Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008

Kazalo

764. Sklep o določitvi in organiziranju enot, služb in drugih organov za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči v Občini Žirovnica, stran 1820.

Na podlagi 37., 73., 75. in 76. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN-UPB1, Uradni list RS, št. 51/06), Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 92/07) in 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 71/01, 109/01 in UVG, št. 34/04 in 17/05, in Uradni list RS, št. 39/06 in 61/07) je Občinski svet Občine Žirovnica na 11. seji dne 21. 2. 2008 sprejel
S K L E P
o določitvi in organiziranju enot, služb in drugih organov za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči v Občini Žirovnica
1. člen
Lokalno javno gasilsko službo v Občini Žirovnica (v nadaljevanju: občina) opravljajo operativne gasilske enote:
– Prostovoljno gasilsko društvo Zabreznica za naselja Breg, Moste, Breznica, Selo, Vrba, Zabreznica in Žirovnica,
– Prostovoljno gasilsko društvo Smokuč za naselja Doslovče, Smokuč in Rodine ter
– Gasilsko reševalni servis Jesenice za celotno območje občine.
Enote iz prvega odstavka opravljajo poleg javne gasilke službe tudi druge naloge zaščite in reševanja v občini, lahko pa s soglasjem župana opravljajo naloge gašenja in reševanja ob požarih in drugih nesrečah tudi na širšem območju.
Pri izvajanju nalog zaščite in reševanja v občini sodelujejo društva, ki delujejo v javnem interesu, in sicer:
– Društvo gorske reševalne službe Radovljica na področju reševanja v gorah in v primeru naravnih in drugih naravnih nesreč,
– ZSKSS Skavtski steg Pod svobodnim soncem Breznica v primeru naravnih in drugih naravnih nesreč,
– Podvodna reševalna služba Slovenije, RP Bled na področju reševanja iz vode in v primeru naravnih in drugih naravnih nesreč,
– Radio klub Lesce na področju zvez.
2. člen
Za opravljanje določenih operativnih nalog zaščite, reševanja in pomoči v občini se določijo naslednje gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije:
– Zdravstveni dom Jesenice, Zdravstvena postaja, Selo pri Žirovnici, za opravljanje prve medicinske pomoči,
– Center za socialno delo Jesenice, za opravljanje nalog pomoči ogroženim in prizadetim prebivalcem,
– Radio Triglav Jesenice, opravljanje nalog obveščanja prebivalcev.
3. člen
Za opravljanje določenih nalog zaščite, reševanja in pomoči v občini se organizirajo naslednje enote in službe Civilne zaščite (v nadaljevanju: CZ):
+-------------------------------------------------------------+
|– enota za prvo pomoč    1 ekipa             |
+-------------------------------------------------------------+
|– tehnične reševalne enote  1 ekipa za iskanje zasutih iz  |
|               ruševin             |
+-------------------------------------------------------------+
|               1 ekipa za reševanje      |
+-------------------------------------------------------------+
|– služba za podporo     1 ekipa za oskrbo        |
+-------------------------------------------------------------+
|               1 ekipa za zveze        |
+-------------------------------------------------------------+
|               1 ekipa za prevoz        |
+-------------------------------------------------------------+
|               1 ekipa za informacijsko podporo|
|               in administrativno delo     |
+-------------------------------------------------------------+
|– občinski štab za CZ    1 štab CZ            |
+-------------------------------------------------------------+
4. člen
Enote, službe in organi CZ iz 1., 2. in 3. člena se organizirajo v skladu z merili za organiziranje in opremljanje enot CZ, ki jih je določi minister za obrambo.
5. člen
Sredstva, ki so potrebna za nadomestilo dejanskih stroškov sodelovanja pri opravljanju nalog in izvajanju priprav ter druge pravice in obveznosti društev, gospodarskih družb, zavodov in drugih organizacij iz 1. in 2. člena tega sklepa, se uredijo z medsebojno pogodbo v skladu s 73. in 75. členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.
6. člen
Na podlagi tega sklepa izda župan posamične pravne akte iz svoje pristojnosti.
7. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi in organiziranju enot, služb in drugih organov za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči v Občini Žirovnica (Uradni list RS, št. 3/06).
8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 843-0001/2008
Žirovnica, dne 21. februarja 2008
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.

AAA Zlata odličnost