Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008

Kazalo

740. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Novo mesto, stran 1788.

Na podlagi 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2), prvega odstavka 16. ter prvega odstavka 47. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/06 – UPB1 in 4/08) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 12. seji dne 31. 1. 2008 sprejel
O D L O K
o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Novo mesto
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa notranjo organizacijo in delovna področja občinske uprave Mestne občine Novo mesto (v nadaljevanju: občinska uprava) in njeno delovanje.
2. člen
Občinska uprava v okviru pravic in dolžnosti Mestne občine Novo mesto opravlja upravne, strokovne, pospeševalne, razvojne naloge in druge naloge na področjih, določenih s tem odlokom.
Svoje naloge opravlja občinska uprava v skladu z zakoni, Statutom Mestne občine Novo mesto ter tem odlokom.
3. člen
Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava sodeluje s krajevnimi skupnostmi, občinskimi upravami drugih občin, nosilci javnih pooblastil, državnimi organi, zavodi, gospodarskimi družbami ter drugimi organizacijami z izmenjavo mnenj in izkušenj ter podatkov in obvestil ter preko skupnih delovnih teles.
4. člen
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
– upravne naloge: upravne naloge so vse naloge, ki jih v skladu z zakonom za občino izvaja občinska uprava kot izvirne ali s strani države prenesene naloge;
– občinska uprava: vsi organi občinske uprave, ustanovljeni za opravljanje upravnih nalog na posameznih področjih iz pristojnosti občinske uprave;
– organ občinske uprave: je najvišja temeljna notranja organizacijska enota, ki se s tem odlokom ustanovi za upravljanje upravnih (in drugih) nalog na enem ali več upravnih področjih iz pristojnosti občinske uprave;
– notranja organizacijska enota: je organizacijska enota, ki se ustanovi z aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest;
– akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest je akt, ki ga sprejme župan.
5. člen
Delo občinske uprave je javno.
Javnost dela občinske uprave se skladno s statutom občine zagotavlja z objavljanjem splošnih aktov, z uradnimi sporočili za javnost, z objavljanjem gradiv sej občinskega sveta na spletni strani Mestne občine Novo mesto, posredovanjem informacij sredstvom javnega obveščanja, novinarskimi konferencami, z organizacijo in sodelovanjem na okroglih mizah in drugimi oblikami sodelovanja s predstavniki sredstev javnega obveščanja oziroma na drug način, ki omogoča javnosti, da se seznani z delom občinske uprave.
Uradna sporočila za javnost, informacije, pojasnila in druge podatke v smislu prejšnjega odstavka dajejo skladno s statutom občine predstavnikom sredstev javnega obveščanja župan, podžupani, direktor občinske uprave, predstavnik za javnost in vodja kabineta župana, po pooblastilu župana pa lahko tudi predstojniki organa občinske uprave ali drugi javni uslužbenci občinske uprave.
II. ORGANIZACIJA OBČINSKE UPRAVE
6. člen
Organizacija občinske uprave mora biti prilagojena poslanstvu in nalogam občinske uprave ter poslovnim procesom, ki potekajo v občinski upravi.
Organizacija občinske uprave mora zagotavljati:
– zakonito, strokovno, racionalno in usklajeno izvrševanje nalog občinske uprave;
– zakonito, strokovno in pravočasno uresničevanje pravic, interesov in obveznosti udeležencev v postopkih ter drugih strank;
– smotrno organizacijo in vodenje dela v upravi;
– koordinirano izvajanje nalog in učinkovito izvajanje projektnih nalog;
– notranji nadzor nad opravljanjem nalog;
– usmerjenost občinske uprave k uporabnikom njenih storitev;
– učinkovito sodelovanje z drugimi organi, organizacijami in ustanovami.
7. člen
V občinski upravi Mestne občine Novo mesto se ustanovi organe občinske uprave kot temeljne organizacijske enote za opravljanje nalog občinske uprave.
