Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008

Kazalo

769. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačilih za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2007–2013, stran 1830.

Na podlagi 5. člena v zvezi s 7. in 126. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačilih za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2007–2013
1. člen
V Uredbi o plačilih za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2007–2013 (Uradni list RS, št. 19/07 in 124/07) se v 1. členu na začetku odstavka doda besedilo »(1)«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) PRP 2007–2013, ki ga je potrdila Evropska komisija z odločbo št. CCI 2007 SI 06 RPO 001 z dne 10. 9. 2007, je dostopen na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) in izpostavah kmetijske svetovalne službe.«.
2. člen
V 3. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Upravičenci za pridobitev plačil iz te uredbe so kmetijska gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: KMG), ki so določena z zakonom in to uredbo ter izpolnjujejo zahteve navzkrižne skladnosti iz predpisa, ki ureja predpisane zahteve ravnanja ter dobre kmetijske in okoljske pogoje pri kmetovanju (v nadaljnjem besedilu: zahteve navzkrižne skladnosti), in druge predpisane pogoje iz te uredbe.«.
3. člen
V 4. členu se tretji in četrti odstavek spremenita tako, da se glasita:
»(3) Za ukrep izravnalnih plačil za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost iz 10. člena te uredbe in za pozitivno rešene pritožbe za ta ukrep se namenja do:
– 44 milijonov eurov za obveznosti, prevzete v letu 2007,
– 43,56 milijona eurov za obveznosti, prevzete v letu 2008,
– 38.965.738 eurov na leto za obveznosti, prevzete v letih 2009–2013.
(4) Za kmetijsko okoljske podukrepe iz 13. člena te uredbe, kmetijsko okoljske ukrepe iz predpisa, ki ureja plačila za kmetijsko okoljske ukrepe iz Programa razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2004–2006 v letih 2007–2010, in za pozitivno rešene pritožbe za te ukrepe se namenja do:
– 48 milijonov eurov na leto za obveznosti, prevzete v letih 2007–2008,
– 45 milijonov eurov za obveznosti, prevzete v letu 2009,
– 42 milijonov eurov na leto za obveznosti, prevzete v letih 2010–2011,
– 40.126.078 eurov na leto za obveznosti, prevzete v letih 2012–2013.«.
Deveti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(9) Ob upoštevanju določb drugega, tretjega, četrtega in sedmega odstavka tega člena se višina plačil za ukrepe osi 2 v tekočem letu lahko zviša do višine najvišjega možnega plačila iz priloge 6 in preglednice 2 iz priloge 7, ki sta kot prilogi sestavni del te uredbe.«.
4. člen
Besedilo 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost se delijo na hribovska in gorska območja, druga območja in območja s posebnimi omejitvami.
(2) Seznam območij z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost je kot priloga 8 sestavni del te uredbe.
(3) Natančnejši vpogled v seznam območij iz prejšnjega odstavka je dostopen na spletnih straneh ministrstva.«.
5. člen
V 8. členu se prvi in tretji odstavek spremenita tako, da se glasita:
»(1) Do izravnalnih plačil so skladno s to uredbo upravičeni KMG-ji za zemljišča na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost, opredeljenih v seznamu območij iz drugega odstavka prejšnjega člena.
(3) V letih 2008–2013 lahko upravičenci iz tega člena uveljavljajo izravnalna plačila tudi za zemljišča z vrsto dejanske rabe »1800 – kmetijsko zemljišče, poraslo z gozdnim drevjem«, če je njihova dejanska raba enaka rabi, kot je v evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč, zajeti iz digitalnih ortofoto posnetkov, posnetih do konca leta 2006.«.
6. člen
Besedilo 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Upravičenci lahko pridobijo plačilo za ukrep OMD-ja za površine, za katere vlagajo zahtevek, pod naslednjimi pogoji:
– velikost grafične enote rabe zemljišč kmetijskega gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: GERK), za katero se lahko uveljavlja plačilo za ukrep OMD-ja, je lahko manjša od 0,1 hektarja, najmanjša skupna površina na KMG-ju, za katero je mogoče pridobiti plačilo za ukrep OMD-ja, pa je 1 hektar;
– upravičenec se obveže, da bo opravljal kmetijsko dejavnost na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost še najmanj pet let od prejema prvega izravnalnega plačila za ta namen.
