Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008

Kazalo

739. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Ob železniški postaji – sever (spremembi dela LN Ob železniški postaji), stran 1788.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt Uradni list RS, št. 33/07) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 21. februar 2008 sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Ob železniški postaji – sever (spremembi dela LN Ob železniški postaji)
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN)
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na svoji seji dne 26. 1. 2006 sprejel Odlok o lokacijskem načrtu Ob železniški postaji v Novi Gorici. Lokacijski načrt je na severnem delu ureditvenega območja določil pogoje gradnje trgovskega centra, na južnem delu območja pa pogoje gradnje stanovanjske soseske. Pri podrobnejšem načrtovanju kompleksa trgovskega centra se je izkazalo, da so potrebne tehnološke in organizacijske izboljšave take vrste in takega reda, da mestoma presegajo okvire določil odloka o lokacijskem načrtu. Družba BM-International je v pobudi za spremembo akta navedla naslednja odstopanja:
– Območje remize se gradbeno združuje s trgovskim centrom s hallom in streho in je pretežno zastekljeno. Na tem mestu se v notranjosti uredi odprta notranja tržnica, ki sega preko dveh etaž.
– Južno od remize se objekt tlorisno razširi v smeri proti parkirišču (proti vzhodu).
– Predel trgovine gradbenih izdelkov na severni strani kompleksa ostaja nespremenjen v tlorisnih in višinskih gabaritih.
– Ostali del kompleksa je predvidoma deloma dvoetažen, zaradi česar se poviša višinski gabarit.
– Kletna etaža (razen predela trgovine gradbenih izdelkov) je izvedena pod celotnim objektom in urejena kot garažna hiša.
– V zunanjosti je predvidenih manj parkirnih mest, parkirišča so opremljena z zelenimi otoki, kjer je predvidena tudi zasaditev dreves.
Mestna občina Nova Gorica je pripravila tudi nov predlog ureditve Prvomajske ulice, ki ga LN še ni poznal in upošteval. Zaradi vsega navedenega je smiselno in potrebno določila odloka ustrezno spremeniti in prilagoditi, to pa je moč storiti le po enakem postopku, po kakršnem so bila določila odloka oblikovana in sprejeta. Zakon o prostorskem načrtovanju ZPNačrt ne pozna več lokacijskega načrta, temveč prostorski izvedbeni akt poimenuje OPPN, zato je spremembo dela LN smiselno in potrebno sprejeti kot OPPN na tistem delu LN, ki ga spremembe zadevajo.
2. Območje OPPN
Območje OPPN zajema celoten kompleks trgovskega centra na severnem delu ureditvenega območja LN Ob železniški postaji, razen območja trgovine gradbenih izdelkov na skrajnem severnem robu.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve bo podal izdelovalec načrta. Izdelovalec načrta mora upoštevati naslednje usmeritve mestnega sveta, in sicer:
– Območje remize se lahko vključuje v kompleks trgovskega centra le pod pogoji, ki jih bo določila za to pristojno spomeniško varstvena služba.
– Na površinah remize mora investitor zagotoviti vsaj del površin za kulturne namene (muzej, dvorane).
– Mestni svet se ne strinja z alineami prve, druge in četrte iz točke 1 tega sklepa, kar je dolžan izdelovalec načrta pri pripravi OPPN upoštevati.
4. Roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz
Priprava OPPN bo potekala v naslednjih predvidenih okvirnih rokih:
-------------------------------------------------------------
Priprava osnutka načrta                90 dni
-------------------------------------------------------------
Pridobitev smernic in sklepa MOP o           40 dni
potrebnosti CPVO
-------------------------------------------------------------
Dopolnjen osnutek načrta            60 dni (s CPVO
                           120 dni)
-------------------------------------------------------------
Javna razgrnitev in obravnava             40 dni
-------------------------------------------------------------
Priprava predloga načrta                60 dni
-------------------------------------------------------------
Pridobitev mnenj in potrdila MOP o     40 dni (s CPVO 60
sprejemljivosti vplivov na okolje            dni)
-------------------------------------------------------------
Predložitev načrta Mestnem svetu v sprejem       30 dni
z odlokom
-------------------------------------------------------------
Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev činiteljev v postopku lahko tudi spremenijo, saj pripravljavec akta na to ne more imeti nikakršnega vpliva.
5. Nosilci urejanja prostora
V postopku priprave OPPN bodo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti podali nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo RS za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Nova Gorica, Sedejeva 9, Nova Gorica;
– Ministrstvo RS za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Izpostava Nova Gorica, Prvomajska 52, Nova Gorica;
– Zavod za varstvo kulturne dediščine, Delpinova 16, Nova Gorica;
– Uprava za notranje zadeve Nova Gorica, Sedejeva 11, Nova Gorica;
– Telekom Slovenije, področna enota Nova Gorica, Kidričeva 17, Nova Gorica;
– Elektro Primorska, področna enota Nova Gorica, Erjavčeva 22, Nova Gorica;
– Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica, Cesta 25. junija 1b, Nova Gorica;
– Komunala Nova gorica, Cesta 25. junija 1, Nova Gorica;
– Oddelek MONG za infrastrukturo in gospodarske javne službe.
Kolikor se bo izkazalo, da bo potrebno pridobiti smernice in mnenja še dodatnih nosilcev urejanja prostora, bodo le-te pridobljene med postopkom.
6. Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Sredstva za pripravo OPPN bo zagotovil investitor trgovskega kompleksa, družba BM-International.
Ta sklep se objavi Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Mestne občine Nova Gorica in se ga pošlje Ministrstvu RS za okolje in prostor.
Št. 3505-1/2008
Nova Gorica, dne 21. februarja 2008
Podžupanja
Mestne občine Nova Gorica
Darinka Kozinc l.r.

AAA Zlata odličnost