Organi občinske uprave so Kabinet župana, Urad direktorja, oddelki in Občinski inšpektorat.
Za izvajanje upravnih nalog se ustanovi naslednje organe občinske uprave:
– Kabinet župana,
– Urad direktorja,
– Oddelek za splošne zadeve,
– Oddelek za finance in računovodstvo,
– Oddelek za razvoj in premoženjske zadeve,
– Oddelek za družbene dejavnosti,
– Oddelek za prostor,
– Oddelek za komunalne zadeve, krajevne skupnosti in kmetijstvo,
– Občinski inšpektorat.
Notranje organizacijske enote, ki se jih ustanovi z aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest znotraj organa občinske uprave za učinkovitejše izvajanje upravnih (in drugih) nalog z delovnega področja organa občinske uprave, so:
– službe: službo se oblikuje znotraj oddelka ali kot samostojni organ za opravljanje posameznih vrst strokovnotehničnih, organizacijskih in drugih spremljajočih nalog;
– odsek: se oblikuje znotraj oddelka kot samostojno organizacijsko enoto za opravljanje posameznih vrst strokovnotehničnih, organizacijskih in drugih spremljajočih nalog, v okviru katerega lahko deluje ena oseba in je za svoje delo odgovorna predstojniku organa občinske uprave;
– glavna pisarna: se oblikuje znotraj oddelka za opravljanje nalog poslovanja z dokumentarnim gradivom, nalog vložišča in nalog blagajniškega poslovanja;
– mestno redarstvo: se oblikuje znotraj občinskega inšpektorata in opravlja naloge s področja mestnega redarstva.
Organi občinske uprave opravljajo glede na področje, ki ga pokrivajo, tudi naloge iz državne pristojnosti, ki jih država prenese na občino.
III. DELOVNA PODROČJA ORGANOV OBČINSKE UPRAVE
8. člen
Organi občinske uprave Mestne občine Novo mesto opravljajo upravne in strokovnotehnične naloge ter izvršujejo pristojnosti, za katere so bili ustanovljeni, na naslednjih področjih:
1. Kabinet župana
Kabinet župana opravlja naloge na naslednjih področjih:
– organizacijskotehnična in administrativna opravila za delovanje občinskega sveta, kamor spada tudi delovanje odborov in komisij ter drugih organov Mestne občine Novo mesto;
– vodi evidenco pravnih aktov, ki jih sprejme občinski svet, in objavlja splošne akte na spletni strani Mestne občine Novo mesto;
– opravlja svetovalne, strokovne, organizacijske in administrativnotehnične zadeve za potrebe župana in podžupanov;
– načrtuje in koordinira medobčinsko, medregijsko in mednarodno sodelovanje;
– načrtuje, organizira in izvaja protokol ter prireditve, ki so občinskega pomena;
– opravlja naloge s področja komuniciranja in odnosov z javnostmi;
– sodeluje pri obveščanju na spletni strani Mestne občine Novo mesto;
– opravlja druge strokovne in tehnične naloge s svojega delovnega področja.
Kabinet župana je za zakonitost in kakovost svojega dela odgovoren neposredno županu.
V kabinetu župana se lahko določijo tudi delovna mesta za določen čas, ki so vezana na mandat župana.
2. Urad direktorja
9. člen
Urad direktorja občinske uprave opravlja naloge na naslednjih področjih:
– strokovne, administrativnotehnične in upravne naloge na področju upravljanja s kadrovskimi viri;
– priprava in izvajanje s proračunom sprejetega kadrovskega načrta;
– lokalne volitve;
– strokovne, organizacijske, koordinacijske in administrativno tehnične naloge za potrebe direktorja občinske uprave.