(2) Površina zemljišča, ki je v tekočem letu vključena v ukrep OMD-ja, je površina zemljišča, ki je za tekoče leto ugotovljena z administrativno kontrolo velikosti površine oziroma s kontrolo velikosti površine na kraju samem.«.
7. člen
V 10. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) V letih 2007–2009 se višina izravnalnega plačila v okviru območij iz prvega odstavka 7. člena te uredbe določi glede na podatke elaborata »Območja z omejenimi naravnimi dejavniki za kmetijstvo v Republiki Sloveniji« po stanju na dan 15. februar 2003, tako da ciljna vrednost izravnalnega plačila na hektar površin kmetijskih zemljišč v rabi znaša za leto:
a) 2007 za:
– gorsko višinske KMG-je: 185,3 eura/ha,
– KMG-je planine: 185,3 eura/ha,
– strme KMG-je: 158,4 eura/ha,
– kraške KMG-je: 158,4 eura/ha,
– gričevnato hribovite KMG-je: 130,3 eura/ha,
– različne neugodne pogoje (drugi KMG-ji): 63,9 eura/ha,
– osnovne KMG-je (KMG-ji, ki v elaborat niso vključeni, njihova zemljišča pa so razvrščena v seznam območij z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost iz priloge 8 te uredbe): 25,0 eurov/ha;
b) 2008 za:
– gorsko višinske KMG-je: 183,45 eura/ha,
– KMG-je planine: 183,45 eura/ha,
– strme KMG-je: 156,82 eura/ha,
– kraške KMG-je: 156,82 eura/ha,
– gričevnato hribovite KMG-je: 129,0 eura/ha,
– različne neugodne pogoje (drugi KMG-ji): 63,26 eura/ha,
– osnovne KMG-je (KMG-ji, ki v elaborat niso vključeni, njihova zemljišča pa so razvrščena v seznam območij z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost iz priloge 8 te uredbe): 25,00 eurov/ha;
c) 2009 za:
– gorsko višinske KMG-je: 163,06 eura/ha,
– KMG-je planine: 163,06 eura/ha,
– strme KMG-je: 139,39 eura/ha,
– kraške KMG-je: 139,39 eura/ha,
– gričevnato hribovite KMG-je: 114,66 eura/ha,
– različne neugodne pogoje (drugi KMG-ji): 56,23 eura/ha,
– osnovne KMG-je (KMG-ji, ki v elaborat niso vključeni, njihova zemljišča pa so razvrščena v seznam območij z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost iz priloge 8 te uredbe): 25,00 eurov/ha.«.
8. člen
V 12. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Upravičenci lahko za tekoče leto pridobijo plačila za podukrepe KOP-a na način, kot ga določata predpis, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike in ta uredba, ter pod pogoji, ki so določeni v prilogi 7 te uredbe.«.
9. člen
V 14. členu se šesti in sedmi odstavek spremenita tako, da se glasita:
»(6) Če se upravičenci do plačil za izvajanje podukrepov 214-I/3, 214-I/4, 214-I/5 in 214-I/6 iz prejšnjega člena vključijo v kontrolo pri več organizacijah za kontrolo integrirane pridelave, morajo za pridobitev plačil za te podukrepe pridobiti certifikate o integrirani pridelavi od vseh organizacij, pri katerih so vključeni v kontrolo, sicer se šteje, da ne izpolnjujejo pogojev za te podukrepe iz priloge 7 te uredbe.
(7) Če se upravičenci do plačil za izvajanje podukrepa 214-I/7 iz prejšnjega člena vključijo v kontrolo pri več organizacijah za kontrolo ekološke pridelave oziroma predelave, morajo za pridobitev plačil za ta podukrep pridobiti certifikate o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil ali potrdila o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil v obdobju preusmerjanja od vseh organizacij, pri katerih so vključeni v kontrolo, sicer se šteje, da ne izpolnjujejo pogojev za ta podukrep iz priloge 7 te uredbe.«.
