Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008

Kazalo

768. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačilih za kmetijsko okoljske ukrepe iz Programa razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2004–2006 v letih 2007–2010, stran 1827.

Na podlagi 5. člena v zvezi s 7. in 126. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) in v zvezi s Programom razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2004–2006 (Uradni list RS, št. 116/04, 45/06, 70/07 in 124/07) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačilih za kmetijsko okoljske ukrepe iz Programa razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2004–2006 v letih 2007–2010
1. člen
V Uredbi o plačilih za kmetijsko okoljske ukrepe iz Programa razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2004–2006 v letih 2007–2010 (Uradni list RS, št. 19/07 in 124/07) se v 1. členu besedilo »116/04 in 45/06« nadomesti z besedilom »116/04, 45/06, 70/07 in 124/07«.
2. člen
V 3. členu se tretji in deveti odstavek spremenita tako, da se glasita:
»(3) Za ukrepe SKOP-a iz 6. člena te uredbe, ukrep kmetijsko okoljskih plačil iz predpisa, ki ureja plačila za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2007–2013, in za pozitivno rešene pritožbe za te ukrepe se namenja do:
– 48 milijonov eurov na leto za obveznosti, prevzete v letih 2007–2008,
– 45 milijonov eurov za obveznosti, prevzete v letu 2009,
– 42 milijonov eurov za obveznosti, prevzete v letu 2010.
(9) Sredstva iz tretjega odstavka tega člena se za ukrepe SKOP-a iz 6. člena te uredbe dodelijo v skladu s Programom razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013, ki ga je potrdila Evropska komisija z odločbo št. CCI 2007 SI 06 RPO 001 z dne 10. 9. 2007, in je dostopen na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) ter izpostavah kmetijske svetovalne službe.«.
3. člen
V 7. členu se trinajsti in štiriindvajseti odstavek spremenita tako, da se glasita:
»(13) Plačila za ukrep XIII. iz prvega odstavka prejšnjega člena lahko upravičenci uveljavljajo za najmanj 1 GVŽ za avtohtone in tradicionalne pasme domačih živali, navedene v prilogi 16 PRP-ja 2004–2006 oziroma v Seznamu avtohtonih in tradicionalnih pasem domačih živali (Uradni list RS, št. 77/04). Število živali posamezne vrste avtohtonih in tradicionalnih pasem domačih živali mora biti v reji pet let od vstopa v ukrep, pri čemer se te živali lahko nadomestijo z živalmi druge avtohtone ali tradicionalne pasme te vrste. Glede na število živali posamezne vrste avtohtonih in tradicionalnih pasem domačih živali, ki ga je KMG vključil v ukrep XIII. iz prvega odstavka prejšnjega člena v preteklem letu, se število v ta ukrep vključenih živali te vrste v tekočem letu lahko zmanjša za največ 10 odstotkov, vendar po zmanjšanju stalež avtohtonih in tradicionalnih pasem domačih živali ne sme biti manjši od 1 GVŽ-ja. Če ena žival posamezne vrste predstavlja več kot 10 odstotkov vseh živali te vrste, vključenih v ukrep XIII. iz prvega odstavka prejšnjega člena, se vključeno število živali te vrste v tekočem letu, glede na preteklo leto, lahko zmanjša za eno žival. Za število živali posamezne vrste, ki je v tekočem letu vključeno v ukrep XIII. iz prvega odstavka prejšnjega člena, se šteje število živali te vrste, ki je na KMG-ju za tekoče leto ugotovljeno z administrativno kontrolo števila živali te vrste oziroma s kontrolo števila živali te vrste na kraju samem.
(24) V letih 2008–2010 lahko upravičenci uveljavljajo ukrepe SKOP-a iz prvega odstavka prejšnjega člena tudi na zemljiščih z vrsto dejanske rabe »1800 – kmetijsko zemljišče, poraslo z gozdnim drevjem«, če je njihova dejanska raba enaka rabi, kot je v evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč, zajeti iz digitalnih ortofoto posnetkov, posnetih do konca leta 2006.«.
4. člen
V 8. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Podatke iz prejšnjega odstavka agenciji v zahtevani strukturi posreduje ministrstvo najpozneje do 31. oktobra tekočega leta.«.