3. Oddelek za splošne zadeve
10. člen
Oddelek za splošne zadeve opravlja naloge na naslednjih področjih:
– sodelovanje in pomoč pri pripravi občinskih predpisov;
– priprava predlogov različnih mnenj in stališč, ki jih sprejemajo organi občine;
– svetovanje ostalim organom občinske uprave ter javnim zavodom in javnim podjetjem, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Novo mesto;
– vodenje upravnega postopka na prvi in drugi stopnji;
– zastopanje občine pred sodišči in drugimi upravnimi organi;
– sestavljanje predlogov pogodb, ocenjevanje predlaganih in sklenjenih pogodb;
– vodenje evidenc sklenjenih pogodb;
– urejanje obratovalnega časa gostinskih lokalov na območju občine;
– zagotavljanje opravljanja nalog glavne pisarne v skladu s predpisanim načinom pisarniškega poslovanja in ravnanja z dokumentarnim gradivom, naloge vložišča in naloge blagajniškega poslovanja;
– zagotavljanje in urejanje sistema kakovosti poslovanja občinske uprave;
– zagotavljanje podpore za opravljanje nalog občinske uprave z informacijsko tehnologijo;
– naloge v zvezi z vzdrževanjem prostorov in opreme občinske uprave;
– druge upravne in strokovnotehnične naloge s področja oddelka.
4. Oddelek za finance in računovodstvo
11. člen
Oddelek za finance in računovodstvo opravlja naloge na naslednjih področjih:
– strokovne naloge pri pripravi in izvajanju občinskega proračuna, rebalansa proračuna, zaključnega računa proračuna ter poročila o realizaciji proračuna;
– skrb za izvrševanje proračuna v skladu s predpisi;
– načrtovanje, spremljanje in nadziranje porabe sredstev pri proračunskih porabnikih;
– obveščanje župana in direktorja o morebitnih nepravilnostih ter predlaganje ustreznih ukrepov;
– sodelovanje pri pripravi razvojnih programov in strategij;
– zagotavljanje strokovne pomoči organom občine pri sprejemanju in izvrševanju občinskih splošnih in posamičnih aktov s področja javnih financ;
– spremljanje predpisov s področja javnih in drugih financ;
– vodenje knjigovodstva proračuna ter pripravljanje analiz in finančnih poročil;
– opravljanje finančno-knjigovodskih in drugih strokovnih opravil za proračun in krajevne skupnosti;
– izdelava premoženjske bilance občine;
– obračun plač in ostalih osebnih prejemkov;
– druge upravne in strokovnotehnične naloge s področja financ in računovodstva.
5. Oddelek za razvoj in premoženjske zadeve
12. člen
Oddelek za razvoj in premoženjske zadeve opravlja naloge na naslednjih področjih:
– pripravlja osnove in podlage za pripravo strategije razvoja občine ter programske usmeritve in programe razvoja posameznih dejavnosti s področja gospodarstva in malega gospodarstva;
– skrbi za realizacijo razvojnih programov občine, gospodarstva, malega gospodarstva in uravnoteženega razvoja občine;
– pripravlja strokovne podlage za usklajevanje in uvedbo davkov iz pristojnosti občine, njihovo spremljanje in analiziranje;
– spremlja in analizira gospodarska gibanja v občini;
– skrbi za delovanje evropske pisarne in pridobivanje sredstev iz skladov EU;
– izdeluje metodologijo načrtovanja, spremljanja, izvedbe in nadzora investicij;
– načrtuje in izvaja upravne in strokovnotehnične naloge za pravilno in pravočasno izvajanje aktivnosti s področja investicij;
– pripravlja predlog načrta stanovanjske politike občine;
– ureja zadeve v zvezi s socialnimi in neprofitnimi stanovanji, s katerimi razpolaga občina;
– skrbi za stvarno premoženje občine;
– vodi premoženjskopravne postopke odtujitve ali prisvojitve nepremičnin in premičnin v skladu z zakonom;
– pripravlja podlage za opremljanje stavbnih zemljišč in odmerja komunalni prispevek;
– skrbi za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč;
– opravlja druge pravne, upravne in strokovnotehnične naloge s področja dela.