Deveti, deseti in enajsti odstavek se spremenijo tako, da se glasijo:
»(9) Plačila za podukrep 214-II/2 iz prejšnjega člena lahko upravičenci uveljavljajo za celotno površino GERK-a ali pa za del GERK-a z vrsto dejanske rabe trajni travnik z nagibom 35–50 odstotkov ali nad 50 odstotkov. Plačila je možno uveljavljati na podlagi dejanskega nagiba zemljišča, ki se kosi. Meritev nagiba mora biti opravljena v skladu s predpisom, ki ureja postopek in način merjenja nagiba strmih travnikov. Dokumentacijo o meritvi nagiba morajo upravičenci hraniti na KMG-ju, skladno z določili o hrambi dokumentacije za podukrepe KOP-a iz priloge 7 te uredbe.
(10) Plačila za podukrep 214-II/3 iz prejšnjega člena lahko uveljavljajo upravičenci, katerih GERK-i so na območjih, ki so določena v prilogi 7 te uredbe.
(11) Plačila za podukrep 214-II/5 iz prejšnjega člena lahko upravičenci uveljavljajo za najmanj 1 GVŽ za avtohtone in tradicionalne pasme domačih živali iz priloge 7 te uredbe. Število živali posamezne vrste domačih živali, ki so vključene v navedeni podukrep v letu vstopa v ta podukrep, mora biti v reji pet let od vstopa v podukrep, pri čemer se te živali lahko nadomestijo z živalmi druge avtohtone ali tradicionalne pasme te vrste. Število živali se lahko poveča do obremenitve 1,9 GVŽ-ja/ha kmetijskih zemljišč v uporabi. Glede na število živali posamezne vrste domačih živali, ki ga je KMG vključil v podukrep 214-II/5 iz prejšnjega člena v letu vstopa v ta podukrep, se število v ta podukrep vključenih živali te vrste v okviru obstoječe obveznosti lahko skupno zmanjša za največ 10 odstotkov, vendar po zmanjšanju stalež avtohtonih in tradicionalnih pasem domačih živali ne sme biti manjši od 1 GVŽ-ja, oziroma na način kot je določen v prilogi 7 te uredbe. Če ena žival posamezne vrste predstavlja več kot 10 odstotkov vseh živali te vrste vključenih v podukrep 214-II/5 iz prejšnjega člena, se vključeno število živali te vrste v tekočem letu, glede na leto vstopa v ta podukrep, lahko zmanjša za eno žival. Za število živali posamezne vrste, ki je v tekočem letu vključeno v podukrep 214-II/5 iz prejšnjega člena, se šteje število živali, ki je na KMG-ju za tekoče leto ugotovljeno z administrativno kontrolo števila živali te vrste oziroma s kontrolo števila živali te vrste na kraju samem.«.
Trinajsti do sedemnajsti odstavek se spremenijo tako, da se glasijo:
»(13) Plačila za podukrep 214-II/6 iz prejšnjega člena lahko upravičenci uveljavljajo za avtohtone in tradicionalne sorte kmetijskih rastlin iz priloge 7 te uredbe. Na isti površini GERK-a lahko upravičenec, odvisno od vrste posevka, uveljavlja plačilo samo za glavni ali prezimni ali neprezimni posevek.
(14) Plačila za podukrep 214-III/1 iz prejšnjega člena lahko upravičenci uveljavljajo za trajno travinje, če so njihovi GERK-i v katastrskih občinah iz priloge 7 te uredbe oziroma v Seznamu katastrskih občin osrednjega območja pojavljanja velikih zveri (Uradni list RS, št. 65/03).
(15) Plačila za podukrepe 214-III/2, 214-III/3 in 214-III/4 iz prejšnjega člena lahko uveljavljajo upravičenci, katerih GERK-i so na ekološko pomembnih območjih, ki so določena v prilogi 7 te uredbe.
(16) Plačila za podukrep 214-III/5 iz prejšnjega člena lahko uveljavljajo upravičenci, katerih GERK-i so na osrednjih območjih pojavljanja ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov na Naturi 2000 iz priloge 7 te uredbe.
(17) Plačila za podukrep 214-III/6 iz prejšnjega člena lahko uveljavljajo upravičenci, katerih GERK-i so na najožjih vodovarstvenih območjih iz priloge 7 te uredbe.«.
Devetnajsti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(19) V letih 2008–2013 lahko upravičenci uveljavljajo podukrepe KOP-a iz prejšnjega člena na zemljiščih z vrsto dejanske rabe »1800 – kmetijsko zemljišče, poraslo z gozdnim drevjem«, če je njihova dejanska raba enaka rabi, kot je v evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč, zajeti iz digitalnih ortofoto posnetkov, posnetih do konca leta 2006.«.
Enaindvajseti in dvaindvajseti odstavek se spremenita tako, da se glasita:
»(21) Najmanjša površina kmetijskega zemljišča znotraj GERK-a, za katero je mogoče pridobiti plačilo za en podukrep KOP-a, je določena v prilogi 7 te uredbe.
(22) Upravičenci se lahko v podukrepe KOP-a vključijo s povečanim obsegom površin, kot je določeno v prilogi 7 te uredbe, in v skladu s 45. členom Uredbe 1974/2006/ES.«.
Štiriindvajseti in petindvajseti odstavek se spremenita tako, da se glasita:
»(24) Površine zemljišč, ki so bile vključene v podukrep KOP-a iz prejšnjega člena v letu vstopa v ta podukrep, upravičenec lahko v okviru obstoječe obveznosti skupno zmanjša za največ 10 odstotkov oziroma na način, kot je določen prilogi 7 te uredbe.
(25) Sprememba lokacije površine zemljišča, ki je vključena v podukrep KOP-a v tekočem letu, glede na lokacijo površine zemljišča, ki je bila vključena v podukrep KOP-a v preteklem letu, pomeni zmanjšanje površine zemljišča, ki je bila vključena v podukrep KOP-a v preteklem letu, in hkratno povečanje površine zemljišča, ki je vključena v podukrep KOP-a v tekočem letu, razen v primerih, določenih v prilogi 7 te uredbe. Zamik lokacije zemljišča v uradnih evidencah iz 18. člena te uredbe in ostalih uradnih evidencah se ne upošteva kot sprememba lokacije površine zemljišča.«.
10. člen
V 16. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Na istih površinah upravičenci lahko izvajajo več podukrepov KOP-a iz 13. člena te uredbe, na način in pod pogoji, kot jih za posamezni podukrep določa ta uredba.«.
11. člen
V 17. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Med trajanjem petletne obveznosti se en podukrep KOP-a lahko zamenja z drugim podukrepom KOP-a, kot je določeno v prilogi 7 te uredbe.«.
12. člen
V 21. členu se na začetku odstavka doda besedilo »(1)«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Upravičenci, ki v času trajanja petletne obveznosti za tekoče leto za določene podukrepe KOP-a iz 13. člena te uredbe ne uveljavljajo plačil, morajo na agencijo vložiti obvezne sestavine zbirne vloge, v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike.«.
13. člen
V 23. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Sistem kontrol in sankcij je opredeljen v predpisu, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike, predpisu, ki ureja predpisane zahteve ravnanja ter dobre kmetijske in okoljske pogoje pri kmetovanju, Uredbi 1975/2006/ES in prilogi 7 te uredbe.«.
Tretji in četrti odstavek se spremenita tako, da se glasita:
»(3) Če KMG za tekoče leto ne izpolnjuje katerega koli pogoja za ukrep OMD-ja iz te uredbe, razen nepravilnosti iz predpisa, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike, in zahtev navzkrižne skladnosti, se neutemeljeni del zahtevka za ta ukrep zavrne, razen v primeru, navedenem v prilogi 2 te uredbe.
(4) Če KMG za tekoče leto ne izpolnjuje katerega koli pogoja iz drugega odstavka tega člena za podukrep KOP-a iz te uredbe, razen zahtev navzkrižne skladnosti oziroma minimalnih zahtev za uporabo gnojil in fitofarmacevtskih sredstev ter zahtev pri gnojenju s fosforjem iz živinskih gnojil iz te uredbe, se neutemeljeni del zahtevka za ta podukrep KOP-a zavrne, razen v primerih, navedenih v prilogi 2 te uredbe.«.
14. člen
V prilogah 4 in 5 se v preglednici v stolpcu Pogoji, določeni po potrditvi PRP-ja 2007–2013 pri podukrepu KOP-a 214-II/8 ohranjanje ekstenzivnega travinja, pri šifri ETA_1 za besedo »gnojil« doda beseda »ni«.
15. člen
Priloga 2 se nadomesti z novo prilogo 2, ki je kot priloga 1 sestavni del te uredbe.
Dodajo se nove priloge 6, 7 in 8, ki so kot priloge 2, 3 in 4 sestavni del te uredbe.
16. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-10/2008/7
Ljubljana, dne 28. februarja 2008
EVA 2008-2311-0066
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost