uveljavitvijo tega odloka prevzame vse pravice in obveznosti tega zavoda.
4. člen
Za svoje obveznosti odgovarja zavod do višine sredstev, s katerimi razpolaga.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do vrednosti sredstev, s katerimi upravlja zavod.
2. Dejavnost zavoda
5. člen
Glavna dejavnost vrtca, kot javne službe, je po standardni klasifikaciji dejavnost:
– P/85.100 Predšolska vzgoja
– I/56.290 Druga oskrba z jedmi.
Dejavnost Druga oskrba z jedmi zajema izključno dejavnost za potrebe otrok, vključenih v vrtec in zaposlenih v vrtcu ali po pogodbi drugemu vrtcu oziroma šoli, katere ustanovitelj je Mestna občina Nova Gorica.
Zavod lahko spremeni ali razširi dejavnost le s soglasjem ustanovitelja, z ustrezno spremembo ustanovitvenega akta.
6. člen
Vrtec izvaja vzgojno delo po veljavnih programih za predšolske otroke v skladu z zakonom in sklepi ustanovitelja.
3. Pečat zavoda
7. člen
Zavod ima pečat okrogle oblike premera 35 mm in pečat s premerom 20 mm. Sredi pečata je grb Republike Slovenije, na obodu pa izpisano: Vrtec Nova Gorica, Nova Gorica.
Število posameznih pečatov, njihovo uporabo in hrambo, določi ravnatelj.
4. Zastopanje zavoda
8. člen
Ravnatelj zastopa in predstavlja zavod brez omejitev.
Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja njegov pomočnik. Pomočnik ravnatelja ima v času nadomeščanja vsa pooblastila ravnatelja.
Ravnatelj lahko za zastopanje ali predstavljanje zavoda v posameznih zadevah pooblasti druge osebe.
III. ORGANI ZAVODA
9. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda
– ravnatelj
– strokovna organa
– svet staršev.
1. Svet zavoda
10. člen
Zavod upravlja 9-članski svet zavoda, ki ga sestavljajo:
– 3 predstavniki ustanovitelja,
– 3 predstavniki delavcev zavoda,
– 3 predstavniki staršev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Mestni svet Mestne občine Nova Gorica.
Predstavnike delavcev zavoda volijo delavci na tajnih in neposrednih volitvah tako, da imajo po enega predstavnika:
– strokovni delavci enot Centralni vrtec, Mojca, Najdihojca in Čriček,
– strokovni delavci enot Kurirček, Kekec in »Julke Pavletič«,
– administrativno-računovodski in tehnični delavci.
Predstavnike staršev izvoli svet staršev izmed svojih članov tako, da imajo po enega predstavnika starši, ki imajo otroke vključene v enotah:
– Centralni vrtec, Mojca in Najdihojca,
– Kekec in Kurirček,
– »Julke Pavletič« in Čriček.
Mandat članov sveta traja 4 leta.
Člani sveta so lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat.
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom otroka.
11. člen
Svet ima predsednika in podpredsednika, ki ju izvolijo člani izmed sebe na konstitutivni seji.
Svet odloča na sejah. Odločitev sprejema z večino glasov vseh članov sveta.
12. člen
Svet zavoda:
– imenuje in razrešuje ravnatelja
– sprejema program razvoja zavoda
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov
– obravnava poročila o vzgojni problematiki
– odloča o pritožbah v zvezi s statusom otroka
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja
– obravnava zadeve, ki mu jih predloži vzgojiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih ali svet staršev
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih določa ta odlok ali drug splošni akt zavoda
– določa finančni načrt in sprejema zaključne in periodične račune
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti
– daje ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev
– imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah
– odloča, v soglasju z ustanoviteljem, o povezovanju v skupnost zavodov za opravljanje skupnih administrativnih in računovodskih nalog in za opravljanje drugih skupnih del
– daje soglasje k aktu o notranji organiziranosti in sistemizaciji delovnih mest
– opravlja druge naloge, določene z zakonom ter drugimi splošnimi akti zavoda.
Svet zavoda lahko kot pomoč za opravljanje svojega dela imenuje tudi strokovna posvetovalna telesa.
a) Volitve članov sveta zavoda
13. člen
Volitve predstavnikov staršev v svet zavoda so javne, razen če se svet staršev pred izvedbo ne odloči za tajne volitve. Volitve izpelje komisija, ki jo imenuje svet in v kateri ne sme biti kandidatov za člane sveta zavoda.
Na seji mora biti prisotnih najmanj polovica članov. Izvoljeni so tisti trije kandidati, ki so dobili največje število glasov. V primeru enakega števila glasov za tretjega člana, se postopek volitev med temi kandidati ponovi.
14. člen
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom največ 90 dni in najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred potekom mandata svetu zavoda.
S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan volitev in število članov sveta, ki se volijo (iz posameznih enot zavoda). Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu.
S sklepom o razpisu volitev se imenuje volilna komisija, ki jo sestavljajo predsednik, njegov namestnik in dva člana ter njuna namestnika. Član volilne komisije oziroma njegov namestnik ne more biti kandidat za predstavnika delavcev v svetu in mora imeti aktivno volilno pravico. Volilno komisijo se imenuje za dobo 4 let.
15. člen
Način evidentiranja kandidatov za člane sveta zavoda, ki so predstavniki delavcev zavoda se določi s pravili, ki jih sprejme svet zavoda.
16. člen
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih volitev.
Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov iz posameznih skupin strokovnih in administrativno-računovodskih in tehničnih delavcev iz tretjega odstavka 10. člena odloka, po abecednem redu priimkov z navedbo koliko kandidatov se voli iz posamezne skupine.
Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.
Za neveljavne se štejejo glasovnice, ki so neizpolnjene, če iz njih ni možno ugotoviti volje volivca ali če je volivec glasoval za več kandidatov, kot jih je potrebno izvoliti.
Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica delavcev zavoda z aktivno volilno pravico.
17. člen
Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta zavoda, kot je predstavnikov delavcev v svetu zavoda. Izvoljeni so tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov. Če dva ali več kandidatov dobi enako število glasov, se volitve za kandidate z enakim številom glasov ponovijo. Kolikor tudi v drugem krogu volitev dobita dva ali več kandidatov enako število glasov, se člana sveta določi z žrebom.
Pri ugotavljanju rezultatov volitev se upošteva zagotovljena struktura članov, glede na četrti odstavek 10. člena tega odloka.
O poteku volitev sestavi volilna komisija zapisnik in izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi na oglasnem mestu v roku 5 dni od dneva volitev.
b) Odpoklic predstavnikov delavcev v svetu zavoda
18. člen
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10% delavcev zavoda z aktivno volilno pravico oziroma na zahtevo sindikata, če gre za člana sveta, ki ga je kandidiral sindikat.
Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic.
Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic.
Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic.
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic iz formalnih razlogov, v 30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja.
Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina delavcev zavoda, ki imajo aktivno volilno pravico v času glasovanja o odpoklicu.
Za izvedbo glasovanja o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda se smiselno uporabljajo določbe tega odloka in zakona o volitvah predstavnikov delavcev v svet zavoda.
19. člen
(črtan)
2. Ravnatelj
20. člen
Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravnatelj.
Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda
– pripravlja program razvoja zavoda
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgovarja za njegovo izvedbo
– odgovarja za uresničevanje pravic otrok
– vodi delo vzgojiteljskega zbora
– oblikuje predlog nadstandardnih programov
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev
– organizira mentorstvo za pripravnike
– prisostvuje pri vzgojnoizobraževalnem delu vzgojiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive in odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede
– spremlja delo svetovalne službe
– skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja)
– obvešča starše o delu zavoda in o spremembah pravic otrok
– odloča o vzgojnih ukrepih
– določa sistemizacijo delovnih mest
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev
– imenuje in razrešuje svojega pomočnika in vodje enot vrtca
– skrbi za sodelovanje zavoda s šolsko in predšolsko zdravstveno službo in
– zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
21. člen
Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za vzgojitelja ali za svetovalnega delavca v zavodu, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju ter ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma ima najmanj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit.
Ne glede na določbo prvega odstavka, je za ravnatelja lahko imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata.
Če ravnatelj ne opravi ravnateljskega izpita v roku iz prejšnjega odstavka, mu preneha mandat po zakonu.
Ravnatelja imenuje svet zavoda na podlagi javnega razpisa po postopku, določenem z zakonom.
Svet si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti:
– mnenje vzgojiteljskega zbora,
– mnenje ustanovitelja,
– mnenje sveta staršev.
Ustanovitelj in svet staršev mnenje obrazložita. Vzgojiteljski zbor o mnenju glasuje tajno.
Če ustanovitelj ne da mnenja v 20 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet o izbiri odloči brez tega mnenja.
Ko svet izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata za ravnatelja, posreduje obrazložen predlog za imenovanje v mnenje ministru. Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet odloči o imenovanju ravnatelja brez tega mnenja.
Po prejemu mnenja ministra oziroma po poteku roka iz prejšnjega odstavka, svet odloči o imenovanju ravnatelja s sklepom. O odločitvi obvesti vse prijavljene kandidate. Zoper odločitev sveta je možno sodno varstvo v skladu zakonom, ki ureja zavode.
Ravnatelja razreši svet javnega zavoda. Svet mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi seznaniti ravnatelja z razlogi zanjo in mu dati možnost, da se o njih izjavi.
Svet s predlogom za razrešitev seznani ustanovitelja, vzgojiteljski zbor in svet staršev.
Svet obrazložen predlog za razrešitev ravnatelja posreduje v mnenje ministru. Svetu ni treba zaprositi za mnenje ministra, če se ravnatelja razreši na njegov predlog. V tem primeru svet o razrešitvi ravnatelja obvesti ministrstvo.
Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet odloči o razrešitvi ravnatelja brez tega mnenja.
Svet po prejemu mnenja ministra oziroma po preteku roka iz prejšnjega odstavka odloči o razrešitvi s sklepom in ga vroči ravnatelju. Zoper odločitev sveta je možno sodno varstvo v skladu zakonom, ki ureja zavode.
22. člen
Če ravnatelju predčasno preneha mandat oziroma če nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja izmed strokovnih delavcev zavoda oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto.
Če v 60 dneh po prenehanju mandata ravnatelju, svet zavoda ne imenuje niti ravnatelja niti vršilca dolžnosti ravnatelja, imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v naslednjih osmih dneh minister.
Ista oseba lahko opravlja funkcijo vršilca dolžnosti ravnatelja največ dvakrat.
a) Pomočnik ravnatelja
23. člen
Zavod ima lahko pomočnika ravnatelja.
Za pomočnika ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za ravnatelja, razen šole za ravnatelja oziroma ravnateljskega izpita.
Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj. Ravnatelj mora pomočnika ravnatelja, ki ga razreši, seznaniti z razlogi za razrešitev. Pred razrešitvijo mora ravnatelj z razlogi za razrešitev seznaniti tudi vzgojiteljski zbor.
Pomočnika ravnatelja se imenuje na podlagi javnega razpisa, razen če ravnatelj imenuje pomočnika izmed strokovnih delavcev zavoda.
Pomočnik ravnatelja opravlja naslednje naloge:
– pomaga ravnatelju pri opravljanju poslovodnih in pedagoških nalog,
– opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj,
– nadomešča ravnatelja v njegovi odsotnosti.
b) Vodja enote vrtca
24. člen
Enoto javnega vrtca vodi vodja enote.
Za vodjo enote vrtca je lahko imenovan vzgojitelj ali svetovalni delavec. Za vodenje enote zavoda lahko ravnatelj pooblasti tudi pomočnika ravnatelja, ki to delo opravlja v okviru svojih nalog.
Imenuje in razrešuje ga ravnatelj izmed delavcev enote javnega zavoda.
Vodja enote vrtca opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj.
3. Strokovni organi
25. člen
Strokovna organa v zavodu sta vzgojiteljski zbor in strokovni aktiv vzgojiteljev.
26. člen
Sestavo in pristojnosti organov določa zakon.
4. Svet staršev
27. člen
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev zavoda.
Svet staršev zavoda je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.
Svet staršev:
– predlaga nadstandardne programe
– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah
– daje mnenje o predlogu programa razvoja zavoda in o letnem delovnem načrtu
– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojni problematiki
– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojnim delom
– voli predstavnike staršev v svet zavoda in
– daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
5. Svetovalna služba
28. člen
(črtan)
6. Knjižnica
29. člen
(črtan)
IV. ZAPOSLENI V ZAVODU
30. člen
Vzgojno in drugo strokovno delo v zavodu opravljajo vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev, svetovalni delavci in drugi strokovni delavci, ki sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog, potrebnih za nemoteno delovanje zavoda (v nadaljevanju: strokovni delavci).
Strokovni delavci izvajajo vzgojno delo v skladu z zakonom in javno veljavnimi programi tako, da zagotavljajo objektivnost, kritičnost in pluralnost ter so pri tem strokovno avtonomni.
Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela opravljajo delavci, določeni s sistemizacijo delovnih mest.
Akt o notranji organiziranosti in sistemizaciji delovnih mest določi na podlagi normativov in standardov ravnatelj zavoda, v soglasju z ustanoviteljem, po predhodnem soglasju sveta zavoda.
31. člen
Delovna razmerja, udeležbo delavcev pri upravljanju in uresničevanje sindikalnih pravic delavcev v zavodu, ureja zavod v skladu z zakonom, kolektivno pogodbo in drugimi predpisi ter splošnimi akti zavoda.
Prosta delovna mesta strokovnih in drugih delavcev v zavodu se objavijo na podlagi sistemizacije delovnih mest. Sistemizacijo delovnih mest določi na podlagi normativov in standardov, ravnatelj, v soglasju z ustanoviteljem.
Vrtec pa si mora pred objavo prostega delovnega mesta pridobiti soglasje ustanovitelja. Vrtec mora o vsakem prostem delovnem mestu strokovnega delavca pred objavo prostega delovnega mesta obvestiti ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo.
32. člen
(črtan)
V. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
33. člen
Ustanovitelj zagotavlja pogoje za delo zavoda.
Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva in premoženje, s katerim je zavod upravljal do uveljavitve tega odloka ter sredstva in premoženje enot vrtca.
Zavod upravlja s sredstvi, ki so mu dana v posest in upravljanje na podlagi pogodbe o upravljanju, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremičnega premoženja ali le-to obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni brez soglasja ustanovitelja.
34. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo iz:
– sredstev ustanovitelja,
– javnih sredstev,
– plačil staršev,
– iz donacij, prispevkov sponzorjev in iz drugih virov.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo proizvodov oziroma storitev, ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije, po predhodnem soglasju ustanovitelja in v skladu s predpisi, pa tudi za plače.
35. člen
(črtan)
VI. NADZOR
36. člen
Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda, finančnim poslovanjem in strokovnostjo dela zavoda opravljajo pristojni državni organi.
Nadzor nad opravljanjem dejavnosti javne službe je opredeljen v področni zakonodaji.
Ustanovitelj ima pravico do vpogleda v vse relevantne podatke, ki zadevajo poslovanje zavoda.«
37. člen
(črtan)
VII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
38. člen
Zavod ima lahko pravila. S pravili se urejajo vprašanja, ki so pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda.
Svet zavoda sprejema splošne akte, za katere je pristojen po zakonu, drugih predpisih ali tem odloku. Ostale splošne akte sprejema ravnatelj.
39. člen
(črtan)
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Nova Gorica (Uradno glasilo, št. 20/96) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
40. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o ustanovitvi zavoda, ki ga je sprejela Skupščina občine Nova Gorica dne 30. 6. 1996 (Uradno glasilo 6/92 in 7/92).
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati statut zavoda, sprejet na svetu zavoda dne 26. 2. 1993.
41. člen
Zavod mora uskladiti svojo organizacijo in organe zavoda v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.
42. člen
Ravnatelju zavoda preneha mandat z iztekom dobe, za katero je bil imenovan. Po izteku mandata ravnatelju se opravi razpis prostega delovnega mesta na način in po postopku, določenem s tem odlokom.
43. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem glasilu.
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Nova Gorica (Uradno glasilo št. 11/97) vsebuje naslednjo določbo:
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem glasilu.
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Nova Gorica (Uradne objave časopisa Oko št. 09/02) vsebuje naslednjo določbo:
2. člen
Ta odlok prične veljati osmi dan po objavi v Uradnih objavah časopisa OKO.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Nova Gorica (Uradne objave časopisa Oko št. 10/03) vsebuje naslednji določbi:
9. člen
Določbe, ki se nanašajo na ukinitev Enote vrtca Ciciban, stopijo v veljavo 1. 9. 2003.
10. člen
Ta odlok prične veljati osmi dan po objavi v uradnih objavah.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Nova Gorica (Uradni list RS, št. 103/07) vsebuje naslednji določbi:
32. člen
Dosedanji svet zavoda opravlja svoje naloge do izteka mandata, ko se v skladu s tem odlokom konstituira nov svet. Nadomestne volitve za predstavnike zaposlenih delavcev zavoda se izvedejo najkasneje do 31. 3. 2008.
33. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

AAA Zlata odličnost