6. Oddelek za družbene dejavnosti
13. člen
Oddelek za družbene dejavnosti opravlja naloge, ki se nanašajo na razvoj vseh dejavnikov na področju družbenih dejavnosti, delovanje javnih zavodov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Mestna občina Novo mesto, in delovanje ter razvoj na naslednjih področjih:
– predšolska vzgoja ter odločanje o plačilih staršev za programe vrtca;
– izobraževanje;
– kultura in varstvo kulturne dediščine;
– socialno varstvo in družine;
– zdravstvo, obvezno zdravstveno zavarovanje oseb, ki niso zavarovane iz drugega naslova, ter izdajanje odločb in podelitev koncesij s področja zdravstvene dejavnosti;
– šport;
– romska problematika;
– dejavnost mladih in mladinska ter raziskovalna dejavnost;
– druge pravne, upravne in strokovnotehnične naloge s področja dela.
7. Oddelek za prostor
14. člen
Oddelek za prostor opravlja naloge na naslednjih področjih:
– pripravlja prostorske akte občine in prostorske akte skupnega pomena;
– pripravlja analize in strokovne podlage s področja načrtovanja in urejanja prostora;
– sodeluje pri pripravi medobčinskih, regionalnih in državnih prostorskih aktov;
– predlaga prostorske izvedbene pogoje;
– vodi prostorskoinformacijski sistem občine in skrbi za prikaz stanja prostora;
– daje potrdila o namenski rabi prostora, informacije o prostorskih izvedbenih pogojih, informacije iz prikaza stanja prostora ter informacije in potrdila z ostalih področij dela oddelka za prostor;
– skrbi za pripravo prostorskih ukrepov občine;
– sodeluje pri pripravi strategij, programov in ukrepov za realizacijo prostorskih odločitev;
– skrbi za vključevanje vidikov varstva okolja v načrtovanje in urejanje prostora;
– skrbi za ohranjanje naravnih vrednot lokalnega pomena;
– v sodelovanju z drugimi oddelki načrtuje opremljanje javnih površin z urbano opremo;
– izvaja druge naloge, ki po njihovi naravi sodijo na delovno področje oddelka.
8. Oddelek za komunalne zadeve, krajevne skupnosti in kmetijstvo
15. člen
Oddelek za komunalne zadeve, krajevne skupnosti in kmetijstvo opravlja predvsem naslednje naloge:
– strokovne in organizacijske naloge za krajevne skupnosti, zagotavlja strokovnotehnično pomoč pri oblikovanju in realizaciji programov krajevnih skupnosti;
– spremlja izvajanje nalog iz pristojnosti krajevnih skupnosti in predlaga ukrepe za odpravljanje pomanjkljivosti;
– opravlja strokovne, razvojne, organizacijske in upravne naloge v zvezi z načrtovanjem, gradnjo, vzdrževanjem, upravljanjem in varstvom objektov in omrežij gospodarskih javnih služb, drugih javnih objektov in javnih površin;
– opravlja naloge s področja urejanja prometa in plovbe po celinskih vodah;
– opravlja naloge na področju varnosti cestnega prometa ter preventive in vzgoje v cestnem prometu;
– opravlja naloge s področja gospodarskih javnih služb (oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda, zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov, odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov, urejanje in čiščenje javnih površin, pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč, vzdrževanje občinskih cest, zagotovitev zavetišča za zapuščene živali, dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina, gospodarjenje z javnimi komunalnimi objekti, urejanje javnih tržnic, urejanje javnih sanitarij, urejanje javne razsvetljave, urejanje javnih parkirišč na javnih površinah, urejanje javnih parkirnih hiš, urejanje svetlobnih prometnih znakov, urejanje mestnega prometa, plakatiranje in obveščanje, urejanje zelenih površin, izvajanje del v gozdovih v lasti Mestne občine Novo mesto);
– predlaga standarde in normative za gospodarske javne službe;
– opravlja strokovni nadzor nad izvajanjem gospodarskih javnih služb;
– opravlja naloge s področja plana in analiz ter naloge, ki so vezane na oblikovanje tarif in cen storitev gospodarskih javnih služb in na razvoj posameznih gospodarskih javnih služb;
– koordinira naloge in sodeluje z državnimi organi in drugimi institucijami pri razvoju, izgradnji in vzdrževanju komunalne in cestne infrastrukture ter energetike;
– opravlja strokovne, razvojne in upravne naloge s področja kmetijstva, gozdarstva, razvoja podeželja, lova in ribolova in zagotavlja pogoje za razvoj teh področij;
– vzpodbuja razvoj kmetijstva, podeželja in dopolnilnih dejavnosti;
– izvaja ukrepe državnih pomoči;
– izvaja naloge na področju turizma skladno z Odlokom o turistični taksi v Mestni občini Novo mesto in Odlokom o ustanovitvi Zavoda za turizem Novo mesto;
– sodeluje pri projektih razvoja podeželja;
– sodeluje pri pridobivanju sredstev iz skladov Evropske unije in proračuna RS;
– opravlja druge upravne in strokovnotehnične naloge s področja oddelka.
9. Občinski inšpektorat
16. člen
Občinski inšpektorat opravlja naloge na naslednjih področjih:
– nadzira izvajanje Zakona o varnosti cestnega prometa ter vseh drugih zakonov, ki mu podeljujejo pristojnost nadzora;
– opravlja upravni nadzor;
– nadzira izvajanje občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti;
– opravlja naloge mestnega redarstva v skladu z Zakonom o varnosti cestnega prometa, Zakona o javnem redu in miru in občinskimi predpisi;
– izdaja odločbe v upravnem postopku v primerih, ko mu je z zakonom ali odlokom podeljena pristojnost odločanja;
– opravlja naloge prekrškovnega organa;
– opravlja druge upravne in strokovnotehnične naloge s področja občinske inšpekcije in mestnega redarstva.
IV. IZVAJANJE NALOG OBČINSKE UPRAVE IZVEN ORGANOV OBČINSKE UPRAVE
17. člen
Naloge notranje revizije in naloge s področja zaščite in reševanja, ki so strateškega pomena za Mestno občino Novo mesto, se izvaja izven organov občinske uprave.
Javni uslužbenci, ki izvajajo naloge iz prvega odstavka tega člena, so za zakonitost in kakovost svojega dela odgovorni neposredno županu.
V. VODENJE OBČINSKE UPRAVE, NAČIN DELA, POOBLASTILA IN ODGOVORNOSTI JAVNIH USLUŽBENCEV
18. člen
Predstojnik občinske uprave je župan, ki usmerja in nadzira delo občinske uprave.
Župan poleg nalog, določenih v zakonu, statutu občine ter poslovniku sveta občine, opravlja naslednje naloge:
– daje smernice za strategijo razvoja občine na vseh področjih;
– sodeluje z upravno enoto prek sosveta načelnika;
– daje smernice projektnim skupinam;
– vodi mednarodno sodelovanje.
Župan lahko za izvrševanje proračuna in za opravljanje drugih nalog z delovnih področij pooblasti podžupana, direktorja občinske uprave ali drugega javnega uslužbenca.
19. člen
Direktor občinske uprave je javni uslužbenec, ki kot uradnik na položaju neposredno vodi delo občinske uprave in je za svoje delo ter delo občinske uprave odgovoren županu.
Mandat direktorja občinske uprave traja pet let.
Direktor občinske uprave:
– vodi in usklajuje delo občinske uprave;
– skrbi za zakonito, dosledno, učinkovito in smotrno opravljanje nalog občinske uprave;
– izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji;
– opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in sodeluje v projektnih skupinah v občini;
– opravlja druge organizacijske naloge v zvezi z delovanjem občinske uprave ter skrbi za sodelovanje z drugimi organi;
– na podlagi pooblastila župana izvršuje proračun in skrbi za izvajanje notranjega nadzora;
– predlaga županu sprejem določenih odločitev na podlagi predloga predstojnikov organov občinske uprave;
– opravlja druge naloge, določene s predpisi Mestne občine Novo mesto ter po odredbah župana.
