Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008

Kazalo

Št. 331-27/2007 Ob-2615/08 , Stran 846
I. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa skupne kmetijske politike Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 (v nadaljevanju: PRP 2007–2013) za obnovo in razvoj vasi, ki prispevajo k izboljšanju kakovosti življenja ter zagotavljanju enakovrednejših bivalnih pogojev na podeželskih območjih. Višina nepovratnih sredstev, namenjena za sofinanciranje projektov, prispelih na javni razpis za obnovo in razvoj vasi za leto 2007, z možnostjo koriščenja do 31. 12. 2009, je 6.000.000,00 €, od tega: – namenska sredstva EU-EKSRP: 4.500.000,00 €, – slovenska soudeležba: 1.500.000,00 €. Sredstva bremenijo proračunski postavki 9200 in 9201 Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Javni razpis je odprt do porabe sredstev. II. Vlagatelji: vlagatelji za pridobitev nepovratnih sredstev po tem razpisu so občine. III. Predmet podpore Predmet podpore so naložbe: Sklop 1: Urejanje površin, ki služijo skupnim namenom in potrebam v podeželskih naseljih Predmet podpore je ureditev javnih površin znotraj naselij z namenom zagotavljanja varnosti prebivalcev in obiskovalcev: ureditev pločnikov, parkirišč, avtobusnih postajališč, javne razsvetljave, kolesarskih poti, javnih rekreacijskih površin. Sklop 2: Urejanje vaških jeder Predmet podpore je infrastruktura povezana z izgledom vaških središč: ureditev prostorov za trženje lokalnih pridelkov in izdelkov, položitev električnih in drugih vodov pod zemeljsko površino, tlakovanje vaških jeder, prenova fasad (zunanjih ometov) v vaških jedrih, postavitev klopi,ograj, izveskov in tabel. Prostor mora biti urejen v vsebinsko celoto in skladen z lokalnim okoljem. Sklop 3: Urejanje infrastrukture in povezav znotraj naselij Predmet podpore je izgradnja in ureditev dohodnih poti, dotokov pitne vode, ograj, klopi, stojnic, izveskov, tabel. Prostor mora biti urejen v vsebinsko celoto in skladen z lokalnim okoljem. Sklop 4: Obnavljanje in izgradnja večnamenskih zgradb skupnega pomena za medgeneracijsko druženje, kulturno – umetniško, športno in drugo prostočasno dejavnost lokalnega prebivalstva na območju podeželskega prostora Predmet podpore je obnova, izgradnja in notranja oprema večnamenskih zgradb javnega pomena: kulturni domovi, prostori za delovanje otrok in mladih, prostori za medgeneracijsko druženje, e-točke na podeželju. Upravičeni stroški so: – Gradbena in obrtniška dela (rušitvena dela, zemeljska, betonska, zidarska, tesarska, fasaderska, krovska, kleparska, keramičarska, mizarska, pleskarska, parketarska, ključavničarska, kamnoseška, elektroinštalaterska, vodovodna in druga inštalaterska dela, ureditev kanalizacije ter zunanja ureditev okolice objekta). Pri posameznih gradbenih in obrtniških delih se upoštevajo stroški dobave gotovih elementov (nakup in prevoz) in njihova montaža ali stroški izvedbe del na kraju samem (stroški materiala, prevoza in opravljenih del). – Nakup nove opreme za namen iz tega ukrepa, vključno z informacijsko komunikacijsko tehnologijo (v nadaljevanju: IKT) in računalniško programsko opremo. Med upravičene stroške sodijo še stroški povezani z aktiviranjem opreme v tehnološki proces (stroški transporta, montaže opreme). – Splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe kot so honorarji arhitektom, inženirjem in svetovalcem, študije izvedljivosti in ekonomske upravičenosti, povezani s pripravo in izvedbo projektov, ki lahko predstavljajo vrednost v deležu 10% skupne priznane vrednosti naložbe. Upravičeni stroški naložbe so samo stroški, nastali od datuma izdaje odločbe o dodelitvi sredstev do 30. 6. 2015. Kot začetek stroška se šteje prevzem obveznosti upravičenca na račun morebitnih dodeljenih sredstev (sklenitev katerekoli pogodbe, naročanje materiala, opreme, storitev ali del). Upravičeni splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe, so lahko nastali pred datumom izdaje odločbe o dodelitvi sredstev, vendar samo od 1. 1. 