Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008

Kazalo

SV 162/08 Ob-2684/08 , Stran 900
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Aleksandra Mraza iz Celja, opr. št. SV 162/08 z dne 26. 2. 2008, je bila nepremičnina, ki še ni vpisana v zemljiški knjigi kot etažna lastnina, in sicer stanovanje št. 58 v izmeri 69,52 m2, večstanovanjski objekt na naslovu Vojkova ulica 1, 3000 Celje, stoječ na parc. št. 1772, vpisan v vložku št. 1474, k.o. Medlog, identifikator predmetne nepremičnine v času sklepanja tega notarskega zapisa še ni znan, last kreditojemalca - zastavitelja Pavlin Edvarda, stanujočega Vojkova ulica 1, pošta 3000 Celje, na podlagi prodajne pogodbe z dne 13. 11. 2007, zastavljena v korist upnice Banke Celje d.d., Celje, Vodnikova 2, Celje, matična številka 5026121, za zavarovanje denarne terjatve po pogodbi o stanovanjskem kreditu št. 420-64206186255017, v znesku 49.000,00 EUR, z zapadlostjo zadnje anuitete kredita 28. 2. 2028, s pogodbeno obrestno mero, ki znaša na dan sklenitve notarske zapisa 6,65% letno, ki je sestavljena iz spremenljive referenčne obrestne mere 6M Euribor in fiksnega pribitka v višini 2,20% letno ter efektivno obrestno mero, ki ob odobritvi kredita znaša 6,93% ter možnostjo predčasne zapadlosti kredita, v primeru zamude z zamudnimi obrestmi in stroški, vključno s stroški, ki bi jih upnica imela z uveljavljanjem vračila terjatve.

AAA Zlata odličnost