20. člen
O zaposlitvi v občinski upravi in imenovanju uradnikov v naziv odloča župan.
Direktorja občinske uprave, predstojnike organov občinske uprave in vodje notranjih organizacijskih enot imenuje na položaj in razrešuje župan.
Direktor občinske uprave lahko izdaja odločbe in druge akte, ki se nanašajo na uresničevanje pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja javnih uslužbencev občinske uprave, če ga župan za to pooblasti.
21. člen
Pred zaposlitvijo se javnega uslužbenca seznani s kodeksom, ki ureja ravnanje javnih uslužbencev. Ob podpisu pogodbe o zaposlitvi javni uslužbenec podpiše tudi izjavo, da je seznanjen s kodeksom ravnanja javnih uslužbencev.
22. člen
Organe občinske uprave vodijo predstojniki organov občinske uprave, notranje organizacijske enote vodijo vodje, občinski inšpektorat pa glavni inšpektor (v nadaljevanju se za vse enotno uporablja izraz vodja).
Predstojniki organov občinske uprave so za svoje delo in delo organa občinske uprave odgovorni direktorju občinske uprave in županu.
Predstojnik organa občinske uprave organizira delo organa, skrbi za zakonitost poslovanja in dosledno izvajanje predpisov v skladu s pooblastili, odloča v upravnih, strokovnih in drugih zadevah ter opravlja druge naloge v okviru svojih pravic, dolžnosti in odgovornosti, kakor to določajo zakoni, Statut Mestne občine Novo mesto in drugi veljavni predpisi.
Predstojnik organa občinske uprave pri svojem delu sodeluje tudi z drugimi organi občinske uprave in notranjimi organizacijskimi enotami pri reševanju skupnih zadev. V okviru svojih pristojnosti sodeluje tudi z drugimi organi občinskih uprav drugih občin, nosilci javnih pooblastil, državnimi organi, zavodi, podjetji oziroma družbami ter drugimi organizacijami.
Predstojniki organov občinske uprave so odgovorni kot skrbniki proračunskih področij za zakonito in namensko porabo proračunskih sredstev v okviru organa občinske uprave, ki ga vodijo.
Drugi, tretji in četrti odstavek tega člena se smiselno uporablja tudi za vodje notranjih organizacijskih enot, s tem da vodja notranje organizacijske enote za svoje delo in delo organizacijske enote, ki jo vodi, odgovarja tudi predstojniku organa občinske uprave, kateremu je podrejen. Prav tako so vodje notranjih organizacijskih enot kot skrbniki proračunskih področij ali postavk odgovorni za zakonito in namensko porabo.
23. člen
Direktor občinske uprave ter vodje morajo v skladu z zakoni izpolnjevati pogoje glede izobrazbe in pogoje za vodenje upravnih postopkov.
24. člen
Javni uslužbenci občinske uprave opravljajo naloge, določene z zakoni in drugimi predpisi, v skladu s pristojnostmi, navodili in pooblastili, ki jih imajo.
Javni uslužbenci morajo svoje naloge opravljati v skladu z načelom zakonitosti, strokovnosti in častnosti ter morajo ob spoštovanju človekovega dostojanstva delovati politično nevtralno in nepristransko.
Javni uslužbenci morajo pri opravljanju svojega dela vedno skrbeti, da ohranjajo in krepijo zaupanje strank v postopkih in javnosti v poštenost, nepristranskost, kakovost, hitrost in učinkovitost opravljanja nalog iz pristojnosti občinske uprave. Ustrezno morajo varovati tajne podatke, ki so jih izvedeli pri opravljanju svojega dela, in morajo biti lojalni do Mestne občine Novo mesto kot delodajalca. Pri svojem delu morajo ravnati po pravilih stroke in se v ta namen stalno usposabljati ter izpopolnjevati, pri čemer pogoje za stalno izpopolnjevanje in usposabljanje zagotavlja Mestna občina Novo mesto. Prav tako so javni uslužbenci kot skrbniki proračunskih postavk odgovorni za zakonito in namensko porabo proračunskih sredstev.