2007 dalje. IV. Pogoji za dodelitev sredstev Splošni pogoji: 1. Vloga za dodelitev mora biti predložena v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije za ta ukrep. Vlogi morajo biti priložene vse priloge in dokazila, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji in morajo biti medsebojno usklajeni, resnični in točni. 2. Vlagatelj mora zagotoviti ustrezno investicijsko tehnično dokumentacijo z detajlnim popisom del in stroškovno opredelitvijo cen s strani odgovornega projektanta ter vsa dovoljenja za naložbo v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja graditev objektov, urejanje prostora, varstvo kulturne dediščine in varstvo okolja. 3. Vlagatelj lahko letno predloži samo eno vlogo. 4. Imeti izdelan investicijski načrt s skladu s predpisom, ki ureja enotno metodologijo za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ. 5. Naložba se mora izvesti na območju Republike Slovenije. 6. Naložba se mora izvesti izven naselij: Ajdovščina, Bled, Bovec, Brežice, Celje, Cerknica, Črnomelj, Domžale, Dravograd, Gornja Radgona, Grosuplje, Hrastnik, Idrija, Ilirska Bistrica, Izola, Jesenice, Kamnik, Kočevje, Koper, Kostanjevica/Krki, Kranj, Krško, Laško, Lendava, Litija, Ljubljana, Ljutomer, Logatec, Maribor, Medvode, Mengeš, Metlika, Mežica, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Ormož, Piran, Postojna, Prevalje, Ptuj, Radeče, Radovljica, Ravne na Koroškem, Ribnica, Rogaška Slatina, Ruše, Sevnica, Sežana, Slovenska Bistrica, Slovenj Gradec, Slovenske Konjice, Šempeter pri Gorici, Šentjur,Škofja Loka, Šoštanj, Tolmin, Trbovlje, Trebnje,Tržič, Velenje, Višnja Gora, Vrhnika, Zagorje ob Savi, Žalec, Železniki in Žiri. 7. Naložba mora biti del občinskega razvojnega programa, potrjenega s strani občinskega sveta. 8. Naložba mora imeti pridobljeno soglasje k finančnemu pokritju naložbe s strani Ministrstva za finance. 9. Najvišja vrednost naložbe je lahko 600.000 EUR. 10. Vlagatelj je dolžan izbrati izvajalca operativnih del izvedbe in dobavitelje v skladu s predpisi, ki urejajo javna naročila. 11. Podatki navedeni v prijavnem obrazcu, investicijskem načrtu in priloženih dokazilih morajo biti skladni. 12. Vloga mora vsebovati program dela oziroma program upravljanja naložbe za naslednjih pet let v skladu z izhodišči, ki so objavljene na spletni strani: http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si/. 13. Vloga se posreduje tudi v elektronski obliki (prijavni obrazec (brez prilog), program dela oziroma program upravljanja in investicijski program, v verziji, ki jo prepozna Word ali Excel 2000 ali novejši). Vloga mora biti popolna in doseči 45 ali več točk pri ocenjevanju. Posebni pogoji za: V primeru, da vlagatelj kandidira na pridobitev sredstev samo za dokončanje naložbe, mora priložiti investicijsko tehnično dokumentacijo, iz katere je razvidno: – popis del in stroškov, ki se nanaša na celotno naložbo, – v primeru fazne gradnje, predložen natančen popis že izvedenih aktivnostih in vrednosti že izvedenih del, ki jih potrdi pooblaščen projektant in nadzornik, – kadar gre za naložbe v adaptacijo in gradnjo prostorov ter nakup pripadajoče opreme, ki se nahaja ali se bo nahajala v objektih zgrajenih tudi za druge namene, se od vseh skupnih stroškov izgradnje oziroma adaptacije celotnega objekta (skupni prostori, streha, fasada, ipd) kot upravičeni stroški priznajo le stroški v sorazmernem deležu glede na neto tlorisno površino objekta, ki jo ti prostori zasedajo. V primeru I. sklopa naložba ni upravičena kolikor presega vrednost 200.000 EUR in se izvaja v naseljih, ki so v 10 km obmejnem pasu z Republiko Hrvaško. Naselja v 10 km pasu so objavljena na spletnem naslovu: http://www.svlr.gov.si/fileadmin/svlsrp.gov.si/pageuploads/DRP/Javni_razpis_8. 6. 2007/Seznam_naselij_10_km_pas_s_Hrvasko.pdf. Obveznosti upravičenca: – Upravičenost mora za stroške vseh storitev, dobav in del, ki so višji od 10.000 EUR, pridobiti ponudbe najmanj treh ponudnikov. Kolikor se iz objektivnih razlogov ne more zagotoviti treh ponudb, se lahko ob predhodnem soglasju z Agencijo zmanjša število ponudb. Izvirniki ponudb morajo biti vključeni v poročilo o izdatkih in morajo biti na voljo za revizijo in pregled na kraju samem. – Naložba mora biti zaključena pred vložitvijo zahtevka. Kot zaključek naložbe se v primeru gradnje šteje pridobljeno uporabno dovoljenje oziroma vključitev opreme v opravljanje storitve. – Naložba se mora zaključiti najkasneje v dveh proračunskih letih od datuma izdaje odločbe o dodelitvi sredstev. – Dejavnost, za katero so bila sredstva dodeljena, se mora opravljati še vsaj naslednjih pet let po izplačilu sredstev. V tem obdobju se ne sme uvajati bistvenih sprememb oziroma odtujiti naložbe ali uporabljati naložbo v nasprotju z namenom dodeljenih sredstev. – Naložbo mora ustrezno označiti v skladu s Priročnikom za obveščanje javnosti in označevanju projektov v okviru Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013, ki se nahaja na spletni strani http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si/. – Upravičenec mora za naložbo, za katero je prejel podporo, voditi predpisano dokumentacijo in dokumentacijo navedeno v pogodbi, ter jo hraniti najmanj še pet let po zaključku naložbe. V. Omejitve: 1. Za isti namen se lahko pridobi sredstva samo iz enega ukrepa po PRP 2007–2013. 2. Sredstva se ne dodelijo upravičencu, ki je za iste upravičene stroške, kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem ukrepu, že prejel javna sredstva Republike Slovenije ali sredstva EU. 3. Podpore za naložbe po tem javnem razpisu se ne dodelijo za: – vouchersko svetovanje, – nakup patentiranih pravic, know-howa, licenc in nepatentiranega tehničnega znanja, – plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu, – stroške poslovanja (tudi stroški vzdrževanja in najema), – bančne stroške in stroške garancij, – nakup rabljene opreme, – namenske stavbe kot so cerkve, župnišča in ostale verske objekte, mrliške vežice, pokopališča in lovske ter ribiške domove, – stroške javne uprave (splošni upravni stroški, najemnine in plače zaposlenih v dejavnostih upravljanja, izvajanja, spremljanja in nadzora), – izdatki pri naložbah, ki so nastali zaradi pristojbin za uporabo in kotizacij pred dokončanjem, pa ti zneski niso bili odšteti od upravičenih stroškov, – da nepremičnine, na katerih se izvaja naložba, niso predmet sklepa o izvršbi na nepremičnino. VI. Finančni pogoji dodeljevanja sredstev Finančna pomoč se zagotovi v obliki nepovratnih sredstev. Struktura financiranja je naslednja: – 50% upravičenih izdatkov se zagotovi iz javnih virov, – 50% upravičenih izdatkov zagotovi upravičenec. Višina sofinanciranja za zgoraj omenjene naložbe, ki so upravičene do podpore, za programsko obdobje izvajanja PRP 2007–2013, je omejena kot sledi: – najnižji znesek javne podpore na upravičenca znaša 10.000 EUR, – najvišji znesek javne podpore na upravičenca znaša 250.000 EUR, – v programskem obdobju lahko upravičenec pridobi največ 750.000 EUR. Sredstva se izplačajo na podlagi zahtevka upravičenca za izplačilo sredstev. Rok za izplačilo nepovratnih sredstev znaša do 60 dni od prejema popolnega in ustreznega zahtevka za izplačilo. Zahtevku mora upravičenec priložiti originalne račune z originalnimi dokazili o njihovem plačilu in končno gradbeno situacijo, potrjeno s strani pooblaščenega nadzornega organa in upravičenca (v primeru večjih gradbenih del) z originalnimi dokazili o njihovem plačilu, ter poročilo o opravljenem delu, podpisano s strani upravičenca. Upravičenec mora zahtevek za izplačilo sredstev v tekočem letu poslati na ARSKTRP od 1. 1. do 31. 7. tekočega leta. V primeru, da upravičenec zahtevka za izplačilo sredstev ne posreduje v navedenem roku, mu ARSKTRP ne more zagotoviti izplačila v tekočem letu, ampak v naslednjem letu. Prejemnik sredstev pri katerem se ugotovi, da je sredstva pridobil nezakonito ali jih porabil nenamensko oziroma del ni izvršil v skladu s pogodbenimi obveznostmi, mora vrniti vsa pridobljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Prejemnik sredstev iz prejšnjega odstavka ne more pridobiti novih sredstev iz naslova ukrepov kmetijske politike za dobo dveh let od dokončne odločbe kmetijskega inšpektorja oziroma prejema zahtevka za vračilo sredstev ter vrnitve vseh pridobljenih sredstev, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Kot bistvene spremembe naložbe za ta ukrep se štejejo spremembe, ki: – bistveno vplivajo na naravo naložbe ali pogoje izvajanja ali ki dajejo prejemniku sredstev neupravičeno prednost; – so posledica spremembe v naravi lastništva infrastrukturnega objekta. Prejemniki sredstev niso dolžni povrniti prejetih zneskov, če pogoji za dodelitev pomoči niso bili izpolnjeni zaradi: okoliščin višje sile, posebnih določil v sprejetih uredbah, pravic do uporabe pogoja prekinitve pogodbe zaradi nepredvidenih okoliščin, na katere nosilec pravice do prejema sredstev ni mogel vplivati in ostalih podobnih okoliščin. VII. Merila za ocenjevanje vlog Vsaka popolna in vsebinsko ustrezna vloga bo ocenjena na podlagi meril za izbor. Ta merila so opredeljena skladno z načeli opredeljenimi v PRP 2007–2013: – razvojna ogroženost na ravni SKTE-3 regije v kateri bo izvedena naložba, – velikost naselja po številu prebivalcev, v katerem bo izvedena naložba, – stopnja brezposelnosti v občini, ki je višja od povprečne v Republiki Sloveniji, – lokacija naložbe se nahaja na območju s posebnim varstvenim režimom (krajinskih, regijskih, ali nacionalnih parkov ter območja, varovana v skladu s predpisi, ki določajo varstvo kulturne dediščine). Merila in točkovalnik za ocenjevanje vlog za ukrep obnova in razvoj vasi Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Vloga mora biti popolna in doseči 45 ali več točk pri ocenjevanju. VIII. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija za javni razpis za obnovo in razvoj vasi vsebuje: – povabilo k oddaji vloge; – navodilo vlagateljem za izdelavo vloge; – postopek za izbor vlagateljev; – vzorec pogodbe; – merila za ocenjevanje vlog; – seznam upravičljivih stroškov; – vlogo, ki vsebuje: – prijavni obrazec za obnovo in razvoj vasi; – seznam obveznih prilog, ki jih mora predložiti vlagatelj. Vloga mora biti izdelana in oddana v skladu s to razpisno dokumentacijo. Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa do zaključka javnega razpisa, vsak delavnik med 9. in 15. uro, na Sektorju za razvoj podeželja, Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana ali na spletni strani: http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si. IX. Rok in način prijave Vlogo je potrebno poslati s priporočeno pošiljko na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, (velja poštni žig), do objave obvestila o zaprtju javnega razpisa oziroma porabe sredstev. Obvestilo o zaprtju javnega razpisa oziroma porabi sredstev bo objavljeno na enak način, kot je bil objavljen javni razpis. Vloge morajo biti oddane v zaprtih pošiljkah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »ne odpiraj – vloga na javni razpis Ukrep 322«. Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na ARSKTRP, tel. 01/580-77-92 od ponedeljka do četrtka od 8. ure do 15.30 in petek od 8. ure do 14.30. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si. X. Obravnava vlog in postopek odobritve ARSKTRP odpira in obravnava vloge po vrstnem redu oddaje vlog, oziroma po vrstnem redu popolnosti vlog do porabe razpisanih sredstev za ta ukrep. V primeru, da je skupna višina zaprošenih sredstev višja od razpisanih in, da imata na končnem mestu liste prejetih vlog dve ali več vlog na ovojnici enako označbo datuma in časa (ura, minuta) oddaje, ARSKTRP izvede žrebanje o določanju vrstnega reda prispelih vlog. Žrebu lahko prisostvuje tudi vlagatelj. O dnevu žrebanja se obvesti vlagatelja pisno. Tričlansko komisijo, ki nadzira žrebanje ter osebo, ki vodi žrebanje, imenuje predstojnik ARSKTRP izmed javnih uslužbencev, zaposlenih na ARSKTRP. Žrebanje se opravi v uradnih prostorih ARSKTRP. Evidenčne številke vlog se izpiše na prepognjene listke, ki se jih z žigom ARSKTRP overi v prisotnosti komisije, ki nadzira žrebanje. Listke z evidenčnimi številkami vlog se v prisotnosti komisije zapre v škatlo, ki se takoj zapečati. Škatla se odpre v prisotnosti vlagateljev in komisije. Oseba, ki vodi žrebanje, vleče listke iz škatle, javno pove evidenčno številko izžrebane vloge in izžrebani listek takoj odda komisiji. Z žrebom se določi vrstni red vlog. O žrebanju se napiše zapisnik, ki ga podpišejo člani komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je vodila žrebanje in prisotni vlagatelji. Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge obravnava in oceni ARSKTRP. Po odprtju vloge, se le-ta pregleda glede na popolnost. Če vloga ni popolna, se vlagatelja najkasneje v roku 3 mesecev od prejema vloge pisno pozove na dopolnitev. Kolikor ARSKTRP v roku 30 dni od prejema vloge, ki je nepopolna, vlagatelja ne pozove na dopolnitev, se šteje, da je bil vlagatelj pozvan 30. dan po prejemu vloge na ARSKTRP. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni od dneva vročitve poziva za dopolnitev. Vsaka dopolnjena vloga dobi status nove vloge in se uvrsti na konec liste prejetih vlog. Za datum prispetja vloge se šteje datum in čas (ura, minuta) oddaje po pošti. Po prejemu dopolnjene vloge na ARSKTRP se le-ta ponovno pregleda. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v navedenem roku ne dopolnijo, se s sklepom zavržejo. Če se med postopkom preverjanja pregleda glede na popolnost ugotovi, da vloga vsebinsko ni ustrezna, se jo zavrne. Popolna vloga se uvrsti na listo popolnih vlog in dobi zaporedno številko. V primeru, da nepopolna vloga ni bila pozvana na dopolnitev v roku 30 dni od prejema, se jo datumsko uvrsti na listo popolnih vlog tako, da se 30. dnevu od prejetja vloge prišteje dneve dejanske dopolnitve. Poziv na dopolnitev vloge zaradi manjkajočega pečata, številk uradnih dokumentov ali evidenc, ne vpliva na uvrstitev na listo prejetih ali popolnih vlog. Preverjanje izpolnjevanja pogojev javnega razpisa in vsebinske ustreznosti vlog se izvede po vrstnem redu uvrščene vloge na listo popolnih vlog. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev javnega razpisa, se zavrnejo. Vloge, ki so popolne, vsebinsko ustrezne in izpolnjujejo vse pogoje, se ocenijo na podlagi meril. Odobri se le tista vloga, ki preseže postavljeni prag minimalnega števila točk, do porabe sredstev za posamezen razpis. Vlogo, ki je ustrezna za odobritev, vendar pa razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za sofinanciranje kritja upravičenih stroškov, se lahko odobri do višine razpoložljivih sredstev, če se vlagatelj strinja in zagotovi, da bo izvedel investicijo ali aktivnost v celoti. V nasprotnem primeru se vloga zavrne in ponovi postopek iz tega odstavka z naslednjo vlogo na listi popolnih vlog. Sredstva se upravičencu dodelijo z odločbo, v kateri je določena višina sredstev. Odločbo izda predstojnik ARSKTRP. Zoper odločbo ARSKTRP je dopustna pritožba v roku 15 dni od dneva vročitve odločbe. Pritožbo je potrebno poslati priporočeno po pošti na ARSKTRP. Na podlagi odločb o odobrenih sredstvih ARSKTRP sklene z upravičenci pogodbe, s katerimi se podrobneje uredijo način in pogoji koriščenja dodeljenih sredstev. Brez predhodnega soglasja ARSKTRP, se odstopanje od pogodbenih določil ali poslovnega načrta oziroma investicijskega programa s strani upravičenca, lahko šteje kot odstop od pogodbe. V primeru odstopa od pogodbe mora upravičenec prejeta sredstva vrniti v roku 8 dni od dneva zahtevka za vračilo sredstev, skupaj z zakonitimi obrestmi od dneva prejema sredstev. ARSKTRP lahko kadarkoli ugotavlja dejansko stanje upravičenca glede izpolnjevanja pogojev iz javnega razpisa. Administrativne kontrole in kontrole na kraju samem lahko izvaja tudi Organ upravljanja. Organ upravljanja je MKGP. V primeru kontrol se preveri znesek, ki se plača upravičencu izključno na podlagi zahtevka za plačilo (v nadaljevanju: zahtevek). Preveri se tudi znesek, ki se plača upravičencu po pregledu upravičenosti zahtevka. Kolikor znesek, ki se plača upravičencu po pregledu upravičenosti zahtevka, presega znesek, ki se plača upravičencu izključno na podlagi zahtevka za več kot 3%, se za razliko uporabi znižanje zneska, glede na navedbe 30. in 31. člena Uredbe Komisije (ES) št.1975/2006. Če se ugotovi, da je upravičenec namerno vložil napačen zahtevek, se zadevna dejavnost izključi iz podpore Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Poleg tega se upravičenec izključi iz prejemanja podpore v okviru istega ukrepa za zadevno in naslednje leto.

AAA Zlata odličnost