5. člen
V 14. členu se na začetku odstavka doda besedilo »(1)«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Upravičenci, ki v času trajanja petletne obveznosti za tekoče leto za določene ukrepe SKOP-a iz 6. člena te uredbe ne uveljavljajo plačil, morajo na agencijo vložiti obvezne sestavine zbirne vloge, v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike.«.
6. člen
Priloga 2 se nadomesti z novo prilogo 2, ki je kot priloga 1 sestavni del te uredbe.
7. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-8/2008/6
Ljubljana, dne 28. februarja 2008
EVA 2008-2311-0065
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
                            Priloga 1

  »Priloga 2: Katalog kršitev in sankcij

  Kršitve in sankcije pri ukrepih SKOP-a so:
  (1) Če KMG za tekoče leto ne izpolnjuje splošnega pogoja,
določenega v PRP-ju 2004–2006, ki se nanaša na:
  – vodenje evidence o delovnih opravilih pri posameznem ukrepu
SKOP-a, se plačilo za ta ukrep SKOP-a za tekoče leto zniža za 20
odstotkov;
  – opravljen minimalni skupni obseg števila ur izobraževanja
oziroma sodelovanja pri demonstracijskem prikazu ali prireditvi,
se plačila za vse ukrepe SKOP-a za tekoče leto znižajo za 20
odstotkov.
  (2) Če KMG za tekoče leto hkrati ne izpolnjuje obeh splošnih
pogojev iz prejšnjega odstavka, se plačila za vse ukrepe SKOP-a
za tekoče leto znižajo za 20 odstotkov.
  (3) Če KMG za tekoče leto ne izpolnjuje posamezne zahteve
dobre kmetijske prakse, kot je določena v PRP-ju 2004–2006 v
poglavju 9.2.1 Dobra kmetijska praksa oziroma v Preglednici 41:
Kriteriji za kontrolo ukrepov PRP, se plačila za vse ukrepe SKOP-
a za tekoče leto znižajo za 20 odstotkov. Izpolnjevanje zahtev
dobre kmetijske prakse se preverja pri kontroli na kraju samem in
v drugih uradnih postopkih. Kriteriji za kontrolo izvajanja dobre
kmetijske prakse pri kontroli na kraju samem so:
  a) gospodarjenje s kmetijskimi zemljišči:
  – po vizualni preveritvi na KMG-ju niso prisotna neobdelana
kmetijska zemljišča,
  – vsa kmetijska zemljišča so redno oskrbovana na krajevno
običajen način;
  b) ravnanje z organskimi odpadki:
  – po vizualni preveritvi se na KMG-ju ne uporablja odpadno
blato,
  – odpadno blato se uporablja na podlagi zahtev iz odločbe
(izdanega dovoljenja),
  – po vizualni preveritvi ima KMG urejene skladiščne
kapacitete za organske odpadke: gnoj, gnojnica, gnojevka,
komposti,
  – po vizualni preveritvi je velikost kapacitet glede na
dejansko število živali in obtežbo na hektar zadostna;
  c) rodovitnost tal, ohranjanje strukture, erozija zemlje:
  – po vizualni preveritvi ni prišlo do erozije tal zaradi
izvajanja neustreznih tehnoloških postopkov ali previsoke obtežbe
na hektar travinja;
  d) aplikacija gnojil – čas:
  – gnojilni načrt vsebuje omejitve glede uporabe gnojil,
  – gnojila se uporabljajo le v obdobju leta, ko je to
dovoljeno,
  – gnojnica ali gnojevka se na kmetijskih zemljiščih brez
zelenega pokrova ne uporabljata od 15. novembra do 15. februarja,
  – gnojnica ali gnojevka se ne uporabljata na tleh, zasičenih
z vodo ali pokritih z 10 ali več centimetri debelo snežno odejo;
  e) količina uporabljenih hranil:
  – gnojenje se izvaja na podlagi gnojilnega načrta,
  – gnojilni načrt je izdelan na podlagi analize tal iz zadnjih
petih let in je veljaven za leto vlaganja zahtevkov,
  – uporaba gnojil na vodovarstvenih območjih ne presega mejnih
količin;
  f) vodovarstvena območja:
  – po administrativni preveritvi s strani pooblaščene osebe,
pravila, ki veljajo za vodovarstveni režim, na KMG-ju niso
kršena,
  – po vizualni preveritvi s strani pooblaščene osebe so
velikost varovalnih pasov, gnojilni načrt in gospodarjenje z
varovalnimi pasovi na KMG-ju ustrezni;
  g) uporaba fitofarmacevtskih sredstev v kmetijstvu:
  – naprava za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev
(škropilnica) je pregledana in opremljena z ustrezno nalepko,
razen ročne škropilnice, ki je ni potrebno testirati,
  – certifikat škropilnice je skladen s tehničnimi parametri za
nove škropilnice,
  – uporabnik fitofarmacevtskih sredstev je pridobil certifikat
iz fitomedicine,
  – na KMG-ju se uporabljajo in hranijo samo registrirana
fitofarmacevtska sredstva,
  – na KMG-ju je prostor za skladiščenje fitofarmacevtskih
sredstev ustrezen,
  – odpadna embalaža in odvečne količine fitofarmacevtskih
sredstev so ustrezno zbrane in shranjene oziroma uničene v skladu
s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki;
  h) ohranjanje organske snovi:
  – na KMG-ju na prostem ni prisotno zažiganje organskih
materialov (slama, suha trava, grmičevje ipd.),
  – v času razglasitve splošne požarne nevarnosti zažiganje na
prostem ni prisotno;
  i) dobrobit živali:
  – bivalne razmere omogočajo dobro počutje rejnih živali,
  – živali imajo dostop krme in vode,
  – živali so redno oskrbovane,
  – živali so v dobri kondiciji glede na način reje na KMG-ju,
  – kjer je to nujno in mogoče, so živali, ki niso v hlevu
(pašne živali), zaščitene pred neugodnimi vremenskimi razmerami
in drugimi nevarnostmi za njihovo zdravje,
  – svoboda gibanja ni omejena na tak način, da bi povzročala
nepotrebno trpljenje in poškodbe živali,
  – v primeru, ko so živali stalno privezane ali zaprte, je
zagotovljen prostor, ki ustreza njihovim fiziološkim in etološkim
zahtevam,
  – na KMG-ju ali med transportom (z ali na pašo) živali niso
podvržene trpljenju in poškodbam.
  (4) Če je v času trajanja obveznosti kršitev zahtev dobre
kmetijske prakse ugotovljena v drugih uradnih postopkih, se
plačila za vse ukrepe SKOP-a znižajo za 20 odstotkov ob smiselnem
upoštevanju zgoraj navedenih kriterijev, pri čemer se plačila za
navedeni odstotek znižajo od plačil za leto, v katerem je kršitev
nastala.
  (5) Če je za tekoče leto izračunana količina uporabljenega
organskega dušika na KMG-ju večja od 170 kg/ha kmetijskih
zemljišč v uporabi, vendar manjša ali enaka 185 kg/ha kmetijskih
zemljišč v uporabi, se plačila za vse ukrepe SKOP-a za tekoče
leto znižajo za 20 odstotkov.
  (6) Če je za tekoče leto izračunana obtežba z živino na KMG-
ju pri ukrepih SKOP-a, razen pri ukrepu XVI. ohranjanje
ekstenzivnega travinja, večja od 1,9 GVŽ-ja/ha kmetijskih
zemljišč v uporabi, vendar manjša ali enaka 2,1 GVŽ-ja/ha
kmetijskih zemljišč v uporabi, se plačila za te ukrepe SKOP-a za
tekoče leto znižajo za 20 odstotkov.
  (7) Pri ukrepu V. integrirano sadjarstvo se zmanjšanje v ta
ukrep vključene površine zaradi obnove sadovnjaka ne upošteva kot
kršitev pogojev in sankcij ni, če:
  – površina ni zasajena s sadno vrsto le nekaj mesecev in je
sadovnjak obnovljen ter stanje urejeno v evidenci pridelovalcev
sadja v intenzivnih sadovnjakih v tekočem letu, vendar najkasneje
en dan pred elektronskim izpolnjevanjem zbirne vloge. Nosilec
KMG-ja je upravičen do plačila za ta ukrep za tekoče leto, če
prejme certifikat organizacije za kontrolo, ki potrjuje, da na
nezasajenih površinah ni izvajal kakršnih koli ukrepov, ki so v
nasprotju s predpisom, ki ureja integrirano pridelavo sadja;
  – obnova izkrčene površine sadovnjaka sledi po datumu oddaje
zbirne vloge tekočega leta, vendar ne kasneje kot v dveh letih od
krčitve. Nosilec KMG-ja za površine v mirovanju v obdobju do
ponovne zasaditve sadovnjaka ni upravičen do plačila za ta ukrep,
mora pa za posamezno leto v obdobju mirovanja prejeti certifikat
organizacije za kontrolo, ki potrjuje, da na površinah v
mirovanju ni izvajal kakršnih koli ukrepov, ki so v nasprotju s
predpisom, ki ureja integrirano pridelavo sadja. Če po končanem
obdobju mirovanja upravičenec tega ukrepa ne izvaja, agencija
upravičenca izključi iz nadaljnjega izvajanja ukrepa in zahteva
vračilo že izplačanih plačil v preteklih letih.
  (8) Pri ukrepu VI. integrirano vinogradništvo se zmanjšanje v
ta ukrep vključene površine zaradi obnove vinograda ne upošteva
kot kršitev pogojev in sankcij ni, če:
  – površina ni zasajena z vinsko trto le nekaj mesecev in je
vinograd obnovljen ter stanje urejeno v registru pridelovalcev
grozdja in vina v tekočem vinskem letu, vendar najkasneje en dan
pred elektronskim izpolnjevanjem zbirne vloge. Nosilec KMG-ja je
upravičen do plačila za ta ukrep za tekoče leto, če prejme
certifikat organizacije za kontrolo, ki potrjuje, da na
nezasajenih površinah ni izvajal kakršnih koli ukrepov, ki so v
nasprotju s predpisom, ki ureja integrirano pridelavo grozdja in
vina;
  – obnova izkrčene površine vinograda sledi po datumu oddaje
zbirne vloge tekočega vinskega leta, vendar ne kasneje kot v dveh
vinskih letih od krčitve. Nosilec KMG-ja za površine v mirovanju
v obdobju do ponovne zasaditve vinograda ni upravičen do plačila
za ta ukrep, mora pa za posamezno leto v obdobju mirovanja
prejeti certifikat organizacije za kontrolo, ki potrjuje, da na
površinah v mirovanju ni izvajal kakršnih koli ukrepov, ki so v
nasprotju s predpisom, ki ureja integrirano pridelavo grozdja in
vina. Če po tem končanem obdobju mirovanja upravičenec tega
ukrepa ne izvaja, agencija upravičenca izključi iz nadaljnjega
izvajanja ukrepa in zahteva vračilo že izplačanih plačil v
preteklih letih.
  (9) Pri ukrepu VIII. ekološko kmetovanje se zmanjšanje v ta
ukrep vključene površine zaradi obnove:
  1. sadovnjaka ne upošteva kot kršitev pogojev in sankcij ni,
če:
  – površina ni zasajena s sadno vrsto le nekaj mesecev in je
sadovnjak obnovljen ter stanje urejeno v evidenci pridelovalcev
sadja v intenzivnih sadovnjakih v tekočem letu, vendar najkasneje
en dan pred elektronskim izpolnjevanjem zbirne vloge. Nosilec
KMG-ja je upravičen do plačila za ta ukrep za tekoče leto, če
prejme certifikat ali potrdilo organizacije za kontrolo, ki
potrjuje, da na nezasajenih površinah ni izvajal kakršnih koli
ukrepov, ki so v nasprotju s predpisom, ki ureja ekološko
pridelavo in predelavo kmetijskih pridelkov oziroma živil;
  – obnova izkrčene površine sadovnjaka sledi po datumu oddaje
zbirne vloge tekočega leta, vendar ne kasneje kot v dveh letih od
krčitve. Nosilec KMG-ja za površine v mirovanju v obdobju do
ponovne zasaditve sadovnjaka ni upravičen do plačila za ta ukrep,
mora pa za posamezno leto v obdobju mirovanja prejeti certifikat
ali potrdilo organizacije za kontrolo, ki potrjuje, da na
površinah v mirovanju ni izvajal kakršnih koli ukrepov, ki so v
nasprotju s predpisom, ki ureja ekološko pridelavo in predelavo
kmetijskih pridelkov oziroma živil. Če po končanem obdobju
mirovanja upravičenec ukrepa ne izvaja, agencija upravičenca
izključi iz nadaljnjega izvajanja ukrepa in zahteva vračilo že
izplačanih plačil v preteklih letih.
  2. vinograda ne upošteva kot kršitev pogojev in sankcij ni,
če:
  – površina ni zasajena z vinsko trto le nekaj mesecev in je
vinograd obnovljen ter stanje urejeno v registru pridelovalcev
grozdja in vina v tekočem vinskem letu, vendar najkasneje en dan
pred elektronskim izpolnjevanjem zbirne vloge. Nosilec KMG-ja je
upravičen do plačila za ta ukrep za tekoče leto, če prejme
certifikat ali potrdilo organizacije za kontrolo, ki potrjuje, da
na nezasajenih površinah ni izvajal kakršnih koli ukrepov, ki so
v nasprotju s predpisom, ki ureja ekološko pridelavo in predelavo
kmetijskih pridelkov oziroma živil;
  – obnova izkrčene površine vinograda sledi po datumu oddaje
zbirne vloge tekočega vinskega leta, vendar ne kasneje kot v dveh
vinskih letih od krčitve. Nosilec KMG-ja za površine v mirovanju
v obdobju do ponovne zasaditve vinograda ni upravičen do plačila
za ta ukrep, mora pa za posamezno leto v obdobju mirovanja
prejeti certifikat ali potrdilo organizacije za kontrolo, ki
potrjuje, da na površinah v mirovanju ni izvajal kakršnih koli
ukrepov, ki so v nasprotju s predpisom, ki ureja ekološko
pridelavo in predelavo kmetijskih pridelkov oziroma živil. Če po
končanem obdobju mirovanja upravičenec ukrepa ne izvaja, agencija
upravičenca izključi iz nadaljnjega izvajanja ukrepa in zahteva
vračilo že izplačanih plačil v preteklih letih.
  3. travniškega sadovnjaka ne upošteva kot kršitev pogojev in
sankcij ni, če:
  – površina ni zasajena s sadno vrsto le nekaj mesecev in je
travniški sadovnjak obnovljen ter stanje urejeno v evidenci
pridelovalcev sadja v ekstenzivnih oziroma travniških sadovnjakih
v tekočem letu, vendar najkasneje en dan pred elektronskim
izpolnjevanjem zbirne vloge. Nosilec KMG-ja je upravičen do
plačila za ta ukrep za tekoče leto, če prejme certifikat ali
potrdilo organizacije za kontrolo, ki potrjuje, da na nezasajenih
površinah ni izvajal kakršnih koli ukrepov, ki so v nasprotju s
predpisom, ki ureja ekološko pridelavo in predelavo kmetijskih
pridelkov oziroma živil;
  – obnova izkrčene površine travniškega sadovnjaka sledi po
datumu oddaje zbirne vloge tekočega leta, vendar ne kasneje kot v
dveh letih od krčitve. Nosilec KMG-ja za površine v mirovanju v
obdobju do ponovne zasaditve travniškega sadovnjaka ni upravičen
do plačila za ta ukrep, mora pa prejeti certifikat ali potrdilo
organizacije za kontrolo, ki potrjuje, da na površinah v
mirovanju ni izvajal kakršnih koli ukrepov, ki so v nasprotju s
predpisom, ki ureja ekološko pridelavo in predelavo kmetijskih
pridelkov oziroma živil. Če po končanem obdobju mirovanja
upravičenec ukrepa ne izvaja, agencija upravičenca izključi iz
nadaljnjega izvajanja ukrepa in zahteva vračilo že izplačanih
plačil v preteklih letih.
  (10) Pri ukrepu XII. travniški sadovnjaki se zmanjšanje v ta
ukrep vključene površine zaradi obnove travniškega sadovnjaka ne
upošteva kot kršitev pogojev in sankcij ni, če:
  – površina ni zasajena s sadno vrsto le nekaj mesecev in je
travniški sadovnjak obnovljen ter stanje urejeno v evidenci
pridelovalcev sadja v ekstenzivnih oziroma travniških sadovnjakih
v tekočem letu, vendar najkasneje en dan pred elektronskim
izpolnjevanjem zbirne vloge, pri čemer je nosilec KMG-ja
upravičen do plačila za ta ukrep za tekoče leto;
  – obnova izkrčene površine travniškega sadovnjaka sledi po
datumu oddaje zbirne vloge tekočega leta, vendar ne kasneje kot v
dveh letih od krčitve, pri čemer nosilec KMG-ja za površine v
mirovanju v obdobju do ponovne zasaditve travniškega sadovnjaka
ni upravičen do plačila za ta ukrep. Če po končanem obdobju
mirovanja upravičenec ukrepa ne izvaja, agencija upravičenca
izključi iz nadaljnjega izvajanja ukrepa in zahteva vračilo že
izplačanih plačil v preteklih letih.
  (11) Če se ugotovi kršitev načel dobre kmetijske prakse
oziroma izpolnjevanja drugih splošnih ali specifičnih pogojev za
ukrepe SKOP-a iz PRP-ja 2004–2006 za tekoče leto, ki se nanaša na
celoten ukrep SKOP-a, pri katerem je bila kakršna koli kršitev,
ki se nanaša na celoten ukrep SKOP-a, ugotovljena že v preteklem
letu, se celoten zahtevek za ta ukrep za tekoče leto zavrne in
obveznost prekine, upravičenec pa mora vrniti že izplačana
plačila za izvajanje tega ukrepa SKOP-a.
  (12) Če se število živali posamezne vrste, ki jih je KMG v
tekočem letu vključil v ukrep XIII. reja avtohtonih in
tradicionalnih pasem domačih živali, glede na preteklo leto
zmanjša za več kot 10 odstotkov oziroma je število živali, ki so
vključene v ta ukrep, manjše od 1 GVŽ-ja, mora upravičenec vrniti
znesek, ki ustreza vsoti neupravičenih delov že izplačanih
plačil. Če ena žival posamezne vrste predstavlja več kot 10
odstotkov vseh živali te vrste vključenih v ta ukrep, se število
živali lahko zmanjša za eno žival.
  (13) Če se površine zemljišč, ki jih je KMG v tekočem letu
vključil v ukrep SKOP-a, glede na preteklo leto zmanjšajo za več
kot 10 odstotkov, mora upravičenec vrniti znesek, ki ustreza
vsoti neupravičenih delov že izplačanih plačil. Ne glede na
določbo prejšnjega stavka upravičencu ni treba vrniti tistih
delov izplačanih plačil za površine, ki so zaradi prehoda na
digitalne grafične oblike uradnih evidenc grbinastih travnikov,
zavarovanih območij, osrednjega območja pojavljanja velikih
zveri, ekološko pomembnih območij in najožjih vodovarstvenih
območij ter drugih uradnih evidenc (v nadaljnjem besedilu: uradne
evidence) izpadle iz teh evidenc.
  (14) Če se zaradi spremembe uradnih evidenc:
  – zmanjšajo vse površine, ki jih je KMG v vključil v ukrep
SKOP-a v tekočem letu, upravičenec do nadaljnjih plačil za ta
ukrep SKOP-a ni upravičen, izplačanih plačil za izvajanje tega
ukrepa SKOP-a pa mu ni potrebno vračati;
  – zmanjša del površin, ki jih je KMG v vključil v ukrep SKOP-
a v tekočem letu, upravičenec za ta del površin do nadaljnjih
plačil za ta ukrep SKOP-a ni upravičen, izplačanih plačil za ta
del površin za izvajanje tega ukrepa SKOP-a pa mu ni potrebno
vračati. Upravičenec je za preostali del površin, ki so navedene
v uradnih evidencah, upravičen do nadaljnjih plačil za ta ukrep
SKOP-a.
  (15) Če upravičenec v posameznem letu za izvajanje ukrepa
SKOP-a ne uveljavlja plačil, se to ne upošteva kot kršitev in
sankcij ni, razen v primeru kršitev pogojev pri izvajanju tega
ukrepa, ugotovljenih z administrativno kontrolo oziroma s
kontrolo na kraju samem. Te kršitve agencija sankcionira v skladu
z določbami te priloge.«.

AAA Zlata odličnost