Za svoje delo so javni uslužbenci odgovorni tako predstojniku organa občinske uprave oziroma vodji notranje organizacijske enote kot direktorju občinske uprave, disciplinsko in odškodninsko pa županu.
Za izvedbo nalog, ki zahtevajo sodelovanje javnih uslužbencev različnih notranjih organizacijskih enot, se lahko oblikuje projektne skupine ali druge oblike sodelovanja.
Projektno skupino ali drugo obliko sodelovanja lahko določi župan ali direktor občinske uprave. Z aktom o ustanovitvi projektne skupine ali druge oblike sodelovanja se določi sestavo in vodjo projektne skupine, njene naloge, roke za izvedbo nalog, potrebna sredstva in druge pogoje za delo projektne skupine.
Projektno skupino ali drugo obliko sodelovanja se oblikuje za čas trajanja projekta.
25. člen
Za usklajevanje dela občine in organov občinske uprave se ustanovi:
– kolegij župana in
– kolegij občinske uprave.
Kolegij župana poleg župana sestavljajo podžupani in direktor občinske uprave. Župan lahko v delo kolegija po potrebi vključi tudi druge osebe.
Kolegij občinske uprave sestavljajo direktor občinske uprave in predstojniki organov občinske uprave, po potrebi pa tudi druge osebe, ki jih določi direktor občinske uprave. Delo kolegija občinske uprave vodi direktor občinske uprave.
Kolegij občinske uprave zlasti:
– obravnava vprašanja organizacije dela in učinkovitosti poslovanja ter usklajuje delo organov občinske uprave;
– obravnava, usklajuje in sprejema izhodišča za pripravo programov dela občinske uprave;
– obravnava vprašanja z delovnega področja organov občinske uprave, ki mu jih v obravnavo posredujejo predstojniki organov občinske uprave, in sprejema stališča ter strokovna mnenja v zvezi z njimi;
– na predlog pripravljavcev odlokov in drugih splošnih aktov, ki jih sprejema občinski svet, obravnava njihove delovne osnutke ter po potrebi predlaga določene spremembe in dopolnitve le-teh ali predlaga določena strokovna mnenja oziroma stališča v zvezi z njimi;
– oblikuje in sprejema strokovna mnenja o vprašanjih, ki mu jih posreduje direktor občinske uprave, občinski svet ali drugi organi mestne občine;
– opravlja druge naloge na predlog direktorja občinske uprave, občinskega sveta ali drugih organov mestne občine.
26. člen
Občina v upravnem postopku odloča s posamičnimi akti o posameznih stvareh iz lastne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti.
O upravnih stvareh iz pristojnosti občine odloča na prvi stopnji občinska uprava, na drugi stopnji pa župan, če ni z zakonom drugače določeno.
27. člen
Župan oziroma direktor občinske uprave lahko pooblasti javnega uslužbenca občinske uprave, ki izpolnjuje zakonske pogoje za odločanje v upravnih stvareh, za opravljanje posameznih dejanj ali za vodenje celotnega postopka in za odločanje v upravnih zadevah.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
28. člen
Župan mora v skladu s tem odlokom sprejeti ustrezni akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest najkasneje v roku treh mesecev od uveljavitve tega odloka.
29. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o organizaciji in delovnih področjih občinske uprave Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 128/04 in 76/05).
Odlok iz prejšnjega odstavka tega člena se uporablja do dejanske vzpostavitve nove organizacije občinske uprave po uveljavitvi akta iz 27. člena tega odloka.
30. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-30/2007(1330)
Novo mesto, dne 31. januarja 2008
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost